Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji muru kamiennego

m5e257acb1fb0a07b_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R1BZyEOM25D1n1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji muru kamiennego
m5e257acb1fb0a07b_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m5e257acb1fb0a07b_1516315731083_0
REFUtEEXJoOoo1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji muru kamiennego
m5e257acb1fb0a07b_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m5e257acb1fb0a07b_1516315855551_0
RfTeKXlMRMBL51
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji muru kamiennego
m5e257acb1fb0a07b_1516315946508_0

4. Film with narration.

m5e257acb1fb0a07b_1516315951214_0
Rt5wvGkykN7vp1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji muru kamiennego
m5e257acb1fb0a07b_1516316024463_0
Ćwiczenie 1
R1N5os4Y3mIlC1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5e257acb1fb0a07b_1516383283628_0

Renowacja murów nieotynkowanych (1)

Ćwiczenie 2
RoupJv1cFgOaj1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RKJTHQc0z0RMz1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5e257acb1fb0a07b_1533903672215_0

Renowacja murów nieotynkowanych (2)

RNQvVOJZ3X8JC1
dokument hipertekstowy
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R17FWEXOj3nHC1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
Rhk0b0Ol3MbWZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RPfbO5Pl0JQOF1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5e257acb1fb0a07b_1516316248437_0

Renowacja muru wykonanego z cegły

RgPUfsi64GTfI1
Renowacja muru wykonanego z cegły.
Ćwiczenie 7
R1AMhhYcq5LIw1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R16fW7EADNo8C1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
m5e257acb1fb0a07b_1516383280961_0

Zadania

Ćwiczenie 8
Rmt84ALem2oKZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1RSTDy5JCUEZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RZUAEpLul6a9J1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R14GTjnwjiMKZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
R1BEtPWaSQ9421
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m5e257acb1fb0a07b_1516384819599_0

Słownik

biological degraation extent
biological degraation extent

/ˌbaɪ.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən ɪkˈstent/    [noun, uncountable]   stopień biologicznego porażenia obiektu

biological degradation removal
biological degradation removal

/ˌbaɪ.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən rɪˈmuː.vəl/    [verb]   usuwania porażeń biologicznych

brick
brick

/brɪk/    [noun, countable]   cegła

calcium compounds
calcium compounds

/ˈkæl.si.əm kɒm.paʊndz/    [noun, countable]   związki wapnia

capillary suction
capillary suction

/kəˈpɪləri ˈsʌkʃən/   [noun, uncountable]   podciąganie kapilarne

chipped bricks patching
chipped bricks patching

/tʃɪpt brɪk pætʃin/   [verb]   uzupełnianie ubytków w cegle

damaging factors
damaging factors

/ˈdæm.ɪ.dʒɪŋ fæk.tərs/   [noun, countable]   czynniki niszczące

damp walls plastering
damp walls plastering

/dæmp wɔːs plɑːstər/   [noun, uncountable]   tynkowanie murów zawilgoconych

filling
filling

/ˈfɪlɪŋ/   [verb]   szpachlowanie

frost corrosion
frost corrosion

/frɒst kəˈrəʊ.ʒən/   [noun, uncountable]   korozja mrozowa

hydrophobization
hydrophobization

/haɪ.drəʊɪ biˈzeɪ.ʃən/   [noun, uncountable]   hydrofobizacji

level of moisture
level of moisture

/ˈlevəl ɒv mɔɪstʃər/   [noun, uncountable]   poziom zawilgocenia

masoning
masoning

/ˈmeɪ.sənin/   [verb]   murowanie

moisture
moisture

/ˈmɔɪs.tʃər/   [noun, uncountable]  wilgoć

mortar destruction
mortar destruction

/ˈmɔː.tər dɪˈstrʌk.ʃən/   [noun, uncountable]   destrukcja zaprawy

painting
painting

/ˈpeɪn.tɪŋ/    [verb]   malowanie

pointing
pointing

/pɔɪntin/   [verb]   spoinowanie

protection of walls against penetration of moisture
protection of walls against penetration of moisture

/prəˈtek.ʃən əv wɔːlz əˈɡenst pen.ɪˈtreɪ.ʃən əv mɔɪs.tʃər/    [verb]   zabezpieczanie murów przed wnikaniem wilgoci

renovation works
renovation works

/renəˈveɪʃən wɜːks/    [noun, uncountable]   prace renowacyjne

salination level
salination level

/seɪl eɪʃən levəl/   [noun, countable]   stopień zasolenia

saline walls plastering
saline walls plastering

/seɪlaɪn wɔːs plɑːstər/   [verb]   tynkowanie murów zasolonych

salts
salts

/sɔːlts/   [noun, uncountable]   sole

soil
soil

/sɔɪl/   [noun, uncountable]   gleba

substrate reinforcement
substrate reinforcement

/ˈsʌb.streɪt/ riː.ɪnˈfɔːs.mənt/   [verb]   wzmacnianie podłoży

technical condition evaluation
technical condition evaluation

/ˈteknɪkəl kənˈdɪʃən ɪˌvæljuˈeɪʃən/    [noun, uncountable]   ocena stanu technicznego

vault
vault

/vɔːlt/    [noun, countable]   sklepienie

wall drying
wall drying

/wɔːl draɪn/   [verb]   osuszanie murów

wall reinforcement
wall reinforcement

/wɔːriː.ɪnˈfɔːs.mənt/   [verb]   wzmacnianie ścian

walls
walls

/wɔːls/   [noun, countable]   mury

water freezing
water freezing

/ˈwɔː.tər friː.zɪŋ/   [verb]   zamarzanie wody

R1WJDOepWwCA51
.
Źródło: ORE, licencja: CC0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida