Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Leopold Staff

RKTBdGc93HoV11
Leopold Staff
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Leopold Staff zadebiutował tomem Sny o potędze wydanym w 1901 roku. Publikacja ta przypadła na moment rozkwitu Młodej Polski, kiedy wpływy impresjonizmuimpresjonizmimpresjonizmusymbolizmusymbolizmsymbolizmu stały się dominującym trendem w kulturze. Staff, wkraczając do świata literatury, konkurował między innymi z Kazimierzem Przerwą‑Tetmajerem, którego liryka w latach 90. XIX wieku zapoczątkowała przemiany w polskiej poezji, a także z Janem Kasprowiczem. Wydane przez niego w pierwszych latach XX stulecia hymny  zapowiadały nadejście ekspresjonizmu. W tym samym czasie ukazały się też szokujące dzieła Stanisława Przybyszewskiego, pełne odniesień do okultyzmuokultyzmokultyzmudemonizmudemonizmdemonizmu.

W odróżnieniu od innych czołowych twórców okresu, autor Deszczu jesiennego zaproponował w swoich wierszach optymistyczną wizję świata. Zamiast głoszenia upadku wartości i zagubieniu sensu istnienia, postulował aktywną pracę nad kształtowaniem swego wnętrza i wyrażał wiarę w siły twórcze jednostki niezależnej od odgórnych nakazów moralności. Staff należał do drugiego, młodszego pokolenia Młodej Polski, w którym odezwała się potrzeba znalezienia remedium na lęki epoki. Jego poetycka wizja, wyrażona między innymi w popularnym sonecie Kowal, jawiła się jako przeciwwaga dla ponurych nastrojów towarzyszących sztuce przełomu wieków. Odczytywano ją jako zachętę do nietzscheańskiego czynu, zgodnie z poglądami niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego (którego pisma Staff tłumaczył) głoszącego wiarę w siłę człowieka – w jego zdolność do samostanowienia i przekraczania barier oficjalnych zakazów i nakazów. Wymowa debiutanckiego tomu Staffa nie była jednak w pełni oczywista – pragnienie działania wiązało się przede wszystkim ze sferą wyobrażeń, bez jednoznacznych deklaracji realizowania idei Nietzschego w rzeczywistości.

Fryderyk Nietzsche

RaqwDoe1KXXi5
Fryderyk Nietzsche
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Staff przejął od niemieckiego myśliciela głównie te refleksje, które odpowiadały jego własnej wizji artystycznej. Podobnie traktował również inne swoje inspiracje – zarówno filozoficzne, jak i literackie. Poprzez poezję wyrażał nadzieje i fascynacje, ale też zwątpienia i smutki, korzystając z różnych środków wyrazu, odwołując się do wielu (niekiedy odległych od siebie) nurtów światopoglądowych i estetycznych. Z tego względu jego twórczość może się niekiedy wydawać niespójna – szczególnie jeśli zwróci się uwagę na kontrast między bezkompromisowym tonem wersów Kowala:

Leopold Staff Kowal

Bo lepiej giń, zmiażdżone cyklopowym razem,
Niżbyś żyć miało własną słabością przeklęte, 
Rysą chorej niemocy skażone, pęknięte.

1 Źródło: Leopold Staff, Kowal, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 3.

a zrezygnowaną postawą podmiotu w wierszu Deszcz jesienny, wydanym zaledwie dwa lata później w tomie Dzień duszy (1903):

Leopold Staff Deszcz jesienny

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze
Na próżno czekały na słońca oblicze...
W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą,
W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą...
Odziane w łachmany szat czarnej żałoby
Szukają ustronia na ciche swe groby,
A smutek cień kładzie na licu ich młodem...
Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem
W dal idą na smutek i życie tułacze,
A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny...
Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny...
Ktoś umarł... Kto? Próżno w pamięci swej grzebię...
Ktoś drogi... wszak byłem na jakimś pogrzebie...
Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno...
Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną...
Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą...
Spaliły się dzieci... Jak ludzie w krąg płaczą...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie
I zmienił go w straszną, okropną pustelnię...
Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem
I kwiaty kwitnące przysypał popiołem,
Trawniki zarzucił bryłami kamienia
I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia...
Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu
Położył się na tym kamiennym pustkowiu,
By w piersi łkające przytłumić rozpacze,
I smutków potwornych płomienne łzy płacze...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

2 Źródło: Leopold Staff, Deszcz jesienny, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 15–17.

W Młodej Polsce panowało przekonanie, że liryka powinna być wyrazem przeżyć duszy, a te uznawano za pełne sprzeczności – tajemnicze, nieprzeniknione, niedające się ogarnąć rozumem. W poezji Staffa odbijały się charakterystyczne dla epoki emocje i ich skrajności: entuzjastyczne zachwyty nad nowymi ideami i przekonanie o daremności wszelkich ludzkich wysiłków, twórczy szał i zmaganie się z marazmem. W Kowalu zostały wyrażone optymistyczne nadzieje przełomu XIX i XX wieku, w Deszczu jesiennym – ponure nastroje tego czasu.

Młodopolscy dekadencidekadentyzmdekadenci wyrażali przekonanie, że cywilizacja europejska doszła do swego kresu – nadzieje pokładane w rozwoju technologii ukazały się złudne, a ludzka jednostka we współczesnym świecie coraz bardziej odczuwa brak sensu istnienia, czuje się zbędna i bezradna wobec skomplikowanych procesów historycznych i socjologicznych. Reakcją wobec tej sytuacji był splinspleen, splinsplin objawiający się poprzez wycofanie z życia towarzyskiego, ucieczkę w świat marzeń, zagłębienie się w sobie. Niekiedy towarzyszyła mu także obojętność dla spraw codziennych, wyzbycie się uczuć i przekonanie o marności świata – jakby wzięte z Księgi Koheleta.

R8amWs75bntMT1
Corrie Pabst, Vanitas, 1908
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Deszczu jesiennym Staff wyraził schyłkowy nastrój, wyczuwalny w środowisku artystów końca XIX wieku. Posłużył się przy tym popularnymi wówczas konwencjami literackimi. Zgodnie z panującą w epoce modą przedstawił postać szatana, który coraz częściej był ukazywany nie jako władca piekieł, lecz odrzucona istota, pełna zwątpienia i niepokoju, podobna do człowieka. Sam wiersz jest natomiast przykładem opisu pejzażu wewnętrznego, formy typowej dla symbolizmu, polegającej na wyrażaniu przeżyć wewnętrznych podmiotu poprzez odniesienia do przyrody i elementów krajobrazu, bez nazywania wprost poszczególnych stanów ducha.

Do szczególnie często powracających tematów epoki modernizmu należał deszcz. Opis tego zjawiska idealnie nadawał się do wykreowania przygnębiającego nastroju. Wrażliwi na doświadczenia zmysłowe młodopolanie porównywali towarzyszące opadom wrażenia słuchowe i dotykowe do monotonii egzystencji. W Deszczu jesiennym Staff odzwierciedlił za sprawą jednostajnego rytmu i melodii wiersza stan towarzyszący wielu swoim współczesnym.

Słownik

dekadentyzm
dekadentyzm

(fr. décadence – chylenie się ku upadkowi, łac. decadentia – schyłek) – postawa, która ukształtowała się pod koniec XIX wieku, charakteryzująca się pesymistycznym podejściem do rzeczywistości, przekonaniem o zmierzchu kultury i poszukiwaniem sposobów na zapełnienie odczuwanej pustki. Duży wpływ na rozwój dekadentyzmu miały filozofia Artura Schopenhauera oraz powieść Jorisa‑Karla Huysmansa Na wspak, nazywana przez współczesnych „biblią dekadentyzmu”

demonizm
demonizm

(łac. daemon – demon) – wiara w złe duchy, demony

ekspresjonizm
ekspresjonizm

(łac. expressio – wyraz, wyrażenie) – kierunek w sztuce, który rozwinął się na początku XX wieku, zainspirowany głównie twórczością artystów niemieckich. Skupiał się na poszukiwaniu wyrazu dla silnych wewnętrznych przeżyć emocjonalnych, poruszał tematykę duchową, metafizyczną. Utwory ekspresjonistyczne charakteryzował indywidualizm, hiperboliczny styl, radykalne rozdzielenie sfery ducha i materii

impresjonizm
impresjonizm

(łac. impressio – wrażenie, odbicie) – powstały w latach 70. XIX wieku kierunek w malarstwie europejskim skupiający się na odtwarzaniu chwilowych, subiektywnych wrażeń zmysłowych, który silnie oddziałał na inne sztuki, w tym na literaturę. Za jego prekursora w obrębie malarstwa uważa się Édouarda Maneta, do czołowych przedstawicieli należeli zaś m.in. Claude Monet, Auguste Renoir oraz Edgar Degas. Elementy impresjonistycznej poetyki inspirowanej osiągnięciami francuskich malarzy można odnaleźć w twórczości m.in. Stéphane’a Mallarmégo, Paula Verlaine’a, Kazimierza Przerwy‑Tetmajera czy Jana Kasprowicza

okultyzm
okultyzm

(łac. occultus – ukryty, tajemny) – teoria o istnieniu w przyrodzie i człowieku ukrytych sił tajemnych, które można pobudzić i zużytkować przez stosowanie odpowiednich praktyk; też: wiedza i praktyki związane z tą teorią

psychizacja krajobrazu
psychizacja krajobrazu

(gr. psūkhḗ – dusza, duch) – środek stylistyczny polegający na obrazowym wyrażeniu wewnętrznych stanów podmiotu lirycznego lub bohatera utworu literackiego za pomocą opisu krajobrazu oraz ukazaniu powiązania między przeżyciami człowieka a dziełami natury

realizm
realizm

(fr. réalisme) – w literaturze prąd spopularyzowany w prozie II połowy XIX wieku, dążący do jak najwierniejszego odzwierciedlenia świata znanego czytelnikowi z codzienności. Realiści opisywali wydarzenia, bohaterów i ich egzystencję w sposób reprezentatywny dla przedstawianej w utworze grupy społecznej

spleen, splin
spleen, splin

(ang. spleen – śledziona) – ponury nastrój, stan apatyczny, odczucie nudy i bezsensu egzystencji

symbolizm
symbolizm

(gr. sýmbolon – symbol) – kierunek w sztuce zapoczątkowany przez poetów francuskich w II połowie XIX wieku, zakładający rezygnację z bezpośredniego opisu emocji, opierający się na sugerowaniu wzruszeń i nastrojów, operujący wieloznacznymi symbolami w celu wyrażenia treści, które nie mają określenia w systemie językowym

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida