Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Opisując działalność człowieka na obszarach wybrzeży, często mówimy o gospodarce morskiej. Próbując zdefiniować to pojęcie, natrafimy jednak na pewne trudności. Nie ma bowiem pełnej zgodności co do tego, co kryje się pod tym terminem. Najogólniej można przyjąć, że gospodarka morska to wszelkiego rodzaju działalności związane bezpośrednio lub pośrednio z morzem, począwszy od transportu poprzez rybołówstwo aż po badania i ochronę środowiska.

RoLCxjAfHwNO21
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: gospodarka morskaElementy należące do kategorii gospodarka morskaNazwa kategorii: przemysł okrętowyNazwa kategorii: szkolnictwo morskie oraz morskie instytuty badawczeNazwa kategorii: żegluga morska oraz porty morskieNazwa kategorii: ochrona środowiska morskiegoNazwa kategorii: morski przemysł wydobywczyNazwa kategorii: turystyka morska i przybrzeżnaNazwa kategorii: rybołówstwo morskie i rybactwoKoniec elementów należących do kategorii gospodarka morska
Wybrane dziedziny gospodarki morskiej
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępu do morza wpływa wiele czynników, o których szczegółowo mowa w e‑materiale Możliwości rozwoju wykorzystania zasobów oceanów i mórzPrWkyKjQlMożliwości rozwoju wykorzystania zasobów oceanów i mórz. O tym, w jakim stopniu w kraju rozwija się gospodarka morska, decyduje między innymi długość linii brzegowej oraz wielkość akwenu, który można wyznaczyć zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

Obecnie Polska posiada 770 km linii brzegowej (wraz z Zalewem Wiślanym oraz Zalewem Szczecińskim). Powierzchnia wód wewnętrznych oraz terytorialnych należących do Polski to około 10 tys. kmIndeks górny 2. Do tego dochodzi jeszcze 22,5 tys. kmIndeks górny 2 wyłącznej strefy ekonomicznej.

RrkTPRWvy7Ewp
Podział polskiej części Morza Bałtyckiego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Porty morskie i żegluga morska

Aby w pełni móc wykorzystywać atuty nadmorskiego położenia w rozwoju handlowym, konieczna jest infrastruktura portowa. Na całej długości linii brzegowej, włącznie z Zalewem Szczecińskim oraz Wiślanym, zlokalizowanych jest ponad 30 portów morskich. Większość z nich to niewielkie obiekty, które mogą przyjmować jednostki o ograniczonej długości oraz zanurzeniu. Stanowią one przede wszystkim bazę dla floty rybackiej. Najważniejszą rolę dla transportu morskiego pełnią porty w Gdańsku, Gdyni oraz zespół portów Szczecin‑Świnoujście.

Każdego roku do polskich portów zawija około 20 tys. statków. W 2018 r. z ogólnej liczby statków transportowych najwięcej przypłynęło do portów w: Świnoujściu (28,2%), Gdyni (21,4%), Gdańsku (20,4%) oraz Szczecinie (14,0%). Polska flota statków do transportu towarowego jest niewielka, stanowi ją 96 jednostek służących głównie do przewozu ładunków suchych. Większość z nich zarejestrowana jest w krajach tzw. taniej banderytania banderataniej bandery. Najwięcej pływa pod banderą Bahamów, Cypru, Liberii czy Malty.

Wśród międzynarodowych obrotów ładunkowych 2/3 jest realizowanych w relacji z innymi państwami europejskimi, głównie z Rosją, Szwecją, Niemcami oraz Holandią. W polskich portach przeładowuje się przede wszystkim ładunki:

  • masowe suche (w tym węgiel i koks, rudy i złom, fosforyty, zboże i pozostałe produkty rolnicze),

  • masowe płynne (w tym ropę naftową i produkty ropopochodne),

  • drobnicę – kontenery duże oraz pozostałe ładunki drobnicowe (w tym drewno, wyroby z żelaza i stali oraz małe kontenery).

RmgG4RsYy6Dmq1
Na mapie zachodniego wybrzeża polskiego Bałtyku zaznaczono cztery porty: Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Świnoujście. Opisano: 1. Gdańsk. Port wewnętrzny (zlokalizowany nad Martwą Wisłą oraz kanałem portowym) posiada terminal kontenerowy, bazę i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, bazę do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, bazę przeładunku fosforytów, nabrzeża o uniwersalnym charakterze umożliwiające przeładunek drobnicy konwencjonalnej i ładunków masowych (np.: zbóż, nawozów sztucznych, rud, węgla). Port zewnętrzny (zlokalizowany nad Zatoką Gdańską) posiada bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla i gazu płynnego nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy., 2. Gdynia. Port specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, ładunków masowych i w obsłudze jednostek tocznych (terminal dla jednostek ro-ro) posiada dwa nowoczesne terminale kontenerowe., 3. Szczecin. Port w Szczecinie ma charakter uniwersalny i obsługuje zarówno ładunki drobnicowe (kontenery, ładunki ponadgabarytowe), jak i masowe (węgiel, koks, zboże itp.)., 4. Świnoujście. Port specjalizuje się w obsłudze suchych ładunków masowych, głównie węgla, rud oraz produktów rolniczych (terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno-spożywczych). Port posiada terminal promowy do obsługi promów pasażersko-samochodowych i samochodowo-kolejowych. Najnowsza inwestycją jest terminal przeładunku gazu skroplonego.
Umiejscowienie portów i przystani na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
bg‑azure

Przemysł okrętowy

Integralną częścią gospodarki morskiej jest produkcja statków. Przemysł stoczniowy był jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Polski po II wojnie światowej. W szczytowym okresie rozwoju przypadającym na lata 70. i 80. XX wieku, największe stocznie w kraju zatrudniały po kilkanaście tysięcy osób i odgrywały ważną rolę w rozwoju gospodarczym Gdańska, Gdyni czy Szczecina. Niestety przemysł stoczniowy doświadczył potężnej recesji podczas transformacji gospodarczych w latach 90. Część zakładów zlikwidowano, inne poddano restrukturyzacji. Obecnie najwięcej zamówień realizują: Stocznia Remontowa Nauta w Gdyni oraz Gdańska Stocznia Remontowa. Cześć stoczni powiększyła ofertę produkcyjną, wykonując również wieże wiatrowe czy urządzenia przeładunkowe (suwnice, zwałowarki).

Transformacja gospodarcza przyniosła również pozytywne rezultaty. Powstały liczne firmy specjalizujące się w produkcji mniejszych jednostek pływających. Dynamicznie rozwijają się stocznie jachtowe, a Polska stała się liderem w Europie i na świecie w produkcji tego typu jednostek. Co roku z polskich stoczni wypływa ok. 22 tysięcy jachtów, z których 95% od razu trafia na eksport. W popularnym segmencie łodzi motorowych do 9 m z silnikami zaburtowymi z Polski pochodzi ponad 50% produkcji europejskiej, co daje nam miejsce lidera na kontynencie i drugą lokatę na świecie po USA.

RzsI4ozhPakrP
Gdańska Stocznia Remontowa odnawia i modernizuje około 200 statków rocznie.
Źródło: By Andrzej Otrębski - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62545995.
R144r5anrMgaI
Gdańska Stocznia Remontowa uznawana jest za jedną z 10 najlepszych stoczni remontowych na świecie.
Źródło: By Brosen - Own work, CC BY 2.5, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=665523.
RbnmLysTdS0fQ
Polska jest jednym z czołowych producentów łodzi motorowych na świecie.
Źródło: By Pan Koracz, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48053732.
bg‑azure

Pozyskiwanie zasobów naturalnych

Dostęp do Morza Bałtyckiego umożliwia również korzystanie z jego bogactw naturalnych. Zasoby przyrody ożywionej zostały omówione w e‑materiale pt. Zmiany wielkości i struktury połowów w PolscePbPiQAHgyZmiany wielkości i struktury połowów w Polsce. Wiadomo, że morza i oceany są zasobne również w złoża surowców. Przed wiekami Morze Bałtyckie słynęło z jantaru (bursztynu), po który wyprawiali się kupcy z południa Europy. Szlak handlowy, który wyznaczyli w czasach antycznych nazwano bursztynowym. Współcześnie bursztyn nie ma już tak dużej wartości handlowej - zastąpiły go inne surowce mineralne.

Od wielu lat prowadzone są badania geologiczne występowania surowców energetycznych na dnie Bałtyku. Najważniejszym surowcem wydobywanym obecnie przez Polskę jest ropa naftowa oraz gaz ziemny. Wydobywalne zasoby ropy oszacowano na prawie 7 mln ton (28% krajowych zasobów), a gazu ziemnego - na 560 mln mIndeks górny 3.  Największe złoże, oznaczone jako B8, znajduje się około 60 km na północ od Przylądka Rozewie. Surowiec występuje na głębokości od 1,5 km do 3,5 km, a jego eksploatacja odbywa się z platform wiertniczych. Zajmująca się tym spółka Petrobaltic posiada aktualnie dwie platformy wiertnicze oraz trzy platformy eksploatacyjne, a także wielozadaniowe holowniki, statki dozorowe i ratownicze, zbiornikowiec oraz bazę lądową z nabrzeżem przeładunkowym. W 2018 r. wydobyto 192 tys. ton ropy naftowej i 23 mln mIndeks górny 3 gazu ziemnego. Ten ostatni trafia obecnie podmorskim gazociągiem do elektrociepłowni Władysławowo, która wytwarza z niego energię cieplną dla miasta.

Z dna Bałtyku wydobywa się również surowce okruchowe. Dzięki prowadzonym pracom odkryto złoża wysokiej jakości piasków oraz żwirów na Ławicy Słupskiej, południowej Ławicy Środkowej oraz w Zatoce Koszalińskiej. Zasoby geologiczne w wymienionych miejscach są szacowane na 137 mln ton. Obecnie najwięcej surowca wydobywa się z południowej Ławicy Środkowej. W 2018 r. pozyskano stąd ponad 800 tys. ton surowców okruchowych, które pozbawione są zanieczyszczeń organicznych i cechują się jednorodnością, wytrzymałością oraz mrozoodpornością.  Ze względu na te waloru są wykorzystywany do produkcji betonu i mas bitumicznych. W takiej postaci znalazły zastosowanie podczas budowy głównych inwestycji w Trójmieście. Dzięki niemu powstały: tunel pod Martwą Wisłą, Pomorska Kolej Metropolitarna czy Obwodnica Południowa Gdańska, a także Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej.

bg‑azure

Turystyka morska i przybrzeżna

Jedną z najlepiej funkcjonujących dziedzin gospodarki morskiej jest turystyka, która w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych działalności może rozwijać się w całym pasie wybrzeża. Nie wymaga też specjalnych inwestycji, stąd korzyści ekonomiczne płynące z turystyki mogą czerpać nawet najmniejsze miejscowości.

W pasie pobrzeża rozwija się głównie turystyka wypoczynkowa. Sezon trwa jednak zaledwie kilka miesięcy, a szczyt ruchu turystycznego przypada na lipiec i sierpień. Przebywa tu wówczas około 1/5 z ogółu wypoczywających w Polsce. Poza sezonem większy ruch turystyczny dotyczy głównie większych miast (Gdańsk, Gdynia) oraz miejscowości uzdrowiskowych. Do największych uzdrowisk nadbałtyckich należą: Kołobrzeg (34 obiekty sanatoryjne) oraz Świnoujście, w którym jest 17 sanatoriów. Cześć kuracjuszy wybiera również mniejsze ośrodki (Ustka, Sopot, Kamień Pomorski czy Dąbki). W zabiegach leczniczych stosowane są wody mineralne, głównie solanki oraz złoża borowinyborowinaborowiny, których używa się do okładów i kąpieli.

Wykorzystując swoją lokalizację, w wielu miejscowościach rozwija się również turystyka morska. Obejmuje ona rejsy przybrzeżne i pełnomorskie. Biała flotabiała flotaBiała flota stacjonuje głównie w miejscowościach nad Zatoką Gdańską (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel) oraz popularnych miejscowościach wczasowych posiadających zaplecze portowe jak: Kołobrzeg, Świnoujście, Łeba czy Ustka. Dla osób preferujących aktywny wypoczynek przygotowana jest oferta sportów wodnych: żeglarstwa, turystyki podwodnej, windsurfinguwindsurfingwindsurfingu czy kitesurfingukitesurfingkitesurfingu.

1

Słownik

borowina
borowina

rodzaj torfu o dużym stopniu rozłożenia, cechujący się specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi; zawiera kwasy huminowe, bituminy, białka, aminokwasy, żywice i woski oraz składniki mineralne; cechuje się dużą pojemnością cieplną. Znajduje zastosowanie głównie w leczeniu chorób układu ruchu oraz schorzeń ginekologicznych i układu moczowego

biała flota
biała flota

statki pasażerskie przystosowane do żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej

kitesurfing
kitesurfing

dyscyplina sportu polegająca na ślizganiu się po wodzie i wykonywaniu skoków na desce surfingowej z przymocowanym do ciała latawcem

tania bandera
tania bandera

zjawisko rejestrowania statków pod banderą niezwiązaną z armatorem; do krajów taniej bandery należą państwa, w których rejestrowane są statki ze względu na liberalne przepisy prawne oraz niższe koszty ekonomiczne

windsurfing
windsurfing

dyscyplina sportu wodnego, uprawianego przy użyciu deski wyposażonej w żagiel