Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obserwacja jest podstawowym sposobem poznawania przyrody. Dzięki naszym zmysłom (wzrok, słuch, smak, węch i dotyk) widzimy, słyszymy i czujemy wszystko, co się wokół nas dzieje. Do bardziej szczegółowych obserwacji służą przyrządy: lupa, mikroskop, lornetka. Jeśli chcemy zbadać interesujące nas zjawisko, wówczas musimy przeprowadzić doświadczenie. Wiele doświadczeń można wykonać, wykorzystując przedmioty codziennego użytku.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jakie są zasady pracy przyrodnika,

 • po czym można odróżnić jedną substancję od innej,

 • charakterystyczne właściwości substancji,

Twoje cele
 • Wymienisz przykłady codziennych czynności pozwalających zachować stan środowiska naturalnego.

 • Wyjaśnisz, jakie działania należy podejmować, aby móc oszczędzać np. wodę, prąd elektryczny.

 • Wyjaśnisz rolę zmysłów w poznawaniu przyrody.

 • Opiszesz budowę substancji.

 • Określisz stan skupienia i właściwości substancji.

 • Zdefiniujesz substancję jako kruchą, plastyczną lub sprężystą.

RNLlxpR5csYhq
Do obserwacji obiektów niewidocznych gołym okiem służy mikroskop
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
ijtngs8THl_d5e556

1. Praca przyrodnika

Narządy zmysłów człowieka służą do odbierania bodźców ze środowiska.

 • Oko to narząd wzroku umożliwiający odróżnianie barw, kształtów, rejestrowanie ruchu, ocenę odległości.

 • Ucho to narząd słuchu umożliwiający odbiór dźwięków.

 • Język to narząd smaku pozwalający odróżnić w pokarmie smaki: słodki, słony, kwaśny, gorzki, mięsny (umami).

 • Nos to narząd węchu umożliwiający rozpoznawanie zapachów.

 • Skóra zawiera receptory dotyku, bólu, ucisku i temperatury.

Obserwacja to zbieranie informacji o otoczeniu. Badacz stara się w żaden sposób nie wpływać na wynik obserwacji.

Doświadczenie to wywołanie jakiegoś zjawiska w sztucznych warunkach i obserwowanie go.
Przyrządy służące do obserwacji to lupa, lornetka, luneta i mikroskop. Posiadają one soczewki, które umożliwiają obserwację obiektów w powiększeniu lub przybliżeniu.

1

Najprostszym narzędziem wspomagającym obserwację jest lupa. Powiększa obraz w niewielkim stopniu, ale wystarczająco, by przyjrzeć się szczegółowej budowie kwiatów, brzegom liści, budowie mrówek, czy wzorom na skrzydłach motyli. By obejrzeć ptasie gniazdo znajdujące się wysoko w koronie drzewa, lecące ptaki lub stado saren musimy użyć lunety lub lornetki. Jeśli zaś chcemy zobaczyć komórki liścia, organizmy w kropli wody czy składniki krwi posłużymy się mikroskopem.

Więcej informacji na temat pracy przyrodnika znajdziesz w materiale „Zasady pracy przyrodnikaP34xKo0JoZasady pracy przyrodnikaZasady pracy przyrodnika”.

ijtngs8THl_d5e614

2. Atomy i substancje

Wszystkie substancje są zbudowane z drobin: atomówcząsteczek. Drobiny są niewidoczne gołym okiem ani pod zwykłym mikroskopem. Znamy niewiele ponad 100 rodzajów atomów (pierwiastków), ale mogą one łączyć się ze sobą. W ten sposób powstają tysiące różnych substancji. Połączone ze sobą atomy tworzą cząsteczki.
Substancje mogą być zbudowane:

 • z atomów jednego rodzaju (pierwiastka) – są to substancje proste;

 • z cząsteczek złożonych z atomów różnych rodzajów (pierwiastków) – są to substancje złożone, czyli związki chemiczne.

Substancjami prostymi są np.: żelazo, złoto, srebro, węgiel.
Substancjami złożonymi są np.: woda, cukier, sól.

ijtngs8THl_d5e666

3. Gazy, ciecze i ciała stałe

Substancje występują w trzech stanach skupienia. Są to:

 • stan stały, np. węgiel, sól, cukier, lód;

 • stan ciekły, np. woda, mleko, olej, ocet, benzyna,

 • stan gazowy, np. powietrze, gaz ziemny, para wodna.

stanie stałym substancja zachowuje swój własny kształt. Trudno zmienić jej objętość, dlatego mówimy, że jest mało ściśliwa. W stanie ciekłym substancja przybiera kształt pojemnika, w którym się znajduje, ale nadal trudno zmienić jej objętość. W stanie gazowym substancja zawsze wypełnia cały pojemnik, w którym się znajduje, i jest ściśliwa. Oznacza to, że nie ma określonego kształtu i objętości.

Ta sama substancja w zależności od warunków otoczenia może występować w trzech stanach skupienia. Na przykład woda w zależności od temperatury jest ciałem stałym (lód), cieczą lub gazem (para wodna).

R1PLZ8sXJ0iBQ
Animacja obrazuje ułożenie drobin w różnych stanach skupienia. W ciele stałym cząsteczki znajdują się bardzo blisko siebie i nie przesuwają się, a ich ruch polega tylko na drganiu. W cieczy drobiny mogą się przemieszczać, a w gazach drobiny znajdują się daleko od siebie i zupełnie swobodnie przemieszczają się.
ijtngs8THl_d5e717

4. Właściwości substancji

Każda substancja stała może w niewielkim stopniu zmieniać kształt. Wykorzystujemy to podczas wytwarzania różnych przedmiotów. Substancje w stanie stałym mogą być:

 • kruche – pod wpływem działania siły, choćby próby zgięcia, substancja kruszy się (np. kreda, kamień, węgiel);

 • sprężyste – po ustaniu działania siły substancja powraca do pierwotnego kształtu (np. sprężynka w długopisie, trzepaczka do ubijania piany, trampolina);

 • plastyczne – pod wpływem działania siły substancja zmienia swój kształt (np. plastelina, modelina, ciasto, glina).

Ta sama substancja może w różnych warunkach zmieniać swoje właściwości. Na przykład dzięki plastyczności ciasta można formować z niego rogaliki, które po upieczeniu stają się kruche.

ijtngs8THl_d5e767

Więcej informacji na temat właściwości substancji znajdziesz w materiale „Kruche, plastyczne, sprężyste...Pkt7gVJvcKruche, plastyczne, sprężyste...Kruche, plastyczne, sprężyste...”.

5. Drobiny się poruszają

Dyfuzja polega na samorzutnym rozprzestrzenianiu się drobin jednej substancji w drugiej. Zjawisko to najłatwiej przebiega w gazach, ponieważ ich drobiny bardzo szybko się poruszają. Najwolniej zachodzi w ciałach stałych, ponieważ ich drobiny mogą jedynie drgać.

Na szybkość dyfuzji ma wpływ:

 • stan skupienia substancji – najszybciej dyfuzja przebiega w gazach, ponieważ drobiny gazów bardzo szybko się poruszają; najwolniej w ciałach stałych, ponieważ drobiny ciał stałych mogą jedynie drgać;

 • temperatura substancji – im jest wyższa, tym ruch drobin jest większy i dyfuzja zachodzi szybciej.

Przykłady dyfuzji:

 • w życiu codziennym - mieszanie się soku z wodą, parzenie herbaty;

 • w przyrodzie - rozchodzenie się zapachu kwiatów, przenikanie tlenu do płuc.

RFU7af3uI0THX
Animacja ukazuje mieszanie się dwóch cieczy. Do naczynia z wodą wlana zostaje niebieskawa ciecz. Następuje przemieszane jej z wodą. W tym momencie film zmienia się w animację, która ukazuje w przybliżeniu cząsteczki wody i substancji rozpuszczonej za pomocą lupy. Widać, że cząsteczki te występują naprzemiennie w zmieszanych cieczach.
ijtngs8THl_d5e824

6. Rozszerzalność cieplna

Pod wpływem zmian temperatury wiele ciał stałych, cieczy i gazów zmienia swoją objętość. Rozszerzają się przy ogrzewaniu, a kurczą przy oziębianiu. Zjawisko to, zwane rozszerzalnością cieplną (temperaturową), jest wykorzystywane w konstruowaniu różnych urządzeń:

 • w termometrach cieczowych poziom cieczy podnosi się przy wzroście temperatury;

 • podgrzewany gaz w balonie powietrznym unosi go do góry;

 • szczeliny między szynami zapobiegają wyginaniu się szyn podczas upałów; zimą szczeliny te są szersze, gdyż metal zmniejsza swoją objętość, natomiast latem szyny przylegają do siebie

 • na moście pozostawia się szczeliny, które latem chronią most przed pękaniem;

 • linie wysokiego napięcia zawiesza się luźno między słupami, co zapobiega ich zerwaniu zimą, kiedy pod wpływem niskiej temperatury liny się „kurczą”.

ijtngs8THl_d5e880

7. Mieszaniny

Mieszanina składa się z dwóch lub więcej substancji. Mieszanina jednorodna to taka, której składników nie da się odróżnić gołym okiem ani za pomocą lupy. Do mieszanin jednorodnych zaliczamy na przykład powietrze, sok owocowy, ocet. Mieszanina niejednorodna charakteryzuje się tym, że jej składniki da się odróżnić gołym okiem. Do takich mieszanin należą na przykład sałatka warzywna, piasek z wodą, ziemia ogrodowa.

Do mieszanin jednorodnych zaliczamy roztwory – są to takie mieszaniny, w których jedna substancja rozpuszczona jest w drugiej, zwanej rozpuszczalnikiem.

Szybkość rozpuszczania się substancji rozpuszczanej w rozpuszczalniku zależy od:

 • temperatury rozpuszczalnika,

 • stopnia rozdrobnienia substancji rozpuszczanej,

 • mieszania roztworu podczas rozpuszczania.

Sposoby rozdzielenia składników mieszaniny:

 • odparowanie, np. wody z wody morskiej,

 • destylacja, np. oddzielenie benzyny z ropy naftowej,

 • filtrowanie, np. oddzielenie piasku z wody,

 • opadanie, np. oddzielenie listków herbaty z napoju,

 • przesiewanie, np. oddzielenie żwirku z piasku.

RkmxM55ZzRnKC
Przykłady mieszanin i metody ich rozdzielania
ijtngs8THl_d5e947

8. Przemiany substancji

Substancje ulegają różnym przemianom, które można podzielić na fizyczne i chemiczne oraz odwracalne i nieodwracalne.

 • Przemiany fizyczne to takie, podczas których nie powstają nowe substancje. Należą do nich na przykład otrzymywanie i rozdzielanie mieszanin, zmiany stanu skupienia.

 • Przemiany chemiczne to takie, podczas których powstają substancje o nowych właściwościach. Zaliczamy do nich na przykład rdzewienie metali, psucie się jedzenia, palenie się drewna, smażenie mięsa, ścinanie białka.

 • Procesy odwracalne to takie, których skutki można odwrócić i uzyskać z powrotem stan wyjściowy. Na przykład woda może przechodzić ze stanu gazowego w ciekły i odwrotnie; parafina pod wpływem wysokiej temperatury topi się, a po obniżeniu temperatury zastyga.

 • Procesy nieodwracalne to takie, po których nie da się zrobić niczego, żeby uzyskać pierwotną substancję. Należą do nich na przykład. ścinanie się białka z jajek pod wpływem wysokiej temperatury, palenie się drewna, korozja metali.

R1GZEB7FfvGkB
Demonstrator delikatnie ogrzewa na matelni kawałek masła, widać, że masło się topi. Podobny kawałek masła jest mocno ogrzewany na patelni. Widać zmianę wyglądu masła oraz jego przypalanie. Kolejne ujęcie pokazuje kawałek masła, masło skrzepnięte na patelni oraz masło przypalone. Następnie demonstrator przygotowuje galaretkę i rozlewa ją do trzech jednakowych, ponumerowanych naczyń. Do jednego z nich wsypuje drobno pokrojone świeże kiwi. Galaretkę wstawia do lodówki. Po kilku godzinach demonstrator wyjmuje naczynie z galaretką z lodówki. Następuje obserwacja – dwie porcje czystej galaretki. Jedna porcja zostaje ogrzana w łaźni wodnej. Widać, że galaretka mięknie, zaczyna się robić płynna. Demonstrator ponownie wkłada alaretkę do lodówki i wyjmuje po jakimś czasie; widać, że znowu stężała. Następuje powrót do ujęcia masła stopionego na patelni oraz ujęcia galaretki płynnej i stężałej. Potem ponownie ujęcie przypalonego masła. Na koniec demonstrator wyjmuje galaretkę z kiwi z lodówki. Widać, że galaretka z kiwi jest płynna. Kamera robi zbliżenie na opakowanie galaretki - znajduje się tam tekst, informujący o tym, żeby nie dodawać kiwi do galaretki.
ijtngs8THl_d5e1041

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1NyJdmM4Rj1U1
Uczennice i uczniowie badali korzeń marchwi. Napisali, że jest twardy, pomarańczowy, słodki, długi i gładki. Jakich narządów zmysłu użyli do jego opisu? Możliwe odpowiedzi: 1. wzroku, dotyku, smaku, 2. wzroku, smaku, 3. wzroku, dotyku, 4. dotyku, węchu, smaku
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1LGmvmmNMkW11
Połącz nazwę narządu zmysłu z opisem. brudna podłoga Możliwe odpowiedzi: 1. nos, 2. język, 3. skóra, 4. oko kwaśna cytryna Możliwe odpowiedzi: 1. nos, 2. język, 3. skóra, 4. oko chropowaty owoc kiwi Możliwe odpowiedzi: 1. nos, 2. język, 3. skóra, 4. oko ulatniający się gaz Możliwe odpowiedzi: 1. nos, 2. język, 3. skóra, 4. oko
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R5xnAvQ3kmL2x1
Częścią w mikroskopie odpowiedzialną za powiększenie oglądanego obiektu jest: Możliwe odpowiedzi: 1. obiektyw., 2. śruba., 3. lusterko., 4. stolik.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R1T8zTNn86oLW1
Do podanych przyrządów optycznych dopasuj obiekty, które można za ich pomocą obserwować. lupa Możliwe odpowiedzi: 1. wygląd mrówki, 2. stado saren, 3. składniki krwi, 4. brzeg liścia, 5. wzór na skrzydłach motyla, 6. komórki liścia, 7. organizmy w kropli wody, 8. gniazdo w koronie drzewa, 9. lecące ptaki lornetka Możliwe odpowiedzi: 1. wygląd mrówki, 2. stado saren, 3. składniki krwi, 4. brzeg liścia, 5. wzór na skrzydłach motyla, 6. komórki liścia, 7. organizmy w kropli wody, 8. gniazdo w koronie drzewa, 9. lecące ptaki mikroskop Możliwe odpowiedzi: 1. wygląd mrówki, 2. stado saren, 3. składniki krwi, 4. brzeg liścia, 5. wzór na skrzydłach motyla, 6. komórki liścia, 7. organizmy w kropli wody, 8. gniazdo w koronie drzewa, 9. lecące ptaki
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 5
RPoYQR1mBK1Rt1
Łączenie par. Oceń, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Drobiny budujące różne substancje są różnej wielkości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Drobiny tej samej substancji są tej samej wielkości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Substancja prosta jest zbudowana z jednego rodzaju drobin.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Między drobinami budującymi substancje nie ma wolnych przestrzeni.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 6
RDmDgCjfZP1Pa1
Podziel substancje na proste i złożone. substancje proste Możliwe odpowiedzi: 1. złoto, 2. węgiel, 3. woda, 4. sól, 5. tlen, 6. srebro, 7. cukier substancje złożone Możliwe odpowiedzi: 1. złoto, 2. węgiel, 3. woda, 4. sól, 5. tlen, 6. srebro, 7. cukier
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 7
RhIXhpX8kDE7x1
Które zdanie opisuje jednocześnie ciało stałe i gaz? Możliwe odpowiedzi: 1. Ulegają rozszerzalności cieplnej., 2. Łatwo zmieniają objętość, a trudno kształt., 3. Trudno zmienić ich kształt, a łatwo objętość., 4. Nie ulegają zjawisku dyfuzji.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 8
RZI7alFXRU6y11
Wskaż cechę, która nie dotyczy gazu. Możliwe odpowiedzi: 1. Trudno zmienia objętość., 2. Jest ściśliwy i rozprężliwy., 3. Nie ma stałego kształtu., 4. Wypełnia całe naczynie, w którym się znajduje.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 9
RBhX3awPGe8XY1
Przeczytaj podane informacje i ustal, jaki stan skupienia opisują. ciała stałe Możliwe odpowiedzi: 1. Łatwo zmieniają kształt, lecz trudno objętość; drobiny mogą się względem siebie przemieszczać., 2. Trudno zmieniają kształt i objętość; drobiny nie przemieszczają się względem siebie, mogą jedynie drgać., 3. Łatwo zmieniają kształt i objętość; drobiny swobodnie się przemieszczają. ciecze Możliwe odpowiedzi: 1. Łatwo zmieniają kształt, lecz trudno objętość; drobiny mogą się względem siebie przemieszczać., 2. Trudno zmieniają kształt i objętość; drobiny nie przemieszczają się względem siebie, mogą jedynie drgać., 3. Łatwo zmieniają kształt i objętość; drobiny swobodnie się przemieszczają. gazy Możliwe odpowiedzi: 1. Łatwo zmieniają kształt, lecz trudno objętość; drobiny mogą się względem siebie przemieszczać., 2. Trudno zmieniają kształt i objętość; drobiny nie przemieszczają się względem siebie, mogą jedynie drgać., 3. Łatwo zmieniają kształt i objętość; drobiny swobodnie się przemieszczają.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 10
R16nVXSczCxlw1
Jaką właściwość gliny artysta wykorzystuje podczas formowania figurki? Możliwe odpowiedzi: 1. plastyczność, 2. kruchość, 3. ściśliwość, 4. sprężystość
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 11
R1YhREAe9o66A1
Skoki na bungee są możliwe dzięki temu, że lina jest: Możliwe odpowiedzi: 1. sprężysta., 2. ściśliwa., 3. plastyczna., 4. sztywna.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 12
RbthYq1CwRMPJ1
Jaka cecha gazu ujawnia się podczas pompowania plażowego materaca? Możliwe odpowiedzi: 1. ściśliwość, 2. rozprężliwość, 3. kruchość, 4. plastyczność
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 13
R5lF1r10J9gd11
Przed wejściem do szkolnej stołówki Janek powiedział do kolegi: „Ale pachnie. Dziś zupa grochowa”. Zapach unosił się dzięki Możliwe odpowiedzi: 1. dyfuzji., 2. rozszerzalności cieplnej., 3. parowaniu., 4. ściśliwości.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 14
RKNyxnzJOtLoQ1
W konstrukcji termometrów cieczowych wykorzystuje się zjawisko Możliwe odpowiedzi: 1. rozszerzalności temperaturowej., 2. ściśliwości., 3. dyfuzji., 4. parowania.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 15
R2GnD41dsio2C1
Mieszaniną niejednorodną nazywamy taką mieszaninę, w której Możliwe odpowiedzi: 1. składniki są widoczne gołym okiem lub za pomocą przyrządów., 2. składniki nie są widoczne nawet za pomocą przyrządów., 3. jest tylko jedna substancja., 4. jest zawsze jakiś rozpuszczalnik.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 16
RBSfvbif1o5OL1
Mieszaniną nie jest Możliwe odpowiedzi: 1. złoto., 2. powietrze., 3. woda z jeziora., 4. mieszanka ziół.
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 17
R9DLskfHeSesw1
Przyporządkuj daną mieszaninę do grupy jednorodnych lub niejednorodnych. mieszaniny jednorodne Możliwe odpowiedzi: 1. powietrze, 2. zupa jarzynowa, 3. słodzona woda, 4. woda mineralna, 5. coca-cola, 6. mieszanka ziół, 7. lody z kawałkami owoców, 8. sałatka owocowa mieszaniny niejednorodne Możliwe odpowiedzi: 1. powietrze, 2. zupa jarzynowa, 3. słodzona woda, 4. woda mineralna, 5. coca-cola, 6. mieszanka ziół, 7. lody z kawałkami owoców, 8. sałatka owocowa
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 18
R19AqeuzSgHGO1
Wskaż procesy, które są nieodwracalne. Możliwe odpowiedzi: 1. palenie świecy, 2. pompowanie balonika, 3. topnienie lodu, 4. pieczenie ziemniaków, 5. formowanie figurki z plasteliny
Źródło: Brygida Branowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
ijtngs8THl_d5e1334
R1IlnQN0Q6mLq3
Ćwiczenie 19
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. 1. Jednostka masy., 2. 2. Substancja, która słabo przewodzi ciepło., 3. 3. Łatwo zmienia kształt i objętość., 4. 4. Są dobrymi przewodnikami ciepła i prądu., 5. 5. Zamiana cieczy w parę wodną., 6. 6. Zawiera narządy dotyku., 7. 7. Źródło prądu w latarce.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 20
R2uzCqvRPXT0H
Napisz po jednym przykładzie wykorzystania przez ludzi plastyczności, kruchości i sprężystości ciał stałych. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 21
RUGv5KHBW4Y4F
Wyjaśnij, dlaczego tworzące się na rzece kry nie toną, lecz pływają na powierzchni wody. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 22
Rhebz6NATiwjh
Niektóre substancje mogą występować w dwóch lub trzech stanach skupienia. Podaj przykład takich substancji i wyjaśnij, w jakich warunkach zmieniają stan skupienia. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RDdoIMGuhgJBI
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.