Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Skala zjawiska

Rc9WV0aZCr0v11
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Wykres nie zawiera danych z 1993 r.

Oprac. na podst. start.umd.edu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RWQAnfjvRWAKb1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Oprac. na podst. Terroryzm na świecie i w Europie. Skala i rodzaje zjawiska, ideologia.pl.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1H0ecYIygDLj1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
*ataki – obejmują ataki przeprowadzone, udaremnione i zakończone niepowodzeniem
Oprac. na podst.: Terroryzm o podłożu religijnym/dżihadystycznym w UE, europarl.europa.eu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Momentem przełomowym w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zwalczania terroryzmuterroryzmterroryzmu stał się atak z 11 września 2001 r. na World Trade Center i Pentagon. Sposób organizacji ataku i bezwzględność sprawców wobec ofiar cywilnych wzbudziły w przywódcach na całym świecie gotowość do włączenia się do walki z tym transgranicznym w swym charakterze zagrożeniem. Wiele państw podjęło w tym czasie działania o charakterze ochronnym (np. powołanie lub rozbudowywanie specjalnych jednostek antyterrorystycznych, tworzenie nowych instytucji i agend) oraz prawnym (przyjęcie stosownej legislacji).

Działania podjęte w Polsce

Rdc21KAOmnpCZ1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: [bold]działania podjęte w Polsce po 11 września 2001[/]Elementy należące do kategorii [bold]działania podjęte w Polsce po 11 września 2001[/]Nazwa kategorii: podpisanie umowy między rządem RP a biurem policji europejskiej Europol o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w tym także terroryzmu (3.10.2001)Nazwa kategorii: podpisanie Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu (4.10.2001)Nazwa kategorii: organizacja Międzynarodowej Konferencji w sprawie Zwalczania Terroryzmu (11.2001)Nazwa kategorii: podpisanie przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu aktów terroryzmu jądrowego (04.2005)Nazwa kategorii: podpisanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (05.2005)Nazwa kategorii: podpisanie Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (05.2005)Nazwa kategorii: przyjęcie przez Sejm RP ustawy o zarządzaniu kryzysowym (w tym w sytuacji zdarzenia o charakterze terrorystycznym (04.2007)Nazwa kategorii: przyjęcie przez Radę Ministrów Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019 (12.2014)Nazwa kategorii: przyjęcie przez Sejm RP ustawy o działaniach antyterrorystycznych (06.2016)Koniec elementów należących do kategorii [bold]działania podjęte w Polsce po 11 września 2001[/]
Oprac. na podst.: Ośrodek Informacji ONZ, Polska wobec terroryzmu, unic.un.org.pl, 2013.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Działania organizacji międzynarodowych

Działania o charakterze unilateralnym są jednak niewystarczające w zwalczaniu zagrożenia o charakterze transgranicznym, a taki jest właśnie współczesny terroryzm. Dlatego aktywność w tym obszarze wykazują m.in.: ONZONZONZ, Unia Europejska, NATONATONATO, OECD i Rada Europy. Duża część wysiłku podjętego przez te organizacje związana jest z wypracowaniem ram prawnych i strategii w walce z terroryzmem. Takie właśnie cele sprzyjały przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu (8 września 2006 r.). Podstawą strategii jest jednoznaczne, bezwarunkowe potępienie terroryzmu we wszelkich jego formach. Jej celem jest stworzenie międzynarodowej platformy, służącej zwalczaniu terroryzmu oraz podejmowanie konkretnych działań.

RaFkwqnI076mm
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: [bold]Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu – działania[/]Elementy należące do kategorii [bold]Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu – działania[/]Nazwa kategorii: dostarczania pomocy technicznej służącej zwalczaniu terroryzmuNazwa kategorii: organizowania pomocy dla ofiar terroryzmu i ich rodzinNazwa kategorii: przeciwdziałania bio- i cyber- terroryzmowiNazwa kategorii: wzmacniania kontroli granicznej i celnejNazwa kategorii: zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmuKoniec elementów należących do kategorii [bold]Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu – działania[/]
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

13 czerwca 2002 r. przyjęta została Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej na temat zwalczania terroryzmu. Zawierała postanowienia dotyczące ujednolicenia prawodawstwa dla jak najskuteczniejszego zwalczania terroryzmu. Działania na tym polu są kontynuowane poprzez regulacje odnoszące się do rozmaitych dziedzin, takich jak:

  • współpraca z kluczowymi partnerami: organizacjami i krajami trzecimi w zakresie wymiany informacji (np. na temat potencjalnych zagrożeń, danych o tożsamości i wykrytych podróżach ),

  • tworzenie i rozbudowywanie europejskich i międzynarodowych baz danych dotyczących bezpieczeństwa, podróżowania i migracji,

  • walka z handlem bronią i finansowaniem terroryzmu,

  • działanie przeciwko radykalizacji (m.in. przez monitorowanie i usuwanie witryn internetowych nawołujących do ekstremizmu).

Wybrane gremia współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu

REbe7umVXiQID
współpraca w ramach Unii Europejskiej Treść, współpraca w ramach NATO opis WCAG, inne fora współpracy międzynarodowej ABCDEF, Tytuł nagłówka Pierwszy element listy Drugi element listy Trzeci element listy
Oprac. na podst. antyterroryzm.gov.pl.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

NATO a walka z terroryzmem

Rolę NATO w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu trzeba rozpatrywać nieco inaczej, nie mamy tu bowiem do czynienia z typową organizacją, a sojuszem obronnym. Stąd też reakcją NATO na zamach z 11 września było powołanie się na art. 5 Traktatu północnoatlantyckiego i uznanie, że atak na USA jest atakiem na wszystkie kraje sojuszu. Mechanizm zbiorowej obrony uruchomiono po raz pierwszy w historii. Następnie na prośbę USA podjęto działania zmierzające do:

  • uwspólnienia danych wywiadowczych dotyczących terroryzmu,

  • dodatkowego zabezpieczenia obiektów NATO w państwach szczególnie zagrożonych terroryzmem,

  • udostępnienia lotnisk i zgody na przeloty samolotów wojskowych w związku z prowadzonymi operacjami antyterrorystycznymi.

Od 2001 r. działania antyterrorystyczne podejmowane przez Sojusz ogłaszane są w postaci komunikatów ze szczytów i spotkań ministerialnych (np. Praga 2002 r., Stambuł 2004 r.). Najważniejszym nowym dokumentem jest Koncepcja wojskowa NATO w zakresie ochrony przeciwko terroryzmowi, przyjęta w 2002 r. Od tego czasu walka z terroryzmem jest integralną częścią misji Sojuszu.

Słownik

NATO
NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

ONZ
ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych

terroryzm
terroryzm

różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku