Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jesień Narodów

Rewolucje, które rozpoczęły się w większości krajów bloku wschodniego na jesieni 1989 roku, określa się wspólną nazwą Jesieni Narodów lub Jesieni Ludów. Ich początek i inspirację stanowiły wydarzenia w Polsce w pierwszej połowy 1989 roku.

Węgry

R6CPND66vtGJM1
Mieszkańcy Węgier świętujący proklamowanie Republiki Węgierskiej.
Źródło: Elekes Andor, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Pierwszym krokiem w kierunku przemian ustrojowych na Węgrzech było odsunięcie od władzy JánosKádára w 1988 roku. W czerwcu 1989 r. rozpoczęto obrady tzw. trójkątnego stołu – wzięli w nich udział przedstawiciele władz komunistycznych, organizacji społecznych (pozostających pod wpływem reżimureżimreżimu) i opozycjiopozycjaopozycji. W Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej większą rolę zaczęli odgrywać młodzi reformatorzy, którzy przyspieszyli zmiany gospodarcze i polityczne. Przywrócili m.in. zasady gospodarki rynkowej, zmienili nazwę republiki, likwidując przymiotnik „socjalistyczna”, oraz wykreślili z konstytucji zapis o kierowniczej roli partii. W marcu 1990 r. w wolnych wyborach do parlamentu komuniści ponieśli druzgocącą klęskę.

RVCCWcFGZITQE1
Po dziesięcioleciach zakazanych dni narodowych, 15 marca 1989 r. komunistyczny reżim Węgier pozwolił ludziom świętować rocznicę Wiosny Ludów. Równolegle z obchodami państwowymi w Muzeum Narodowym niezależne organizacje wezwały publiczność do zebrania się przy pomniku poety Sándora Petőfiego, uczestnika powstania węgierskiego w 1848 roku.
Wyjaśnij, dlaczego wybrano to akurat miejsce.
Źródło: Derzsi Elekes Andor, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Niemiecka Republika Demokratyczna

R1ONYe2Ld2jiQ1
Manifestacja w Berlinie, 4 listopada 1989 roku. Na Alexanderplatz zebrało się aż pół miliona ludzi, domagających się demokratycznych reform. Była to największa niezależna demonstracja w NRD od czasu antykomunistycznego powstania z czerwca 1953 r.
Źródło: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-437 / Settnik, Bernd, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Symptomem bliskich zmian w NRD były masowe ucieczki na Zachód. Władze próbowały powstrzymać uciekinierów przez represjonowanierepresjerepresjonowanie ich rodzin, co wywołało falę demonstracji na ulicach miast w październiku 1989 roku. W tej sytuacji 18 października 1989 r. doszło do dymisjidymisjadymisji szefa państwa ErichHoneckera. Nowe kierownictwo z Egonem Krenzem na czele zostało zmuszone do bardziej liberalnej polityki paszportowej oraz do otwarcia przejść granicznych z Republiki Federalnej Niemiec (RFN). Symbolem okresu przemian było zburzenie muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku. Wraz z żądaniem demokratyzacji ustroju pojawiło się hasło zjednoczenia Niemiec.

R2kgsIwTNEgYz
Spontaniczne burzenie muru berlińskiego oddzielającego blok komunistyczny od świata demokratycznego, 9 listopada 1989 r.
Wyjaśnij, dlaczego bardziej znanym na świecie symbolem upadku komunizmu stało się zburzenie muru berlińskiego niż obrady Okrągłego Stołu w Polsce, które były o 10 miesięcy wcześniejsze.
Źródło: Contentplus.pl, Stentor, licencja: CC BY-SA 3.0.

Czechosłowacja

RtvrWoK9gVLh71
Václav Havel (1936–2011), czeski pisarz i dramaturg, działacz opozycyjny; w latach 1989–1992 pierwszy niekomunistyczny prezydent Czechosłowacji (równocześnie ostatni), a w latach 1993–2003 pierwszy prezydent Czech.
Źródło: Wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.

Niepokoje społeczne ogarnęły także Czechosłowację. Władze początkowo próbowały siłą stłumić manifestacje, ale odniosło to skutek odwrotny do zamierzonego. Listopadowe demonstracje, które później z powodu ich łagodnego przebiegu nazwano aksamitną rewolucją, spowodowały ustąpienie GustávHusáka, a głową państwa − pierwszym niekomunistycznym prezydentem w Europie Środkowo‑Wschodniej − został wieloletni opozycjonista Václav Havel. Wkrótce po obaleniu ustroju komunistycznego w Czechosłowacji pojawiły się tendencje separatystyczneseparatyzmseparatystyczne (zwłaszcza wśród Słowaków). W kwietniu 1990 r. zmieniono nazwę państwa na Czesko‑Słowacką Republikę Federacyjną, co miało podkreślać dwunarodowy charakter. Ostateczny podział na Republikę Czeską i Republikę Słowacką nastąpił 1 stycznia 1993 roku.

R1K1w76Q3VYBB
Praga podczas aksamitnej rewolucji. Zwróć uwagę na przedział wiekowy uczestników - czy przeważają jakieś grupy wiekowe?
Źródło: ŠJů, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Bułgaria

W Bułgarii w konsekwencji licznych manifestacji zdymisjonowano wieloletniego dyktatora Todora Żiwkowa. Przy władzy pozostała jednak partia komunistyczna, w której wprowadzono jedynie niewielkie zmiany personalne. Pod presją wydarzeń w pozostałych państwach „demokracji ludowej” już w połowie grudnia 1989 r. rząd zgodził się jednak na rozmowy z opozycją. W następnym roku komuniści zostali odsunięci od władzy.

Ciekawostka

Doktryna Sinatry

W obliczu przemian politycznych Jesieni Ludów w  Europie Środkowo‑Wschodniej władze ZSRS mogły albo pozwolić narodom na swobodny wybór własnej drogi, albo podjąć próbę zbrojnej interwencji, jak w roku 1956 czy 1968. Kreml zdecydował się na pierwsze rozwiązanie, które nazwano doktryną Sinatry, nawiązując do utworu My way słynnego piosenkarza.

Rumunia

Rj7VeJj6EjDf51
Demonstracja w Timișoarze.
Źródło: Urbán Tamás, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

O wiele bardziej dramatyczny przebieg miały wydarzenia w Rumunii. Masowy ruch obywatelski tam nie istniał, a dyktatorska władza Nicolae Ceauşescu wydawała się niezagrożona. Rewolucję zapoczątkowały demonstracje w Timișoarze w grudniu 1989 r., gdzie wojsko strzelało do manifestantów. Następnie doszło do zamieszek w Bukareszcie, które przerodziły się w powstanie zbrojne. Dyktator wprowadził stan wojenny, ale część wojska przeszła na stronę demonstrantów. Rozłam nastąpił także w Rumuńskiej Partii Komunistycznej, którą już w styczniu 1990 r. zdelegalizowano. Zwolennicy liberalizacjiliberalizacjaliberalizacji systemu, w większości dawni działacze komunistyczni odsunięci od władzy przez Ceauşescu, utworzyli Front Ocalenia Narodowego. Doprowadzili oni do uwięzienia i zgładzenia dyktatora, po czym objęli rządy.

RAy0drQH8hPuk1
Rewolucja w Rumunii, Bukareszt, grudzień 1989 r.
Przyjrzyj się flagom widocznym na zdjęciu. Dowiedz się, co było z nich wycinane. Wyjaśnij dlaczego.
Źródło: Contentplus.pl, Stentor, licencja: CC BY-SA 3.0.

Jugosławia

W Jugosławii, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej, także rozpoczął się proces demokratyzacji. W wielonarodowej federacji doszły przy tej okazji do głosu kwestie etniczne. Dotychczasową dominującą pozycję próbowali utrzymać Serbowie, chcący zachować jedność państwa. Na początku 1990 r. pojawiły się jednak chorwackie, słoweńskie i albańskie siły polityczne, które konsekwentnie dążyły do oderwania się od Jugosławii. W czerwcu 1991 r. niepodległość ogłosiły Chorwacja, Słowenia, w październiku – Bośnia i Hercegowina, a w listopadzie Macedonia. Skutkiem tego był rozpad państwa federacyjnego, a następnie wybuch wojny domowej.

Narodowości Jugosławii przed 1989 r.

 Jugosławia

(ogółem)

Serbowie – 34%
Chorwaci - 20%
muzułmanie bośniaccy – 9%
Albańczycy – 8%
Słoweńcy – 8%
Macedończycy – 6%
Czarnogórcy – 3%
Węgrzy – 2%
inni – 10%

 Czarnogóra

Czarnogórcy – 68%
muzułmanie bośniaccy – 13%
inni – 19%

 Macedonia

Macedończycy – 67%
Albańczycy – 20%
Turcy – 5%
inni – 8%

 Słowenia

Słoweńcy – 90%
inni – 10%

 Bośnia i Hercegowina

muzułmanie bośniaccy – 40%
Serbowie – 32%
Chorwaci – 18%
inni – 10%

 Chorwacja

Chorwaci – 75%
Serbowie – 12%
inni – 13%

Kosowo (autonomiczny okręg
republiki serbskiej)

Albańczycy – 77%
Serbowie – 13%
inni – 10 %

 Serbia (bez Kosowa i Wojwodiny)

Serbowie – 85%
inni – 15%

Wojwodina (autonomiczny okręg
republiki serbskiej)

Serbowie – 54%
Węgrzy – 19%
inni – 27%

Chronologia pierwszych wolnych wyborów w Europie Środkowej/Wschodniej i Azji Środkowej

R15p72PbzuGka1
4.6.1989 Polska. 7.1.1990 Turkmenistan. 18.2.1990 Uzbekistan. 24.2.1990 Litwa. 24.2.1990 Mołdawia. 25.2.1990 Kirgistan. 25.2.1990 Tadżykistan. 4.3.1990 Białoruś. 4.3.1990 Rosja. 4.3.1990 Ukraina. 18.3.1990 NRD. 18.3.1990 Estonia. 18.3.1990 Łotwa. 25.3.1990 Węgry. 25.3.1990 Kazachstan. 8.4.1990 Słowenia. 22.4.1990 Chorwacja. 20.5.1990 Rumunia. 20.5.1990 Armenia. 8.6.1990 Czechosłowacja. 10.6.1990 Bułgaria. 22.6.1990 Mongolia. 30.9.1990 Azerbejdżan. 28.10.1990 Gruzja. 11.11.1990 Macedonia. 18.11.1990 Bośnia i Hercegowina. 9.12.1990 Serbia. 9.12.1990 Czarnogóra. 31.3.1991 Albania

Słownik

dymisja
dymisja

(niem. Dimission) zwolnienie kogoś z zajmowanego stanowiska lub ustąpienie z zajmowanego stanowiska

liberalizacja
liberalizacja

(fr. libéralisation) tu w znaczeniu częściowego złagodzenia, zmniejszenia istniejących przepisów czy norm

opozycja
opozycja

(od łac. opponere - przeciwstawiać) tu w znaczeniu grupy osób mających poglądy odmienne od rządzącej władzy

represje
represje

(od łac. reprimere - powstrzymać, pohamować) środki wykorzystywane do nacisku na jednostkę czy grupę lub forma odwetu za coś

reżim
reżim

(fr. régime - porządek) system rządów, w którym ograniczane są prawa obywateli, a władza stosuje wobec społeczeństwa przemoc i rygor polityczny

separatyzm
separatyzm

(z łac. separatio – oddzielenie) dążenie do wyodrębnienia się jakiejś grupy z całości; najbardziej typowy jest separatyzm narodowościowy, a jeden z jego przejawów to secesja narodowa

Słowa kluczowe

aksamitna rewolucja, trójkątny stół, mur berliński, Jesień Ludów, Jesień Narodów, komunizm, świat na przełomie tysiącleci, upadek komunizmu w Europie Środkowo‑Wschodniej

Bibliografia

1989 – koniec systemu. Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, red. Piotr Głogowski, Warszawa 2014.

E. Czapiewski, J. Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.