Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W Bogu pokładamy nadzieję

Raxk9cObejxj1
Ilustracja interaktywna. Na ilustracji banknot jednodolarowy. Na górze znajduje się napis The United States of Amercia. Na środku jest napis In God we trust, a pod spodem one dollar. Po lewej stronie znajduje się piramida z okiem na szczycie. Po prawej znajduje się godło amerykańskie w postaci orła. Opisane elementy ilustracji interaktywnej: 1. Annuit coeptis „Błogosław naszemu przedsięwzięciu”, 2. Oko opatrzności , 3. Novus ordo seclorum „Nowy porządek wieków", 4. 13 warstw kamiennych bloków , 5. MDCCLXXVI 1776, 6. 13 liter łacińskiej dewizy: E pluribus unum – „Z wielości jedność”, 7. 13 gwiazd w aureoli , 8. Feniks , 9. 13 strzał, 13 liści, 13 jagód.
Rewers banknotu jednodolarowego Stanów Zjednoczonych. Wyjaśnij, czy na rewersie amerykańskiego banknotu można dostrzec cechy tego samego sposobu myślenia, który wyraża Objawione Przeznaczenie. Uzasadnij odpowiedź.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W końcu XVIII i na początku XIX w. obywatele Stanów Zjednoczonych budowali zręby swojej państwowości. W 1787 r. została uchwalona, a w 1789 r. ratyfikowana przez wszystkie stany i weszła w życie ustawa zasadnicza. Rozpoczęto budowę stolicy federalnej – Waszyngtonu (wcześniej rolę stolicy pełniła Filadelfia). W 1791 r. utworzono bank federalny. W tym samym roku konstytucja została uzupełniona o 10‑punktową Kartę PrawKarta PrawKartę Praw; dała ona obywatelom m.in. wolność słowa i prasy, wolność wyznania oraz prawo do posiadania broni. W latach 1812–1814 młoda republika amerykańska toczyła wojnę z Wielką Brytanią. Amerykanom nie udało się wprawdzie zająć brytyjskiej Kanady, ale sam fakt obronienia niepodległości przed Brytyjczykami wzmocnił jedność federacji. W czasie wojny powstały: amerykańska flaga (nieco różniąca się od obecnej) oraz hymn amerykański (The Star‑Spangled Banner).

Opisane wydarzenia zredukowały partykularyzmpartykularyzmpartykularyzm stanów, stopniowo upowszechniały się ogólnoamerykańska duma narodowa i patriotyzm. Coraz większa liczba ludzi czuła się gospodarzami państwa, ponieważ za prezydentury Andrew Jacksona (1829–1837) cenzus wyborczy został obniżony, a prawa polityczne białych mężczyzn – upowszechnione. Władze wykorzystywały też wszystkie możliwości, żeby powiększyć terytorium państwa. Wytworzony przez Stany mechanizm polityczny okazał się również atrakcyjny dla kolonistów pochodzenia europejskiego mieszkających w głębi kontynentu. W 1803 r. Stany zakupiły od Francji terytorium Luizjany. W 1819 r. zaakceptowano prośbę obywateli hiszpańskiej Florydy o dołączenie do federacji. W taki sam sposób potraktowano w latach 40. prośbę mieszkańców Teksasu, ale Meksyk postanowił nie oddawać tego terytorium bez walki. Efektem była wojna w latach 1846–1848. Dla Latynosów stanowiła ona przejaw nieuzasadnionych roszczeń i agresywnej postawy gringos (tak Latynosi nazywali Amerykanów).

R1VNj86YBhxRi
Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w XIX w. Wskaż, którymi kolorami zaznaczono tereny utracone przez Meksyk na rzecz Stanów Zjednoczonych.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Meksyk poniósł klęskę. Utracił nie tylko Teksas, ale też w 1848 r. terytorium na południowym zachodzie (m.in. Kalifornię). W okolicy założonego przez Hiszpanów ku czci św. Franciszka miasta (San Francisco) wybuchła w 1849 r. gorączka złotagorączka złotagorączka złota, która zapełniła ten obszar przybyszami ze wschodniego wybrzeża Stanów. W 1846 r. Wielka Brytania oddała Stanom terytorium zwane wówczas Oregonem, leżące nad Oceanem Spokojnym. Podczas gdy w Ameryce Południowej trwały zmagania o wyzwolenie spod panowania Hiszpanii i Portugalii, Stany Zjednoczone wyrażały coraz większe zainteresowanie sytuacją na południe od swoich granic. Z walczących o niepodległość kolonii płynęły do Waszyngtonu wezwania pomocy i zachęty do zaangażowania się. W grudniu 1823 r. prezydent James MonroeJames Monroe (1758–1831)James Monroe wygłosił w Kongresie przemówienie, a postawione w nim tezy nazwano później doktryną Monroegodoktryna Monroegodoktryną Monroego. Uznał, że Stany nie mają interesów w Europie i nie będą ingerować w jej sprawy. Wyraził nadzieję, że Europa uczyni podobnie i nie będzie mieszała się do spraw amerykańskich. W ten sposób poczyniono pierwszy krok w budowaniu jednej z najważniejszych doktryn amerykańskiej polityki zagranicznej – izolacjonizmuizolacjonizmizolacjonizmu. Jego głównym założeniem było odżegnanie się od aktywnej polityki wobec Starego Kontynentu i koncentracja na amerykańskich problemach.

James Monroe (1758–1831)
Fragment 1

Ze względu na nasze sumienie oraz na przyjacielskie stosunki istniejące między mocarstwami a Stanami Zjednoczonymi oświadczamy, że będziemy uważać wszelkie próby rozszerzenia ich systemu na drugą część tej półkuli za niebezpieczną dla naszego pokoju i naszego bezpieczeństwa […]. Jest niemożliwe, aby mocarstwa sprzymierzone chciały narzucić swój system polityczny jakiejś części tych kontynentów bez zagrożenia naszemu szczęściu i naszemu pokojowi, i nie przypuszczamy, aby nasi bracia z południa (Ameryki Południowej) chcieliby przyjąć go z własnej woli. Nie byłoby też możliwe przez nas pozostanie w pozycji obojętnych widzów wobec interwencji niezależnie od jej formy.

a Źródło: Fragment 1, [w:] Izabella Rusinowa, Tomasz Wituch, Między rewolucją francuską a rewolucją październikową, Warszawa 1980, s. 121–122.
R25HjujJgPcPC1
Alexis de Tocqueville (1805–1859) – francuski myśliciel polityczny, socjolog, polityk. W 1831 r. przebywał przez dziewięć miesięcy w Stanach Zjednoczonych, czego efektem była książka O demokracji w Ameryce. Dzieło to, czytane do dziś, stanowi wnikliwą analizę tamtejszego społeczeństwa i amerykańskiego modelu demokracji.Niezależnie od wieku, pozycji i poziomu umysłowego Amerykanie nieustannie się stowarzyszają. Mają nie tylko towarzystwa handlowe i przemysłowe […], ale również mnóstwo innych. Amerykanie się stowarzyszają w celu organizacji zabaw, tworzenia seminariów, budowania zajazdów, wznoszenia kościołów, rozpowszechniania książek, wysyłania misjonarzy na antypody. W ten właśnie sposób zakłada się w Ameryce szpitale, więzienia, szkoły.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Amerykański sukces był możliwy dzięki wielkim zasobom naturalnym kraju i ludziom, którzy go zamieszkiwali. W 1790 r. były tam 4 mln obywateli, a w 1850 r. już ok. 23 mln. Dużą część z nich stanowili przybysze z państw europejskich i pozaeuropejskich. Przywozili ze sobą nawyki i umiejętności wyniesione z domu, które w nowych warunkach starali się upowszechnić. Ameryka stawała się „tyglemtygieltyglem narodowościowym” (melting pot). Kolonizowanie obszarów niezamieszkanych i walka z przeciwnościami losu wytworzyły mentalność, której cechami były przedsiębiorczość, spontaniczność, optymizm, odpowiedzialność za własne postępowanie, skłonność do ryzyka i dążenie do sukcesu. Wielkie znaczenie miała umiejętność zrzeszania się, wspólnego działania.

Wybitnie do tworzenia amerykańskiego sukcesu przyczynili się protestanci. Przybyło ich tam bardzo wielu z Europy – szukali miejsca, w którym będą mogli budować nowy świat na podstawie wartości, które wyznawali. Chociaż amerykańska konstytucja wyraźnie rozdzielała państwo i Kościół, religia odgrywała ogromną rolę w życiu codziennym. W XIX w. pojawiło się wiele wywodzących się z protestantyzmu radykalnych wspólnot chrześcijańskich. Głosiły one kult pracy i skromność życia. Setki tysięcy mormonówmormonimormonów czy metodystówmetodyścimetodystów pracowało ciężko dla dobra kraju, ku chwale Boga oraz dla własnego zbawienia.

Obyczaje amerykańskie w XIX w.

Pastorzy zachęcali wiernych do manifestowania zamożności jako miłej Bogu, ale nowobogactwo nie było w cenie. Należało być oszczędnym, darów nie można było marnować. Życie powinno być proste i szorstkie, a praca ważniejsza niż przyjemność. Na każdym spoczywał jakiś obowiązek. Wynikało to z nakazów religijnych i ze względów praktycznych. Podczas pracy Amerykanie z zasady nie plotkowali, starali się być sumienni i rzetelni. Znakiem Amerykanów był kapelusz, którego z reguły nie zdejmowali ze względów grzecznościowych, szkoda im było czasu na puste gesty. W Stanach rozwijał się kult indywidualnego sukcesu, oparty na etyce odpowiedzialności za własny los, wzmocniony przez maksymę ,,pomóż sobie”. Kult sukcesu nie oznaczał, że los biednych był im obojętny. Powstawały fundacje oraz instytucje państwowe, które się nimi opiekowały. Amerykanie uważali, że nie powinni narzekać, że czegoś nie mają, lecz cieszyć się tym, co posiadają. W początkach dziejów państwa poszczególni obywatele nie chcieli wyróżniać się ubiorem, traktując go jako świadectwo demokratycznych przekonań.

a1Na podstawie: A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 431–434.
R1Jd4ydpxbYMo
Plakat z 1853 r. Mężowie, żony i rodziny sprzedawane bez różnicy różnym nabywcom są brutalnie rozdzielane; prawdopodobnie nigdy więcej się nie spotkają. Na mniejszym plakacie napis: Wielka okazja, wyprzedaż murzynów, koni, bydła i innej własności. W jaki sposób przedstawieni są biali Amerykanie? Zwolennikiem jakiego ruchu był autor ilustracji?
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Drugie oblicze Stanów Zjednoczonych w I połowie XIX w. to skrajne kontrasty społeczne. Niewolnicy z Afryki oraz rdzenni Amerykanie, zwani Indianami byli pozbawieni praw. W konstytucji nie było o nich w ogóle mowy, mimo że stanowili znaczną część (a może w pewnych okresach większość) społeczeństwa. Żyjący we wspólnotach plemiennych Indian stale spychano na zachód, pozbawiano ziemi. Ustawa z 1830 r. odbierała im przymusowo wszystkie ziemie na wschód od Missisipi. Konflikt interesów z białymi Amerykanami często prowadził do wojen. Walczący o swoje terytoria autochtoni bywali okrutni: zdobywali skalpy, masakrowali cywilów, torturowali pojmanych żołnierzy.

Los czarnoskórych niewolników był zróżnicowany, ale na ogół gorszy niż rdzennych Amerykanów. Większość z nich była sprzedawana na targach jak zwierzęta, pracowała ciężko na plantacjach bez żadnej nadziei na przyszłość. Niektórych skuwano łańcuchami. Los 4 mln niewolników (ok. 1850 r.) nie był obojętny Amerykanom należącym do ruchu abolicjonistycznegoabolicjonizmabolicjonistycznego, zapoczątkowanego przez KwakrówKwakrzy (Religijne Towarzystwo Przyjaciół)Kwakrów. Jego celem było zniesienie niewolnictwa i zaprzestanie handlu ludźmi. Pierwsze towarzystwa abolicyjne powstały w Ameryce Połnocnej już w latach 70. XVIII w. Ich działaczami byli m.in. Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli, Anthony Benezet (pedagog i czołowy XVIII‑wieczny abolicjonista), a w późniejszych latach Abraham Lincoln. Podobne ruchy przeciwko niewolnictwu działały również w Wielkiej Brytanii i Francji.

Problem polegał jednak na tym, że abolicjoniści mieszkali głównie w północnych stanach. Południe traktowało istnienie niewolnictwa jako sprawdzian szczerych intencji rządu, który przyznał każdemu stanowi prawo decydowania o swoim sposobie życia. Aby nie dopuścić do rozpadu federacji, ustalono w 1820 r. tzw. kompromis Missourikompromis Missourikompromis Missouri i dokonano prawnego podziału stanów na niewolnicze i zakazujące niewolnictwa. Sukcesem abolicjonistów było w 1821 r. zakupienie terytorium w Afryce, zwanego Liberią, i przenoszenie tam wykupionych z niewoli w Ameryce czarnoskórych. Ten eksperyment nie zakończył się jednak sukcesem.

RV8bLG9ylAY4b1
Podział USA na stany północne i południowe.
Źródło: ContentPlus na podstawie JCarriker, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RreTf2GEPookj
Amerykańskie wynalazki z I połowy XIX wieku 1801 - most wiszący na łańcuchach, 1807 - parostatek, 1814 - pierwszy wojenny statek parowy, 1831 - chloroform, 1831 - dzwonek elektryczny, 1832 - klamerka do bielizny, 1834 - żniwiarka mechaniczna, 1835 - rewolwer, 1835 - sejf ognioodporny, 1837 - telegraf elektromagnetyczny, 1839 - wulkanizacja kauczuku, 1846 - praktyczna maszyna do szycia, 1848 - fotel stomatologiczny, 1848 - guma do żucia, 1849 - chłodziarka mechaniczna, 1849 - agrafka.

Słownik

doktryna Monroego
doktryna Monroego

(łac. doctrina), potoczna nazwa koncepcji w polityce Stanów Zjednoczonych zawartej w przemówieniu prezydenta Jamesa Monroego z grudnia 1823 r.; polegała ona na wyrzeczeniu się przez Stany Zjednoczone ingerencji w politykę europejską i wyrażeniu oczekiwania, że państwa europejskie wyrzekną się ingerencji w sprawy półkuli zachodniej

Karta Praw
Karta Praw

(ang. Bill of Rights) dziesięć pierwszych poprawek do konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1791 r. zawierających prawa obywatelskie

Kwakrzy (Religijne Towarzystwo Przyjaciół)
Kwakrzy (Religijne Towarzystwo Przyjaciół)

chrześcijańska wspólnota religijna podkreślająca rolę osobistego objawienia i kontaktu z bogiem bez pośrednictwa duchownych, charakteryzująca się pacyfistyczną postawą. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa quake (drżeć, trząść się) i ma związek z drżeniem, które miało objawiać się u kwakrów podczas ich obrządków religijnych

izolacjonizm
izolacjonizm

(z ang. isolationism, od słowa isolation - izolacja, odosobnienie) doktryna polityczna polegająca na tym, że dane państwo koncentruje się w polityce zagranicznej na problemach regionalnych i świadomie rezygnuje z uczestnictwa w polityce światowej; pojęcie często stosowane w odniesieniu do polityki amerykańskiej w XIX i XX w.

partykularyzm
partykularyzm

(łac. particularis - częściowy) tu w znaczeniu dążenia do zachowania odrębności politycznej, gospodarczej, kulturalnej itp.

gorączka złota
gorączka złota

masowy napływ ludzi i towarzyszący mu gwałtowny rozwój regionu (a także różnych patologii społecznych), w którym odnaleziono zasoby złotego kruszcu

abolicjonizm
abolicjonizm

(łac. abolitio - zniesienie, umorzenie) nurt polityczny polegający na dążeniu do likwidacji niewolnictwa, zapoczątkowany w XVIII w. w Wielkiej Brytanii

kompromis Missouri
kompromis Missouri

(łac. compromissum - coś wzajemnie obiecanego) porozumienie z 1820 r., które usankcjonowało w Stanach Zjednoczonych istnienie obok siebie stanów, w których niewolnictwo było zakazane, i tych, w których było całkowicie legalne.

tygiel
tygiel

tu w znaczeniu miejsca, w którym zachodzą gwałtowne przemiany społeczne, narodowościowe, religijne lub w którym mieszają się różne wpływy, narodowości, wyznania

mormoni
mormoni

religijna wspólnota wywodząca się z chrześcijaństwa, założona w 1830r. koło Nowego Jorku przez J. Smitha pod oficjalną nazwą Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego; jej doktryna oparta jest na wierze w objawienie udzielane nieustannie prorokom i stanowi połączenie elementów chrześcijaństwa i judaizmu; mormoni praktykują surową ascezę oraz chrzest dorosłych

metodyści
metodyści

członkowie Kościoła ewangelicko‑metodystycznego, wyodrębnionego z Kościoła anglikańskiego; protestancka organizacja kościelna kładąca duży nacisk na działalność ewangelizacyjno‑misyjną i charytatywną

Słowa kluczowe

Stany Zjednoczone, doktryna Monroego, izolacjonizm, niewolnictwo, Indianie, kongres wiedeński, świat w XIX w.

Bibliografia

Bartnicki A., Donald T. Critchlow: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa, 1995.

Brogan H, Historia Stanów Zjednoczonych. Wrocław‑Warszawa‑Kraków 2004.

Chwalba A., Historia. Wiek XIX, Warszawa 2008.

Gołębiowski M, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004.

Jenkins P.: Historia Stanów Zjednoczonych, Kraków, 2009.

Pastusiak L,Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005.

Rozbicki M.J., Historia Stanów Zjednoczonych do roku 1861, Warszawa 1991.

Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976.

Film dokumentalny „Ameryka. Historia Stanów Zjednoczonych” (America. History of us) zrealizowany dla kanału „History” w 2010; odc. 3 Na zachód, odc. 4, Podział.