Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Symetria względem prostej jest odwzorowaniem, które każdemu punktowi A, nieleżącemu na tej prostej, przyporządkowuje taki punkt A’, że punkty A i A’ leżą w równej odległości od tej prostej, po jej przeciwnych stronach oraz wyznaczają odcinek AA’, który jest prostopadły do tej prostej.

  2. Jeśli punkt A leży na danej prostej, jego obrazem jest ten sam punkt.

  3. Symetrię względem prostej nazywamy także symetrią osiową, a prostą, względem której zachodzi symetria – osią symetrii.

  4. Osią symetrii figury nazywamy prostą, względem której ta figura jest symetryczna sama do siebie. Figurę posiadającą co najmniej jedną oś symetrii nazywamy osiowosymetryczną.

m510ade6ff01e9d0b_1531384313401_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RuMB110zbPSFp1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static