Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Rfp64PlOcQ4N9
Rys. 1. Porter Kelpera, autor nieznany, 1610.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Kepler_1610.jpg [dostęp 4.05.2022], domena publiczna.

Kepler, jako wybitny matematyk, był cenionym uczonym. Był zwolennikiem teorii Kopernikateoria heliocentrycznateorii Kopernika, co w tamtych czasach nie było powszechne. Bardzo dokładnie analizował dane obserwacyjne zbierane przez lata przez duńskiego astronoma Tychona Brahe - jednego z jednego z najwybitniejszych obserwatorów nocnego nieba tamtych czasów – Tycho Brahe. Dzięki wielkiej bazie pomiarów położeń planet na niebie mógł wyznaczyć zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi planety. Na mocy pierwszych dwóch praw dokładnie określił kształt orbit planet. Następnie porównał średnie odległości z czasem obiegu planet wokół Słońca. W ten sposób sformułował prawo, określające zależność pomiędzy okresem obiegu planet a ich odległościami w Układzie Słonecznym.

III prawo Kelpera
III prawo Kelpera

Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity (czyli średniej odległości od Słońca) jest stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym.

T2a3=const.

Kepler w tamtym czasie wiedział, że stosunek ten jest taki sam dla wszystkich planet, ale nie było jeszcze wtedy wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Natomiast dzięki rozwojowi nauki, przede wszystkim odkryciu prawa grawitacji, wiadomo, że stała ta ma postać:

T2a3=4π2GM ,

czyli zależy od stałej grawitacji  oraz masy Słońca. Dzięki temu prawu znając jedynie wielką półoś orbity planety oraz jej okres bez problemu możemy wyznaczyć masę gwiazdy centralnej z bardzo dobrym przybliżeniem.

Wykorzystując prawo powszechnego ciążenia oraz wiedzę na temat ruchu planet wokół Słońca, można zapisać uogólnione III prawo Keplera w postaci:

T2a3=4π2G(M+m) ,

gdzie M to masa Słońca, – masa planety, – stała grawitacji.

Ponieważ masa planety jest znikomo mała w porównaniu z masą Słońca (m<M), często pomija się ją w obliczeniach, dostając postać zapisaną powyżej jako podstawowe III prawo Keplera. Natomiast nie do przecenienia jest rola, jaką uogólnione III prawo Keplera odgrywa w astrofizyce - to dzięki niemu, obserwując i analizując wzajemny ruch składników w układach podwójnych gwiazd oraz pozasłonecznych układach planetarnych mamy możliwość wyznaczania mas odległych obiektów.

Odkrycie prawa powszechnej grawitacji pozwoliło wyznaczyć stałą dla każdego układu planetarnego, w szczególności Układu Słonecznego. Wiedząc, że:

  • masa Słońca: M = 1,989 ∙ 10Indeks górny 30 kg,

  • stała grawitacji:  = 6,67430(15) ∙ 10Indeks górny -11m3kgs2,

dostajemy wartość stałej w uogólnionym III prawie Keplera równą 3,3626 ∙ 10Indeks górny 18 w Układzie Słonecznym. Dzięki temu możemy, na przykład, wyznaczyć wielką półoś orbity planety na podstawie okresu jej obiegu. Dziś już wiadomo, że prawo to jest słuszne w każdym układzie planetarnym.

Planeta

Średnia odległość
do Słońca (AUjednostka astronomicznaAU)

Okres obiegu
(dni)

a3T210-6

Merkury

0.389

87.77

7.64

Wenus

0.724

224.70

7.52

Ziemia

1

365.25

7.50

Mars

1.524

686.95

7.50

Jowisz

5.2

4332.62

7.49

Saturn

9.510

10759.2

7.43

Tab. 1. Dane użyte przez Keplera (1618).

W Tab. 1. przedstawiono dane, którymi posługiwał się Kepler oraz w ostatniej kolumnie prawie stałą wartość wiążącą okres obiegu z odległością planety od Słońca. Po odkryciu tego wzorca Kepler napisał: Wydawało mi się, że śnię... Ale jest absolutnie pewne i dokładne, że stosunek, który istnieje między okresami dowolnych dwóch planet, jest dokładnie stosunkiem 3/2 potęgi ich średniej odległości od Słońca (J. Kepler, Harmonices Mundi, 1619).

R1HGE6sAZCklG
Rys. 2. W ostatnim rozdziale książki "Harmonie świata" Kepler opisał swoje trzecie prawo.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harmonices_Mundi_0001-lg.jpg [dostęp 4.05.2022], domena publiczna.

Kepler potrafił w swoich czasach stwierdzić jedynie, że stosunki sześcianu wielkiej półosi do kwadratu okresu obiegu dla każdej planety są stałe. Nie była wtedy znana wartość stałej  i nie była znana masa Słońca. Dzięki odkryciu tego prawa przez Keplera, Newton mógł potwierdzić swoje przypuszczenia, że siła grawitacji jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości oddziałujących ciał i sformułować prawo powszechnej grawitacji. Więcej o zależności III prawa Keplera i prawa powszechnego ciążenia dowiesz się w e‑materiale pt. „Jaki jest wiązek między III prawem Keplera a prawem powszechnego ciążenia?”.

Słowniczek

teoria heliocentryczna
teoria heliocentryczna

teoria mówiąca o tym, że wszystkie planety krążą po orbitach wokół Słońca. Sformułowana została przez Mikołaja Kopernika w pierwszej połowie XVI wieku. Wcześniej zakładano, że Ziemia jest centrum wszystkiego – była to teoria geocentryczna.

jednostka astronomiczna
jednostka astronomiczna

jednostka długości używana do opisu odległości w układach planetarnych. Jedna jednostka astronomiczna (AU) to średnia odległość Ziemi od Słońca. Często przyjmuje się przybliżenie, że 1 AU = 150 mln km. Wartość dokładna to 1 AU = 149 597 870 700 m