Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wskaźnik urbanizacji

Najczęściej stosowaną miarą urbanizacjiurbanizacjaurbanizacji jest wskaźnik urbanizacjiwskaźnik urbanizacji wskaźnik urbanizacji (nazywany też statystycznym miernikiem urbanizacji). Określa stopień zurbanizowania danego obszaru. Oblicza się go jako procentowy udział ludności mieszkającej w miastach w ogólnej liczbie mieszkańców danego kontynentu, kraju czy regionu.

Wskaźnikurbanizacji=liczbamieszkańcówmiastliczbawszystkichmieszkańcówdanegoobszaru×100[%]
1
1
Ćwiczenie 1

Korzystając z danych zawartych poniżej, oblicz wskaźnik urbanizacji (U) dla Kenii w 2018 roku. Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

Liczba ludności Kenii w 2018 r. (L): 51 393 010

Liczba ludności miejskiej w Kenii w 2018 r. (LIndeks dolny M): 13 891 531

R1MDMFltuUMKo
(Uzupełnij).
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższy wykres, a następnie odpowiedz na poniższe pytania.

Zapoznaj się z opisem wykresu, a następnie odpowiedz na poniższe pytania.

  1. Obecnie na świecie więcej jest mieszkańców miast czy wsi?

  2. W którym roku liczba mieszkańców miast i wsi była taka sama?

  3. Jak zmieniała się wartość wskaźnika urbanizacji od 1960 do 2018 roku i o ile punktów procentowych?

R1FrvtXa3mfTQ
Wskaźnik urbanizacji na świecie nieustannie wzrasta. W 2018 roku jego wartość wynosiła 55,3%.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych Banku Światowego, dostępny w internecie: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&start=1960&type=shaded&view=chart, licencja: CC BY-SA 3.0.
R5tm1dcyL4DZp
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Korzystając z dostępnych źródeł informacji geograficznej, na przykład z danych Banku Światowego, [online], dostępny w internecie: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&start=1960&type=shaded&view=char, wymień pięć krajów o wskaźniku urbanizacji większym niż 50% i pięć krajów o wskaźniku urbanizacji mniejszym niż 50%. Do której grupy zalicza się Polska?

R1N66FVJWYZAX
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Korzystając z danych BDL GUS, wyszukaj wartości liczby ludności ogółem, a także liczby ludności miejskiej dla Polski oraz dla województwa, powiatu i gminy, w których mieszkasz. Następnie oblicz i porównaj ich wartości wskaźnika urbanizacji. Skorzystaj z aktualnych danych.

R1PeDHQxoXPop
(Uzupełnij).

Słownik

urbanizacja
urbanizacja

proces rozwoju istniejących miast, powstawania nowych oraz przekształcania obszarów wiejskich w miasta

wskaźnik urbanizacji
wskaźnik urbanizacji

procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie mieszkańców danego kontynentu, kraju czy regionu

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida