Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Do podobieństwa brył podchodzimy w ten sam sposób, jak do podobieństwa figur płaskich. Zauważmy, że ściany brył są figurami płaskimi. Przeanalizujmy siatki kilku brył. To pomoże nam w zrozumieniu zależności pomiędzy bryłami podobnymifigury podobnepodobnymi.

Zacznijmy od sześcianu.

RlikxgP7YSt1a

Powierzchnia sześcianu składa się z sześciu przystających kwadratów.

  • Dwa kwadraty są podobne. Co to oznacza?

  • Czy dwa sześciany będą podobne? 

Odpowiedź brzmi: tak! Sześciany są bryłami podobnymi.

Kolejna bryła to prostopadłościan.

R1eA0mu7LQH48

Powierzchnia prostopadłościanu składa się z sześciu prostokątów.

  • Dwa prostokąty są podobne, gdy ich odpowiednie boki są proporcjonalneodcinki proporcjonalneproporcjonalne.

  • Zatem, co z prostopadłościanami? Kiedy będą bryłami podobnymi?

Przeanalizujmy jeszcze siatki czworościanów.

Rp06ZhYVfe7PB

Powierzchnia czworościanu składa się z czterech trójkątów. Trójkąty są do siebie podobne, gdy ich boki są proporcjonalne.

  • Czy zatem czworościany są bryłami podobnymi? Nie zawsze. Od czego to zależy?

Możemy więc odpowiedzieć na pytanie, kiedy dwie bryły są podobne? Bryły są podobne, gdy odległości między punktami jednej bryły są proporcjonalne do odległości między odpowiadającymi im punktami w drugiej bryle.

Pamiętajmy, że aby stwierdzić podobieństwo brył, nie wystarczy sprawdzić proporcjonalności krawędzi. Poza proporcjonalnością odpowiednich krawędzi, musimy także zwrócić uwagę na kształt brył, które porównujemy. Na przykład: w graniastosłupach prostych o podstawie rombu odpowiadające sobie krawędzie mogą być proporcjonalne, ale kąty w podstawie mogą mieć różne miary. To już sprawia, że te bryły nie są podobne.

Tak jak w przypadku figur płaskich, skalę podobieństwa brył otrzymamy, dzieląc przez siebie długości odpowiadających sobie odcinków lub obwody odpowiadających sobie ścian. Pamiętajmy, że skala podobieństwa jest stała i z każdego otrzymanego stosunku boków lub obwodów musimy uzyskać taką samą wartość.

Przykład 1

Skala podobieństwa sześcianów wynosi 47. Obliczymy długość przekątnej większego sześcianu wiedząc, że krawędź podstawy mniejszego z nich ma długość 8 cm.

Rozwiązanie

Niech a – długość boku większego sześcianu. Układamy równanie, wykorzystując skalę podobieństwa brył:

47=8a,

a=564=14.

Zatem przekątna sześcianu ma długość 143cm.

Przykład 2

Dwa czworościany foremne są podobnefigury podobnepodobne w skali k=712 . Obliczmy wysokość większego z nich, jeśli krawędź mniejszego ma długość a.

Rozwiązanie

Zacznijmy od obliczenia wysokości czworościanu foremnego o krawędzi a.

Oznaczmy ją H.

H2+(a33)2=a2

H2=23a2

H=a63

Oznaczmy H' wysokość większego czworościanu foremnego. Wówczas mamy:

a63H'=712,

H'=47a6.

Wysokość większego czworościanu foremnego ma długość 47a6.

Przykład 3

Dane są dwa podobne stożki. Skala podobieństwa pól ich podstaw wynosi 916. Jaka jest skala podobieństwa tych stożków?

Rozwiązanie

Skala podobieństwa pól figur płaskich wynosi k2.

k2=916

k=34

Stosunek promieni kół wynosi 34, więc skala podobieństwa stożków wynosi tyle samo.

Przykład 4

Dane są dwa ostrosłupy prawidłowe czworokątne. W jednym krawędź boczna o długości 10 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°, w drugim ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens wynosi 2, a wysokość jego ściany bocznej ma długość 103. Sprawdź, czy te ostrosłupy są podobne. Jeśli tak, podaj ich skalę podobieństwa.

Rozwiązanie:

Wykonajmy rysunki pomocnicze.

RZwEiIt0BRp9g

Zauważmy, że zaznaczony trójkąt jest równoramiennym trójkątem prostokątnym. Wówczas 10=H2, czyli H=52.

Połowa przekątnej podstawy też ma długość 52, cała przekątna więc ma długość 102, co oznacza, że krawędź podstawy możemy obliczyć z zależności: 102=a2, stąd a=10.

Narysujmy teraz drugi omawiany ostrosłup.

RJ1jnoxo6OeSD

Z twierdzenia Pitagorasa obliczmy x.

2x2+x2=1032

2x2+x2=300

3x2=300

x2=100

x=10

Zatem krawędź podstawy ostrosłupa ma długość a=20, a wysokość ostrosłupa ma długość 102.

Porównajmy odpowiednie odcinki w obu ostrosłupach:

1020=52102,

1002=1002.

Zatem ostrosłupy są podobne. Skala podobieństwa wynosi 12.

Przykład 5

Dane są dwa stożki. W jednym kąt rozwarcia stożka jest prosty, a promień podstawy ma długość r. W drugim sinus kąta nachylenia tworzącej, o długości 2r, do płaszczyzny podstawy wynosi 12.

Sprawdzimy, czy te stożki są podobne. Jeśli tak, podamy ich skalę podobieństwa.

Rozwiązanie:

Wykonajmy rysunki pomocnicze.

Rk9U0Dni9U5U4

Trójkąt ABS jest trójkątem prostokątnym równoramiennym, więc 2r=l2, stąd orzymujemy l=2r2=2r22=r2.

Narysujmy drugi stożek.

RAeiBpNFRkN7i

Skoro sinα=12, to znaczy, że H2r=12, czyli H=r.

Policzmy promień podstawy:

x2=2r2-r2

x2=3r2

x=r3.

Porównajmy odpowiednie odcinki w obu stożkach:

rr2=r32r

2r2r26

Zatem stożki nie są podobne.

Słownik

odcinki proporcjonalne
odcinki proporcjonalne

jeżeli dane są cztery odcinki a,b,c,d takie, że stosunek pierwszych dwóch a:b jest równy stosunkowi dwóch ostatnich c:d, to takie odcinki nazywamy proporcjonalnymi i wyrażamy to, pisząc proporcję

a:b=c:d

w uproszczeniu możemy powiedzieć, że ich iloraz jest stały

figury podobne
figury podobne

figury, których odpowiadające sobie odcinki są proporcjonalne