Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Każdy z nas, aby żyć musi jeść, pić i oddychać. Nie są to cechy tylko ludzkie; każdy gatunek zwierzęcia ma te same potrzeby. Jednak sposób ich realizowania jest niezwykle zróżnicowany.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jakie są podstawowe funkcje życiowe człowieka,

 • w jaki sposób odżywiają się i oddychają rośliny.

Twoje cele
 • Przedstawisz sposoby odżywaniania się zwierząt.

 • Rozróżnisz narządy służące zwierzętom do oddychania.

 • Omówisz sposoby rozmnażania się zwierząt.

iDguIRjGns_d5e217

1. Odżywianie się zwierząt

Zwierzęta podobnie do wszystkich innych organizmów muszą się odżywiać, aby żyć. Pokarm jest niezbędny do budowy ciała i do podtrzymywania procesów życiowych. Wszystkie zwierzęta są cudzożywne. Pokarm muszą zdobywać, zjadając inne organizmy lub żywiąc się ich szczątkami.

 • Zwierzęta zjadające wyłącznie lub przede wszystkim pokarm pochodzenia roślinnego (rośliny lub tylko niektóre ich części) nazywamy roślinożercamiroślinożercaroślinożercami.

 • Zwierzęta zjadające niemal wyłącznie ciała innych zwierząt, które samodzielnie zabijają, nazywamy drapieżnikamidrapieżnikdrapieżnikami.

 • Zwierzęta zjadające niemal wyłącznie szczątki martwych zwierząt, których same nie zabiły, nazywamy padlinożercamipadlinożercapadlinożercami.

 • Zwierzęta żywiące się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym to wszystkożercywszystkożercawszystkożercy.

 • Zwierzęta odżywiające się kosztem innych zwierząt (np. pijące ich krew), ale bez ich zabijania, to pasożytypasożytpasożyty.

1

Konieczność poszukiwania pokarmu to przyczyna, dla której zdecydowana większość zwierząt posiada zdolność ruchu. Służą temu liczne przystosowania budowy ciała (np. mięśnie, odnóża, skrzydła itp.).

1
1
Ćwiczenie 1

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, np. z Internetu, wskaż po jednym gatunku zwierząt odżywiających się liśćmi roślin, nektarem i pyłkiem kwiatowym, owocami, nasionami roślin, ciałami zabitych zwierząt, krwią żywych zwierząt.

R10lFRhbpJptB
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑cyan
Ciekawostka

Niektóre zwierzęta (np. małże) prowadzą osiadły tryb życia. Mimo że się nie przemieszczają, potrafią wychwytywać pokarm z toni wodnej.

Rafa koralowa składa się z tysięcy organizmów. Tworzą ją koralowce i gąbki. Uzyskują pokarm, filtrując wodę przepływającą przez ich ciała.

iDguIRjGns_d5e287

2. Oddychanie zwierząt

Ogromna większość zwierząt potrzebuje do oddychania tlenu rozpuszczonego w wodzie lub wchodzącego w skład powietrza. Zwierzęta wykształciły kilka różniących się od siebie sposobów oddychania.

 • Niektóre niewielkie zwierzęta pobierają tlen całą powierzchnią swojego ciała.

 • Większość bezkręgowców żyjących w wodzie (np. małże, homary) oraz ryby oddychają za pomocą skrzeliskrzelaskrzeli.

 • U żyjących na lądzie drobnych organizmów, jak owady czy pająki, do oddychania służą maleńkie otworki i rurki, którymi powietrze dostaje się do wnętrza ich organizmów. U owadów, wijów, niektórych roztoczy i pająków są to tchawki, a u pajęczaków - płucotchawki.

 • Płazy, gady, ptaki i ssaki oddychają za pomocą płucpłucapłuc.

Zwierzęta lądowe muszą mierzyć się z dodatkowym problemem, którym jest ciągła utrata wody. W celu ochrony przed utratą wilgoci płuca kręgowców lądowych umieszczone są głęboko we wnętrzu ich ciał, a skóra tych zwierząt jest bardziej odporna na utratę wody niż skóra zwierząt żyjących w środowisku wodnym. Dodatkowo, skóra zwierząt lądowych zwykle pokryta jest łuskami (np. węże), skorupą (żółwie), piórami (ptaki) albo sierścią (ssaki).

bg‑gray2
Ciekawostka

Płazy są zwierzętami żyjącymi na pograniczu środowisk wodnego i lądowego. Ze złożonych w wodzie jaj traszki czy żaby wylegają się larwy oddychające skrzelami. Larwy żyją wyłącznie w wodzie. Dorosłe płazy oddychają płucami i mogą przebywać na lądzie.

1
Ważne!

Niektóre gady, ptaki i ssaki przystosowały się do życia w wodzie, ale nadal oddychają płucami.

iDguIRjGns_d5e353

3. Rozmnażanie się zwierząt

Prawie wszystkie zwierzęta rozmnażają się płciowo. Najbardziej rozpowszechnioną formą rozrodu płciowego zwierząt jest jajorodnośćjajorodnośćjajorodność. Polega na tym, że samica składa jaja, w których odbywa się rozwój zarodka. Rozwijający się zarodek wykorzystuje substancje odżywcze zgromadzone wcześniej w jaju. Ten sposób rozrodu występuje powszechnie u niemal wszystkich zwierząt poza ssakami. Czasami młode wylęgają się z jaj jeszcze w drogach rodnych samicy. Mówimy wówczas o jajożyworodności.
Formą rozrodu większości ssaków jest żyworodnośćżyworodnośćżyworodność. Polega ona na tym, że rozwój zarodka przebiega wewnątrz organizmu matki. Rozwijający się zarodek odżywiany jest przez organizm matki.

1
RmF5wpp7JJ51J
Wszystkie gady znoszą jaja na lądzie. Nawet żółwie morskie spędzające całe życie w oceanie wychodzą na ląd, aby znieść jaja. Młode, kiedy się wylęgną, od razu wracają do wody
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.
iDguIRjGns_d5e407

Podsumowanie

 • Wszystkie zwierzęta są cudzożywne.

 • Poszczególne gatunki zwierząt odżywiają się w różny sposób. Niektóre gatunki zjadają inne organizmy (rośliny lub zwierzęta), inne pasożytują na nich, a niektóre żywią się ich szczątkami lub odchodami.

 • Niektóre małe zwierzęta wodne oddychają całą powierzchnią ciała. Pozostała większość zwierząt żyjących w wodzie oddycha skrzelami. Zwierzęta lądowe pobierają tlen płucami, tchawkami lub płucotchawkami.

 • Rozmnażanie zwierząt może przebiegać na drodze jajorodności, jajożyworodności lub żyworodności.

bg‑azure

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1

Korzystając z różnych źródeł (np. podręcznika do przyrody, internetu) wyjaśnij,  jakie korzyści daje zwierzętom możliwość przemieszczania się?

RuIwNHe5AAQND
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iDguIRjGns_d5e481

Zobacz także

Procesy życiowe roślinD17SHvkzhProcesy życiowe roślin

iDguIRjGns_d5e481

Słownik

drapieżnik
drapieżnik

zwierzę, które chwyta i zabija inne zwierzęta; wykorzystuje ciało innego zwierzęcia jako pokarm

jajorodność
jajorodność

forma rozrodu płciowego zwierząt, w którym zarodki rozwijają się w jaju zaopatrzonym w substancje odżywcze

jajożyworodność
jajożyworodność

forma rozrodu płciowego zwierząt polegająca na rozwoju zarodka w obrębie organizmu matki, ale w błonach jajowych

pasożyt
pasożyt

organizm, który wykorzystuje ciało innego zwierzęcia jako pokarm, ale nie doprowadza do jego śmierci

padlinożerca
padlinożerca

zwierzę, które samo nie poluje, ale zjada martwe zwierzęta

płuca
płuca

narząd oddechowy kręgowców – dorosłych płazów, gadów, ptaków, ssaków, które oddychają powietrzem atmosferycznym

płucotchawki
płucotchawki

narządy oddechowe występujące u pajęczaków; mają postać komór w odwłoku otwierających się na zewnątrz niewielkimi otworami

roślinożerca
roślinożerca

zwierzę, które wykorzystuje rośliny lub ich części jako pokarm

skrzela
skrzela

narządy oddechowe występujące u zwierząt wodnych (ryb, larw płazów i wielu bezkręgowców); pobierają tlen rozpuszczony w wodzie

tchawki
tchawki

narządy oddechowe występujące u niektórych stawonogów; mają postać silnie rozgałęzionych rurek, do których prowadzą parzyste otworki po bokach ciała

wszystkożerca
wszystkożerca

zwierzę, które żywi się zarówno roślinami, jak i zwierzętami

żyworodność
żyworodność

forma rozrodu płciowego polegająca na rozwoju zapłodnionej komórki jajowej wewnątrz organizmu matki; proces ten kończy się narodzinami

iDguIRjGns_d5e681

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R1cAQLzGZ9yT21
Wskaż nazwy pokarmów, jakimi odżywiają się zwierzęta. Możliwe odpowiedzi: 1. Rośliny lub ich części., 2. Ciała zabitych zwierząt., 3. Ciała żyjących zwierząt., 4. Szczątki martwych roślin., 5. Ciała martwych zwierząt., 6. Odchody zwierząt., 7. Skały., 8. Gazy atmosferyczne.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1644Ot7aNriY1
Wskaż nazwy narządów, które zwierzęta mogą wykorzystywać do pobierania tlenu. Możliwe odpowiedzi: 1. Cała powierzchnia ciała., 2. Skrzela., 3. Tchawki., 4. Płucotchawki., 5. Płuca.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 3
Rf8rpnC8azBC01
Uzupełnij zdania prawidłowymi sformułowaniami. U zwierząt żyworodnych komórki 1. plemnikowe, 2. płaz, 3. jajowe, 4. gad, 5. ssak, 6. ptak są zapładniane i przechowywane wewnątrz organizmu matki.
Rozwijający się 1. plemnikowe, 2. płaz, 3. jajowe, 4. gad, 5. ssak, 6. ptak odżywiany jest przez organizm matki.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R13S8G7SFigWi1
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń.. Padlinożercy i drapieżniki to zwierzęta mięsożerne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tylko ssaki są organizmami żyworodnymi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jajożyworodność jest najpowszechniejszą formą rozrodu u zwierząt.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Płazy przez całe swoje życie oddychają za pomocą płuc.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 5
RhadRMIijcvpK1
Uzupełnij tekst, zaznaczając prawidłowe sformułowania. Potomstwo zwierząt jajorodnych rozwijaja się w 1. macicy, 2. ssakami, 3. płazami, 4. składające się na skorupkę, 5. jaju, 6. gazowe, 7. mineralne, 8. zarodni, 9. rybami, 10. zwierząt, 11. odżywcze, 12. ptakami, 13. roślin poza organizmem matki. Rozwijający się zarodek wykorzystuje substancje 1. macicy, 2. ssakami, 3. płazami, 4. składające się na skorupkę, 5. jaju, 6. gazowe, 7. mineralne, 8. zarodni, 9. rybami, 10. zwierząt, 11. odżywcze, 12. ptakami, 13. roślin zgromadzone wcześniej w jaju. Ten sposób rozrodu występuje powszechnie u niemal wszystkich 1. macicy, 2. ssakami, 3. płazami, 4. składające się na skorupkę, 5. jaju, 6. gazowe, 7. mineralne, 8. zarodni, 9. rybami, 10. zwierząt, 11. odżywcze, 12. ptakami, 13. roślin poza 1. macicy, 2. ssakami, 3. płazami, 4. składające się na skorupkę, 5. jaju, 6. gazowe, 7. mineralne, 8. zarodni, 9. rybami, 10. zwierząt, 11. odżywcze, 12. ptakami, 13. roślin.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
iDguIRjGns_d5e481
bg‑azure

Notatnik

RqFeHVD9mx3WM
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.