Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑red

Przebieg procesu krzepnięcia krwi

Dla funkcjonowania organizmu ważne jest, by przepływ krwi pozostał cały czas niezakłócony, a przy tym, by organizm był w stanie szybko zatamować krwawienie w razie przerwania ciągłości naczyń krwionośnych. Całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi (krzepnięcie) oraz odpowiadających za rozkład skrzepu (fibrynoliza) nazywany jest hemostaząhemostazahemostazą.

Odruchową reakcją na zranienie jest obkurczenie uszkodzonego naczynia (hemostaza naczyniowa). Następnie rozpoczyna się tzw. hemostaza płytkowa – płytki krwi gromadzą się w miejscu uszkodzenia naczyń, tworząc tzw. czop płytkowy, który w przypadku niewielkich skaleczeń całkowicie zamyka ubytek. Jednocześnie rozpoczynają się kaskadowe reakcje krzepnięcia właściwego, w którym biorą udział czynniki krzepnięcia krwi. Są to głównie białka z osocza krwi, płytki krwi oraz białko pochodzące z błon uszkodzonych komórek – czynnik tkankowy. Przy udziale czynników krzepnięcia znajdująca się w osoczu krwi substancja zwana fibrynogenemfibrynogenfibrynogenem staje się fibrynąfibryna, włóknikfibryną, tworzącą sieć zwartego skrzepu.

Większość czynników krzepnięcia oznacza się umownie liczbami rzymskimi. Do ich uwolnienia dochodzi w momencie przerwania ciągłości tkanek w procesie nazywanym kaskadą krzepnięcia. Uczestniczy w niej ok. 30 czynników. Kluczowe znaczenie dla prawidłowego krzepnięcia ma 12 z nich. Choć mają indywidualne nazwy, często określa się je za pomocą numerów, np.: czynnik I – fibrynogen, czynnik II –protrombina, czynnik III – tromboplastyna itd.

bg‑gray1
Fazy procesu krzepnięcia krwi:
1. Utworzenie czopu płytkowego z trombocytów

Płytki krwi (trombocyty) nieustannie krążą we krwi. Po otwarciu naczynia krwionośnego natychmiast przyklejają się do miejsca uszkodzenia. Zlepione ze sobą tworzą czop płytkowy, który wstępnie hamuje wypływ krwi. Za zlepianie płytek krwi odpowiada białko obecne w osoczu oraz na samych płytkach. Dzięki niemu czop nie jest zrywany z powierzchni naczynia krwionośnego przez prąd płynącej nim krwi. Taki czop jest jednak jeszcze zbyt delikatny i niestabilny, by powstrzymać krwawienie, zwłaszcza intensywniejsze.

2. Aktywacja płytek krwi

Po utworzeniu czopu płytkowego trombocyty wydzielają szereg substancji, zmieniających ich budowę oraz wtórnie aktywizujących białka na ich powierzchni (np. kolagen). Te procesy wzmacniają czop. Uwolniona zostaje także serotonina (neuroprzekaźnik). Jedną z jej funkcji jest zwężanie naczyń krwionośnych w obrębie zranienia, co przekłada się na dodatkowe hamowanie krwawienia.

3. Aktywacja kaskady krzepnięcia i powstanie trombiny

Czop płytkowy czasowo hamuje krwawienie. Właściwy skrzep powstaje jednak dopiero przez utworzenie sieci włóknika (fibryny), która wzmacnia i stabilizuje czop płytkowy. Razem tworzą skrzep płytkowo‑włóknikowy. Dochodzi do tego przez aktywację kaskady krzepnięcia: krążące w osoczu krwi nieaktywne czynniki krzepnięcia zaczynają się wzajemnie aktywować. Uszkodzenie mechaniczne komórek okołonaczyniowych powoduje wydzielanie przez nie trombokinazytrombokinaza tkankowa, tromboplastyna tkankowatrombokinazy (tromboplastyny), która uruchamia szereg procesów prowadzących do powstania właściwego czynnika inicjującego krzepnięcie krwi. W procesie tym ważne są jony wapnia oraz białkowe czynniki osocza. W wyniku ich oddziaływania powstaje kompleks zwany protrombinazą, przekształcający protrombinę (glikoproteinę wytwarzaną w wątrobie i krążącą w osoczu krwi) w trombinętrombinatrombinę.

4. Przekształcenie fibrynogenu w fibrynę

Trombina powoduje przekształcenie rozpuszczalnego fibrynogenu (osoczowego białka krążącego we krwi) w nierozpuszczalną fibrynę. Ma ona postać sieci mocnych, twardniejących włókien, które wzmacniają skrzep i tworzą jego szkielet. W miejscu zranienia powstaje skrzep, który po obkurczeniu (retrakcji) potocznie nazywany „strupem”. Na tym kończy się proces krzepnięcia, a skrzep pozostaje w miejscu zranienia do momentu, w którym tkanki zregenerują się i ich ciągłość zostanie przywrócona.

R1W1hIPLCLmwC1
Kaskada krzepnięcia krwi. Kolorem pomarańczowym zaznaczono aktywne czynniki krzepnięcia, a czarnym – nieaktywne.
Źródło: EnglishSquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W kaskadzie krzepnięcia wyróżniamy dwie drogi: uszkodzenie tkanek prowadzi do aktywacji tzw. drogi zewnątrzpochodnej, a uszkodzenie ściany naczynia krwionośnego aktywuje drogę wewnątrzpochodną. Każda z tych dróg wykorzystuje inne czynniki krzepnięcia do momentu połączenia w tzw. drogę wspólną. Droga wspólna kończy się przekształceniem rozpuszczalnego fibrynogenu (czynnika I) w nierozpuszczalne włókna fibryny.

bg‑red

Fibrynoliza

Powstały skrzep hamuje krwawienie, a po spełnieniu swojej roli jest usuwany na drodze fibrynolizyfibrynolizafibrynolizy. Jest to enzymatyczny proces degradacji fibryny, przeprowadzany przez plazminę. Proces ten jest przeciwwagą dla krzepnięcia krwi. Układ krzepnięcia i fibrynolizy pozostają w stanie dynamicznej równowagi.

RYfaIiYLGmcaY
Fibrynoliza – plazmina rozkłada fibrynę, co powoduje uwolnienie erytrocytów i płytek krwi, a w konsekwencji rozpad skrzepu.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑red

Znaczenie witaminy K oraz wapnia w procesie krzepnięcia krwi

Proces krzepnięcia odbywa się przy udziale licznych substancji chemicznych i składników osocza krwi. Aby proces ten przebiegał poprawnie, niezbędne są niektóre witaminy oraz składniki mineralne.

Szczególnie ważną rolę pełni witamina K. Witaminy z tej grupy uczestniczą w syntezie protrombiny w wątrobie. Niedobór tej witaminy powoduje zaburzenia w procesie krzepnięcia krwi, łatwość powstawania krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych oraz problemy z gojeniem się ran.

Na niektórych etapach procesu krzepnięcia krwi niezbędne są także jony wapnia – ich niedobór sprawia, że procesy wchodzące w skład kaskady krzepnięcia nie mogą przebiegać prawidłowo.

RYlXlvQhfjvom
Im więcej chlorofilu w roślinie, tym większa w niej zawartość witaminy K. Jej najbogatszym źródłem są liściaste rośliny zielone, takie jak jarmuż, brokuły, szpinak, brukselki.
Źródło: adolfofelix, Unsplash, domena publiczna.
bg‑red

Od czego zależy czas krzepnięcia krwi?

Naturalne procesy krzepnięcia krwi przebiegają w różnym tempie, bardziej lub mniej sprawnie, w zależności od wielu czynników.

Czas krzepnięcia krwi jest uzależniony między innymi od:

  • obecności i ilości czynników krzepnięcia;

  • stężenia witaminy K, jonów wapnia i żelaza w organizmie;

  • występowania chorób związanych z zaburzeniami krzepnięcia;

  • chorób wątroby;

  • przyjmowanych leków (niektóre mogą powodować nadmierne krzepnięcie albo rozrzedzać krew i utrudniać procesy krzepnięcia).

bg‑red

Zaburzenia krzepnięcia krwi

  1. Niedostateczne krzepnięcie krwi może polegać na przedłużających się, samoistnych krwawieniach (bez wcześniejszego urazu) oraz nadmiernych, długotrwałych krwotokach pourazowych i pozabiegowych. Także wtedy, gdy nawet przy delikatnych stłuczeniach tworzą się rozległe krwiaki, sińce i wybroczyny.

  2. Nadmierne krzepnięcie krwi, czyli nadmierne zlepianie się płytek krwi, może skutkować zakrzepicą, czyli powstawaniem skrzepliny w świetle naczynia krwionośnego. Zakrzepica jest schorzeniem, w przebiegu którego powstaje zator żylny ograniczający lub całkowicie blokujący światło żyły. Zamknięcie światła żyły powoduje niedotlenienie i martwicę narządu zaopatrywanego przez to naczynie. Zajęcie tętnic wieńcowych prowadzi do zawału serca, zajęcie tętnicy płucnej powoduje zawał i martwicę płuca, zaś zatkanie tętnicy mózgowej prowadzi do udaru mózgu.

Słownik

enzym proteolityczny
enzym proteolityczny

enzym katalizujący proteolizę, czyli hydrolizę wiązań peptydowych w białkach

fibryna, włóknik
fibryna, włóknik

proste, nierozpuszczalne w wodzie białko, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia; tworzy rusztowanie skrzepu; powstaje z fibrynogenu w wyniku działania trombiny

fibrynogen
fibrynogen

białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia; ulega przekształceniu w białko fibrylarne – fibrynę (włóknik)

fibrynoliza
fibrynoliza

proces rozpuszczania skrzepów krwi w drodze rozkładu fibryny

hemostaza
hemostaza

naturalny proces, zapobiegający wypływowi krwi wskutek uszkodzenia naczyń krwionośnych, zachodzący bez ingerencji człowieka; główne etapy: skurcz naczyń krwionośnych, zatykanie otworu przez płytki krwi, tworzenie się skrzepu (krzepnięcie krwi), fibrynoliza lub zwłóknienie skrzepu przez wniknięcie fibroblastów i wytworzenie tkanki łącznej

plazmina
plazmina

enzym mający zdolność rozpuszczania fibryny; jest stosowana w leczeniu zawałów i zakrzepów oraz do przyspieszenia wchłaniania się krwiaków

plazminogen
plazminogen

białko występujące w osoczu, prekursor enzymu proteolitycznego plazminy

protrombinaza
protrombinaza

enzym katalizujący pierwszy etap krzepnięcia krwi, uwolnienie trombiny z nieaktywnej protrombiny

trombina
trombina

enzym odpowiedzialny za przekształcenie fibrynogenu (osoczowego białka krążącego we krwi) w fibrynę (włóknik)

trombokinaza tkankowa, tromboplastyna tkankowa
trombokinaza tkankowa, tromboplastyna tkankowa

białko aktywujące proces kaskady krzepnięcia krwi, w wyniku którego dochodzi do powstania właściwego czynnika inicjującego krzepnięcie krwi – trombiny