Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czym jest władza i jakie są jej źródła

RHOQgDTLYxwEB1
Max Weber (1864‑1920)
Źródło: domena publiczna.

Istnieje wiele definicji władzy. Najbardziej znaną jest definicja Maxa WeberaMax WeberMaxa Webera, który stwierdził, że władzawładzawładza jest zdolnością osiągania celów wbrew oporowi innych. Robert GreeneRobert GreeneRobert Greene z kolei określa władzę jako proces zarządzania iluzjamiiluzjailuzjami ludzi. W nauce o zarządzaniu władzę rozumie się jako uprawnienie przypisane do kadry kierowniczej lub menedżera w celu osiągnięcia określonych celów organizacyjnych. Bez odpowiednich uprawnień, czyli bez władzy, menedżer czy kierownik nie może kierować innymi, nie może wywierać na ludzi wpływu, a przez to osiągać wyznaczonych celów. Władza może mieć różne źródła. Może wynikać z:

  • siły fizycznej (zdobyta przemocą czy przymusem),

  • siły ekonomicznej (kontrola nad zasobami, czy obecnie – informacją);

  • przymiotów osobistych (charyzma);

  • reguł prawnych czy tradycji.

Max Weber
Robert Greene

Prawomocność władzy

W socjologii funkcjonuje podział władzy według jej umocowania prawnego.

R1FHKi2WVean11
Prezentacja.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Typy władzy według Maxa Webera

Max Weber opracował analizę podstaw sprawowania prawomocnej władzy. Wyróżnił on jej trzy typy, w zależności od źródła pochodzenia:

R16lg42iuyUkN1
Prezentacja typów władzy.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Funkcje władzy

Władza spełnia określone funkcje społeczne:

  • integracyjna – zdolność do scalania i koordynowania działań wokół nadrzędnych dla danej społeczności celów, interesów, wartości, warunkujących trwałość danego systemu politycznego i społecznego;

  • dystrybucyjna – dotyczy narzucania zasad podziału dóbr materialnym i niematerialnych pomiędzy poszczególne podmioty;

  • strukturotwórcza – tworzy w społeczeństwie formy organizacyjne umożliwiające poszczególnym podmiotom na udział w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym poprzez wpływ pośredni lub bezpośredni na procesy decyzyjne;

  • ochronna – zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Słownik

iluzja
iluzja

złudzenie, błędna interpretacja czegoś postrzeganego

władza
władza

wywieranie wpływu przez osobę lub uprawnioną grupę poprzez kształtowanie postępowania własnego lub innych w celu osiągnięcia celów