Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zasady ustroju RP

Zawarte w pierwszym rozdziale Konstytucji RP naczelne zasady ustrojowenaczelne zasady ustrojowenaczelne zasady ustrojowe to najbardziej podstawowe, kardynalne rozstrzygnięcia jej twórców, zawierające idee przewodnie ustawy zasadniczej i będące stałym punktem odniesienia dla wszelkich władz i organów państwa w wykonywaniu ich obowiązków. Zasady naczelne konstytucji to fundamentalne ramy prawne wyrażające podstawowe wartości, z których wynikają inne normy konstytucyjne.

Do najważniejszych naczelnych zasad ustrojowych, jakie ustanowiła Konstytucja RP z 1997 r., należą zasady:

  • suwerenności narodu;

  • republikańskiej formy państwa;

  • demokratycznego państwa prawnego;

  • podziału i równowagi władzy;

  • reprezentacji politycznej;

  • pluralizmu politycznego;

  • wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych;

  • wolności i praw człowieka i obywatela;

  • decentralizacji władzy publicznej i samorządu;

  • społecznej gospodarki rynkowej.

R11cQ93M6hQSB1
Prezentacja.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

inicjatywa ludowa
inicjatywa ludowa

norma demokracji bezpośredniej, umożliwiająca grupie 100 tysięcy obywateli mających pełnię praw wyborczych do sejmu wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, czyli uprawnieniem do przedłożenia władzy ustawodawczej projektów aktów normatywnych

kadencyjność
kadencyjność

zasada sprawowania funkcji publicznej lub urzędu przez ustalony z góry, maksymalny czas, na okres kadencji

mandat przedstawicielski
mandat przedstawicielski

upoważnienie do działania w imieniu wyborców, udzielone poprzez wybory

naczelne zasady ustrojowe
naczelne zasady ustrojowe

zasady ustroju RP uregulowane w Konstytucji RP

preambuła
preambuła

uroczysty wstęp do aktu prawnego, np. konstytucji, umowy międzynarodowej

referendum
referendum

to forma demokracji bezpośredniej wiążąca przy spełnieniu określonych warunków; głosowanie powszechne, w którym mogą brać udział wszyscy obywatele w celu wyrażenia opinii w kwestii poddawanej głosowaniu

wolności osobiste
wolności osobiste

ochrona wartości najbliżej związanych z człowiekiem; dotyczą pozapolitycznej sfery życia człowieka, jego integralności fizycznej i psychicznej, indywidualności, godności, pozycji w społeczeństwie; zapewniają warunki wszechstronnego rozwoju, poczucia godności i samorealizacji

zasada incompatibilitas
zasada incompatibilitas

zasada niełączenia określonych funkcji publicznych