Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑violet

Definicja i współczesna skala terroryzmu

Wspólna definicja prawna Unii Europejskiej dotycząca przestępstw terrorystycznych została określona w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW. Są to akty popełniane w celu:

 • poważnego zastraszenia ludności,

 • bezprawnego zmuszenia rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonego działania,

 • poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych struktur kraju lub organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z Global Terrorism Database, w 2019 roku najwięcej spośród 8,5 tys. aktów terrorystycznych na świecie dokonano w Afganistanie (1,8 tys.). Od 2014 roku skala globalnego terroryzmu zmniejszyła się o połowę, uwzględniając zarówno liczbę zamachów, jak i liczbę ofiar. Pozytywne zmiany w stosunku do lat poprzednich zaobserwowano m.in. w państwach Europy Zachodniej i Iraku. Pomimo tych korzystnych przemian, jest to ciągle jeden z najważniejszych problemów zagrażających bezpieczeństwu świata. Niepokoi zwłaszcza wzrost liczby ataków terrorystycznych w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej (Kamerun, Czad, Niger). Największy zasięg oddziaływania wciąż ma Państwo IslamskiePaństwo IslamskiePaństwo Islamskie, które bezpośrednio bądź za pomocą grup powiązanych i „samotnych wilków” przeprowadziło blisko pół tysiąca zamachów w 31 państwach.

R1DivWFs0AGZj
21 kwietnia – w Niedzielę Wielkanocną – doszło do największego aktu terroryzmu w 2019 roku. Miała wtedy miejsce seria eksplozji w trzech kościołach i kilku hotelach w kilkunastu miastach Sri Lanki, w tym w byłej stolicy – Kolombo. W wyniku zamachów bombowych zginęło 258 osób, w tym cudzoziemcy, a co najmniej 500 osób zostało rannych.
Źródło: By AntanO - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57615768.

Unia Europejska wyróżnia następujące rodzaje terroryzmuterroryzmterroryzmu: dżihadystycznyterroryzm dżihadystycznydżihadystyczny, etniczno‑narodowościowyterroryzm etniczno‑narodowościowy i separatystycznyetniczno‑narodowościowy, etniczno‑narodowościowy i separatystycznyterroryzm etniczno‑narodowościowy i separatystycznyetniczno‑narodowościowy i separatystyczny, lewicowy i anarchistycznyterroryzm lewicowy i anarchistycznylewicowy i anarchistyczny oraz prawicowyterroryzm prawicowyprawicowy.

bg‑violet

Przyczyny terroryzmu oraz mechanizmy dotyczące jego źródeł

Terroryzm cechuje się zróżnicowaniem przyczyn oraz motywów działania sprawców. Są one w sposób różnorodny prezentowane i klasyfikowane. Można np. wyróżnić następujące grupy przyczyn (determinant) rozwoju terroryzmu:

R1UVgi9EPdBXk
przyczyny społeczno-ekonomiczne W przypadku braku perspektyw lub też na skutek występujących problemów egzystencjalnych nasilają się postawy radykalne oraz wzrasta prawdopodobieństwo stosowania radykalnych środków. Dodatkowym argumentem może być spadek poparcia dla władzy lub danego ustroju, a także działanie propagandy, które jeszcze bardziej potęguje frustrację, radykalizm czy podziały społeczne. Ważną rolę wyzwalającą terroryzm odgrywa gwałtownie wzrastające bezrobocie, szykanowanie określonej grupy na rynku pracy czy syndrom społecznego wyobcowania. Do procesów osłabiających heterogeniczność społeczną i równocześnie pogłębiających dysproporcje ekonomiczne należą: globalizacja, neoliberalny kapitalizm czy konsumpcjonizm;, przyczyny historyczno-polityczne Wśród tych uwarunkowań można zaliczyć przemoc instytucjonalna względem np. grup etnicznych, czy też dziedzictwo kolonializmu;, przyczyny „przemocowe” (socjologiczne) W przypadku wystąpienia przemocy na danym obszarze lub też uznania przemocy za jeden z przejawów życia społecznego może wzrosnąć ryzyko eskalacji terroryzmu. Akty terrorystyczną mogą być odpowiedzią na przemoc stosowaną przez aparat państwowy;, przyczyny psychologiczne Do tej grupy zalicza się niezrównoważenie psychiczne, w postaci chociaż depresji, nerwic, psychozy. Dużą rolę odgrywa także chęć zemsty i liczne potrzeby: przynależności (struktura wielu ugrupowań terrorystycznych jest podobna do rodziny), pozytywnej tożsamości (w ubogich krajach uczestnictwo w organizacji terrorystycznej jest jednym ze sposobów zyskania poczucia osobistej siły), klarownego systemu wartości.

Ważną kwestią jest nie tylko zaprezentowanie przyczyn terroryzmu, ale także ukazanie zachodzących w ich obrębie powiązań. Można wyróżnić kilka mechanizmów w zależności od sytuacji. Pierwszy z nich dotyczy akcji terrorystycznych przeciwko zagranicznym rządom (np. ugrupowań islamistycznych względem Stanów Zjednoczonych), które są efektem następujących procesów:

 1. wystąpienia trzech zdarzeń poprzedzających dany przejaw terroryzmu:

  • A1 (Zdarzenie 1): istnienie partii politycznej, której ideologią i taktyką są tzw. działania bezpośrednie,

  • A2 (Zdarzenie 2): postrzeganie występujących na danym obszarze uwarunkowań społeczno‑politycznych jako „ucisku”. Może to być np. presja wynikająca ze światowej dominacji USA czy syndrom „świętej wojny”,

  • A3 (Zdarzenie 3): obecność aktywnej, zdolnej do działania jednostki nieobawiającej się zastosowania przemocy postrzeganej jako sprzeciw wobec „ucisku”,

 2. wybór i decyzja (WD) zostały dokonane w określonych okolicznościach jako rezultat wzajemnego oddziaływania A1, A2 i A3 - w konsekwencji tego podjęto decyzję o akcji terrorystycznej,

 3. akcja: przeprowadzenie ataku terrorystycznego,

 4. ES (efekt sekwencyjny): akt terrorystyczny został zrealizowany.

R2HyyOrNVHMfX
Schemat ukazujący mechanizm aktu terrorystycznego
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Drugi z mechanizmów dotyczy zamachu politycznego wymierzonego w osoby reprezentujące lub propagujące system demokratyczny. Ten akt terroryzmu jest następstwem zdarzeń takich jak:

  • A1: determinanty społeczno‑polityczne, osłabienie społecznie akceptowanych wartości i/lub kryzys instytucji demokratycznych,

  • A2–3: stadium poprzedzające zamach charakteryzuje się zniesławieniem i działaniami skierowanymi przeciwko demokratycznym instytucjom,

  • A4: istnienie partii politycznej czasowo działającej w konspiracji, kierującej się określoną ideologią i stosującej przemoc,

  • A5: występowanie konkretnych typów osobowości z predyspozycjami do użycia przemocy, kiedy zaistnieją wspomniane wyżej okoliczności,

 1. wybory i decyzje (WD) dokonywane są przez grupę terrorystyczną lub partię,

 2. akcja jest zorganizowana i przeprowadzona, godząc w osobę/osoby będące celem, dochodzi do zamachu (ES – efekt sekwencyjny), który jest konsekwencją ciągu wspomnianych wyżej zdarzeń i decyzji.

RDvaLlIDq02bl
Schemat ukazujący mechanizm aktu terrorystycznego
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Terroryzm można także pojąć, odwołując się do czterech głównych przyczyn, które mają charakter hierarchiczny:

 • przyczyny strukturalne, do których zalicza się m.in. nierówności społeczne, globalizację, modernizację, urbanizację, migracje czy inne przemiany społeczne,

 • „przyspieszacze” – nie są one przyczynami pierwszorzędnymi, powodują jednak wzrost zainteresowania terroryzmem lub też ułatwiają jego stosowanie, np. osłabienie struktur państwa, ułatwiony dostęp do broni czy upowszechnienie transportu,

 • przyczyny motywacyjne obejmujące np. poczucie krzywdy, które może motywować poszczególne jednostki do podejmowania określonych działań - nośnikiem tego poczucia jest chociażby ideologia,

 • „zapalniki – detonatory” przyjmujące zarówno na poziomie jednostkowym, jak i grupowym, charakter tzw. „wyzwalacza” działań terrorystycznych.

RXxehvUtsLt34
Przyczyny działań terrorystycznych
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑violet

Skutki terroryzmu

Konsekwencje terroryzmu są różnorakie. Mają one wymiar krótkookresowy i długoterminowy. Można jednak je pogrupować na trzy zasadnicze rodzaje:

Rc6TT65q186b4
1. Polityczne – zmiana preferencji wyborczych: wzrost poparcia dla partii politycznych populistycznych i konserwatywnych (gdy mamy do czynienia z negatywną, potępiającą reakcją społeczeństwa na akty terroru) albo wzmocnienie akceptacji dla ruchów nacjonalistycznych, separatystycznych czy fundamentalistycznych wśród określonej grupy społecznej; zawiązanie się międzynarodowej koalicji na rzecz zwalczania terroryzmu implikuje upadek niektórych rządów (np. Afganistan, Iraku)., 2. Społeczne – trauma po stracie bliskich, którzy zginęli w atakach; większy lęk i panika oraz wzrost poczucia zagrożenia i zastraszenia wśród poszkodowanych i ogółu społeczeństwa. To z kolei może skutkować destabilizacją państwa., 3. Gospodarcze – wzrost kosztów związanych z wydatkami na rzecz walki z terroryzmem, destabilizacja ekonomiczna, wahania indeksów giełdowych, zwiększenie cen ropy naftowej czy zmniejszenie ruchu turystycznego w niektórych częściach świata.

Więcej przykładów skutków terroryzmu oraz inne informacje uzupełniające na temat tego zjawiska możesz znaleźć w e‑materiale zatytułowanym Terroryzm na świecie.

bg‑violet

Nieudokumentowane migracje a terroryzm dżihadystyczny

Raport Europolu z 2019 roku potwierdza, że - podobnie jak w poprzednich latach - nie ma oznak systematycznego wykorzystywania nieudokumentowanych migracji przez organizacje terrorystyczne. W rzeczywistości, w ponad 70% przypadków aresztowań związanych z terroryzmem dżihadystycznym, których obywatelstwo zgłoszono Europolowi, aresztowane osoby były obywatelami danego kraju UE.

Słownik

Państwo Islamskie
Państwo Islamskie

ugrupowanie terrorystyczne, którego celem jest ustanowienie hierokracji opartej na zasadach szariatu (prawa koranicznego) na wszystkich terytoriach zamieszkanych bądź rządzonych przez muzułmanów

terroryzm
terroryzm

różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania przestępcze pojedynczych osób lub grup, w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku

terroryzm dżihadystyczny
terroryzm dżihadystyczny

terroryzm wynikający z dżihadyzmu, czyli skrajnego i odradzającego się nurtu salafizmu w sunnickiej społeczności muzułmańskiej, który odrzuca demokrację i ustawodawczą moc człowieka; dżihadyści dążą do stworzenia państwo podlegającego wyłącznie prawu islamskiemu ustanowionemu przez Allaha (shariatu); główne ugrupowania terroryzmu dżihadystycznego to Al‑Ka’ida i Państwo Islamskie

terroryzm etniczno‑narodowościowy i separatystyczny
terroryzm etniczno‑narodowościowy i separatystyczny

terroryzm motywowany nacjonalizmem, pochodzeniem etnicznym i/lub religii. Grupy separatystów starają się odłączyć część terytorium od kraju lub anektować terytorium jednego kraju do drugiego. Ideologia lewicowa lub prawicowa nie jest rzadka wśród separatystów; do ugrupowań stosujących tego rodzaju terroryzm należy: Irlandzka Armia Republikańska (IRA) czy kurdyjska PKK; w ostatnich latach mocno rozwinął się także prorosyjski ruch separatystyczny na Ukrainie, głównie na Półwyspie Krymskim

terroryzm lewicowy i anarchistyczny
terroryzm lewicowy i anarchistyczny

terroryzm zmierzający do rewolucji przeciwko ustrojowi politycznemu, porządkowi społecznemu i gospodarczemu państwa w celu wprowadzenia socjalizmu i ostatecznego ustanowienia bezklasowego społeczeństwa; lewicowe ugrupowania terrorystyczne często wyznają ideologię marksistowsko‑leninowską i działają przede wszystkim w krajach południowej Europy – w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech (Czerwone Brygady); ich celem są ośrodki odpowiedzialne za politykę migracyjną, w tym centra deportacyjne oraz ambasady

terroryzm prawicowy
terroryzm prawicowy

terroryzm charakterystyczny dla neonazistów, neofaszystów, czy ultranacjonalistów; prawicowy terroryzm dąży do zmiany systemu politycznego oraz porządku społeczny i gospodarczy państwa według modelu prawicowego. Opiera się on na supremacji (wyższości) pewnej grupy osób o wspólnej cesze (naród, rasa, kultura itp.) nad innymi obywatelami; prawicowe organizacje terrorystyczne walczą z różnorodnością społeczną; są wśród nich powszechnie zachowania rasistowskie, ksenofobiczne i mizoginistyczne, a także wrogość wobec społeczności LGBTQ+ i imigrantów