Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Skuteczna komunikacja, czyli co autor komunikatu miał na myśli

Konsekwencją życia w społeczeństwie jest konieczność skutecznego komunikowania się z jego członkami. Dotyczy to wszystkich bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną funkcję społeczną czy też pozycję społeczną. Do komunikacji interpersonalnejkomunikacja interpersonalnakomunikacji interpersonalnej dochodzi zawsze, gdy co najmniej dwie osoby stykają się ze sobą. Polega ona na wymianie komunikatów. Ta wymiana może mieć charakter werbalny i niewerbalny.

Komunikacja werbalna odbywa się za pomocą słów, komunikacja niewerbalna zaś poprzez gesty, mimikę, ton głosu, obserwację zachowania rozmówcy.

W rozmowie zawsze dochodzi do nadawania i odbierania komunikatów przez odbiorcę i nadawcę. Zamieniają się oni rolą w zależności od tego, kto w danym momencie nadaje wiadomość, a kto ją odbiera. Nadawcą nazywamy osobę, która w danym momencie ma coś do przekazania, nadaje komunikat. Odbiorcą jest osoba, do której komunikat był nadany i która go sobie przyswaja.

Nadawanie (nadawca):

RiBO9ik0znWEz1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odbieranie (odbiorca):

RWLL8fwGDxRmh1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Komunikacja może mieć charakter jednokierunkowy, jeżeli nadawca komunikatu nie oczekuje odpowiedzi od odbiorców.

Rjj05kpY0atK61
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Komunikacja dwukierunkowa ma miejsce, gdy odbiorca komunikatu odpowiada nadawcy (prowadzi rozmowę).

R5AyxWWOkR6Hq1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Są dwa podstawowe sposoby komunikowania się. Jest to komunikacja werbalna i niewerbalna.

RU09fYDUwwBKH1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: komunikacjaElementy należące do kategorii komunikacjaNazwa kategorii: werbalnaElementy należące do kategorii werbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacji za pomocą słowa mówionego i pisanegoKoniec elementów należących do kategorii werbalnaNazwa kategorii: niewerbalnaElementy należące do kategorii niewerbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacji za pomocą gestów, postawy ciała, mimiki, tembru głosu, szybkości wypowiadanych słówKoniec elementów należących do kategorii niewerbalnaKoniec elementów należących do kategorii komunikacja
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Obie formy komunikacji przeplatają się ze sobą, jednocześnie mówimy w sposób werbalny i przekazujemy liczne komunikaty niewerbalne. Stosunek procentowy komunikacji werbalnejkomunikacja werbalnakomunikacji werbalnej i niewerbalnejkomunikacja niewerbalnaniewerbalnej w trakcie rozmowy dwóch osób wynosi: 35% do 65% na korzyść komunikacji niewerbalnej.

RQna2PmoreHEY
Wykres kołowy. Komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu procentowym podczas typowej rozmowy. Lista elementów: komunikacja niewerbalna; Wartość: 65; Udział procentowy: 65%komunikacja werbalna; Wartość: 35; Udział procentowy: 35%
Zastanów się, z czego może wynikać stosunek procentowy na korzyść komunikacji niewerbalnej.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Mowa ciała

Komunikacja niewerbalna zwana jest także mową ciałamowa ciałamową ciała. Jej właściwe zrozumienie może dać nam więcej informacji niż komunikaty werbalne przekazywane podczas rozmowy. Obserwowanie mowy ciała, gestów, mimiki pozwala często zrozumieć prawdziwe intencje rozmówcy. Należy nadmienić, że każda osoba ma inne charakterystyczne dla siebie gesty, mimikę, tiki, sposób zachowania się w określonej sytuacji. Dlatego warto je obserwować, a zarazem pamiętać, że inni też uważnie nas obserwują.

bg‑green

Przeanalizuj przedstawione na grafice przykłady mowy ciała i zastanów się, czy opis oddaje ich wymowę.

Jak skutecznie się porozumiewać

Istnieje wiele wzorów skutecznego porozumiewania się. Każdy z nas opracowuje własne strategie, jak osiągnąć zamierzony cel. Zawsze jednak należy pamiętać o podstawowych zasadach skutecznego porozumiewania się.

R1TFReRwcRBKH1
Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – nadawca. Lista elementów: Nazwa kategorii: nadawcaElementy należące do kategorii nadawcaNazwa kategorii: jasno formułuje swoje zdanieNazwa kategorii: mówi w sposób konkretny i zrozumiały dla odbiorcyNazwa kategorii: patrzy rozmówcy w oczyNazwa kategorii: nie ukrywa uczućNazwa kategorii: zwraca uwagę na to, jak mówi, na ton, szybkość wypowiadanych słów, intonację głosuNazwa kategorii: stara się uśmiechać, bo to wzmacnia pozytywny odbiór wypowiedziNazwa kategorii: dopuszcza odbiorcę do głosuNazwa kategorii: mówi spokojnie, wyjaśnia rzeczy niezrozumiałeNazwa kategorii: obserwuje reakcję odbiorcy na swoje słowaKoniec elementów należących do kategorii nadawca
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1JAorG5BM08b1
Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – odbiorca. Lista elementów: Nazwa kategorii: odbiorcaElementy należące do kategorii odbiorcaNazwa kategorii: cierpliwie słucha nadawcy, nie przerywa jego wypowiedziNazwa kategorii: słucha z zainteresowaniemNazwa kategorii: utrzymuje kontakt wzrokowyNazwa kategorii: kiwnięciem głowy, mimiką pokazuje, że rozmowa jest dla niego ważnaNazwa kategorii: stara się za pomocą krótkich komentarzy zapewniać nadawcę, że słucha go i rozumieNazwa kategorii: zadaje pytaniaNazwa kategorii: stara się nie krytykować nadawcy publicznie, nie ośmieszać goKoniec elementów należących do kategorii odbiorca
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Oczywiście nie zawsze stosowanie się do tych zasad gwarantuje sukces, należy pamiętać, że każdy rozmówca jest inny. Do każdego należy trafić w odpowiedni, często indywidualny sposób.

Słownik

komunikacja interpersonalna
komunikacja interpersonalna

inaczej rozmowa; to wymiana komunikatów zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych między co najmniej dwoma osobami; jest ona składową komunikacji społecznej; składa się z wielu aktów mowy

komunikacja werbalna
komunikacja werbalna

komunikacja, w której środkiem jest język, to ogółem wymiana sensów między ludźmi za pomocą języka lub innego zestawu symboli; najczęściej towarzyszy jej także komunikacja niewerbalna

komunikacja niewerbalna
komunikacja niewerbalna

wszystkie komunikaty na kanałach innych niż język; to np. gesty, mimika; komunikaty te często nadawane są nieświadomie, choć część z nich może być nadawana i odbierana świadomie; komunikacja niewerbalna jest równie istotna, co werbalna

mowa ciała
mowa ciała

element komunikacji niewerbalnej; gesty, mimika, ruchy oczu, używanie przestrzeni w komunikacji

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida