Warto przeczytać

Wprowadzimy wektor charakteryzujący pole magnetycznePole magnetycznepole magnetyczne B zwany indukcją magnetyczną. Podobnie jak dla innych pól jego wartość będzie wprost proporcjonalna do siły działającej na ciało próbne, czyli poruszający się ładunek; ma przecież informować nas o właściwości pola, jaką jest jego „siła”.

Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że na cząstkę obdarzoną ładunkiem q, poruszającą się z prędkością v w polu magnetycznym o indukcji B działa siła magnetyczna zwana siłą Lorentza opisana matematycznie w następujący sposób:

Fm=qv × B,

gdzie q jest ładunkiem z uwzględnieniem znaku (np. dla elektronu q=-e.)

Skądinąd wiemy, że kierunek i zwrot indukcji magnetycznej B pokazuje igła magnetyczna umieszczona w tym polu. Zwrot wektora indukcji pokazuje biegun północny igły.

Siła magnetyczna wyrażona jako iloczyn wektorowy ma następujące właściwości:

  1. Jej wartość opisana jest wzorem: Fm=|q|vB sin (v,B). Widzimy tutaj, że wartość siły magnetycznej jest wprost proporcjonalna do wartości indukcji magnetycznej B. Zatem im większa indukcja, tym większa siła. Mówimy wtedy, że pole magnetyczne jest „silniejsze”. Indukcja magnetyczna jest więc wielkością dobrze charakteryzującą pole magnetyczne. Ale kierunek i zwrot tego wektora nie jest taki, jak siły magnetycznej.

  2. Wektor siły jest prostopadły zarówno do wektora prędkości v jak i wektora indukcji magnetycznej B; inaczej mówiąc – wektor siły jest prostopadły do płaszczyzny, w której leżą wektory vB.

  3. Zwrot wektora siły magnetycznej jest określony regułą śruby prawoskrętnej, która obrazowo dla ładunku dodatniego pokazana jest na Rys. 1.

R11hfVcevNA7G
Rys. 1. Metody określania zwrotu siły magnetycznej: po lewej - metoda śruby prawoskrętnej, po prawej - metoda prawej dłoni.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Na Rys. 1. pokazano, w jaki sposób użyć prawej dłoni do znalezienia kierunku i zwrotu wektora będącego iloczynem wektorowym. Kierujemy palce dłoni wzdłuż wektora v (mają pokazywać kierunek tego wektora), ale dłoń należy ustawić tak, by wektor indukcji B zaczepiony wewnątrz dłoni „wychodził” przez jej grzbiet. Wtedy można „nakręcić” wektor v na B. Przy takim ustawieniu dłoni kciuk pokaże kierunek i zwrot wektora . Warto wiedzieć, że w ten sposób znajdziemy dowolny wektor będący iloczynem wektorowym dwóch wektorów. Reguła ta jest uniwersalna.

Dla ładunku ujemnego, np. dla elektronu, trzeba, po zastosowaniu omówionej procedury, zmienić zwrot siły na przeciwny. Ewentualnie zastosować regułę śruby lewoskrętnej, czyli użyć lewej ręki.

Zwróćmy uwagę na dwa interesujące fakty związane z działaniem siły magnetycznej na poruszającą się naładowaną cząstkę.

Po pierwsze:

Naładowana cząstka może poruszać się w polu magnetycznym, a siła magnetyczna w ogóle nie będzie na nią działała. Taka sytuacja zdarzy się, gdy kąt między wektorem prędkości , a wektorem indukcji będzie wynosił zero albo 180° (sinus tego kąta będzie równy zeru). Tak więc wtedy, gdy cząstka porusza się równolegle do linii pola magnetycznego, nie działa na nią siła .

Po drugie:

Maksymalna wartość siły magnetycznej ze względu na kąt między v, a B występuje przy kącie 90° i jest równa Fmax=|q|vB.

Wykorzystując powyżej sformułowane właściwości możemy skonstruować następującą definicję indukcji magnetycznej B:

  1. Znajdujemy kierunek wektora indukcji magnetycznej B jako prostą, wzdłuż której poruszający się ładunek nie doznaje siły magnetycznej;

  2. Mierzymy siłę magnetyczną działającą na naładowaną cząstkę poruszającą się w kierunku prostopadłym do poprzedniego, wtedy wartość indukcji obliczymy jako:

B=Fmax|q|v
  1. Zwrot indukcji magnetycznej B wyznaczymy z reguły śruby prawoskrętnej, przyjmując, że znamy zwroty wektorów prędkości i maksymalnej siły magnetycznej .

Przykład:

Na dodatnio naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym po prostej (zobacz Rys. 2. u góry) nie działa siła magnetyczna. To znaczy, że wektor indukcji magnetycznej skierowany jest również wzdłuż prostej.

R18Icrc3WjKuz
Rys. 2. Ruch cząstki naładowanej dodatnio w polu magnetycznym.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Jeśli cząstka poruszać się będzie w kierunku prostopadłym do poprzedniego (patrz Rys. 2 u dołu), to będzie na nią działać siła magnetyczna i to maksymalna . Jeśli widzimy, że cząstka zakręca w naszą stronę (przed ekran), to znaczy, że siła magnetyczna jest skierowana do nas. Stąd, z reguły śruby prawoskrętnej, znajdujemy zwrot wektora indukcji magnetycznej . Wartość obliczymy po zastosowaniu wzoru, zapisanego w punkcie 2.

Jednostką indukcji magnetycznej jest tesla (T).

Jak wynika z definicji indukcji

1T=1NAm

Słowniczek

Pole magnetyczne
Pole magnetyczne

(ang. magnetic field) - stan przestrzeni charakteryzujący się działaniem siły, zwanej siłą magnetyczną (Lorentza) na poruszający się ładunek umieszczony w tej przestrzeni bądź na obiekt obdarzony momentem magnetycznym; wielkością charakteryzującą pole magnetyczne jest wektor indukcji magnetycznej B.