Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Siła Lorentza

Czasem można usłyszeć, że prąd indukcyjny popłynie w obwodzie zamkniętym wtedy, gdy będziemy poruszać nim w polu magnetycznymPole magnetycznepolu magnetycznym. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Rozpatrzmy typową sytuację, zobrazowaną na Rys. 1.

RlAKOPgc8R5ul
Rys. 1. Kołowy przewodnik zbliża się do bieguna N magnesu w niejednorodnym polu magnetycznym
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Wyobraź sobie przewodnik kołowy, który będziemy przysuwać do bieguna północnego magnesu (Rys. 1.). Przewodnik, ustawiony w płaszczyźnie prostopadłej do rysunku, przedstawiony jest tu w przekroju poprzecznym. Zielone wektory prędkości pokazują kierunek ruchu przewodnika. Wraz z samym przewodnikiem poruszają się hipotetyczne dodatnie ładunki, znajdujące się w przewodniku, które w tym rozumowaniu uznamy za nośniki prądu (przyjmiemy, że mają swobodę ruchu). Jak wiesz, na poruszające się ładunki znajdujące się w polu magnetycznym działa siła LorentzaSiła magnetycznasiła Lorentza FL.

Już wiesz

Przypomnijmy, że kierunek i zwrot siły Lorentza można wyznaczyć stosując regułę śruby prawoskrętnej (Rys. 2a.) lub regułę trzech palców Fleminga (Rys. 2b.).

R1IF8g9zgfRmi
Rys. 2a.
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

lub

RpcxgqhtynCmH
Rys. 2b.
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Tak wyznaczony kierunek i zwrot siły LorentzaSiła magnetycznasiły Lorentza FL (zaznaczony na Rys. 1.) daje na przekroju górnym obwodu siłę na dodatni nośnik prądu skierowaną w naszą stronę, na przekroju dolnym siła działa „od nas”. Tak więc siła Lorentza działająca na ładunki w przewodniku spowoduje przepływ w nim prądu. Przekonaliśmy się o słuszności podanego na początku stwierdzenia i nawet umiemy wyjaśnić, skąd „bierze się” prąd, co jest jego przyczyną.

Zasada względności...

...podpowiada nam, co zaobserwujemy w sytuacji symetrycznej (Rys. 3.). Obserwator związany z przewodnikiem jest nieruchomy, ale zbliżany jest do niego magnes z taką samą co do wartości i kierunku prędkością, co poprzednio przewodnik do magnesu. Obie te prędkości mają jednak przeciwne zwroty.

R19WI31JcDkMN
Rys. 3. Obserwator związany z magnesem widzi kołowy obwód poruszający się w niejednorodnym polu magnetycznym. Obserwator związany z tym obwodem widzi zbliżający się do niego magnes
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Jesteśmy przekonani, że w drugim przypadku również wywołamy prąd indukcyjny. Przecież to jest to samo doświadczenie co poprzednio, oglądane tylko z innego punktu widzenia (układu odniesienia); przedtem układ odniesienia (obserwator) związany był z magnesem, a teraz obserwator „siedzi” na przewodniku i widzi, że to magnes się do niego przybliża. Mamy silne podstawy fizyczne, żeby twierdzić, że oba układy odniesienia są równoważne i zjawiska przebiegają w nich identycznie. I tak rzeczywiście będzie.

Linie pola magnetycznego przebijają zamknięty obwód.

Są jednak takie przypadki, że poruszamy obwodem w polu magnetycznym, ale nie wzbudzamy w nim prądu. Czy istnieje jakaś prawidłowość, która będzie określała, kiedy prąd indukcyjny popłynie, przy ruchu względnym przewodnika i magnesu, a kiedy nie?

Tak, prawidłowość tę odkrył Faraday, wykonując bardzo wiele pomysłowych eksperymentów i uogólniając ich wyniki. Stwierdził, że żeby w obwodzie popłynął prąd indukcyjny, musimy tak działać, aby zmieniała się liczba linii polaLinie pola magnetycznegolinii pola magnetycznego przebijających powierzchnię obwodu (Rys. 4.).

Rt2ZySzRqxpyz
Rys. 4. Powierzchnia reprezentowana przez prostopadły do niej wektor S jest przebijana przez linie pola magnetycznego B
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Otwierają się tutaj różne możliwości wzbudzania prądu indukcyjnego. Możemy na przykład w polu jednorodnympole jednorodnepolu jednorodnym obracać obwód, zmieniając jego ustawienie względem linii pola magnetycznegoLinie pola magnetycznegolinii pola magnetycznego. Możemy też zmniejszać pole obwodu, na przykład ściskając go. Wtedy mniej linii będzie przechodziło przez obwód.

Ale jeszcze ciekawsza, bo prowadząca do odkrycia nowego prawa fizycznego, jest konstatacja następująca. Jeśli reguła Faradaya jest słuszna, to powinniśmy uzyskać prąd w obwodzie nie poruszając niczym, ani obwodem, ani źródłem pola magnetycznego. Aby uzyskać zmianę liczby linii, wystarczy przecież zmienić wartość indukcji magnetycznej .

Wróćmy do naszego pierwszego układu i zastosujmy zamiast magnesu elektromagnes. Jeśli zmienimy natężenie prądu w elektromagnesie, to proporcjonalnie zmienimy wartość indukcji , a więc i liczbę linii pola przechodzących przez obwód. W tym momencie popłynie prąd. Tak jest – eksperymenty to potwierdzają.

Dla zainteresowanych

Pójdźmy jeszcze dalej i zadajmy sobie pytanie: dlaczego? Jaka jest przyczyna fizyczna przepływu prądu? Co powoduje ruch ładunków wzdłuż obwodu? Ładunki nie przesuwają się teraz wraz z obwodem, więc z pewnością nie działa na nie siła magnetyczna Lorentza, tak jak było poprzednio.

Wyjaśnienie jest jedno – to siła elektryczna popycha ładunki wzdłuż obwodu, powodując przepływ prądu. Zauważamy w ten sposób nowe zjawisko – wytwarzanie pola elektrycznego za pomocą zmieniającego się pola magnetycznego. Przy czym to pole elektryczne musi mieć charakter pola wirowego (zobacz Rys. 5.), tak aby ładunki swobodne znajdujące się w obwodzie były popychane przez siły elektryczne w przewodniku w jedną stronę tworząc prąd elektryczny.

RDAO5CoPsf07I
Rys. 5. Obraz wirowego pola elektrycznego. Zwróć uwagę na to, że wektory natężenia pola elektrycznego ustawione są jeden za drugim tworząc „kółka”; nie zaczynają się ani nie kończą na ładunkach, jak to jest dla pola elektrostatycznego
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Słowniczek

Pole magnetyczne
Pole magnetyczne

(ang. magnetic field) – stan przestrzeni charakteryzujący się działaniem siły, zwanej siłą magnetyczną (Lorentza) na poruszający się ładunek umieszczony w tej przestrzeni bądź na obiekt obdarzony momentem magnetycznym; wielkością charakteryzującą pole magnetyczne jest wektor indukcji magnetycznej B.

Linie pola magnetycznego
Linie pola magnetycznego

(ang. magnetic line of induction) – poglądowy obraz pola magnetycznego. Przebieg linii odzwierciedla układ wektorów indukcji magnetycznej B w przestrzeni. W dowolnym punkcie linii pola zaczepiony jest wektor B, styczny do tej linii.

Siła magnetyczna
Siła magnetyczna

(ang. magnetic force) – inaczej zwana siłą Lorentza (ściślej jej częścią magnetyczną) jest siłą działającą na poruszający się ładunek w polu magnetycznym; opisana jest równaniem Fmag=q(v × B), gdzie jest ładunkiem (z uwzględnieniem znaku), v - wektorem prędkości ładunku, a B - wektorem indukcji magnetycznej w punkcie, w którym znajduje się ładunek.

Wartość tej siły obliczana jest w następujący sposób: Fmag=|q|vB sin (v,B), a kierunek wyznacza się stosując regułę śruby prawoskrętnej lub inną, równoważną.

Pole jednorodne
Pole jednorodne

(ang. uniform field) – pole elektryczne, magnetyczne bądź grawitacyjne o liniach równoległych; w każdym punkcie przestrzeni wektory opisujące pole są takie same – o tej samej wartości kierunku i zwrocie.