Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1WL53Z3vn54J
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia rząd magnesów neodymowych oblepionych opiłkami żelaza. Magnesy neodymowe mają kształt małych pastylek i wytwarzają bardzo silne pole magnetyczne. Zdjęcie przypomina rząd głów z gęstymi, grubymi dredami. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Jak definiujemy pole magnetyczne?".

Jak definiujemy pole magnetyczne?

Źródło: dostępny w internecie: https://pxhere.com/en/photo/1351845 [dostęp 14.07.2022].

Czy to nie ciekawe?

Przypomnijmy sobie dwa ważne pojęcia: pole grawitacyjne i pole elektryczne. Wprowadzono je, aby opisać działanie na odległość mas albo ładunków. Mówimy, że w przestrzeni określone jest pewne pole, jeżeli każdemu punktowi przestrzeni przypisano pewną wielkość skalarną lub wektorową. W przypadku pól grawitacyjnych i elektrycznych wielkością tą jest siła, która działa na pewne ciała, będące „ciałami próbnymi” pola.

I tak: jeśli na ciało obdarzone masą m („ciało próbne” pola grawitacyjnego) działa w pewnym obszarze przestrzeni siła, to znaczy, że jest to siła grawitacji i mamy do czynienia w tym obszarze z polem grawitacyjnym. Przy czym wielkość fizyczna opisująca to pole – natężenie pola grawitacyjnego γ jest zdefiniowana w prosty sposób: γ =Fgm. Oba wektory symbolicznie pokazano na Rys. a.

RL3zw0M3h9Hju
Rys. a. Wektory wykorzystywane przy opisie pola grawitacyjnego (po lewej) oraz elektrycznego (po prawej).
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Z kolei, jeśli na ciało obdarzone ładunkiem q („próbnik” pola elektrycznego) działa w pewnym obszarze siła, to jest to siła elektryczna. Mamy wtedy do czynienia z polem elektrycznym. Wielkość opisująca to pole – natężenie pola elektrycznego E jest zdefiniowana analogicznie do natężenia pola grawitacyjnego: E=Felq. Dla ładunku dodatniego, który zwykle przyjmuje się jako ładunek próbny, wektor natężenia pola E ma kierunek i zwrot identyczny jak siła elektryczna (zobacz Rys. a). To samo dotyczy pola grawitacyjnego, z tym, że nie trzeba tu niczego zakładać o masie – jest zawsze dodatnia.

Pole magnetyczne zdefiniowane jest analogicznie jak wspomniane wyżej pola: istnienie tego pola przejawia się działaniem siły na ciało próbne, którym jest w tym przypadku poruszający się ładunek.

Ale tutaj sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Okazuje się, że gdy ładunek porusza się w pewnym kierunku, to mimo, że znajduje się w polu magnetycznym, żadna siła na niego nie działa. Tak więc, o działaniu siły decyduje ustawienie wektora prędkości naładowanej cząstki. Dość szokujące!

W tym e‑materiale spróbujemy rozwikłać tę zagadkę, powiemy o związku pola magnetycznego z siłą działającą na poruszającą się naładowaną cząstkę i zdefiniujemy wektor indukcji magnetycznej B, za pomocą którego opisujemy pole magnetyczne.

Twoje cele

W tym e‑materiale:

  • poznasz wyrażenie opisujące wektor siły magnetycznej działającej na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym,

  • obliczysz wartość siły magnetycznej, znajdziesz jej kierunek i zwrot,

  • zdefiniujesz wektor indukcji magnetycznej B, wielkości charakteryzującej pole magnetyczne,

  • wyjaśnisz, w jaki sposób mierzona jest wartość indukcji magnetycznej,

  • obliczysz wartość tej indukcji oraz ustalisz jej kierunek i zwrot na podstawie sił działających na poruszający się ładunek.