Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Energia kinetyczna punktu materialnego o masie m, poruszającego się z prędkością v wynosi, jak pamiętamy, Ek=mv22. Wyznaczenie energii tego ciała w ruchu  obrotowym wymaga przypomnienia relacji v= ω r, gdzie ω to wartość prędkości kątowej tego ciała wokół osi odległej o r i prostopadłej do wektora prędkości liniowej. Wstawiając ten związek do wzoru na energię kinetyczną otrzymamy:

Ek=mv22=m(ωr)22=mr2ω22.

Oznacza to, że dwa ciała o tej samej masie, obracające się z tą samą prędkością kątową wokół tej samej osi, będą miały różną energię kinetyczną, jeśli są w różnej odległości od tej osi. Z drugiej strony, energie te będą różne dla dwóch identycznych ciał będących w tej samej odległości od osi, jeśli ciała te będą poruszać się z różnymi prędkościami kątowymi.

Powyższy przykład jest dość elementarny. Zastanówmy się teraz nad sytuacją, w której obracają się nie punkty materialne lecz bryła sztywna.

W specjalnym przypadku bryły będącej zbiorem punktów materialnych, jej energia kinetyczna w ruchu obrotowym jest sumą energii kinetycznych wszystkich jej (punktowych) składników:

Ek=Ek1+Ek2+...+Ekn=m1r12 ω 22+m2r22 ω 22+...+mnrn2 ω 22==(m1r12+m2r22++mnrn2) ω 22=i=1nmiri2 ω 22=I ω 22

W ostatnim przekształceniu skorzystaliśmy z definicji momentu bezwładności:

I=i=1nmiri2

dla skończonego układu punktów materialnych. Okazuje się, że wyprowadzenie to działa dla ogólnego przypadku bryły sztywnej:

Ek=Iω22.
Dla zainteresowanych

Uwaga: Związek energii kinetycznej ruchu obrotowego dla bryły sztywnej jest uogólnieniem obowiązującym dla bryły składającej się ze skończonej liczby punktowych mas na przypadek ciągłego rozkładu materii.

We wzorze na moment bezwładności suma po skończonym zbiorze zamienia się na całkę z gęstości (stałej, jeśli bryła jest jednorodna) mnożonej przez kwadrat odległości od osi (Rys. 1.). Wykonujemy ją po obszarze całej bryły:

Całkę należy w tym przypadku rozumieć następująco: dzielimy bryłę na N części (niebieski sześcianik na Rys. 1. odpowiada jednemu elementowi spośród wszystkich, na które ją podzieliliśmy), dla każdej obliczamy gęstość, mnożymy przez kwadrat odległości tej części od osi obrotu i sumujemy po wszystkich częściach od 1 do N. Im większe N, tym „drobniejszy” i „dokładniejszy” podział bryły i tym bliższy wynik takiego sumowania jest rzeczywistemu wynikowi.

R1hoVMnzfIdyU
Rys. 1. Bryła sztywna wraz z oznaczoną odleglością rozważanego punktu od osi obrotu

Przyjrzyjmy się zastosowaniom tego wzoru w kilku szczególnych przypadkach.

Przykład 1 – bryła o tej samej masie, ale różnych rozmiarach

Z dwóch kawałków ołowiu o masie m każdy, wykonano dwa walce, o promieniu R1R2, przy czym R2>R1. Różnią się oczywiście w związku z tym wysokością, jak na Rys. 2. Oba walce obracają się wokół swoich osi symetrii z prędkością kątową ω. Który z nich ma większą energię kinetyczną?

R1AVhn83sO0Rz
Rys. 2. Dwa walce o równych masach i gęstościach, ale różnych wartościach promienia i wysokości
Ek1=I1 ω 22=12mR12 ω 22=mR12 ω 24
Ek2=I2 ω 22=12mR22 ω 22=mR22 ω 24

Skoro R2>R1, to Ek2>Ek1. Obie bryły mają tę samą masę, ale różnią się rozkładem tej masy w przestrzeni. W przypadku spłaszczonego walca większa część tej masy znajduje się w większej odległości od osi obrotu niż w przypadku walca o mniejszym promieniu. Stąd większa energia kinetyczna ruchu obrotowego przy tej samej prędkości kątowej.

Przykład 2 – bryły o jednakowej masie i różnym kształcie

Z tej samej masy ołowiu odlano kulę i walec o tym samym promieniu. Na wstępie zastanówmy się, jaki jest związek pomiędzy promieniem kuli i wysokością walca. Skoro obie bryły wykonano z tej samej substancji, to wobec równej gęstości, równość mas oznacza równość ich objętości. Stąd:

43πR3=πR2H,

więc,

H=43R.

Możemy zatem wykonać Rys. 3. i zadać pytanie: które z tych ciał będzie miało większą energię kinetyczną, jeśli rozpędzimy je do tej samej prędkości kątowej wokół wskazanych osi?

RAG2RzzgD0x0h
Rys. 3. Kula i walec o tej samej masie i tym samym promieniu

Przypomnijmy, że moment bezwładności walca to Iw=12mR2, a kuli Ik=25mR2.

Ek(w)=Iwω22=12mR2ω22=mR2ω24,
Ek(k)=Ikω22=25mR2ω22=mR2ω25.

Wobec tego walec ma większą energię kinetyczną. Aby lepiej zrozumieć ten wynik, spójrzmy na Rys. 4.

R1Y9iqZHexHrf
Rys. 4. Walec i kula o tej samej objętości i tym samym promieniu

Widzimy nałożony na siebie przekrój kuli i walca o tym samym promieniu R i tej samej objętości. Wyobraźmy sobie, że dzielimy te figury na cienkie warstwy o bardzo małej grubości, jak w prawej części Rys. 4. Zwróćmy uwagę, że w przypadku kuli w odległości R od osi obrotu znajduje się tylko mały jej fragment położony na obwodzie kuli. Jednakże w przypadku walca, jest to cała zewnętrzna powierzchnia walcowa o grubości Δ R. Innymi słowy – większa część walca znajduje się w większej odległości od osi obrotu niż w przypadku omawianej kuli. Stąd przy tej samej prędkości obrotowej większa jest energia kinetyczna walca.

Innym sposobem czysto geometrycznego uzasadnienia otrzymanej nierówności jest zauważenie, że części kuli oznaczone przez A dają mniejszy wkład do momentu bezwładności niż części walca oznaczone przez B. Części te mają z założenia równe objętości, a więc i masy.

Dla zainteresowanych

Wzór na moment bezwładności (np.: walca) ma postać: Iw=kmR2. Żeby znaleźć współczynnik k wyobraź sobie, że umownie wycinamy z walca pierścień o wewnętrznym promieniu RIndeks dolny 1. Moment bezwładności będzie wtedy równy różnicy momentów dwóch walców o promieniach R i RIndeks dolny 1 oraz masach m i m1=mR12R2, gdzie masa walca o ustalonej wysokości jest proporcjonalna do pola powierzchni kołowej podstawy πR2.

Otrzymujemy zatem:

Ip=I0I1=kmR2km1R2=kmR2kmR12R2R12=
=kmR2(R4R14)=km(R2R12)R2(R2+R12)

Masa pierścienia wynosi:

m(R2R12)R2=mp

Otrzymujemy więc:

Ip=kmp(R2+R12)

Jeśli pierścień jest dostatecznie cienki:

Ip=2kmp, RR1

Biorąc pod uwagę, że:

Ip=Δm1R2+Δm2R2+...+ΔmnR2=(Δm1+Δm2+...+Δmn)R2=mpR2

Dochodzimy do ostetcznych wniosków:

2k=1, k=12, I=12mR2

Przykład 3 – praca wykonana przy wprawieniu bryły w ruch obrotowy

Z żelaza odlano okrągłą obręcz o masie m i promieniu R. Obręcz zamocowana jest poprzez szprychy o pomijalnej masie na osi, może się zatem obracać dookoła osi przechodzącej przez swój środek masy. Oś połączona jest mechanizmem kół zębatych z maszyną, która rozpędza obręcz do pewnej prędkości kątowej ω. Jaką pracę wykonała ta maszyna?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, skorzystajmy z twierdzenia o pracy i energii – zmiana energii E układu wymaga wykonania pracy W i wielkości te są sobie równe: Δ E=W. Zatem nie musimy analizować siły (i momentu siły) jaką maszyna działała na obręcz poprzez koła zębate - wystarczy, że spojrzymy na stan początkowy i końcowy: energia kinetyczna ruchu obrotowego zmieniła się z 0 do Iω22, czyli zmiana energii wyniosła Δ E=I ω 22. Wobec tego praca wykonana przez maszynę to W=I ω 22=mR2 ω 22.

Odwróćmy teraz pytanie z przykładu 3: jaką pracę może wykonać ta rozkręcona obręcz? Ponownie skorzystamy z twierdzenia o pracy i energii, odpowiadając: W= Δ E. Ta właśnie myśl, że można najpierw wykonać pracę, aby wprawić w ruch obrotowy masywną bryłę sztywną, a następnie wykorzystać jej energię kinetyczną do wykonania pracy, leży u podstaw konstrukcji koła zamachowegoKoło zamachowe (ang. flywheel)koła zamachowego. Przykłady takich urządzeń widoczne są na Rys. 5a‑d.

RRehNZ0Qi6MVs
Rys. 5a. Koła zamachowe. Zabawka „gyrotwister/powerball” [Źródło: Benjamín Núñez González / CC BY‑SA]
R14uImHcmnXQ5
Rys. 5b. Koła zamachowe. Koło dwumasowe samochodu.
RjvR41fb6DoDL
Rys. 5c. Koła zamachowe. Kopalnia "Luiza".
RweHWyoV4ZcUW
Rys. 5d. Koła zamachowe. Koło garncarskie.

Koło zamachoweKoło zamachowe (ang. flywheel)Koło zamachowe zaprezentowane we wstępie (Rys. a.) to „Szaleniec z Maleńca” – masa tego koła wynosiła aż 38 ton! Młyn wodnymłyn wodny (ang. watermill)Młyn wodny rozpędzał je stopniowo, poprzez system przekładni, a zgromadzona w ten sposób energia kinetyczna była wystarczająca, aby następnie mogła zostać przekazana i wykorzystana w urządzeniach w hucie. Widoczne na Rys. 5b. koło dwumasowe również jest magazynem energii kinetycznej – służy do tłumienia drgań w układzie napędowym samochodu. Garncarz również używa koła zamachowego, rozpędza koło garncarskie (Rys. 5d) na początku swojej pracy, a potem korzysta z rozpędzonej tarczy przy tworzeniu glinianych wyrobów. Natomiast zabawka typu „powerball” (Rys. 5a) polega na rozkręceniu za pomocą sznurka masywnej kuli, zachowując się następnie jak żyroskop. Wszystkie te urządzenia wykorzystują energię kinetyczną ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Słowniczek

Koło zamachowe (ang. flywheel)
Koło zamachowe (ang. flywheel)

(ang.: flywheel) bryła obrotowa o dużym momencie bezwładności, która wykorzystywana jest do magazynowania energii mechanicznej.

młyn wodny (ang. watermill)
młyn wodny (ang. watermill)

(ang.: watermill) budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami.