Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Człowiek rodzi się i żyje w społeczeństwie. Wchodzi do niego poprzez urodzenie w konkretnej rodzinie, która jest podstawową grupą społecznągrupa społecznagrupą społeczną. W rodzinie nabywa podstawowych umiejętności, począwszy od mowy, a następnie systematycznie poszerza te związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb.

RIUZ279acG1v31
Źródło: domena publiczna.

Jednocześnie poznaje zbiór normnormanorm chroniących wartościwartośćwartości uznawane przez grupę rodzinną oraz wzory zachowań aprobowane przez innych. Już w tym okresie socjalizacji (socjalizacja pierwotnasocjalizacja pierwotnasocjalizacja pierwotna) uwidaczniają się predyspozycje jednostki. Proces ten jest kontynuowany przez całe życie.

Przebieg procesu socjalizacji ma charakter uniwersalny. Ponieważ społeczeństwo, w którym jednostka jest socjalizowana, zmienia się w czasie, zmieniają się również treści socjalizacji, a co za tym idzie – sam człowiek, jego relacje społeczne i sposób społecznego funkcjonowania.

bg‑gray2

Spróbuj sobie wyobrazić ustabilizowane życie w równie ustabilizowanym społeczeństwie. Jak ono wygląda? Jak wygląda społeczeństwo, które człowiekowi daje stabilizację?

Współczesnym społeczeństwom postprzemysłowymspołeczeństwo postprzemysłowespołeczeństwom postprzemysłowym socjologowie często przeciwstawiają społeczeństwa przemysłowespołeczeństwo przemysłowespołeczeństwa przemysłowe, w których istniały powszechnie znane, trwałe, społecznie wytworzone i akceptowane tzw. wzorce dróg życiowych. Według nich jednostka mogła zaprojektować swoją indywidualną biografię. Biografie te były przewidywalne. Dla jednostki w miarę oczywiste było, że wchodząc w dorosłe życie, musi podjąć aktywność ekonomiczną, by zbudować materialne podstawy egzystencji.

Oczywiste było również to, że w pewnym okresie swej biografii powinna zawrzeć związek małżeński, mieć dzieci, poświęcić swój czas i środki na ich wychowanie, przygotowanie kolejnych pokoleń do życia w społeczeństwie. Większość uczestników życia społecznego przejawiała postawę konformistycznąkonformizmkonformistyczną wobec istniejącego porządku społecznego. Porządek ten był podtrzymywany przez kolejne pokolenia, ponieważ pozwalał jednostkom realizować cele mieszczące się w przyjętym wzorcu drogi życiowej.

bg‑gray2

Czy masz pewność, że w takim właśnie świecie żyjesz? A inni ludzie, których znasz?

Istnieją zapewne społeczności lokalne lub pojedyncze zbiorowości, w których życie jednostek jest przewidywalne i nic nie zakłóca ich społecznego funkcjonowania. Jednak socjolodzy zupełnie inaczej charakteryzują współczesne społeczeństwa. Wśród nich dominują poglądy sformułowane przez dwóch wybitnych socjologów: Anthony'ego GiddensaUlricha Becka.

R3UvKkVbUbgvC1
Anthony Giddens (ur. 1938) – brytyjski socjolog, którego zdaniem społeczeństwo XXI w. wkroczyło w fazę późnej nowoczesności (zaufanie do skomplikowanych systemów technologicznych, podwyższone ryzyko wynikające z przemian cywilizacyjnych i globalizacja w różnych wymiarach życia społecznego).
Źródło: Szusi, licencja: CC BY-SA 3.0.
RfaE1ohVaYUD61
Ulrich Beck (1944–2015) – niemiecki socjolog, twórca koncepcji społeczeństwa ryzyka (społeczeństwa wystawionego na negatywne skutki procesów modernizacyjnych).
Źródło: Катарина Петровић, licencja: CC BY-SA 4.0.

GlobalizacjaglobalizacjaGlobalizacjamodernizacjamodernizacjamodernizacja to dwa zjawiska związane z przyspieszonym rozwojem kapitalizmu w postprzemysłowym współczesnym świecie. Oba chwieją stabilnością dawnych społeczeństw – tym samym rozchwianiu ulega również stabilność jednostkowych światów i to w różnych istotnych dla człowieka wymiarach: pracy, rodziny oraz oczekiwań, jakie społeczeństwo ma wobec jednostki.

Słownik

globalizacja
globalizacja

złożony zespół procesów społecznych i ekonomicznych, w wyniku których dochodzi do wzrostu intensywności stosunków politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych ponad granicami narodowymi; najczęściej wymienia się globalizację ekonomiczną (swobodny obieg kapitału, dostęp do komunikacji z ponadnarodowymi korporacjami, dostęp do towarów, wolnych rynków, masowej kultury)

grupa społeczna
grupa społeczna

grupa jednostek o tożsamości zbiorowej, której towarzyszą kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie, częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz; inaczej: zbiorowość ludzi (co najmniej trzy osoby), między którymi występuje więź, a powiązane w obrębie grupy role służą realizacji wspólnych celów

konformizm
konformizm

w pierwszym znaczeniu – zmiana zachowania pod naciskiem faktycznym lub wyobrażonym innych osób; w drugim – podporządkowanie zasadom, regułom obowiązującym w zbiorowościach lub w całym społeczeństwie

modernizacja
modernizacja

unowocześnienie, uwspółcześnienie, ulepszenie, działanie lub proces zmierzający do poprawy istniejącego przedmiotu lub stanu rzeczy w wymiarze technologicznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym, organizacyjnym itp.

norma
norma

nakaz lub zakaz określonego zachowania, działania, mający chronić i zarazem podtrzymywać wartość cenioną w grupie lub całym społeczeństwie; w innym, węższym znaczeniu: trwały, przyjęty w społeczeństwie lub zbiorowościach sposób działania

rola społeczna
rola społeczna

względnie trwałe, spójne oczekiwania, jakie wobec podejmującego rolę członka ma zbiorowość społeczna

socjalizacja
socjalizacja

uspołecznienie, proces nabywania przez podmiot umiejętności (a przede wszystkim przyswajania systemu wartości, norm i wzorów zachowań akceptowanych i podtrzymywanych przez zbiorowość lub społeczeństwo); proces, w którym jednostka ze swoimi specyficznymi biologicznymi i psychicznymi dyspozycjami staje się dojrzała społecznie; w wyniku tego zostaje wyposażona w dynamicznie podtrzymywane w okresie całego życia zdolności i umiejętności skutecznego działania w obrębie całego społeczeństwa (oraz w poszczególnych jego elementach); jednocześnie jest to proces powstawania i rozwoju osobowości zachodzący we wzajemnej zależności ze społecznie przekazywanym środowiskiem socjalnym i materialnym

socjalizacja pierwotna
socjalizacja pierwotna

(inaczej: podstawowa); faza procesu socjalizacji, w której dziecko nabywa podstawowych kompetencji kulturowych: umiejętności komunikacyjnych, wiedzy, norm, wartości i wzorów działania, oraz uczy się roli dziecka i rozpoznaje role tak zwanych znaczących innych (rodziców, dziadków i innych osób z najbliższego kręgu rodzinnego)

socjalizacja wtórna
socjalizacja wtórna

faza procesu socjalizacji, w której dziecko jest wprowadzane w różne wymiary życia społecznego, nabywa wiedzę niezbędną do pełnienia różnorodnych ról społecznych; przyjmuje się, że socjalizacja wtórna rozpoczyna się, kiedy dziecko uzyskuje zdolność uogólniania właściwości członków grup i reguł działania (tzw. uogólniony inny)

społeczeństwo postprzemysłowe
społeczeństwo postprzemysłowe

(inaczej: postindustrialne); społeczeństwo, w którym głównym źródłem utrzymania przestaje być wytwarzanie przedmiotów, a staje się nim wytwarzanie informacji; w takim społeczeństwie największy odsetek pracujących zatrudniony jest w sektorze usług; w koncepcji Alaina Touraine'aDaniela Bella społeczeństwo takie wyłoniło się jako konsekwencja uzyskania wysokiego poziomu automatyzacji we wcześniejszym typie społeczeństwa

społeczeństwo przemysłowe
społeczeństwo przemysłowe

społeczeństwo, w którym głównym źródłem utrzymania jest wytwarzanie przedmiotów; przy produkcji zatrudniony jest największy odsetek pracujących

wartość
wartość

pożądane obiekty (materialne lub o symbolicznym charakterze) lub sądy (opinie) egzystencjalne (dotyczące tego, co istnieje) oraz normatywne (dotyczące tego, co powinno być i jak to osiągnąć)