Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Na początek jednoosobowa działalność gospodarcza

W branży POMOC STOMATOLOGICZNA zostały wymienione dwa zawody: Higienistka stomatologiczna i Asystentka stomatologiczna. Oba zawody cechuje konieczność współpracy z lekarzem stomatologiem.

Istotną różnicą jest fakt, że Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem stomatologiem, ale w wielu zadaniach zawodowych pracuje samodzielnie. Natomiast Asystentka stomatologiczna jest zawodem całkowicie podporządkowanym pracy lekarza stomatologa.

R117fJCBWRoII1
Film przedstawia rozmowę dwóch koleżanek. Dotyczy ona prowadzenia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej higienistki stomatologicznej.
m1d70cbce7a0858b4_1524809872848_0

Zakładam własną firmę

RQ5eL8M9mfDad1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowy dokument CEIDG:

R1D4hpN02kXHr1
Dokument zawiera przykładowo wypełniony wwniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

R1JG5BJH13Y8y1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z pomocą stomatologiczną (higienista stomatologiczna, asystentka stomatologiczna)

RSVc6NQRTtasC1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810097676_0

Działalność gospodarcza - rozpatrzmy za i przeciw

R1HqdkygC3YWn1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810135062_0

Firma na rynku - krótka analiza

R1Phcq23uYYDQ1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810160664_0

Tworzymy plan marketingowy

R1Oh136Mnjqed1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810241684_0

Wyposażenie gabinetu higieny stomatologicznej

RAD2Glcc21IGm1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810361288_0

Gabinet stomatologiczny w świetle prawa

RzSl1g3y2yUht1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

RQGLFFja0VCLM1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

Ryb7cn9zDNi5e1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524811560240_0

Zagraj z PKD

RteqkZoBPISXn1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RcUTJuF2Nfi471
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm1d70cbce7a0858b4_1528711374191_0ROZWIĄZANIE

m1d70cbce7a0858b4_1528711374191_0
m1d70cbce7a0858b4_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RHHsP5uhBkLjd1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RpYJH9lmUhGpo1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1Fy6QmCcqMS71
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RhDuy3XkBVDpu1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R6aOo98eWGL8V1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R12LlCunBq9ie1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R144fRWgeWfaT1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1GqlcxnoeR5G1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RujkyDAOESQg31
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1UdnwZjskTHI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R96nebl11g7RI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1d70cbce7a0858b4_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla przesiębiorcy wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m1d70cbce7a0858b4_1530337970047_0

Materiały dydaktyczne

R6VUhcqlOdKn21
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.