Człowiek pierwotny trudnił się zbieractwem i odnajdywał kawałki czystego metalu, które nazywają się samorodkami. Potem odkryto, że metale występują w przyrodzie w postaci rud, czyli metalu zmieszanego z innymi pierwiastkami.

bg‑orange

Rudy żelaza

Do rud żelaza zaliczamy:

  • magnetyt - Fe3O4;

  • hematyt - Fe2O3;

  • limonit (żelaziak brunatny) - FeO(OH);

  • piryt - FeS2;

  • syderyt - FeCO3.

Proces redukcji związków żelaza przeprowadza się w wielkim piecu. Przez górny otwór – gardziel – podawane są, oprócz rud żelaza, topnikitopnikitopniki i koks. Ten ostatni jest reduktorem związków żelaza i dostarcza energię. Topniki przyspieszają i ułatwiają proces przetopu złoża rudy, a łącząc się ze skałą płonną, tworzą żużelżużelżużel wielkopiecowy. W dolnej części wielkiego pieca (gara) znajdują się otwory, przez które okresowo spuszcza się ciekłą surówkę i żużel. Górną częścią pieca wydostaje się gaz wielkopiecowy, zawierający składniki palne.

Początkowo stopy żelaza otrzymywano w otwartych ogniskach, a później w specjalnych piecach – dymarkach – przez ogrzewanie rud żelaza węglem drzewnym. Otrzymany produkt, czasem mocno zanieczyszczony, przekuwano i poddawano dalszej obróbce. Aby udoskonalić pracę dymarek, zaczęto budować piece nad ziemią, stosując nadmuch powietrza do ogrzewania za pomocą koła wodnego. Dymarki zaczęły się rozrastać i z czasem nazwano je wielkimi piecami. Uzyskiwano w nich temperaturę 1600‑1900°C.

bg‑orange

Dawna technologia wytopu żelaza

W średniowieczu wytopu żelaza dokonywano w dymarkach. Wydobyte bryły rudy darniowej suszono i wypalano w ognisku, a następnie w dymarce.

Dymarka składała się z jamy wykopanej w ziemi oraz postawionego nad nią komina, w którego dolnej części umieszczone były otwory doprowadzające powietrze. Na dnie pieca tworzono ruszt z węgla drzewnego lub drewna. Następnie sypano rozżarzony węgiel drzewny, aby rozgrzać wnętrze pieca. Gdy był rozgrzany, wsypywano na przemian warstwy węgla drzewnego i rudy żelaza. Na wysokości wlotu powietrza utrzymywano temperaturę 1100–1200°C. Żelazo topi się w temperaturze powyżej 1530°C. W celu osiągnięcia tak wysokiej temperatury, w dymarce wypalano kamień wapienny ( CaCO 3 ), który pod wpływem temperatury (900°-1200°C) rozkładał się na CaO CO 2 . Tlenek wapnia (wapno palone) pełnił rolę topnika (związku odsiarczającego rudę i obniżającego temperaturę topnienia skały płonnej, a szczególnie SiO 2 ) i dodawany był do rudy darniowejruda darniowa, rudawiecrudy darniowej przy wytopie stali. W wysokiej temperaturze zachodziły procesy utleniania i redukcji.

R1dztgNpZAS8z1
Ilustracja interaktywna przedstawia schematyczny przekrój pieca dymarskiego. Opisano poszczególne elementy pieca: 1. Wsad: węgiel drzewny i ruda. Na ilustracji znajduje się w centralnej części schematu., 2. Otwory dmuchowe. Na ilustracji są po bokach pieca na wysokości dolnej części wsadu., 3. Strefa redukcji. Na schemacie jest pod warstwą wsadu. 4. Gąbczasta łupka żelaza dymarskiego. Na schemacie jest pod strefą redukcji. 5. Powierzchnia swobodnego krzepnięcia w górnej części kloca żużla, który wypełnia kotlinkę wykopaną w lessie. Na schemacie jest na dole pieca., 6. Szyb pieca zbudowany z płaskich bloczków − cegieł., 7. Powierzchnia Ziemi.
Schematyczny przekrój pieca dymarskiego
Źródło: GroMar Sp. z o. o. opracowano na podstawie: http://dymarki.com/pl/strona-glowna/badania/tajniki-starozytnego-wytopu,,26.html, licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kilkunastu godzinach pracy, dymarkę wygaszano wodą, a piec rozbijano i wydobywano z dna łupkę. Było to miękkie żelazo z żużlem, otrzymywane w postaci ciastowatej bryły, w której stal poprzerastana była węglem drzewnym i żużlem. Jej masa dochodziła do 20 kg.

R1WdqQhTQUxsK1
Ilustracja interaktywna przedstawia łupkę dymarkową. ma nieregularny kształt, porowatą i chropowatą powierzchnię. Kolor miejscami pomarańczowy, brązowy, szary, czarny. Zaznaczono miejsca, w których jest: 1. Żużel (na zdjęciu porowata powierzchnia), 2. Przecięty pęcherz spieczonego żelaza (na zdjęciu otwór), 3. Węgiel drzewny (na zdjęciu czarny punkt).
Łupka dymarkowa
Źródło: GroMar Sp. z o. o. opracowano na podstawie: http://www.platnerz.com/platnerz-com/scriptorium/faq/zelazodymarkowe/tekst/tekst.html, licencja: CC BY-SA 3.0.

Łupka była rozgrzewana, zbijana w mniejsze bryły i oczyszczana z węgla. Otrzymywano w ten sposób stal węglową do otrzymywania narzędzi i broni. Piec dymarkowy był wykorzystywany jednorazowo. Pozostawały po nim tylko wgłębienia w ziemi wypełnione żużlem.

bg‑orange

Współczesna technologia wytopu żelaza

Obecnie wytop żelaza odbywa się w dużo większym piecu zwanym wielkim piecem, wyłożonym od środka materiałem ogniotrwałym. Do pieca od góry ładuje się na przemian rudę i koks oraz dodaje się topniki. Od dołu wdmuchiwane jest do pieca powietrze, potrzebne do spalania koksu. W piecu powstaje płynna surówka i pływający po niej żużel. Ze spalania koksu powstają gazy bogate w tlenek węgla(II) (do 25% CO). CO jest reduktorem powstających w trakcie procesu tlenków żelaza.

R1VjBnvVdMcPW1
Schemat wielkiego pieca
Źródło: GroMar Sp. z o. o. na podstawie Bielański A., Chemia ogólna i nieorganiczna, Warszawa 1977., licencja: CC BY-SA 3.0.
R6kF6y0CbCJ8w
Reakcje zachodzące w piecu
Fe2O3+2CFeO+Fe+2COFeO+COFe+CO2Fe2O3 +3CO2Fe+3CO2Fe2O3+3C2Fe+3CO
, Zachodzące w piecu procesy zależą od temperatury - 100-200°C (górna część pieca) - odwodnienie i osuszenie wkładu,
- 400°C (niższa część pieca) - redukcja Fe2O3 do Fe3O4, a następnie Fe3O4 do FeO,
- > 1100°C (dolna część pieca)  - żelazo zaczyna się topić i spływa do dolnej części pieca, zwanej garem. Uzyskuje się płynne żelazo pokryte warstwą żużla, zwane surówką.

Wielki piec pracuje w sposób ciągły. Jest opróżniany i załadowywany w regularnych odstępach czasu. Surówka otrzymana w wielkim piecu zawiera około 4% węgla, 3% krzemu, 6% manganu, 2% fosforu oraz 0,05% siarki., W zależności od sposobu chłodzenia otrzymuje się różne rodzaje surówki - surówkę białą - szybkie chłodzenie, surówka w postaci cementytu Fe3C - surówkę szarą - chłodzenie powolne, surówka w postaci krystalicznych ziaren czystego żelaza, ferrytu oraz płatków grafitu

Czyste żelazo jest kruche i nie ma odpowiednich właściwości mechanicznych. W celu ich poprawienia, wytwarza się stopy żelaza z węglem lub innymi metalami, otrzymując różne rodzaje stali. W trakcie przerobu surówki na stal wypalane są niepożądane pierwiastki (węgiel, siarka, fosfor) oraz wprowadzane dodatkowe, pożądane składniki.

Słownik

ruda darniowa, rudawiec
ruda darniowa, rudawiec

wytrącenia uwodnionych tlenków żelaza, które, wraz z domieszką koloidalnej krzemionki, frakcji ilastej czy fosforanów, spajają okruchy mineralne i szczątki organiczne, tworząc w profilu glebowym różnej wielkości czarnobrunatne bryły lub trudne do przebicia warstwy; rudy darniowe tworzą się w obniżeniach terenu, co jest związane z wahaniami zwierciadła wody gruntowej, zasobnej w rozpuszczalne związki żelaza; w rudzie darniowej występuje limonit

żużel
żużel

szklista masa, zbita lub perforowana, gąbczasta, powstająca w trakcie wytopu metali z rud lub jako produkt uboczny spalania węgla

topniki
topniki

dodatek topników ma na celu utworzyć z rudą mieszaninę łatwotopliwą, a także usunąć zanieczyszczenia towarzyszące rudzie żelaza; jeżeli zanieczyszczenia mają charakter kwasowy (są bogate w SiO2), dodawane są topniki zasadowe (np. wapno palone), zaś jeżeli zanieczyszczenia mają charakter zasadowy (wapień, dolomit), dodawane są topniki kwaśne (glina, skalenie)

koks
koks

paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego bez dostępu powietrza (piroliza węgla) w temperaturze 600‑1200°C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (bez dostępu tlenu); paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, ponieważ zawiera co najmniej 90‑95% czystego pierwiastka węgla

Bibliografia

Bielański A., Chemia ogólna i nieorganiczna, Warszawa 1977.

Bogdańska Zarembina A., Matusewicz E. I., Matusewicz J., Chemia dla szkół średnich, Warszawa 1995.

Kaczyński J.. Czaplicki A., Chemia ogólna, Warszawa 1974.

Jaworski M., Jaworska M. M., Wytop żelaza dawniej i dziś, t. 2, Warszawa 2010.

Łabecki L., Łabecka M., Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć praktycznych, Warszawa 2011.

Rutkowski M., Żelazne łąki, „Wiedza i Życie” 2001, nr 5.