Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

R9KvRFCYFCuxg1
Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą prowadzenia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej technika dentystycznego we współpracy z lekarzami dentystami.
m022a19b93859dbca_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R15G6THe5aSFm1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

R19e4YyH1ERsD1
Dokument zawiera przykładowo wypełniony wwniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524810012610_0

Prowadzenia działalności gospodarczej

R1RqKWFBxQPKL1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodu technik dentystyczny:

R12RT9N21F8Wq1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524810097676_0

Tworzenie analizy SWOT

R1OulaA1HdgNv1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524810135062_0

Pracownia protetyczna na rynku

RFFuNz3CIjBsf1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524810160664_0

Plan marketingowy - czyli od czego zacząć

R16NVOI1VScI41
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524810241684_0

Narzędzia i urządzenia w pracowni protetycznej

REjBGXrw9CcaR1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524810361288_0

Pokaż swoją firmę

Rzt5XzGuQyRC71
Źródło: pł, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm022a19b93859dbca_1527888708294_0ROZWIĄZANIE

m022a19b93859dbca_1527888708294_0
m022a19b93859dbca_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R22uD2xFtV0I21
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

 • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

 • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

 • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

REwjgrtnGpDsC1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • kartę podatkową,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

 • pełną księgowość – księgi handlowe.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524811560240_0

Zagraj z PDG

RmWyIdxfsIN0V1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RilA2DGMRPPsH1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
R1UNIrncfHGPU1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1P6ZozMRCMkb1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1YnPJ33jwzwQ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R19UZPUsBM6me1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RDM3Fb8xTcnlm1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RqU2y1cLol2Wx1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1Fx7NkEoS6kH1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RvlxdvyIv30g91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RN9h9iYlczkrE1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RwVOrEn3kPrRA1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m022a19b93859dbca_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m022a19b93859dbca_1530337945041_0

Materiały dydaktyczne

Rb6RSeD6OVWtF1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.