Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑pink

Przypomnij sobie z lekcji historii przemiany, jakie w antycznej Grecji zaszły w IV w. p.n.e. Rozważ także, jakie szkoły filozoficzne z tego okresu są ci już znane.

Kontekst historyczny i filozoficzny

R5HurSdqhMcXe1
Bitwa pod Cheroneą, ilustracja z podręcznika do historii Edmunda Olliera wydanego w 1882 r.
Źródło: domena publiczna.

IV w. p.n.e. był dla Greków czasem szczególnym. Ich świat się zmienił. Od bitwy pod Cheroneą (338 r. p.n.e.), gdy ulegli naporowi wojsk macedońskich, przemiany kulturowe, społeczne i polityczne przybrały na sile. Greckie polis, podporządkowane woli macedońskich władców – najpierw Filipa, później Aleksandra – z czasem stały się tylko jedną z prowincji wielkiego imperium. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że był to kres greckiej niezależności i faktyczny koniec suwerennych greckich państewek. W takiej sytuacji homogeniczna dotąd grecka kultura, przekonana o swej cywilizacyjnej wyższości, musiała się otworzyć na wpływy obce. Przeminął okres kultury helleńskiej, a nowa epoka, ze względu na swój eklektyczny charakter, nazwana zostanie w przyszłości kulturą hellenistyczną.

W tym czasie grecka filozofia była już głęboko zróżnicowana. Potrafiła tworzyć wielkie systemy filozoficzne, które obejmowały wszelkie płaszczyzny ludzkiego namysłu i dostarczały pełnego, spójnego obrazu rzeczywistości.

Uprawianiem filozofii w sposób fachowy zajmowało się kilka ważnych szkół i ruchów filozoficznych. Istniała już platońska Akademia i arystotelesowski Likejon, które uznać można za antyczne uniwersytety, na których kształciła się intelektualna elita. Oprócz nich do głosu dochodziły także inne ruchy filozoficzne, m.in. sofiści, których ruch nieco już przebrzmiał, oraz cynicy, którzy za ideał życia uważali redukcję potrzeb i dóbr do minimum.

Byli też hedoniści, tworzący nurt dalece zróżnicowany. Arystyp i jego następcy głosili, że jedynym sensem ludzkiego życia jest doznawanie przyjemności, a więc za życie cnotliwe można uznać tylko takie, w którym człowiek nie szczędzi sobie rozkoszy. Z kolei epikurejczycy reprezentowali hedonizm nieco bardziej umiarkowany – zgadzali się, że przyjemność jest jedynym sensem życia, jednak nawoływali, aby czerpać ją tylko z rozsądnego zaspokajania podstawowych potrzeb. Życie hulaszcze bowiem prędzej czy później prowadzi do różnych przykrości, a więc przestaje sprawiać przyjemność.

Stoicy natomiast mniemali, że najlepszą postawą, jaką można przyjąć względem życia, jest wycofanie się z przeżywania wszelkich emocji i rezygnacja z całej sfery uczuciowej. Dopiero dzięki wycofaniu się w głąb siebie i niezależności od świata zewnętrznego możemy osiągnąć szczęście.

R1BoE5RESNRCd1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
bg‑pink

Przypomnij sobie główne założenia sceptycyzmu. Rozważ, jaką rolę odgrywały jego twierdzenia wśród różnych szkół filozoficznych, istniejących w epoce hellenistycznej.

Pyrron z Elidy i jego rewolucja

Dopiero poznanie kontekstu historycznego epoki, z ówczesną mnogością filozoficznych rozwiązań, pozwala w pełni zrozumieć, na czym polegała rewolucja Pyrrona.

On pierwszy sprawił, że Grek, któremu towarzyszyło poczucie zagubienia w nowych realiach społeczno‑politycznych, poczuł potrzebę nowego, odmiennego niż dotychczasowy, światopoglądu.

Dzięki nowym ruchom filozoficznym mógł go oczywiście mieć, jednak w tym miejscu pojawia się problem: jeśli mamy do wyboru tyle różnych, wzajemnie sprzecznych i wykluczających się rozwiązań, to na jakiej podstawie stwierdzić, które z nich jest prawdziwe?

Antyhedonizm platoński czy hedonizm? Jeśli hedonizm, to cyrenajski czy epikurejski? Naturalizm cyników czy antynaturalizm platoników? To tylko niektóre pytania, jakie można zadać, a przecież – w zależności od konkretnego zagadnienia i przy wielości ruchów filozoficznych – można je mnożyć w nieskończoność.

Jak widać zatem, „dogmatycy” (bo tak sceptycy będą nazywać przedstawicieli innych ruchów, którzy bronią swoich „dogmatów”) spierają się nieustannie, każdy z nich traktuje swoje stanowisko w każdej kwestii jako ostateczne i niepodważalne, natomiast po której stronie jest racja – nie ma pewności.

W takiej sytuacji zachowawczy i zdystansowany Pyrron mógł dać tylko jedną odpowiedź: tu nikt nie ma racji. Czy też dokładniej, aby samemu nie brzmieć jak „dogmatyk” pewien wyższości swoich przekonań: nigdy nie możemy stwierdzić, kto w danej sytuacji ma rację w czymkolwiek.

Gdyby rewolucję Pyrrona zawrzeć w jednym haśle, brzmiałoby ono: „Nie orzekajmy o niczym”. W mniemaniu inicjatora ruchu usunięcie niezgodności między poszczególnymi ludzkimi poglądami nie jest możliwe. Podobnie nie jesteśmy w stanie osiągnąć wiedzy pewnej, niezaprzeczalnej, a więc takiej, co do której nie ma żadnych wątpliwości. Właśnie te dwa przekonania towarzyszyły całemu ruchowi sceptyków, którego przedstawiciele zawsze gromadzili ogół możliwych doświadczeń względem danego przedmiotu czy zagadnienia, aby potem, zamiast wyciągać z nich wnioski, zawieszać wszelki osąd.

bg‑pink

Przypomnij sobie głównych przedstawicieli filozoficznego sceptycyzmu. Rozważ, na czym polegały różnice między pyrronizmem, akademizmem czy neosceptycyzmem.

Znaczenie rewolucji Pyrrona

Wyobraźmy sobie teraz ostatnią i najdłuższą epokę greckiej filozofii, w której dominują trzy główne nurty: stoicyzmstoicyzmstoicyzm, epikureizmepikureizmepikureizm i właśnie sceptycyzm. One wszystkie, w obliczu nowej sytuacji społeczno‑politycznej, przybierają podobną postawę. Głoszą ataraksjęataraksjaataraksję, a więc dystans, duchową niezależność względem świata i wydarzeń, jakie mają na nim miejsce.

Stoicyzm i sceptycyzm podnoszą również postulat apatiiapatiaapatii, a więc nieodczuwania żadnych emocji w stosunku do tego, co nas spotyka. Pod tym względem umiarkowany hedonizm epikurejski przyzwala jedynie na cieszenie się drobnymi przyjemnościami, z dala od życia społecznego i politycznych zawirowań. Sceptycyzm dodaje tu jeszcze trzeci postulat – postulat afazjiafazjaafazji, a więc wspomnianego już nieorzekania o niczym.

Oryginalność postawy, jaką przyjął ruch zapoczątkowany przez Pyrrona, przejawia się w tym, że nie tylko neguje ona możliwość jakiegokolwiek aktu poznawczego i wyciągania z niego racjonalnych wniosków, lecz także konsekwentnie i bezpardonowo podważa wyniki, do jakich pod tym względem dochodzą dogmatycy.

Jako że Epikur wyłożył wszelkie tezy doktryny, która jego imieniu zawdzięcza swoją nazwę, sceptycy poświęcali raczej mało wysiłku atakowaniu twierdzeń epikurejczyków. Inaczej było z ruchem stoickim, którego przedstawiciele z uporem powtarzali, że ich twierdzenia mają charakter czysto racjonalny, a zatem każde z nich da się racjonalnie udowodnić. Największe intelektualne spory zachodziły więc między sceptycyzmem a stoicyzmem.

Sceptycyzm nie okazał się nurtem jednorodnym. Sam Pyrron nie miał zamiaru tworzyć zwartej szkoły filozoficznej, gdyż do jej powstania niezbędne jest wyłożenie głównych dogmatów, a te – jak wiemy – są w tym ruchu niemożliwe. Sceptycyzm był więc bardziej filozoficzną postawą, opartą na głównych założeniach, niż szkołą filozoficzną. Stąd jego różnorodność, jak i przemiany, które przechodził na przestrzeni antyku.

Dlatego też możemy w jego obrębie wyróżnić pyrronizm, a więc naukę inicjatora i jego bezpośrednich uczniów, akademizm, a zatem tę odmianę sceptycyzmu, która z czasem opanowała platońską Akademię, a nawet neosceptycyzm, zwłaszcza w wydaniu rzymskim, który zasadniczo nic nowego nie wniósł do filozoficznych rozważań ruchu, lecz jedynie porządkował jego dorobek, w szczególności filozoficzne argumenty.

A czym sceptycyzm jest dzisiaj? W znaczeniu potocznym jest oczywiście wyrażaniem braku przekonania co do pewnej idei, planu czy koncepcji. Natomiast jego filozoficzne znaczenie wcale się nie zatarło, choć oczywiście trudno byłoby wskazać przedstawiciela sceptycyzmu w jego klasycznym, antycznym ujęciu.

Za współczesną reinterpretację sceptycyzmu można uznać chociażby falsyfikacjonizmfalsyfikacjonizmfalsyfikacjonizm. Jego reminiscencje są obecne we wszelkich postawach filozoficznych, które głoszą potrzebę nieustannej weryfikacji stawianych twierdzeń albo uważają za słuszne, aby weryfikować daną tezę poprzez skupienie się na próbach jej podważenia zamiast na usilnym jej udowadnianiu. Zatem rewolucja, jaką zainicjował Pyrron, wywierała i wciąż wywiera wpływ na historię filozofii.

RJu3TTgfRJEfD1
325 - 235 Tymon z Fliuntu – najwybitniejszy i bezpośredni uczeń Pyrrona. Kontynuował jego myśl filozoficzną, skupiając się głównie na pisaniu satyr, w których wyśmiewał dogmatyków.

Słownik:

afazja
afazja

(gr. alfaphialfasigmaίalfa – niemówienie, nieorzekanie) cecha typowa dla filozofii sceptyckiej, polegająca na tym, że nie wyraża się opinii w żadnej kwestii, każdorazowo zawieszając osąd

apatia
apatia

(gr. piάthetaepsiloniotaalfa, apateia – nieodczuwanie, nieodczuwalność) cecha typowa dla nurtów filozoficznych epoki hellenistycznej, zwłaszcza dla stoicyzmu i sceptycyzmu, polegająca na tym, że nie odczuwa się żadnych emocji i uczuć, dzięki czemu zachowuje się duchową niezależność względem świata

ataraksja
ataraksja

(gr. alfataualfarhoalfaxiiotaalfa – niewzruszenie, niewzruszoność) cecha typowa dla nurtów filozoficznych epoki hellenistycznej, zwłaszcza dla stoicyzmu i sceptycyzmu, polegająca na tym, że zachowuje się niewzruszoność względem otaczającego nas świata, tzn. względem wydarzeń, które mają miejsce; oznaka duchowej niezależności człowieka

epikureizm
epikureizm

jeden z trzech głównych nurtów filozofii okresu hellenistycznego, zainicjowany przez Epikura z Samos. W myśl tej doktryny w życiu powinniśmy zaspokajać tylko naturalne potrzeby, niezbędne dla naszego życia i tylko z nich czerpać przyjemność (tzw. hedonizm umiarkowany). Epikur nauczał w swoim ogrodzie, do którego mógł wstąpić każdy przechodzień, aby nieco odpocząć, napić się wody i brać udział w przyjemnych, intelektualnych pogadankach

falsyfikacjonizm
falsyfikacjonizm

stanowisko filozoficzne w epistemologii i filozofii nauki, wedle którego udowodnienie tezy, przekonania czy poglądu powinno polegać na nieudanej próbie ich obalenia (falsyfikacji); w falsyfikacjonizmie warunkowo przyjmujemy daną hipotezę za prawdziwą tak długo, jak długo nie uda się jej obalić czy zastąpić nową, proponującą lepszy, bardziej trafny opis danego zjawiska

sceptycki
sceptycki

określenie czegoś typowego dla filozofii sceptyckiej

sceptyczny
sceptyczny

potoczne określenie osoby czy postawy nieufnej i zdystansowanej, niedowierzającej jakiemuś stwierdzeniu, idei, przekonaniu, założeniu, planowi itp.

stoicyzm
stoicyzm

jeden z trzech głównych nurtów filozofii okresu hellenistycznego, zainicjowany przez Zenona z Kition; system filozoficzny głoszący atomizm i zasadę niewzruszoności – nieodczuwania żadnych emocji, życie zdystansowane do spraw bieżących i wyobcowane; Zenon z racji tego, iż nie był Ateńczykiem, nie mógł nabyć w mieście budynków do stworzenia własnej szkoły, toteż wykładał w bramie prowadzącej do miasta, „bramie malowanej”, od której pochodzi nazwa nurtu.(gr. sigmatauomicronὰ ἡ piomicroniotakappaίlambdaeta, he stoa he poikile)