Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji okładziny kamiennej

m6c45c4635c7aaf10_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

RBcnMgJ5j9ZHf1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji okładziny kamiennej
m6c45c4635c7aaf10_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m6c45c4635c7aaf10_1516315731083_0
RcSw432FemGVW1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji okładziny kamiennej
m6c45c4635c7aaf10_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m6c45c4635c7aaf10_1516315855551_0
RESoJiTL0DiTh1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji okładziny kamiennej
m6c45c4635c7aaf10_1516315946508_0

4. Film with narration.

m6c45c4635c7aaf10_1516315951214_0
R16xP2CxgXZ051
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji okładziny kamiennej
m6c45c4635c7aaf10_1516316024463_0
Ćwiczenie 1
R1OmEAn7RRnf71
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m6c45c4635c7aaf10_1516316511245_0

Renowacja okładzin ceramicznych i kamiennych

Ćwiczenie 2
R113rfjTVRfyZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m6c45c4635c7aaf10_1533903672215_0

Czyszczenie i konserwacja cegły i kamienia

R1HGLutIEZq4V1
dokument hipertekstowy
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1RpwyTKODpSh1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RtiUSz5gwPXqH1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RzNbqzzPUOwJW1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m6c45c4635c7aaf10_1516316248437_0

Zakres prac przy renowacji okładzin kamiennych

RLksGJr2AahZ11
Zakres prac przy renowacji okładzin kamiennych
Ćwiczenie 6
RxM0lTgJa5zjk1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Rlsq0XoMzPpAJ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
m6c45c4635c7aaf10_1516383280961_0

Zadania

Ćwiczenie 7
RpzUmYqu8GxJG1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1ULfGhKehqVc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R118ioCiVOQsY1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RNEYWRRWUYkf41
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
Rwm7mRFwhKnSc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
RmEyprdy6ZV4C1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m6c45c4635c7aaf10_1516384819599_0

Słownik

brush
brush

/brʌʃ/    [verb]   szczotkować

brush
brush

/brʌʃ/   [noun, countable]   pędzel

ceramic cladding
ceramic cladding

/səˈræm.ɪk klæd.ɪŋ/   [noun, uncountable]   okładzina ceramiczna

corroded layer
corroded layer

/kəˈrəʊded leɪ.ər/    [noun, countable]   warstwa skorodowana

crack
crack

/kræk/   [verb]   pękać

defect
defect

/ˈdiː.fekt/   [noun, countable]   ubytek

deposit
deposit

/dɪˈpɒz.ɪt/    [noun, uncountable]   nalot

detergents
detergents

/dɪˈtɜː.dʒənts/   [noun, uncountable]   detergenty

disinfection
disinfection

/ˌdiː.sæl.ɪˈneɪ.ʃən/    [noun, uncountable]   dezynfekcja

granite
granite

/ˈɡræn.ɪt/   [noun, uncountable]   granit

grinding stone
grinding stone

/ˈɡraɪn.dɪŋ stəʊn/   [noun, countable]  kamień szlifierski

hydrofluoric acid
hydrofluoric acid

/ˌhaɪ.drə.klɔː.rɪk ˈæs.ɪd/    [noun, uncountable]   kwasem fluorowodorowym

ioosening
ioosening

/ˈluː.sən/   [noun, uncountable]   odspojenie

limestone
limestone

/laɪm/stəʊn/  [noun, uncountable]   wapień

marble
marble

/ˈmɑː.bəl/   [noun, uncountable]   mamrur

mortar
mortar

/ˈmɔː.tər/  [noun, uncountable]   zaprawa

natural and artificial bristles
natural and artificial bristles

/ˈnætʃ.ər.əl ən ɑː.tɪˈfɪʃ.əl brɪs.əl/   [noun, uncountable]   włosie naturalne i sztuczne

oils
oils

/ɔɪls/   [noun, uncountable]   oleje

peeling
peeling

/piːlin/   [verb]   złuszczanie

reproduction
reproduction

/ˌriː.prəˈdʌk.ʃən/    [verb]   odtwarzanie

rust
rust

/rʌst/   [noun, uncountable]   rdza

salination
salination

/ˌ.sæl.ɪˈneɪ.ʃən/    [noun, uncountable]   zasolenie

sand paper
sand paper

/sænd peɪ.pər/   [noun, uncountable]   papier ścierny

sanding
sanding

/sændin/   [verb]   piaskowanie

sandstone
sandstone

/ˈsænd.stəʊn/   [noun, uncountable]   piaskowiec

stains
stains

/steɪns/    [noun, countable]   plamy

stone cladding
stone cladding

/stəʊn klæd.ɪŋ/   [noun, uncountable]   okładzina kamienna

stone structure
stone structure

/stəʊnˈstrʌk.tʃər/   [noun, countable]   struktura kamienia

water jet under high pressure
water jet under high pressure

/ˈwɔː.tər dʒet ʌn.dər haɪ preʃ.ər/    [noun, uncountable]   strumień wody pod ciśnieniem

water penetration
water penetration

/ˈwɔː.tə pen.ɪˈtreɪ.ʃən/   [noun, uncountable]   wnikanie wody

water‑repellence
water‑repellence

/ˈwɔː.tə.rɪˌpel.əns/   [noun, uncountable]   hydrofobizacja

R1WJDOepWwCA51
.
Źródło: ORE, licencja: CC0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida