Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obowiązki dyżurnego

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna obowiązki dyżurnego,

 • wie, że niektóre głoski można zapisać na dwa sposoby,

 • zna rodzaje zdań.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • swobodnie wypowiada się na zadany temat,

 • czyta cicho fragment tekstu,

 • wypowiada się na temat przeczytanego i wysłuchanego utworu,

 • wskazuje w tekście rodzaje zdań,

 • redaguje zdania wykrzyknikowe,

 • rozpoznaje czasowniki i rzeczowniki.

2. Metoda i forma pracy

Metody:

 • praktycznego działania,

 • drama.

Formy:

 • praca zbiorowa,

 • praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Dobrowolska H., Konieczna A., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2000. (P.)

Dobrowolska H., Konieczna A., Wasilewska K., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Karty pracy ucznia. Część 1, WSiP, Warszawa 2000. (Kp.)

Karteczki do podziału na grupy

Paski papieru i duży arkusz do pracy w grupach

Obrazek do składania (załącznik 1)

Nagranie z muzyką do wykorzystania podczas zabawy ruchowej.

4. Przebieg lekcji

 1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Rozwiązanie hasła według podanego kodu (zadanie 1 Kp. 16).

 2. Ustalenie prac porządkowych wykonywanych w domu i w szkole – praca w grupach.

 • Nauczyciel dzieli zespół klasowy na cztery grupy. Kryterium podziału mogą być karteczki z: gąbką, koszem na śmieci, konewką i otwartym oknem. Dwa zespoły ustalają prace porządkowe wykonywane w domu, a dwa w szkole i wypisują na paskach papieru. Obok prac wpisują liczbę oznaczającą, ile dzieci w grupie je wykonuje. Następnie przedstawiciele grup przedstawiają ustalenia zespołu i umieszczają wypisane prace na dużym arkuszu papieru podzielonym na dwie części:

PRACE PORZĄDKOWE

W DOMU W SZKOLE

 • Jeśli prace w dwóch zespołach powtarzają się, należy przykleić paski jeden na drugim, ale na wierzchnim podać łączną liczbę dzieci wykonującą dane czynności.

 1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat niektórych prac porządkowych, jakie wykonują w domu i w szkole.

 2. Ustalenie, kto i jakie prace porządkowe wykonuje w szkole.

 3. Głośne czytanie przez nauczyciela wiersza Dyżurny Ptyś do słów: wszystko się w klasie odmieniło (P. s. 24 – 25).

 4. Ciche czytanie zakończenia wiersza od słów Porządek był (P. s. 25).

 5. Wypowiedzi dzieci związane z treścią wiersza ukierunkowane pytaniami nauczyciela.

  • Jak wyglądała klasa, gdy dyżurnym był Alojzy Ptyś?

  • Jakim dyżurnym był Alojzy Ptyś?

  • Dlaczego w następnym tygodniu w klasie zaszły ogromne zmiany?

  • Jak wtedy wyglądała klasa?

 6. Drama: W klasie Alojzego.

 • Nauczyciel przydziela dzieciom role: Alojzego i kilku jego kolegów oraz koleżanek, ucznia – badacza, filatelisty, który przez lupę obserwuje znaczki, uczniów, którzy chętnie na przerwach czytają, przyjaciółek, itp. Dzieci tworzą sytuację, oddającą atmosferę w klasie podczas przerwy, gdy dyżurnym był Alojzy Ptyś.

 • Po wyprowadzeniu dzieci z ról, wypowiadają się one na temat odczuć, które im podczas scenki towarzyszyły.

 1. Rozwiązanie hasła: Dyżurny w naszej klasie.

 • Nauczyciel umieszcza na tablicy wyrazy oznaczające możliwe czynności dyżurnego.

 • Uczniowie czytają wyrazy i ustalają, czym one są, do jakiej grupy wyrazów należą (jaką są częścią mowy). Następnie indywidualnie na karcie pracy (załącznik 1) uzupełniają diagram według podanego na tablicy kodu.

 1. Wypowiedzi dzieci na temat obowiązków dyżurnego w ich klasie.

 2. Ustalenie zakresu obowiązków i przywilejów dyżurnego.

 3. Łączenie w pary czasowników i rzeczowników. Uzupełnianie zdania o pracy dyżurnego (zadanie 2 Kp. 16).

 4. Drama – naśladowanie bez słów czynności dyżurnego, podanej przez nauczyciela.

 5. Ustalenie cech dobrego dyżurnego. Wyodrębnienie wyrazów spośród propozycji podanej w zadaniu 1 Kp. 17.

 6. Wyszukiwanie w treści wiersza zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych.

 7. Redagowanie próśb przedmiotów przedstawionych na ilustracjach w zdaniu 3 w formie zdań wykrzyknikowych (Kp. 16).

 8. Wyodrębnianie w wyrazach głosek, które można zapisać na dwa sposoby.

 • Nauczyciel podaje wyrazy: ogórek, rzodkiewka, śmieci...

 • Uczniowie dokonują ich analizy słuchowej, wyodrębniają głoski, które można zapisać na dwa sposoby. Piszą te wyrazy na tablicy i podkreślają litery, oznaczające te głoski.

 • Następnie wykonują zadanie 2. Kp. 17.

 1. Zabawa ruchowa.

 • Nauczyciel dzieli klasę na 5 zespołów. Rozrzuca na podłodze różne przedmioty (np. pojemniki z jajek z niespodzianką, pogniecione gazety, papierki, itp.) i przyporządkowuje każdemu zespołowi kosz. Przy muzyce zespoły zbierają „śmieci” i wyrzucają do swojego kosza. Wygrywa zespół, który zebrał najwięcej „śmieci”.

 1. Podsumowanie zajęć w kręgu.

 • Ponowne przeczytanie ustaleń związanych z obowiązkami i przywilejami dyżurnych klasowych.

 • Czytanie propozycji do zrealizowania w klasie (zadanie 3 Kp. 16).

 • Wybór najciekawszych.

 • Podanie przez uczniów własnych propozycji i zobowiązań.

5. Bibliografia

 1. Dobrowolska H., Konieczna A., Wasilewska K., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Karty pracy ucznia. Część 1, WSiP, Warszawa 2000.

 2. Dobrowolska H., Konieczna A., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2000.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1

Uzupełnij diagram.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

b) Zadanie domowe

Wykonaj zadanie 4 Kp. 16 i zadanie 4 Kp. 17.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz zajęć zintegrowanych z zakresu edukacji polonistycznej Obowiązki dyżurnego jest przeznaczony do realizacji w klasie II nauczania zintegrowanego, pracującej z podręcznikiem Dobrowolska H., Konieczna A., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2000.

Wyrazy oznaczające czynności dyżurnego (pkt 9 scenariusza) mogą być umieszczone na tablicy z kodem oraz w karcie pracy.

RG3iIWrzetSUo

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 127.84 KB w języku polskim
R17rZMSnTTTgr

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 35.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida