Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji powłok malarskich

m4d85b40036bf3055_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R1Nkouc4PLD7b1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji powłok malarskich
m4d85b40036bf3055_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m4d85b40036bf3055_1516315731083_0
R1eZzsY5mk82e1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji powłok malarskich
m4d85b40036bf3055_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m4d85b40036bf3055_1516315855551_0
RGdwi5mdknOG31
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji powłok malarskich
m4d85b40036bf3055_1516315946508_0

4. Film with narration.

m4d85b40036bf3055_1516315951214_0
RiLjv5A39eFjJ1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac dotyczących renowacji powłok malarskich
m4d85b40036bf3055_1516316024463_0
Ćwiczenie 1
R1OD7EPlBwHK41
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m4d85b40036bf3055_1516316511245_0

Typowe zniszczenia powłok malarskich

BLISTERING is the phenomenon of formation of blisters as a result of the local loss of adhesion and the loosening of the paint coat from the substrate.

The most frequent type of damage to a surface. The spreading CORROSION causes cracks of the paint coat and the peeling of the paint.

The CRACKING of the dry paint coat in at least one layer. Initially, only hairline cracks are visible, then the paint chips off during the peeling process. This causes the total peeling of the paint coat.

PAINT PEELING can be caused by the lack of priming the substrate before painting and moisture caused by insufficient ventilation of the room.

The formation of the chalk dust on the paint coat surface. With time, all paints show signs of CHALKING to a certain extent.

Ćwiczenie 2
R8Ft4RrDfxISg1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RRCwoUJxxIZbz1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1cDvhqQ6izKC1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
m4d85b40036bf3055_1533903672215_0

Renowacja powłok malarskich

R1LXeFVXLl4Xs1
dokument hipertekstowy
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RxKdc41bQhDWa1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RrF4uo3owSCST1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m4d85b40036bf3055_1516316248437_0

Organizowanie robót związanych z renowacją powłok malarskich

RnNkTlXlyyJWS1
Organizowanie robót związanych z renowacją powłok malarskich
Ćwiczenie 6
R1bIt76R6oK4y1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R10mqvTeR6MyY1
gra iknteraktywna krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m4d85b40036bf3055_1516383280961_0

Zadania

Ćwiczenie 7
R1O3D3wPbHPfC1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RfvGbTHfNHDOx1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RrBCfG8hdgqhi1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1ICCGOB8uHeK1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R1VTwKzXkkspD1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
ROBDSIjrdjJhp1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m4d85b40036bf3055_1516384819599_0

Słownik

accessories
accessories

/əkˈses.ər.is/   [noun, countable]   oprzyrządowanie

adhesion
adhesion

/ədˈhiː.ʒən/    [noun, uncountable]   adhezja

blistering
blistering

/ˈblɪs.tər.ɪŋ/   [verb]   pęcherzenie

chalking
chalking

/tʃɔːkin/   [verb]   kredowanie

condition of the existing coverage
condition of the existing coverage

 /kənˈdɪʃ.ən əv ði ɪɡˈzɪs.tɪŋ kʌv.ər.ɪdʒ/   [noun, uncountable]   stan istniejącego pokrycia

construction
construction

/kənˈstrʌk.ʃən/   [noun, countable]   konstrukcja

corrosion
corrosion

/kəˈrəʊ.ʒən/    [noun, uncountable]   skorodowanie

cracks of the paint coat
cracks of the paint coat

/kræks əv ðiː peɪnt kəʊ.t/   [verb]   pękanie warstwy powłoki malarskiej

damage to a surface
damage to a surface

/ˈdæm.ɪdʒ tu ə sɜː.fɪs/   [noun, uncountable]   uszkodzenie powierzchni

dampening
dampening

/ˈdæm.pənin/   [verb]   zawilgocenie

decorative properties
decorative properties

/ˈdek.ər.ə.tɪv /ˈprɑː.pɚ.t̬i/   [noun, uncountable]  właściwości dekoracyjne

dirt
dirt

/dɜːt/    [noun, uncountable]   brud

environmental effects
environmental effects

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl ɪˈfekts/   [noun, countable]   oddziaływania pogodowe

flaking
flaking

/fleɪkin/    [verb]   odspajanie

levelling layer
levelling layer

/ˈlevəlin leɪər/   [noun, countable]   warstwa wyrównująca

local repair of the paint coating
local repair of the paint coating

/ˈləʊ.kəl rɪˈpeər əv ðiː peɪnt kəʊ.tɪŋ/   [verb]   miejscowa naprawa powłoki

paint coat
paint coat

/peɪnt kəʊ.t/   [noun, uncountable]   powłoka farby

paint coats renovation
paint coats renovation

/peɪnt kəʊ.ts renəˈveɪʃən/    [noun, uncountable]   renowacja powłok malarskich

paint peeling
paint peeling

/peɪnt piːlin/    [verb]   złuszczanie farby

painting
painting

/ˈpeɪn.tɪŋ/    [verb]   malowanie

primer paint
primer paint

/ˈpraɪ.mə peɪnt/   [noun, countable]   farba podkładowa

priming
priming

/ˈpraɪ.ming/   [verb]   gruntowanie

protective properties
protective properties

/prəˈtek.tɪv prɑː.pɚ.t̬i/   [noun, uncountable]   właściwości ochronne

repainting
repainting

/ədˈhiː.ʒən/    [verb]   przemalowanie

required durability of paint coats
required durability of paint coats

/rɪˈkwaɪəd djʊərəˈbɪləti əv peɪnt kəʊts/   [noun, uncountable]   trwałości powłok po renowacji

scaffolding
scaffolding

/ˈskæf.əl.dɪŋ/    [noun, uncountable]   rusztowanie

substrate
substrate

/ˈsʌb.streɪt/    [noun, uncountable]   podłoże

the complete removal of the old paint
the complete removal of the old paint

/ðə kəmˈpliːt rɪˈmuːvəl əv ðə əʊld peɪnt/   [verb]   całkowite usuniecie starej powłoki

top coat
top coat

/tɒp kəʊt/   [noun, uncountable]   farba nawierzchniowa

ventilation
ventilation

/tɒp kəʊt/   [noun, uncountable]   wentylacja

R1WJDOepWwCA51
.
Źródło: ORE, licencja: CC0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida