Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Premier to potoczne określenie Prezesa Rady Ministrów – osoby stojącej na czele kolegialnegokolegialnośćkolegialnego organu władzy wykonawczej, Rady Ministrów, potocznie nazywanej rządem.

RAwnuVQIk31Ca1
Mapa myśli. Zgodnie z art. 148 Konstytucji RP Prezes Rady Ministrów:. Lista elementów: Nazwa kategorii: Prezes Rady MinistrówElementy należące do kategorii Prezes Rady MinistrówNazwa kategorii: reprezentuje Radę MinistrówNazwa kategorii: kieruje pracami [br]Rady MinistrówNazwa kategorii: koordynuje i kontroluje pracę [br]członków Rady MinistrówNazwa kategorii: wydaje rozporządzeniaNazwa kategorii: zapewnia wykonywanie[br] polityki Rady Ministrów[br] i określa sposoby [br]jej wykonywaniaNazwa kategorii: sprawuje nadzór nad [br]samorządem terytorialnym[br] w granicach i formach[br] określonych w konstytucji [br]i ustawachNazwa kategorii: jest zwierzchnikiem[br] służbowym pracowników [br]administracji rządowejKoniec elementów należących do kategorii Prezes Rady Ministrów
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1SlDaIIBGXcw
Konstytucja RP
Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.

Artykuł 146 Konstytucji RP mówi natomiast o kompetencjach Rady Ministrów, do których zalicza:

 • prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;

 • kierowanie administracją rządowąadministracja rządowaadministracją rządową;

 • zapewnianie wykonania ustaw;

 • wydawanie rozporządzeńrozporządzenierozporządzeń;

 • koordynowanie i kontrolowanie prac organów administracji rządowej;

 • ochronę interesów Skarbu PaństwaSkarb PaństwaSkarbu Państwa;

 • uchwalanie projektu budżetu państwabudżet państwabudżetu państwa;

 • kierowanie wykonaniem budżetu państwa oraz uchwalanie zamknięcia rachunków państwowych i sprawozdania z wykonania budżetu;

 • zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego;

 • sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;

 • zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zatwierdzanie i wypowiadanie innych umów międzynarodowych;

 • sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju oraz określanie corocznie liczby obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej;

 • sprawy polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

Słownik

administracja rządowa
administracja rządowa

obok administracji samorządowej część administracji publicznej; kierowane przez Radę Ministrów centralne i terenowe urzędy odpowiadające za realizację powierzonych im w ustawach zadań

budżet państwa
budżet państwa

podstawowy plan finansowy, który obejmuje dochody i wydatki państwa; budżet uchwala się na okres roku budżetowego, który często pokrywa się z rokiem kalendarzowym

kolegialność
kolegialność

metoda tworzenia i działania niektórych organów administracji publicznej, polegająca na zakładaniu wieloosobowych organów decyzyjnych podejmujących wspólną decyzję (najczęściej większością głosów)

notowania rządu
notowania rządu

ocena działalności rządu dokonywana poprzez badania opinii publicznej

reforma
reforma

proces stopniowego przekształcania elementów systemu politycznego, nienaruszający jego podstawowych reguł i mechanizmów, przebiegający pod kontrolą instytucji władzy politycznej

rozporządzenie
rozporządzenie

akt normatywny wydawany na podstawie i w celu wykonania ustawy

Skarb Państwa
Skarb Państwa

instytucja (najczęściej osoba prawna), która reprezentuje w obrocie prawnym państwo jako właściciela majątku państwowego