Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Symetria względem prostej jest odwzorowaniem, które każdemu punktowi A, nieleżącemu na tej prostej, przyporządkowuje taki punkt A’, że punkty A i A’ leżą w równej odległości od tej prostej, po jej przeciwnych stronach oraz wyznaczają odcinek AA’, który jest prostopadły do tej prostej.

  2. Jeśli punkt A leży na danej prostej, jego obrazem jest ten sam punkt.

  3. Symetrię względem prostej nazywamy także symetrią osiową, a prostą, względem której zachodzi symetria – osią symetrii.

  4. Osią symetrii figury nazywamy prostą, względem której ta figura jest symetryczna sama do siebie. Figurę posiadającą co najmniej jedną oś symetrii nazywamy osiowosymetryczną.

m510ade6ff01e9d0b_1531384313401_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RuMB110zbPSFp1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static