Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przemysł to dział gospodarki, który zajmuje się wydobyciem surowców mineralnych i przetwarzaniem ich na środki produkcji oraz dobra zaspokajające potrzeby ludzi przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn. Do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa.

Udział przemysłu w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) krajów wysoko rozwiniętych zmniejsza się, natomiast w krajach o średnim poziomie rozwoju pozostaje na wysokim poziomie.

Udział przemysłu w PKB i w zatrudnieniu krajów o zróżnicowanym poziomie rozwoju (2018 rok)

Udział przemysłu w gospodarce

Kraje wysoko rozwinięte

Kraje średnio rozwinięte

Kraje słabo rozwinięte

w tworzeniu PKB

20–30%

20–70%

10–20%

w zatrudnieniu

5–15%

10–70%

10–20%

Indeks dolny Źródło: GUS, Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2019, GUS, Warszawa 2019. Indeks dolny koniec

Do podstawowych funkcji przemysłu należą:

 • funkcja produkcyjna – pozyskiwanie i przetwarzanie surowców,

 • funkcja ekonomiczna – wytwarzanie środków produkcji i konsumpcji, tworzenie dochodu narodowego, pobudzanie rozwoju innych sektorów gospodarki,

 • funkcja społeczna – zmiana struktury zawodowej i poziomu życia ludności poprzez dostarczanie miejsc pracy i przyspieszanie rozwoju cywilizacyjnego wskutek upowszechniania innowacji (wynalazków),

 • funkcja przestrzenna – powstawanie ośrodków i okręgów przemysłowych i ich wpływ na procesy urbanizacji, migracje ludności i przekształcenia środowiska naturalnego.

RhSuIMocKNagH
Udział przemysłu w tworzeniu PKB na świecie w 2018 roku (%)
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie danych Banku Światowego, licencja: CC BY-SA 3.0.

Etapy rozwoju przemysłu

 • okres przedindustrialny (XVI–XVIII w.) – rozwój wydobycia surowców przy zastosowaniu prostych narzędzi, transportu kołowego i konnego oraz energii wód płynących; węgiel kamienny jest głównym źródłem energii,

 • pierwsza rewolucja przemysłowa (druga połowa XVIII w. – XIX w.) – rozwój hutnictwa, przemysłu włókienniczego, górnictwa i transportu, przy zastosowaniu maszyny parowej, maszyny przędzalniczej i tkackiej oraz statków parowych i parowozów; węgiel kamienny jest głównym źródłem energii; powstają pierwsze ośrodki przemysłowe,

 • druga rewolucja przemysłowa (druga połowa XIX w. – lata 60. XX w.) – rozwój przemysłu chemicznego, maszynowego i elektromaszynowego, hutnictwa miedzi i aluminium, górnictwa naftowego i przetwórstwa ropy naftowej dzięki opanowaniu procesów rafinacji; wykorzystanie energii elektrycznej, powstanie i upowszechnienie nowych środków transportu (samochód, samolot) dzięki wynalazkowi wysokoprężnego silnika spalinowego; węgiel kamienny (tracący powoli na znaczeniu), ropa naftowa, gaz ziemny i energia jądrowa są głównymi źródłami energii; powstają kolejne ośrodki przemysłowe i duże okręgi przemysłowe,

 • trzecia rewolucja przemysłowa (lata 70. XX w. do dziś) – rozwój przemysłu zaawansowanych technologii (high‑tech), głównie elektronicznego i elektrotechnicznego, precyzyjnego, chemicznego i in. wykorzystujących technologie cyfrowe dzięki wynalazkowi komputera, półprzewodników, układów scalonych, tranzystora, mikroprocesora, światłowodu, biotechnologii i in; powstają nowoczesne okręgi przemysłowe – technopolietechnopoliatechnopolie.

Niekiedy jako kolejny etap wyróżniana jest rewolucja informacyjna (XXI w.) odpowiadająca okresowi upowszechnienia się internetu i łączności bezprzewodowej umożliwiających powstanie gospodarek opartych na wiedzy i technologii.

ROJZxLHpdqbrE
Rozwój przemysłu – oś czasu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Struktura przemysłu

ROZ4H7iepPk631
Ilustracja przedstawia w postaci mapy myśli strukturę przemysłu. Od centralnego pola tekstowego z napisem “struktura przemysłu” odchodzą linie do pól z nazwami gałęzi przemysłu: przemysł spożywczy, lekki, drzewno-papierniczy, mineralny, w tym hutnictwo szkła i ceramiki, chemiczny, elektromaszynowy, metalurgiczny, paliwowo-energetyczny, pozostały. Od każdego z pól z nazwami gałęzi przemysłów odchodzą linie do wypisanych nazw podgałęzi. Każda z nich została krótko opisana. Przemysł paliwowo-energetyczny ma trzy podgałęzie: przemysł węglowy (kopalnie węgla kamiennego, kopalnie węgla brunatnego, piaskarnie podsadzkowe, brykietownie), przemysł paliwowy (odwierty ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu łupkowego, rafinerie, koksownie) i przemysł energetyczny (elektrownie i elektrociepłownie). Przemysł metalurgiczny ma dwie podgałęzie: kopalnictwo i hutnictwo żelaz ( kopalnie rudy żelaza, huty żelaza, stalownie, walcownie, odlewnie żelaza i stali, fabryki blach), przemysł metali nieżelaznych ( kopalnie rud metali nieżelaznych, huty metali nieżelaznych, odlewnie stopów nieżelaznych). Przemysł elektromaszynowy ma pięć podgałęzi: przemysł metalowy (zakłady produkcji narzędzi i wyrobów metalowych, sprzętu AGD itp.), przemysł maszynowy (fabryki obrabiarek, silników, kotłów, maszyn górniczych, ciągników i maszyn rolniczych, maszyn do różnych rodzajów przemysłu), przemysł precyzyjny (fabryki zegarków, instrumentów pomiarowych, wag, urządzeń pomiarowych itp.), przemysł środków transportu (fabryki samochodów, samolotów, lokomotyw, wagonów, rowerów, stocznie), przemysł elektrotechniczny i elektroniczny (fabryki kabli, transformatorów, tranzystorów, układów scalonych, żarówek, aparatów telefonicznych, telewizorów, urządzeń audiowizualnych i sprzętu AGD). Przemysł chemiczny ma jedną podgałąź o tej samej nazwie - chemiczny ( kopalnie siarki, soli, fabryki nawozów sztucznych, włókien sztucznych, mas plastycznych, wyrobów gumowych, chemii nieorganicznej i organicznej, środków piorących i kosmetyków, zakłady farmaceutyczne). Przemysł mineralny ma trzy podgałęzie: przemysł ceramiki szlachetnej (fabryki porcelany stołowej i elektrotechnicznej, fabryki fajansów), przemysł szklarski (huty szkła, fabryki opakowań szklanych), przemysł materiałów budowlanych (cementownie, cegielnie, wapienniki, fabryki ceramiki budowlanej, fabryki domów - produkcja prefabrykatów betonowych). Przemysł drzewno-papierniczy ma dwie podgałęzie: przemysł celulozowo-papierniczy (fabryki papieru, celulozy i tektury), przemysł drzewny (tartaki, fabryki płyt pilśniowych, sklejek, oklein, fabryki mebli, zapałek). Przemysł lekki ma trzy podgałęzie: przemysł skórzany (garbarnie, fabryki butów, wytwórnie galanterii skórzanej), przemysł odzieżowy (fabryki gotowej odzieży), przemysł włókienniczy czyli tekstylny (przędzalnie, tkalnie, fabryki wyrobów dzianych, producenci włóknin). Przemysł nazwany tu jako pozostały ma trzy podgałęzie: przemysł wysokiej technologii (producenci sprzętu komputerowego, oprogramowania i elektroniki), przemysł poligraficzny (drukarnie, zakłady introligatorskie), przemysł paszowy i utylizacyjny (fabryki mączki paszowej i pasz treściwych, fabryki przerabiające odpadki przemysłowe). Przemysł spożywczy ma jedną podgałąź o tej samej nazwie - spożywczy (rzeźnie, przetwórnie mięsa, przetwórnie rybne, mleczarnie, młyny, cukrownie, piekarnie, gorzelnie, browary, wytwórnie soków i przetworów owocowo-warzywnych, konserw, olejarnie, fabryki cukiernicze, przemysł tytoniowy).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Czynniki lokalizacji przemysłu

Czynniki lokalizacji przemysłu określają warunki lokalizacji zakładów przemysłowych w przestrzeni. Należą do nich czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, które można podzielić na techniczno‑ekonomiczne i społeczno‑polityczne. Na lokalizację przemysłu wpływa zwykle wiele czynników. Im mniejszy stopień rozwoju gospodarczego państwa, tym większe jest znaczenie czynników przyrodniczych.

Czynniki przyrodnicze

 • baza surowcowa – lokalizacja zakładów przemysłowych w pobliżu występowania i pozyskiwania surowców pozwala na zmniejszenie kosztów transportu i utraty właściwości lub wagi surowców w trakcie transportu; baza surowcowa decyduje o lokalizacji górnictwa, hutnictwa żelaza, produkcji materiałów budowlanych, przemysłu drzewnego i spożywczego itp.,

 • baza energetyczna – lokalizacja zakładów przemysłowych w pobliżu występowania źródeł energii pozwala na zmniejszenie kosztów jej przesyłu i związanych z tym strat; baza energetyczna decyduje o lokalizacji zakładów związanych z energochłonnymi gałęziami przemysłu, np. kopalni, hut metali nieżelaznych, zakładów chemicznych itp.,

R17vml3yi2CLq
Elektrownia Bełchatów zlokalizowana w pobliżu kopalni węgla brunatnego
Źródło: P. MacDonald, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.
 • dostęp do wody – lokalizacja zakładów przemysłowych w pobliżu źródeł wody jest związana z jej wykorzystaniem w procesach technologicznych jako surowca, chłodziwa, nośnika energii itp.; dostęp do wody decyduje o lokalizacji zakładów związanych z wodochłonnymi gałęziami przemysłu, np. celulozowo‑papierniczego, włókienniczego, spożywczego, chemicznego, energetycznego i hutniczego – większość z nich jest zlokalizowana nad dużymi rzekami i jeziorami,

R109RzqxCT8VH
Mondi Świecie S.A. – fabryka przemysłu celulozowo-papierniczego w Świeciu usytuowana na krawędzi doliny Wisły
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.
 • walory i jakość środowiska/krajobrazu – lokalizacja zakładów przemysłowych uwzględniająca z jednej strony konieczność ochrony obszarów o cennych walorach przyrodniczych i kulturowych przed negatywnymi skutkami uprzemysłowienia (górnictwo, hutnictwo), z drugiej zaś stanowiąca zachętę lokalizacyjną np. dla przemysłu wysokich technologii,

R1JaYJmMPjwLT
Huta aluminium w Skawinie zamknięta w 1981 roku z powodu wpływu na zanieczyszczenie środowiska
Źródło: fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Skawinie, domena publiczna.
 • bariery fizjograficzne – lokalizacja zakładów przemysłowych uwzględniająca ograniczenia związane z cechami środowiska i zagrożeniami naturalnymi – np. rzeźbą terenu, ruchami masowymi, nieodpowiednimi warunkami geotechnicznymi, powodziami, huraganami, warunkami świetlnymi, cieplnymi, termicznymi itp.

Czynniki pozaprzyrodnicze

Techniczno‑ekonomiczne:

 • infrastruktura techniczna – wyposażenie obszaru w sieć komunikacyjną (drogi, koleje), wodno‑kanalizacyjną, energetyczną oraz gazową,

 • rynek zbytu – duży popyt na produkty przemysłowe na rynku lokalnym,

 • korzyści aglomeracji – korzyści wynikające z lokalizacji zakładów przemysłowych w granicach miasta lub aglomeracji, co pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, ułatwia kooperację zakładów, zapewnia siłę roboczą i obsługę prawną, finansową, administracyjną, naukową,

 • siła robocza (kapitał ludzki) – duże zasoby pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach ułatwiające funkcjonowanie zakładów związanych z pracochłonnymi gałęziami przemysłu (np. włókienniczy, tekstylny) lub wymagającymi wysokich kwalifikacji (przemysł high‑tech),

 • zaplecze naukowo‑techniczne – możliwość unowocześniania procesów technologicznych w zakładach przemysłowych i wdrażanie innowacyjnych technologii.

R1Puib4HIWCay
Dolina Krzemowa w Kalifornii
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.

Społeczno‑polityczne:

 • polityka państwa – różnego rodzaju regulacje prawne określające organizacyjne, finansowe, administracyjne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, tworzące system zachęt dla napływu kapitału zagranicznego lub rozwoju produkcji rodzimej – tworzenie stref ekonomicznych, stosowanie ulg podatkowych dla inwestorów, ograniczanie lub znoszenie ceł, dofinansowanie produkcji krajowej itp.

 • czynniki społeczne, w tym behawioralne – niezwiązane bezpośrednio z działalnością inwestorów, kreujące zapotrzebowanie na różnorodne dobra ze względu na styl życia, modę, tradycję, możliwości finansowe mieszkańców; są stymulowane często przez organizacje społeczne, np. konsumenckie i ekologiczne,

 • czynniki strategiczne (wojskowe) – lokalizacja zakładów zbrojeniowych, ośrodków jądrowych chroniąca je przed ewentualnymi zniszczeniami; czynniki te obecnie tracą na znaczeniu ze względu na możliwości identyfikacji obiektów wykorzystujące techniki satelitarne.

Miejsce lokalizacji zakładów przemysłowych jest związane z indeksem materiałowym określającym stosunek wagowy zużywanego surowca do gotowego produktu. Kiedy jest on większy od 1, produkcję danego wyrobu lokalizuje się w pobliżu miejsca występowania surowca, natomiast gdy jest mniejszy od 1, produkcja odbywa się w pobliżu miejsca sprzedaży. Na tej podstawie wyróżnia się lokalizację:

 • przymusową – dotyczy przemysłu wydobywczego, który uzależniony jest od miejsc występowania surowców,

 • związaną – gdy waga surowca jest większa od wagi wyrobu gotowego, np. hutnictwo żelaza, miedzi, aluminium, przemysł cukrowniczy;

 • swobodną – gdy waga surowca nie przekracza wagi wyrobu gotowego, np. przemysł zbożowo‑młynarski, elektrotechniczny i elektroniczny, produkcja środków transportu.

Czynniki lokalizacji przemysłu można też podzielić na miękkie i twarde. Czynniki twarde są łatwo mierzalne i bezpośrednio związane z działalnością przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. bliskość rynku zbytu, środki wspierające działalność gospodarczą, koszty robocizny, koszty energii itp. Czynniki miękkie nie są związane bezpośrednio z działalnością inwestorów. Trudno je precyzyjnie określić, ponieważ są niemierzalne i mają charakter psychologiczny lub socjologiczny. Należy do nich m.in. poczucie komfortu, zadowolenie ze stanu infrastruktury, akceptacja inwestycji itp. Granica między tymi czynnikami jest jednak dość płynna.

Formy koncentracji przemysłu

Wśród form koncentracji działalności przemysłowej wyróżnia się ośrodki, okręgi i regiony przemysłowe:

 • ośrodek przemysłowy – miejscowość, w której znajdują się zakłady przemysłowe zatrudniające znaczny odsetek ludności danego regionu,

 • okręg przemysłowy – obszar dużej koncentracji różnych gałęzi przemysłu na silnie zurbanizowanym terenie, wykazujący mocne powiązania przestrzenne i ekonomiczne,

 • region przemysłowy – zespół kilku okręgów przemysłowych.

Słownik

klaster
klaster

skoncentrowana przestrzennie (regionalna) grupa przedsiębiorstw o podobnej strukturze produkcji, a także instytucji i organizacji powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą przy wsparciu władz samorządowych i rządowych
Indeks dolny Źrodło: pl.wikipedia.org Indeks dolny koniec

technopolia
technopolia

miasto i jego otoczenie dominujące w regionie pod względem gospodarczym, którego rozwój oparty jest na tworzeniu i sprzedaży zaawansowanych technologii; można je uznać za odpowiednik tradycyjnego okręgu przemysłowego