Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RTpYEMW3z83h6
Zdjęcie przedstawia na tle nieba powiewającą flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatel Polski, obywatel Unii Europejskiej

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Prawo do obywatelstwa

Czy zastanawialiście się kiedyś, co to jest obywatelstwo, czy wszyscy ludzie mieszkający w naszym kraju są obywatelami Polski? Otóż obywatelami tego samego państwa mogą być osoby różnej narodowości. Obywatelstwo to więź prawna jednostki z danym państwem.

W Polsce obowiązuje prawo krwi, które polega na tym, że obywatelstwo „dziedziczymy” po rodzicach niezależnie od tego, gdzie się urodziliśmy. Nawet jeśli urodzimy się na innym kontynencie i tak pozostaniemy obywatelami Polski.
Tak stanowi Konstytucja RP.

W niektórych krajach, np. w USA, obowiązuje prawo ziemi. Oznacza to, że dziecko urodzone na terenie takiego państwa (także na pokładzie statku lub samolotu należącego do tego kraju) otrzymuje obywatelstwo i bez znaczenia jest fakt, że rodzice mają inne obywatelstwo. W Polsce (zgodnie z art. 14 pkt 2 oraz art. 15 ustawy o obywatelstwie polskim) dziecko urodzone albo znalezione na terytorium Polski nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa, jeżeli oboje jego rodzice są: nieznani,
nie posiadają żadnego obywatelstwa lub obywatelstwo ich jest nieokreślone.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział II
Art. 34.

 1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.

opou_001 Źródło: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, dostępny w internecie: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp 21.06.2021].
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, jak rozumiesz artykuł 34 Konstytucji RP.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Gdy tata jest Polakiem, a mama cudzoziemką

Co się dzieje, kiedy jedno z rodziców jest Polakiem, a drugie obcokrajowcem?
Niezależnie od tego, czy dziecko urodziło się w Polsce, czy za granicą, ma prawo
do naszego obywatelstwa, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Polski. Decyzja należy do rodziców. Mogą wybrać jedno lub postanowić, że dziecko będzie miało dwa obywatelstwa: np. po matce obywatelstwo polskie, po ojcu – francuskie, chyba że prawo drugiego kraju tego zabrania.
Posiadanie drugiego obywatelstwa nie zwalnia z żadnych obowiązków wobec Polski ani nie ogranicza praw polskiego obywatela.

Ciekawostka

Greckie pojęcie „obywatel” (polites) wywodzi się od słowa polis, co znaczy miasto‑państwo. Od tego słowa pochodzi także wyraz „polityka”. Starożytne miasto‑państwo ateńskie utożsamiane jest z początkami demokracji. U Ateńczyków obywatel to człowiek wolny, urodzony w polis z rodziców Ateńczyków. Kobiety, cudzoziemcy oraz niewolnicy nie byli pełnoprawnymi obywatelami, nie mogli brać udziału w Zgromadzeniu Ludowym, na którym podejmowano ważne dla polis decyzje. Obywatel Aten musiał uczestniczyć w życiu swojego państwa, służyć mu, być mądrym i odważnym. Wzorowym obywatelem Aten był Perykles – wybitny polityk żyjący w V wieku p.n.e.

tpohRq3IzT_0000001L

Obywatelstwo dla obcokrajowców

RcYu5Sqe3c712
Film przedstawia uroczystość nadania polskiego obywatelstwa.

Uznanie obywatelstwa może nastąpić w wyniku decyzji odpowiedniego organu państwowego lub oświadczenia złożonego przez jednostkę. Cudzoziemiec może wystąpić o polskie obywatelstwo, jeżeli nie zagraża bezpieczeństwu kraju, od lat mieszka w Polsce i ma stałe źródło dochodów.

O polskie obywatelstwo może ubiegać się też osoba, która od trzech lat jest w związku małżeńskim z Polką lub Polakiem. Przyznanie obywatelstwa to zwykle proces długotrwały, ale znane są przypadki, gdy procedury skrócono do minimum. Zazwyczaj wówczas, gdy chodzi o pozyskanie sportowców do reprezentacji narodowych.

Obywatelstwo polskie otrzymali m.in.:

 • Norman Davies [czyt.: dejwis] – wybitny historyk brytyjski, który wiele badań i dzieł poświęcił historii Polski,

 • Charity [czyt.: czariti] Szczechowiak – koszykarka z Nigerii,

 • Emil Sajfudinow – rosyjski żużlowiec pochodzenia tatarskiego,

 • Wilfredo Leon - siatkarz kubańskiego pochodzenia.

Dyskusja

Ćwiczenie 2

Przeczytaj poniższe tezy, następnie wybierz tę z którą się zgadzasz. Dopisz argumenty potwierdzające wybraną przez ciebie tezę.

Teza I
Państwo powinno ułatwiać nabycie obywatelstwa przez osoby, które przyczyniają się do rozwoju polskiego sportu, sztuki, gospodarki lub nauki.

Teza II
Obywatelstwo polskie powinno być przyznawane wyłącznie osobom, które odczuwają silny związek emocjonalny z państwem polskim.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
tpohRq3IzT_00000025

Repatriacja, czyli powrót do ojczyzny

R1VRS5CzorFKQ
Film przedstawia uroczystość nadania polskiego obywatelstwa.

Repatriacja to zorganizowana przez władze akcja przesiedlenia do kraju obywateli, którzy wskutek zmian granic lub działań wojennych znaleźli się na terytorium innych państw. W takiej sytuacji znalazło się wielu Polaków po zmianie granic w 1945 roku (koniec II wojny światowej). Kilkaset tysięcy naszych rodaków zostało wywiezionych w czasie wojny i w okresie represji stalinowskich w głąb Związku Sowieckiego. Żyli z dala od ojczyzny, ale zachowali język, tradycje, obyczaje. Nam polskie obywatelstwo wydaje się czymś oczywistym, mamy je przecież od urodzenia, ale wielu rodaków mogło tylko o nim marzyć. Dziś do wolnej Polski wracają potomkowie zesłańców.

tpohRq3IzT_0000000X

Prawa obywateli

R1NHnjtnnx1j8
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło: a. nn., domena publiczna.

W Konstytucji RP zapisano katalog wolności i praw obywatelskich, m.in.:

 • prawo do życia,

 • prawo do równości wobec prawa,

 • prawo do nietykalności osobistej,

 • prawo do rzetelnej procedury sądowej,

 • prawo do ochrony prywatności,

 • wolność sumienia i religii,

 • wolność wyrażania swoich poglądów,

 • prawo do własności,

 • prawa pracownicze,

 • prawa socjalne (emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych itp.),

 • prawo do ochrony zdrowia,

 • prawo do nauki,

 • prawo do wolności twórczej i korzystania z dóbr kultury,

 • prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział II
Art. 80.
Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

opou_001 Źródło: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, dostępny w internecie: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp 21.06.2021].
Ćwiczenie 3

Na podstawie art. 80 Konstytucji RP, wymień kto może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
tpohRq3IzT_00000049

Kłopoty za granicą

R1QVZtCodZx7E
Pocztówka z wakacji
Źródło: David Evers, licencja: CC BY 2.0.
R1B84H040VBgf
Zamieszki uliczne
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Civil_unrest_Lausanne_mp3h8561.jpg [dostęp 16.11.2015 r.], licencja: CC BY-SA 2.0.

Państwo powinno zapewnić opiekę polskiemu obywatelowi za granicą.
Jeśli Polak znajdzie się np. w strefie wojny, trzęsienia ziemi, w stanie zagrożenia zamachem terrorystycznym, może oczekiwać ewakuacji. Jeśli zgubi paszport, ciężko zachoruje, powinien zwrócić się o pomoc do polskiego konsulatu lub ambasady. W szczególnie dramatycznych okolicznościach Ministerstwo Spraw Zagranicznych kieruje akcjami mającymi na celu uwolnienie polskich obywateli. W roku 1998 Zenon Kuchciak jako specjalny wysłannik MSZ doprowadził do odnalezienia i zwolnienia pięciu polskich obywateli porwanych w Czeczenii. Zyskał wtedy przydomek „polskiego Jamesa Bonda”.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział II
Art. 36.
Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

opou_001 Źródło: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, dostępny w internecie: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp 21.06.2021].
Zapamiętaj!

Wyjeżdżając za granicę, sprawdź na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy kraj docelowy jest bezpieczny, jakich szczepień wymaga,
spisz adres i telefon polskiego konsulatu lub ambasady.

Jeśli w jakimś miejscu nie ma polskiego konsulatu, możemy prosić o pomoc placówkę jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej – jesteśmy także obywatelami UE.

tpohRq3IzT_0000004X

Obowiązki obywatela

W Konstytucji RP zapisano znacznie więcej praw niż obowiązków obywatelskich. Każdy obywatel Polski:

 • ma być wierny ojczyźnie i troszczyć się o wspólne dobro,

 • obowiązany do przestrzegania prawa, płacenia podatków i dbania o środowisko naturalne,

 • ma obowiązek obrony Ojczyzny.

R1dF85QOldEqX
Jednym z obowiązków obywatela jest obrona ojczyzny
Źródło: Piotr Drabik, licencja: CC BY 2.0.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział II
Art. 82.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 83.
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 84.
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Art. 85.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. (…)

Art. 86.
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

opou_001 Źródło: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, dostępny w internecie: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp 21.06.2021].
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij w kilku zdaniach jak rozumiesz artykuł 82 Konstytucji RP: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
tpohRq3IzT_0000005O

Obywatelstwo Unii Europejskiej

RVgBqv37hfguu
Flaga Unii Europejskiej
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Obywatelami Unii Europejskiej są wszyscy obywatele państw członkowskich.
Obywatelstwo ma charakter dodatkowy i nie zastępuje obywatelstwa krajowego.
UE określa wyłącznie prawa swych obywateli i nie nakłada żadnych obowiązków.

Podstawowe prawa obywateli UE:

 • prawo do swobodnego podróżowania (swobodny przepływ osób),

 • prawo do zamieszkania,

 • prawo do pracy i przedsiębiorczości,

 • prawo do podejmowania nauki,

 • czynne i bierne prawo wyborcze do samorządu i do Parlamentu Europejskiego w kraju zamieszkania.

Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, kim są apatrydzi.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Podsumowanie

Więź prawna łącząca jednostkę z jego państwem, nazywana obywatelstwem, powstaje na wiele sposobów. Z istnienia tej więzi wynikają wzajemne prawa i obowiązki. Współcześnie systemy prawne niektórych państw dopuszczają posiadanie więcej niż jednego obywatelstwa. Polska należy do grupy państw, w których obywatelstwo nabywa się przez urodzenie, wystarczy, że jedno z rodziców jest Polakiem (prawo krwi). Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa, chyba że sam się go zrzeknie. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy automatycznie uzyskali obywatelstwo Unii Europejskiej.

Polecenie 1

Scharakteryzuj jakie znaczenie ma dla Ciebie posiadanie polskiego obywatelstwa. Jakie daje szanse oraz do czego zobowiązuje.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
tpohRq3IzT_0000006Q

Sprawdź wiedzę

Ćwiczenie 6
R1KslhL19QjkA1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R7g7YgbcPlR2t1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1Nw5XzvhzpsM1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1JSjCurWZr5s1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RvWhXa14Bh2Wm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R16FTUz0RyMAj1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.