Podsumowanie

  1. Wyrażeniem algebraicznym nazywamy wyrażenie, które może zawierać liczby, litery oraz znaki działań i nawiasy. Poszukiwaną wielkość nazywamy niewiadomą i oznaczamy zazwyczaj literą x.

  2. Równanie matematyczne to równość dwóch wyrażeń algebraicznych, z których przynajmniej jedno zawiera niewiadomą.

  3. Mówimy, że równanie ma prawą i lewą stronę. Liczbę, dla której obie strony równania mają taką samą wartość liczbową nazywamy rozwiązaniem równania (lub liczbą spełniającą równanie).

  4. Metoda równań równoważnych polega na przekształcaniu równania w taki sposób, aby na każdym etapie otrzymać równanie prostsze, ale równoważne danemu. Dochodząc w końcu do równania, którego rozwiązanie jest znane, mamy pewność, że jest to rozwiązanie równania wyjściowego.