Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Okoliczności utworzenia IV koalicjiIV koalicjaIV koalicji

RGjDtbqFr9ZM31
Fryderyk Wilhelm III (1770 - 1840) król pruski z dynastii Hohenzollernów. Początkowo w czasie wojen napoleońskich starał się zachować neutralność. Dopiero po utworzeniu Związku Reńskiego wypowiedział Napoleonowi wojnę. Przegrał ją i na mocy traktatu tylżyckiego w 1807 r. zmuszony został do rezygnacji z ziem na zachód od Łaby, zgody na utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem, które trafiły do rąk pruskich w II i III (a także częściowo I) rozbiorze Polski. W 1811 r. w Królewcu z jego rozkazu dokonano zniszczenia insygniów koronacyjnych królów polskich, wykradzionych w 1795 r. ze skarbca na Wawelu. Zostały one przetopione na monety.
Wymień inne postanowienia pokoju w Tylży. Szukając informacji, możesz skorzystać z różnego rodzaju źródeł.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Pierwsze przymiarki do kolejnych działań wymierzonych przeciwko Napoleonowi I pojawiły się już w listopadzie 1805 r., natomiast apogeum antyfrancuskiej atmosfery zapanowało w Berlinie z początkiem sierpnia roku następnego. Rokowania francusko‑angielskie po rozpadzie III koalicji, o których rząd angielski celowo poinformował Berlin, wywołały oburzenie na dworze pruskim, ponieważ dotarła informacja, o tym, że Napoleon I zamierza stworzyć strefę buforową (Związek Reński) oraz oddać Wielkiej Brytanii Hanower, który wcześniej obiecał Prusom. Prusy natomiast przychyliły się do życzenia Napoleona i zamknęły swoje porty dla floty brytyjskiej1. Dodatkowa informacja:zamknęły swoje porty dla floty brytyjskiej, niezrozumiałe były więc dla nich decyzje Napoleona, pomijające je. Fryderyk Wilhelm IIIFryderyk Wilhelm IIIFryderyk Wilhelm III pod wpływem tych wydarzeń i żony Luizy 1 października 1806 r. przesłał Napoleonowi I ultimatumultimatumultimatum. Zażądał usunięcia wojsk francuskich z terytorium Niemiec i zgody Napoleona na utworzenie związku północnoniemieckiego pod protektoratem Prus. Termin ultimatum mijał 8 października 1806 r. Król Prus nie zdawał sobie sprawy, że ówczesna armia pruska nie dorównywała już wtedy armii francuskiej zarówno pod względem strategicznym, jak i taktycznym. Taktyka nie zmieniła się od czasów Fryderyka II, np. armia pruska nie znała tyraliery.tyralieratyraliery. Ostatecznie IV koalicję antyfrancuską utworzyły Wielka Brytania, Prusy i Imperium Rosyjskie.

Tak o powstaniu Związku Reńskiego opowiada historyk Piotr Kroll:

R39VfgvqiefzD
Film opowiadający o walkach Francji z Prusami i Rosją.

Indeks dolny Wyjaśnij, dlaczego liberałowie pruscy przywitali Napoleona jak wybawiciela. Indeks dolny koniec

1. Dodatkowa informacja:
Fryderyk Wilhelm III

Odpowiedź Napoleona I. Kampania pruska

R1PnQqz3JRR9v1
Bitwa pod Jeną obraz pędzla Horace’a Verneta z 1836 r. Pod Jeną 95‑tysięczna armia Napoleona miała miażdżącą przewagę nad 38‑tysięczną armią księcia Fryderyka. W starciu 25 tysięcy Prusaków poległo, zostało rannych bądź dostało się do francuskiej niewoli. Francuzi zdobyli też 20 pruskich armat i 30 sztandarów.
Wyjaśnij, czego na obrazie dokonuje Napoleon.
Źródło: Galerie des Batailles/Wikimedia Commons, domena publiczna.

Napoleon I wysłał w kierunku Prus ok. 190 tys. żołnierzy. Zaatakował armię pruską pod Jeną 14 października 1806 r. (14 dni po wysłaniu przez Prusy ultimatum) i rozbił ją zupełnie. Tego samego dnia doszło także do bitwy pod Auerstedt. Korpus francuski pod dowództwem Davouta powstrzymał atak pruski i zmusił wrogą armię do cofnięcia się na wschód. W obu bitwach Francuzi pobili przeciwników i praktycznie rozbili ich wojsko. W ciągu jednego dnia załamała się armia pruska i zachwiały się Prusy. LuizaŻona króla FryderykaLuiza, żona Fryderyka Wilhelma III, pisała: „W ciągu jednego dnia los zburzył budowlę, nad której wzniesieniem wielcy ludzie pracowali przez dwa stulecia”*. Po tych klęskach w armii pruskiej pojawiła się panika, kolejne twierdze poddawały się dowódcom (marszałkom) wojsk napoleońskich. Armia francuska posuwała się w szybkim tempie na wschód.

Indeks górny *Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, 2008, s. 167–168. Indeks górny koniec

1
Żona króla Fryderyka
R1Xw8oUIO8wTK1
Gen.Antoine‑Charles‑Louis de Lasalle. Ur. w 1775 r. francuski generał. Brał udział w kampaniach włoskich (1796–1797 i 1800), wyprawie do Egiptu (1798–1799), wyprawie przeciwko Portugalii (1801). W 1804 r. został kawalerem Legii Honorowej. W 1805 otrzymał stopień generała brygady. W latach 1805–1806 wziął udział w rozbiciu III koalicji, a następnie w rozgromieniu Prus, odznaczył się zdobyciem twierdzy szczecińskiej. W kolejnym roku został mianowany generałem dywizji (1806). W 1807 walczył w kampanii rosyjskiej, w 1808 został wysłany do Hiszpanii, a w 1809 r. wziął udział w wojnie z Austrią. Zginął w bitwie pod Wagram w roku 1809.
Dlaczego jeśli pisze się o walce z Prusami, wymienia się Szczecin? Wyjaśnij przyczynę służby wojskowej Polaków w regimentach pruskich. Co przyczyniło się do klęski Prus?
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Berlin przyjmował Napoleona I 27 października 1806 r. bardzo uroczyście. Los państwa pruskiego leżał od tego momentu już tylko w rękach Aleksandra I. Napoleon wiedział, że wojna się nie zakończy, dopóki Rosja nie zostanie pokonana. Zwycięstwo pod Jeną i Auerstedt nie pozwoliło mu też zapomnieć, że jego głównym wrogiem jest Wielka Brytania. Wiedząc, że nie może w tym czasie pokonać jej militarnie, postanowił osłabić jej gospodarkę i przez to zmusić ją do zawarcia pokoju. Wcześniejsze życzenie Napoleona o zamknięciu portów dla floty brytyjskiej stało się żądaniem. 21 listopada 1806 r. Napoleon podpisał dekret o blokadzieblokada kontynentalnablokadzie Wielkiej Brytanii na mocy którego na całym terytorium europejskim zależnym od Francji wszelkie stosunki z Wielką Brytanią zostały zakazane. Napoleon rozszerzył w roku 1807 blokadę również na statki neutralne przybywające do Wielkiej Brytanii. Blokada miała obowiązywać wszystkie porty od Bałtyku po Adriatyk. W tej sytuacji Wielka Brytania zwróciła się do Rosji, aby ta wznowiła wojnę z Napoleonem w zamian za pomoc finansową. Dla Rosji była to propozycja warta przemyślenia, ponieważ wojska francuskie posuwały się na wschód i obawiała się utraty zajętych przez nią dawnych ziem polskich, m.in. Litwy, Białorusi oraz Ukrainy. Rosji było także trudno dostosować się do blokady gospodarczej, ponieważ Wielka Brytania stanowiła duży rynek zbytu dla rosyjskich płodów rolnych. Napoleon był przekonany, że blokada będzie ciosem dla Wielkiej Brytanii, tak jak bitwy pod Jeną i Auerstedt dla Prus, co sprawi, że wojna szybko się zakończy. Na odsiecz pokonanym Prusom spieszyła jednak Rosja. Napoleona czekała więc kolejna kampania, tym razem na terytorium nieistniejącego od 12 lat państwa polskiego. Napoleon robił wszystko od początku wojny, aby ta skończyła się szybko. Pomóc w osiągnięciu celu miało utworzenie kolejny raz, jeszcze na początku wojny, legionów polskich, a tym samym zorganizowanie dywersjidywersjadywersji na tyłach wroga.

Ciekawostka

Zarówno w bitwie pod Jeną, jak i w bitwie pod Auerstedt brali udział Polacy – w mniejszej liczbie w armii francuskiej (znikoma liczba) i większej w armii pruskiej, szczególnie z regimentówregimentregimentów mających okręgi werbunkowe na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu czy Kujawach.

Kampania rosyjska

Podczas gdy Napoleon wkroczył do Wielkopolski (1806 r.), 140‑tysieczna armia rosyjska pod dowództwem gen. Aleksandra Kamieńskiego zbliżała się od wschodu. Wojska rosyjskiego gen. Bennigsena weszły do Warszawy, ale natychmiast uderzone tu przez wojska francuskie, zostały zmuszone do opuszczenia miasta. Do pierwszej ważnej bitwy doszło pod Pułtuskiem (26 grudnia 1806 r.). Bennigsen stał biernie w miejscu, przyjmując francuskie ciosy, pod koniec dnia dał rozkaz odwrotu. Do kolejnej bitwy doszło pod Gołyminem. Bitwy pod Pułtuskiem i Gołyminem zakończyły kampanię zimową 1806 r., która była niezwykle ciężka dla armii francuskiej. Napoleon rozlokował swoje wojska na leżach zimowych. Zwiadowcy donieśli mu jednak o reorganizacji armii rosyjskiej i jej przygotowaniach do ofensywy. Stało się to bezpośrednią przyczyną kolejnych walk w fatalnych warunkach. W lutym 1807 r. doszło do bitwy pod Pruską Iławą. Była to jedna z najkrwawszych bitew epoki napoleońskiej. Zakończyła się brakiem rozstrzygnięcia i odwrotem wojsk rosyjsko‑pruskich.

R1Ezcy0aOAEak1
Mapa Europy Napoleońskiej. Jakie wyprawy Napoleona są zaznaczone na mapie?
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wiosną 1807 r. wznowiono działania wojenne. W czerwcu tego samego roku doszło do bitwy pod Frydlandem. Francuskie oddziały zdołały odnieść decydujące zwycięstwo nad armią rosyjską dowodzoną przez Bennigsena. Położyło to kres wojnie. Dwaj cesarze (francuski i rosyjski) spotkali się (25 czerwca 1807 r.) na tratwie na rzece Niemen w Tylży. W dniu 7 lipca 1807 r. podpisany został traktat pokojowy francusko‑rosyjski, a 9 lipca francusko‑pruski.

Polacy i tym razem u boku Napoleona

Napoleon już na początku w 1806 r. postanowił utworzyć dwie legie polskie, które miały być otwarte na ochotników, także dezerterów i jeńców z armii pruskiej. Dowódcami byli Józef Zajączek (dowódca 1 Legii Północnej) i Jan Henryk Wołodkowicz (dowódca 2 Legii Północnej). Planując dywersję na tyłach Prusaków, ściągnął do Berlina Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego, polecił im wydać odezwy do Polaków nawołujące do powstania. Dowódcą dywersji uczynił Dąbrowskiego, nakazując mu utworzenie w Poznaniu regularnych oddziałów polskich. W dniu 1 listopada 1806 r. blisko 150‑tysięczna armia francuska przekroczyła granicę Wielkopolski, a 6 listopada do Poznania wjechali Dąbrowski i Wybicki.

RZP95z895kZLI
Jan Gładysz, Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania. Czy we wcześniejszych wojnach z koalicjami antyfrancuskimi brali udział Polacy? Jaki rodzaj wojsk reprezentuje gen. Dąbrowski? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do treści obrazu. Znajdź w historii XX w. wydarzenie analogiczne do wydarzeń związanych z wjazdem Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Ich wjazd przerodził się w manifestację patriotyczną. Jeszcze tego samego dnia wydali oni odezwę do narodu. Polacy podeszli entuzjastycznie do poczynań Francuzów wobec Prusaków. W Wielkopolsce wybuchło powstanie. Utworzono Komisje Wojewódzkie, które miały przejąć aparat administracyjny. W niektórych miejscowościach wypędzono władze pruskie. Polacy w zaborze pruskim wystawili łącznie ok. 40 tys. żołnierzy podzielonych, po reorganizacji, na trzy legie. Dowódcami zostali generałowie: Józef Poniatowski (Legia Warszawska), Jan Henryk Dąbrowski (Legia Poznańska), Józef Zajączek (tym razem jako dowódca Legii Kaliskiej). Oddziały formowano głównie w dużych ośrodkach miejskich (Poznań, Konin, Kalisz). Wojska systematycznie oczyszczały Wielkopolskę z wojsk pruskich oraz wzięły udział w kampanii pomorskiej2. Dodatkowa informacja:kampanii pomorskiej. Grupa pod dowództwem gen. Michała Sokolnickiego, wydzielona z Legii Poznańskiej zajęła Słupsk, zdobyła Tczew, a następnie wzięła udział w oblężeniu Gdańska, który skapitulował w maju 1807 r. Kampania zakończyła się po zdobyciu Królewca (15 czerwca 1807 r.). Kampanię zimową 1806/1807 mieszkańcy ziem polskich bardzo odczuli, a na zniszczonym wojną Mazowszu zapanował głód.

R18qQlqlaHlHN
Obraz Jana Kossaka. Rozstrzygnij, czy na obrazie przedstawione zostały Legiony Polskie czy żołnierze armii francuskiej. Odpowiedź uzasadnij.
Źródło: dostępny w internecie: konflikty.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
2. Dodatkowa informacja:

Słownik

blokada kontynentalna
blokada kontynentalna

podpisanie przez Napoleona I w 1806 r. dekretu berlińskiego, na mocy którego wprowadzono rygor ekonomiczny dla Wielkiej Brytanii, m.in. zakaz handlu z Francją

dywersja
dywersja

(z łac. diversio – przewrót) działania sabotażowe prowadzone na terytorium wroga, mające na celu dezorganizację jego działań

regiment
regiment

(z łac. regimentum – kierownictwo) w historii wojskowości: pułk piechoty lub jazdy

tyraliera
tyraliera

(franc. tiralleur – strzelec) rozproszony szyk ustawienia wojska

ultimatum
ultimatum

(z łac. ultimus – ostatni, ostateczny) w stosunkach międzynarodowych: oświadczenie władz skierowane do władz innego państwa, zawierające groźbę użycia siły

IV koalicja
IV koalicja

koalicja antyfrancuska istniejąca w latach 1806‑1807; uczestniczyły w niej: Zjednoczone Królestwo, Imperium Rosyjskie i Prusy

Słowa kluczowe

kampania pruska Napoleona, kampania rosyjska Napoleona, epoka napoleońska, bitwa pod Jeną, bitwa pod Auerstedt, legie polskie, bitwa pod Pruską Iławą, bitwa pod Frydlandem, pokój w Tylży

Bibliografia

A. Manfred, Napoleon Bonaparte, tłum. A. Szymański, Warszawa 1980.

A. Zahorski, Napoleon, Warszawa 1982.

J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław 2008.

A. Nieuważny, My z Napoleonem, Wrocław 1999.

M. Żywczyński, Historia Powszechna 1789‑1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.