Proces powstawania komórek nerwowych to neurogeneza. Np. u człowieka, w okresie życia wewnątrzmacicznego, neurony powstają z neuronalnych komórek macierzystych. Każdy neuron można podzielić na trzy części: ciało komórki nerwowej (perykarionperykarionperykarion) i dwa rodzaje wypustek – krótsze i liczniejsze dendrytydendrytdendryty oraz dłuższe i zazwyczaj nierozgałęzione aksonyaksonaksony (neuryty). Za pomocą wypustek komórki nerwowe komunikują się z innymi neuronami oraz komórkami receptorowymi, mięśniowymi i gruczołowymi.

Ciała komórek nerwowych są obecne, przede wszystkim, w ośrodkowym układzie nerwowym, oprócz tego – w obwodowym układzie nerwowym – znajdują się one w tzw. zwojach nerwowych. Skupiska aksonów, pochodzących od wielu różnych komórek nerwowych, osłonięte odpowiednimi błonami, określane są mianem nerwów.

R1HOM9C0szf2M
Zabarwione na czerwono neurony na tle mięśni poprzecznie prążkowanych muszki owocowej. Obraz mikroskopowy.
Źródło: NICHD/Y.J. Kim and M. Serpe, Flickr, licencja: CC BY 2.0.
bg‑blue

Podziały neuronów ze względu na liczbę
i budowę wypustek od perykarionu

Ciało komórki nerwowej, podobnie jak i inne jej elementy, pokrywa błona komórkowa. Dendryty odpowiadają za odbiór napływających do komórki nerwowej informacji. Na jednej komórce nerwowej może być ich kilka, ale może ona posiadać ich tak dużo, że będą stanowiły 90 proc. powierzchni neuronu. Z kolei akson to pojedyncza wypustka, która odchodzi od ciała komórki nerwowej. Niektóre aksony mają zaledwie kilka milimetrów, ale są i aksony o długości większej niż metr.

Uwzględniając różnice w liczbie odchodzących od perykarionu wypustek, wyróżniono następujące typy komórek nerwowych:

ROh9TySvC5Fuj1
Grafika przedstawia podziały neuronów ze względu na liczbę i budowę wypustek od perykarionu. Na grafice od lewej do prawej znajdują się kolejno: neuron jednobiegunowy, u którego od ciała komórki odchodzi wyłącznie akson. U człowieka występują one w podwzgórzu. Następnie przedstawiony jest neuron dwubiegunowy. Poza aksonem posiada on jeden dendryt. Występuje w siatkówce oka oraz w błonie węchowej. Neurony wielobiegunowe charakteryzują się licznymi i silnie rozgałęzionymi dendrytami, którym towarzyszy pojedynczy akson. Taką budowę ma zdecydowana większość neuronów w ciele ssaków. Na ostatnim rysunku znajduje się neuron pseudojednobiegunowy. Akson i dendryt opuszczają ciało komórki w tym samym obszarze perykarionu. Występują w zwojach czuciowych nerwów czaszkowych i rdzeniowych.
Typy neuronów wydzielone ze względu na liczbę i umiejscownie wypustek.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Różnice w długości aksonu stały się z kolei podstawą wyodrębnienia dwóch typów komórek nerwowych, tzw. neuronów projekcyjnych oraz interneuronów. Pierwsze mają długie aksony pozwalające na przekazywanie informacji na znaczne odległości. Drugie charakteryzują się krótkimi aksonami, umożliwiającym przesyłanie impulsów nerwowych tylko w obrębie tej samej struktury.

R1RZnC0Eb9tlW
Zdjęcie mikroskopowe wybarwionego na zielono interneuronu.
Źródło: NICHD/McBain Laboratory, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.

Błona komórkowa niektórych aksonów pokryta jest utworzoną z komórek glejowych osłonką mielinową. W ośrodkowym układzie nerwowym osłonki mielinowe tworzą  oligodendrocytyoligodendrocytoligodendrocyty, a w obwodowym układzie nerwowym – komórki Schwannakomórka Schwannakomórki Schwanna. Aksony z osłonką mielinową to tzw. włókna zmielinizowane (rdzenne). Impuls nerwowy w tych aksonach rozchodzi się z szybkością ok. 120m/s, przeskakując między przerwami w otoczce (tzw. przewężenia Ranviera). Natomiast neuryty pozbawione takiej osłonki określane są mianem włókien bezmielinowych (bezrdzennych), w nich impuls nerwowy osiąga maksymalną szybkość ok. 2m/s.

bg‑cyan

Podział neuronów ze względu na kształt perykarionu

R10ARHgHDCkFz1
Dwa ludzkie neurony piramidowe wypreparowane z hipokampa. Zdjęcie mikroskopowe. Powiększenie 40×.
Źródło: McBain Laboratory, NICHD/NIH, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.

Ciało komórek nerwowych może różnić się wielkością i kształtem. Biorąc pod uwagę oba te kryteria, neurony podzielono na:

neurony ziarniste

ich ciało komórki nie przekracza 4 mum średnicy i przyjmuje kształt kulisty. Neurony tego typu są najmniejszymi komórkami nerwowymi, występują między innymi w móżdżku i korze mózgowej

neurony owalne

charakteryzują się zaokrąglonym perykarionem i większym rozmiarem niż neurony ziarniste. Ten typ neuronów obserwowany jest np. w korze mózgowej

neurony gruszkowate

są jednymi z największych komórek nerwowych. Mają ciało komórkowe zbliżone kształtem do gruszki. Przykładem neuronów tego typu są zlokalizowane w móżdżku komórki Purkiniego

neurony piramidowe

mają ciało komórki w kształcie stożka. Występują głównie w korze mózgowej oraz w hipokampie

neurony różnokształtne

to komórki nerwowe mające duże perykariony o nieregularnym kształcie. Klasycznym przykładem neuronów różnokształtnych są neurony ruchowe, których ciała komórkowe zlokalizowane są w rdzeniu kręgowym

bg‑cyan

Podział funkcjonalny neuronów

Funkcja neuronów polega na odbieraniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji w postaci impulsów nerwowych. Ze tego względu neurony podzielono na:

neurony czuciowe (aferentne)

inaczej dośrodkowe. To one odbierają rozmaite bodźce czuciowe, m.in. termiczne, dotykowe czy zapachowe i przekazują otrzymaną od receptorówreceptorreceptorów informację do struktur ośrodkowego układu nerwowego

neurony ruchowe (eferentne)

inaczej odśrodkowe. Odpowiadają za przesyłanie impulsów z ośrodkowego układu nerwowego do struktur wykonawczych (efektorówefektorefektorów),  np. do mięśni i gruczołów

neurony pośredniczące (asocjacyjne, kojarzeniowe, interneurony)

występują między neuronami czuciowymi, a ruchowymi. Ich rolą jest przekazywanie informacji pomiędzy różnymi komórkami nerwowymi. Ten typ neuronów stanowi najliczniejszą grupę komórek nerwowych

R11awraamJfzn1
Schemat powstawania odruchu bezwarunkowego – kolanowego. Podczas tego procesu zaangażowane są wszystkie rodzaje neuronów.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W warunkach fizjologicznych informacja w drogach nerwowych przekazywana jest zawsze w kierunku od dendrytu do ciała komórki. Następnie impuls nerwowy dociera do zakończenia aksonu, który przekazuje go do kolejnych neuronów. Taki kierunek przewodzenia informacji zwany jest przewodzeniem ortodromowym. Przesyłanie impulsów pomiędzy neuronami umożliwiają specyficzne połączenia pomiędzy nimi –  synapsy. Jest to miejsce połączenia, a dokładniej miejsce stykania się błon dwóch komórek nerwowych lub komórki nerwowej i komórki narządu wykonawczego.

Słownik

akson
akson

pojedyncza, długa wypustka komórki nerwowej. Przewodzi impuls od ciała własnej komórki do efektora lub do kolejnej komórki nerwowej

dendryt
dendryt

krótka wypustka komórki nerwowej. Odbiera impuls nerwowy od zakończeń aksonów innych neuronów i przekazuje je do ciała własnej komórki

efektor
efektor

narząd wykonawczy w organizmie. Najczęściej komórka mięśniowa lub gruczołowa stanowiąca końcową część łuku odruchowego. Wykonuje lub zmienia swoją czynność pod wpływem impulsów docierających za pośrednictwem komórek nerwowych

komórka Schwanna
komórka Schwanna

typ komórki glejowej, która tworzy osłonkę mielinową na włóknach rdzennych  w obwodowym układzie nerwowym

oligodendrocyt
oligodendrocyt

typ komórki glejowej, która tworzy osłonkę mielinową na włóknach rdzennych w ośrodkowym układzie nerwowym

perykarion
perykarion

centralna część komórki nerwowej (neuronu). Odchodzą od niej wypustki w postaci aksonu, aksonu i dendrytu lub aksonu i dendrytów 

receptor
receptor

zmodyfikowany fragment dendrytu komórki nerwowej lub wyspecjalizowana komórka zdolna do odbierania bodźca i przetwarzania jego energii na impuls bioelektryczny