Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Klasyfikacja społeczeństw

RpgTUPKqIvzFW1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: [bold]podział społeczeństw[\]Elementy należące do kategorii [bold]podział społeczeństw[\]Nazwa kategorii: ze względu na sposób zdobywania środków do życiaElementy należące do kategorii ze względu na sposób zdobywania środków do życiaNazwa kategorii: myśliwsko-zbierackieNazwa kategorii: kopieniackieNazwa kategorii: pasterskieNazwa kategorii: rolniczeNazwa kategorii: przemysłoweNazwa kategorii: postindustrialneKoniec elementów należących do kategorii ze względu na sposób zdobywania środków do życiaNazwa kategorii: ze względu na czas wprowadzania zmianElementy należące do kategorii ze względu na czas wprowadzania zmianNazwa kategorii: tradycyjneNazwa kategorii: nowoczesneNazwa kategorii: ponowoczesne Koniec elementów należących do kategorii ze względu na czas wprowadzania zmianKoniec elementów należących do kategorii [bold]podział społeczeństw[\]
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Społeczeństwa tradycyjne nadal zajmują się głównie uprawą roli, hodowlą zwierząt i łowiectwem. Ich przedstawiciele zamieszkują głównie tereny wiejskie. Podział pracy opiera się na płci. Kobiety zajmują się domem, dziećmi, wykonują rzemiosła kobiece (np. tkactwo), mężczyźni uprawiają rolę, są myśliwymi, zajmują się rzemiosłem typowo męskim (np. kowalstwo). W społeczeństwachspołeczeństwospołeczeństwach tych występuje ustalona hierarchia społeczna. Ważne miejsce zajmuje też religia. Do społeczeństw tradycyjnych zaliczyć można m.in. społeczeństwa pierwotne i feudalne.

Społeczeństwa nowoczesne (przemysłowe, industrialne) zamieszkują przede wszystkim miasta i są mocno zróżnicowane wewnętrznie. Występuje w nich skomplikowany podział pracy. Negowana jest dotychczasowa hierarchia społeczna. Gospodarka tych społeczeństw opiera się na nowych technologiach, a technologie informacyjno‑komunikacyjne zapewniają jego członkom nie tylko możliwość pracy na odległość czy porozumiewania się, ale także rozrywkę. Doświadczenie zdobywane z wiekiem jest w nich mniej ważne niż umiejętności posiadane przez młode pokolenie.

Społeczeństwa ponowoczesne, czasem zamiennie określane jako społeczeństwa poprzemysłowe czy społeczeństwa informacyjne, to kolejny etap rozwoju społeczeństw. Charakteryzują się one powątpiewaniem w postęp, konsumpcjonizmem, indywidualizmem, powstaniem nowych form życia społecznego (m. in. w sieci), jednocześnie globalizacją i coraz większym znaczeniem społeczności lokalnych. W społeczeństwie tym jest coraz bardziej widoczne rozwarstwienie społeczne oraz zróżnicowanie kulturowe przy jednoczesnym wzroście korzystania z kultury masowej.

Współczesne tradycyjne społeczeństwo wiejskie

R1EVdUAkYEFG41
Tradycyjne społeczności wiejskie mają poczucie odrębności od reszty świata
Źródło: domena publiczna.

Jednym z tradycyjnych społeczeństw jest współczesne społeczeństwo wiejskie. Tworzą je mieszkańcy poszczególnych wsi. Mają oni poczucie silnych więzi wspólnotowych i odrębności od reszty świata. Stosują rozróżnienie na „my” i „oni”. Relacje rodzinne i sąsiedzkie odgrywają w nich istotną rolę. Ludzie nie tylko spotykają się w celach towarzyskich, ale i wspólnie wykonują potrzebne prace. Funkcjonuje w nich kontrola społeczna, ponieważ dużą wagę przywiązuje się do przestrzegania tradycji i utrwalonych zasad.

Społeczeństwo przemysłowe a postprzemysłowe

kategorie

Społeczeństwo przemysłowe

Społeczeństwo postprzemysłowe

społeczeństwo

duża ruchliwość społeczna; duże nierówności społeczne; wyludnianie się wsi na rzecz miast

duża ruchliwość społeczna; ogromna rola wykształcenia; rozwój dużych aglomeracji miejskich

kultura

masowa

masowa makdonaldyzacja kulturymakdonaldyzacja kulturymakdonaldyzacja kultury

gospodarka

rozwój przemysłu i technologii związanych z produkcją (energia elektryczna, silniki do maszyn, maszyny); większość pracowników zatrudniona w przemyśle

produkcja dóbr niematerialnych (usługi, a obecnie informacja); przewaga zatrudnienia w sektorze usług, szczególnie wykwalifikowanych specjalistów

Teorie rozwoju społeczeństw

Formy organizacji społeczeństw zmieniały się z biegiem czasu. Działo się tak na skutek dyfuzji kulturowej lub innych inicjatyw. Z tego powodu też powstało kilka teorii rozwoju społeczeństw:

R13utsTxhORGs1
Prezentacja multimedialna.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

makdonaldyzacja kultury
makdonaldyzacja kultury

zjawisko opisane przez George’a Ritzera polegające na tym, że współczesna kultura korzysta z zasad opracowanych w sieciach fast food (orientacja na zysk, efektywność, przewidywalność, możliwość manipulacji)

nomadzi/koczownicy
nomadzi/koczownicy

członkowie społeczności, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania, tylko je zmienia, np. ze względu na konieczność poszukiwania środków do życia

społeczeństwo
społeczeństwo

zbiorowość ludzka zamieszkująca określone terytorium, mająca własną tożsamość, kulturę i stosunki społeczne