Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RFmCt2M2p8dQ0

Młodzi Polacy - to my

Terytorium Polski
pixabay, Terytorium Polski, licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Wykonajcie zadanie, pracując w kilkuosobowych grupach.

Zastanówcie się, jak używanie telefonu komórkowego wpływa na wasze relacje społeczne. Wskażcie pozytywne i negatywne skutki upowszechnienia urządzeń telekomunikacyjnych.

Przedstawcie wnioski pozostałej części klasy.

Pozytywny wpływ

Negatywny wpływ

Rztlgc8xToxju1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
tvwX5OPaqa_00000012

Młodzi Polacy to my

Co potrafię?
 • przedstawić zróżnicowanie społeczeństwa polskiego;

 • wskazać podstawowe problemy społeczno‑ekonomiczne społeczeństwa polskiego;

 • wymienić społeczne skutki wysokiej stopy bezrobocia.

Nauczysz się
 • wskazywać cechy stylu życia młodych Polaków;

 • poznawać wybrane problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków;

 • planować działania mające na celu rozwiązanie jednego z problemów młodzieży w twojej szkole.

tvwX5OPaqa_0000001M

Wykonaj ćwiczenia

Krok pierwszy:

Każdy z uczniów w klasie powinien wypełnić podaną niżej ankietę. Wyniki przeprowadzonej ankiety będą stanowiły podstawę waszej dalszej pracy.

R1WwP4oyoJsPz1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Krok drugi:

Wykonajcie zadanie, pracując w kilkuosobowych grupach. Uzupełnijcie tabelę zbiorczą odnoszącą się do wyników ankiety przeprowadzonej w waszej klasie. Wpiszcie zsumowane dane liczbowe i podajcie wyniki procentowe.

Tabela. Wyniki zbiorcze przeprowadzonej ankiety

Typ szkoły

Ogółem

Chłopcy

Dziewczynki

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Zasadnicza szkoła zawodowa

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Inne

Nie wiem

Jak obliczyć procent (odsetek) wskazanych odpowiedzi w stosunku do wszystkich głosów?

Przykład:
Liczba uczniów w klasie (liczba wszystkich odpowiedzi) - 25
Liczba wybranych odpowiedzi (np. technikum) – 11
25 odpowiedzi to 100%
11 odpowiedzi to X % (niewiadoma)

100% x 11 / 25 = 44%

Technikum wskazało 11 uczniów, czyli 44 % wszystkich ankietowanych.

Porównajcie przygotowane zestawienie z wynikami pracy innych grup i skorygujcie popełnione błędy.

Krok trzeci:

Na podstawie przygotowanej tabeli i zamieszczonego wykresu porównajcie dokonane przez was wybory z preferencjami edukacyjnymi młodych Polaków w latach 2010–2013.

RSf9zL9VICTYX1
Bilans Kapitału Ludzkiego – Badanie Ludności 2013
Contentplus.pl sp. z o.o., Bilans Kapitału Ludzkiego – Badanie Ludności 2013, licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie: http://startdokariery.pl/wp-content/uploads/2015/03/Raport-Aktywni-M%C5%82odzi-fachowcy-na-rynku-pracy-2015.pdf [dostęp 5.11.2015 r.]
tvwX5OPaqa_00000046

Wykształcenie a kompetencje wymagane na rynku pracy

Wybrane umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy

 • Czytanie

 • Myślenie naukowe

 • Umiejętność uczenia się

 • Skuteczna komunikacja

 • Umiejętność pracy zespołowej

 • Posługiwanie się językami obcymi

 • Znajomość nowoczesnych technologii

Ćwiczenie 2

Zastanów się, czy szkoła, do której uczęszczasz, umożliwia ci zdobywanie umiejętności przedstawionych powyżej. Przedyskutujcie wspólnie problem.

Pracodawcy coraz częściej sugerują, że polskie szkolnictwo i uczelnie wyższe nie przygotowują swoich absolwentów do współczesnego rynku pracy. Pojawiły się nawet określenia: „wykształcenie formalne, niskie kompetencje”, odnoszące się do osób, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, ale nie posiadają kompetencji wymaganych na rynku pracy. Potwierdzają to badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co‑operation and Development, OECD). Rozdźwięk ten może doprowadzić do zmniejszenia liczby osób przygotowanych do wykonywania różnych zawodów, zwiększenia bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych czy niewystarczającej mobilności pracowników.

Mobilność pracowników
Definicja: Mobilność pracowników

Gotowość do zmian zawodowych, np. wykonywanej profesji, miejsca pracy.

tvwX5OPaqa_0000004X

Młody człowiek wobec zagrożeń. Uzależnienia

Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Problem coraz częściej dotyka dzieci i młodzieży. W ostatnich latach ponownie wzrosło w Polsce spożycie alkoholu. Rośnie również grupa osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych, takich jak narkotyki, leki i tzw. dopalacze. Wielu z nas uzależnia się od gier, komputera, a nawet jedzenia lub zakupów. Bez względu na przyczyny, tego typu zachowania prowadzą do rozbicia więzi społecznych, zagrażają rodzinie i społeczeństwu, a nierzadko życiu danej osoby.

Ćwiczenie 3

Wykonajcie zadanie, pracując w kilkuosobowych grupach.

 • Zastanówcie się, dlaczego młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne.

Zapiszcie wnioski i przedstawcie je pozostałej części klasy.

Debata medycznaPolskie Radio
Polskie Radio Debata medyczna

W ciągu 25 lat pracy z uzależnionymi Jarosław Kalinowski zauważył, że rośnie liczba osób uzależnionych od wielu środków i zachowań jednocześnie. Hazard, alkohol, leki, narkotyki, seks - wszystkie te substancje i rzeczy uzależniają, ale z reguły osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy ze swego stanu. A jeśli zdaje, to ukrywa tę prawdę przed sobą samą, odbierając sobie tym samym szansę na terapię i wyleczenie. - Blokuje nas wstyd, ale też niemożność zrezygnowania z tego, co stało się tak ważne w życiu. Ja sam nie potrafiłem sobie wyobrazić, że można nie pić - mówi Jarosław Kalinowski, alkoholik, terapeuta. Ostatnie lata przynoszą nowe formy uzależnień np. Internet. Jakie są przyczyny tego zjawiska? Jak pomóc bliskiej osobie, która jest uzależniona?

Debata medyczna

tvwX5OPaqa_0000005A

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje:

Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.

 1. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Art. 16. 1. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak również stadionów i innych obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. (...)

tvwX5OPaqa_00000_BIB_002USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 7
Przepisy karne
Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

tvwX5OPaqa_00000_BIB_003USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ćwiczenie 4

Zastanów się, dlaczego prawo zakazuje sprzedaży i podawania alkoholu osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim oraz na kredyt lub pod zastaw. Przedyskutujcie problem w klasie.

tvwX5OPaqa_0000005X

Nie bądź obojętny - działaj

RGB3QaA6uiwQO
STOP uzależnieniom
Contentplus.pl sp. z o.o., STOP uzależnieniom, licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 5

Wykonajcie zadanie, pracując w kilkuosobowych grupach.

Przygotujcie program akcji edukacyjnej skierowanej do młodzieży waszej szkoły, której celem będzie promowanie życia bez uzależnień.

Przygotowany program powinien zawierać:

 • krótki opis proponowanego działania;

 • hasło programowe;

 • plakat reklamujący wasze działanie;

 • wskazanie osób / instytucji, które mogą udzielić wsparcia waszej akcji.

Fragment wywiadu z dr. Szymonem GrzelakiemWpolityce.pl
Wpolityce.pl Fragment wywiadu z dr. Szymonem Grzelakiem

Zbiorowe pojęcie o tym jaka jest młodzież, często jest kreowane przez masowe media, skupiające się na negatywnych sensacjach. Widzimy przez szkło powiększające to, co jest złe. Tymczasem okazuje się, że ta młodzież, jeśli chodzi o postawy, przekonania i sposób myślenia, dużo więcej czerpie z systemu wartości rodziców, nauczycieli, z tego co im się przekazuje, niż nam się wydaje.

Fragment wywiadu z dr. Szymonem Grzelakiem

tvwX5OPaqa_0000006M

Podsumowanie

Okres dojrzewania jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych w życiu człowieka. To czas burzliwych przemian w naszym myśleniu i zachowaniu. Dokonywane wówczas wybory mają często wpływ na całe nasze dorosłe życie.

 • Nie bój się prosić o pomoc! Nie odrzucaj wsparcia rodziców i nauczycieli!

 • Szukaj pozytywnych wzorców! Dokonuj rozważnych, mądrych wyborów!

 • Bądź aktywny! Działaj!

Przydatne linki

Ślady na piasku - audycja radiowa dotycząca uzależnień

Ćwiczenia

Poziom wykształcenia Polaków ze względu na wiek z uwzględnieniem osób uczących się (2012 r.). Dane podano w procentach.

RI7bK6QZdjb7l1
Bilans Kapitału Ludzkiego – Badanie Ludności 2013
Contentplus.pl sp. z o.o., Bilans Kapitału Ludzkiego – Badanie Ludności 2013, licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie: http://startdokariery.pl/wp-content/uploads/2015/03/Raport-Aktywni-M%C5%82odzi-fachowcy-na-rynku-pracy-2015.pdf [dostęp 5.11.2015 r.]
Ćwiczenie 6
R1JRkpjuN1vlO1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R10R8AgMhXJJt1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.