Tworzywa sztuczne o budowie polimerowej są wszechobecne w naszym życiu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne oraz niski koszt ich produkcji, wykorzystywane są jako różnego rodzaju opakowania (folie, pojemniki), w budownictwie (okna, drzwi, wykładziny) i przemyśle meblarskim (meble ogrodowe), w przemyśle elektrycznym (izolatory), a także w wielu innych. Powszechne stosowanie tworzyw sztucznych pociąga za sobą negatywne skutki. Po spełnieniu swojej funkcji użytkowej najczęściej stają się odpadami. Ponieważ ciągle jeszcze w większości wykorzystywane tworzywa sztuczne nie ulegają biodegradacji, głównym problemem jest ich utylizacja oraz jej negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego.

RLnpxJN7ho4fe
Różnego rodzaju odpady z tworzyw sztucznych
Źródło: Celinebj, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Konieczna jest więc racjonalna gospodarka odpadami, w tym w dążeniu do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Codzienną praktyką i obowiązkiem wynikającym z mocy prawa jest segregowanie odpadów w każdym gospodarstwie domowym oraz ograniczenie zużycia jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, w tym toreb foliowych.

R1IAkoAEclaJ4
W Polsce od <math aria‑label="pierwszego">1 września <math aria‑label="dwa tysiące dziewiętnastego">2019 roku wszystkie torby z tworzyw sztucznych, poza tzw. zrywkami na owoce i warzywa, objęte są opłatą recyklingową.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.
bg‑azure

Odpady z tworzyw sztucznych

Jedną z metod utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych jest spalaniespalaniespalanie. Proces spalania pozwala z jednej strony pozbyć się znacznych ilości odpadów z wysypisk śmieci, z drugiej jednak strony stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na substancje toksyczne emitowane do otoczenia podczas jego przebiegu.

Podstawowymi zanieczyszczeniami związanymi ze spalaniem różnych tworzyw sztucznych są: tlenek węgla(II) CO, tlenki siarki, tlenki azotu, mieszaniny węglowodorów, cząstki pyłów o różnych rozmiarach, a także cyjanowodór HCN, chlorowodór HCl, fosgen (dichlorek karbonylu) COCl2, bromowodór HBr, nitrozwiązki, nienasycone związki organiczne NZO, chlorowcopochodne organiczne, alkohole i aldehydy.

Mają one silne własności toksyczne, jednak do najbardziej niebezpiecznych pod względem toksyczności produktów spalania odpadów należą chlorowcopochodne węglowodorów aromatycznych oraz chlorowane pochodne dioksyn i furanów (dioksyny i związki dioksynopodobne).

R1aajOPhKiBW2
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego odnotowuje się w Polsce podwyższone stężenia pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Związane jest to z indywidualnym ogrzewaniem budynków i spalaniem paliw stałych.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Dlaczego proces spalania prowadzi do mniejszej emisji zanieczyszczeń, gdy przeprowadzany jest w instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych?

Spalanie w piecach i małych kotłowniach domowych odbywa się w niskiej temperaturze (od 200°C do 500°C). W tych warunkach powstają takie zanieczyszczenia, jak pyły, tlenek węgla(II) oraz trwałe zanieczyszczenia organiczne, w tym także dioksyny i furany (PCDD/F) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

instalacjach termicznego przetwarzania odpadów komunalnych proces ten odbywa się w wyspecjalizowanych kotłach zaopatrzonych w specjalistyczne filtry. Temperatura spalania odpadów w specjalnie przeznaczonych do tego kotłowniach przekracza nawet 1000°C. Tak wysoka temperatura powoduje, że odpady spalają się niemal całkowicie, a szkodliwe związki zostają zneutralizowane, natomiast produkty spalania (popiół i żużel) wykorzystywane są jako materiał budowlany.

bg‑azure

Recykling tworzyw sztucznych

RxMEQEGqrAZAY
Obecność tego symbolu na opakowaniu oznacza, że może ono zostać poddane recyklingowi.
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Zasoby naturalne zużyte do produkcji tworzyw sztucznych są w różnych formach odzyskiwane:

  • odzyskiwany jest surowiec (recykling mechaniczny i surowcowy);

  • odzyskiwana jest energia (paliwa alternatywne, energia elektryczna, energia termiczna).

W ostatnich latach trwają intensywne prace nad opracowaniem metod i technologii recyklingurecyklingrecyklingu różnych tworzyw polimerowych.

Odpady

Rodzaj polimeru

Produkty wykonane z recyklowanego tworzywa

butelki

PET – politereftalan etylenu

butelki, długopisy, inne opakowania, w tym spożywcze, włókna (polar)

plastikowe okna, rury, kable

PVC – polichlorek winylu

wykładziny podłogowe, rury, kable , parapety, podstawy znaków drogowych i ekranów dźwiękochronnych

opakowania żywności i kosmetyczne

PP – polipropylen

meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, zderzaki samochodowe

folie opakowaniowe, folie rolnicze

PE – polietylen

torebki plastikowe, worki na śmieci, folie budowlane, wieszaki, ławki

opakowania spożywcze

PS – polistyren

opakowania techniczne, wieszaki

nośniki CD/DVD

PC – poliwęglan

klosze do lamp, kompozyty konstrukcyjne dla elektrotechniki i motoryzacji

Indeks dolny Źródło: Tworzywa – Fakty 2020.Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie, PlasticsEurope. Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych 12.2020, www.plasticseurope.org, dostęp: 7.04.2020 Indeks dolny koniec

Ciekawostka

Powtórny przerób (tzw. recykling) tworzyw sztucznych.

Metoda ta związana jest z selekcjonowaniem zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych.

R1BFdfGjRuOTF
Oczyszczanie kanału zanieczyszczonego butelkami po napojach. Wykorzystywana w tym celu łódź jest wykonana z materiału wytworzonego z uzyskanego w recyclingu butelek PET.
Źródło: Bjoertvedt, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Indeks dolny Aby zapoznać się z treściami zamieszczonymi w poniższej galerii interaktywnej, przesuwaj zawartość za pomocą strzałek umieszczonych przy bokach grafik. Indeks dolny koniec

Nowoczesna technologia oraz wyposażanie w szereg urządzeń oczyszczających spaliny pozwala na utylizację odpadów, wytworzenie ciepła, a jednocześnie pozwala emitować spaliny znacznie czystsze od wielu „zwykłych” pieców i ciepłowni.

RZ2LlcFA6BoiL
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ważne!

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

Odpady z tworzyw sztucznych są zbyt cenne, aby trafiały do pieca!

Dla zainteresowanych

Dioksyny – potoczna nazwa grupy organicznych wielopierścieniowych związków chloroorganicznych. Związki o podobnych właściwościach tj. PCB – polichlorowane bifenyle określa się jako ang. dioxin like – „dioksynopodobne”.

Dioksyny należą do najsilniej toksycznych związków – jednym z najbardziej niebezpiecznych jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna, w skrócie 2,3,7,8-TCDD, często oznaczana jako TCDD.

Indeks dolny Aby zapoznać się z treściami zamieszczonymi w poniższej galerii interaktywnej, przesuwaj zawartość za pomocą strzałek umieszczonych przy bokach grafik. Indeks dolny koniec

Dioksyny są zaliczane są do grupy niebezpiecznych związków, określanych mianem trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), ze względu na fakt ich dużej odporności na rozkład. Degradacji ulegają dopiero w temperaturze powyżej 1200°C. Dioksyny jako produkt uboczny powstają w śladowych ilościach podczas różnych reakcji chemicznych prowadzonych w przemyśle bądź samorzutnie, np. w procesach spalania drewna i wszelkich związków organicznych zawierających chlor.

1
Dla zainteresowanych

Indeks dolny Aby zapoznać się z treściami zamieszczonymi w poniższej galerii interaktywnej, przesuwaj zawartość za pomocą strzałek umieszczonych przy bokach grafik. Indeks dolny koniec

Słownik

spalanie
spalanie

bardzo szybka reakcja chemiczna paliwa z tlenem (utlenianie), której towarzyszy wydzielenie bardzo dużej ilości ciepła oraz emisja promieniowania

recykling
recykling

(ang. recycling „ponowne krążenie”) system organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane

Bibliografia

Dudek‑Różycki K., Płotek  M., Wichur T., Węglowodory. Repetytorium i zadania, Kraków 2020.

Dudek‑Różycki K., Płotek M., Wichur T., Kompendium terminologii oraz nazewnictwa związków organicznych. Poradnik dla nauczycieli i uczniów, Kraków 2020.

Hassa R., Mrzigod J., Nowakowski J., Dioksyny [w:] Podręczny słownik chemiczny, Katowice 2004.

Struciński P., i in., Dioksyny a bezpieczeństwo żywności, „Rocznik Państwowego Zakładu Higieny” 2011, t. 62, nr 1, s. 3‑17.

Van Den Berg M., Birnbaum L. S., Denison M., De Vito M.,  i in., The 2005 World Health Organization reevaluation of human and 26 mammalian toxic equivalency factors for dioxins and dioxin‑like compounds, „Toxicological Sciences” 2006, t. 93, nr 2, s. 223‑241.