Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Magazyn centralny

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Przewodnik dla nauczyciela

5

Spis treści

 1. Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu technik handlowiecWskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu technik handlowiec

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑cyan

Cele i efekty kształcenia

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie Technik handlowiec 522305. Celem e‑materiału jest przekazanie wiedzy na temat organizowania i prowadzenia działań handlowych w kontekście gospodarki magazynowej w magazynie centralnym firmy handlowej. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑zasób przeznaczony jest dla kwalifikacji:

HAN.02 Prowadzenie działań handlowych.

Wspiera osiąganie celu kształcenia określonego dla kwalifikacji HAN.02 Prowadzenie działań handlowych:
b) organizowanie i prowadzenie działań handlowych.

Wspiera osiąganie wybranych efektów kształcenia z jednostek efektów kształcenia HAN.02.5. Organizacja gospodarki magazynowej.

Uczeń:

 1. przestrzega zasad przechowywania, magazynowania i transportu towarów,

 2. organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów,

 3. prowadzi gospodarkę magazynową:
  a) dobiera rodzaj magazynu, wyposażenie, powierzchnię magazynu do asortymentu towarów,
  b) planuje zakupy towarów,
  c) dokumentuje zdarzenia gospodarcze związane z gospodarką magazynową,

 4. nadzoruje gospodarkę magazynową,

 5. zarządza obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie:
  a) stosuje przepisy prawa dotyczące gromadzenia, przetwarzania dokumentów,
  b) zabezpiecza dokumenty zgodnie z przepisami prawa,

 6. stosuje specjalistyczne oprogramowanie handlowe i magazynowe do wykonywania zadań zawodowych.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
bg‑cyan

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Materiał „Magazyn centralny” składa się z czterech materiałów multimedialnych.

 • Grafika interaktywnaDNvWyFdGRGrafika interaktywna - Dokumentacja magazynu centralnego przedstawia ustrukturyzowane informacje na temat obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie handlowym, w magazynie, instrukcję przechowywania towarów spożywczych i przemysłowych, dokumenty magazynowania i transportowania towarów i opakowań, przykładowe oprogramowanie magazynowe do realizacji zadań.

 • Wycieczka wirtualnaDtdLVo2V4Wycieczka wirtualna - Magazyny centralne firmy handlowej - przedstawia podział magazynu na strefy: załadunku i rozładunku, przyjęcia towaru, składowania, wyspecyfikowane strefy przechowywania towarów.

 • Film edukacyjnyDTemPa2uqFilm edukacyjny - Przygotowywanie wysyłki towarów - przedstawia metody i wykorzystywane technologie ułatwiające przygotowanie wysyłki towarów.

 • Wizualizacja modelu w grafice 3DDLBbWEHKOWizualizacja modelu w grafice 3D - podzielona jest na dwie części i przedstawia przygotowane do wysyłki m.in. palety, półpalety, rol‑palety, kontenery izotermiczne z wykorzystaniem  grafiki 3D.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDwn0HxuNQInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć z zakresu gospodarki magazynowej.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDAit8cQ2pSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD12ZNiIukPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD1v3n3oHePrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDBdRSNgeQNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaD12bE3j77Instrukcja użytkowania objaśnia działanie materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Spis treści e‑materiału

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑cyan

Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik handlowiec

bg‑gray1

Praca uczniów w ramach lekcji

E‑materiał jest pomocą dydaktyczną dla nauczyciela oraz ucznia. Dzięki swojej zawartości wspomoże proces uczenia się oraz umożliwi uczniom praktyczne sprawdzenie swojej wiedzy. Ułatwi uczniom zapamiętanie podstawowych pojęć z obszaru magazynu centralnego. Poniżej przedstawiono propozycję wykorzystania elementów e‑materiału zarówno do pracy w ramach lekcji, indywidualnej pracy ucznia, pracy w grupie, jak i z całym zespołem klasowym.

Grafika interaktywna - Dokumentacja magazynu centralnego

Nauczyciel prezentuje podczas lekcji, korzystając np. z rzutnika, tablicy interaktywnej  proces magazynowania towaru i jednocześnie omawia poszczególne etapy: od przyjęcia towaru do wydania towaru. Przygotowuje dla uczniów karteczki z opisem poszczególnych czynności. Zadaniem uczniów jest ułożenie kartek w kolejności uwzględniającej proces magazynowania towaru. Zadanie może być realizowane w ramach pracy w grupach lub indywidualnie. Jeśli zadanie jest realizowane w grupach, nauczyciel po wstępnym zapoznaniu uczniów z e‑materiałem informuje ich o zadaniu do wykonania. Rozdaje karteczki, które powinny być ułożone przez uczniów zgodnie z procedurą magazynowania. Można zastosować elementy grywalizacji, wygrywa grupa, która jako pierwsza zgłasza wykonanie zadanie. Jeśli kartki zostały ułożone we właściwej kolejności, uczniowie otrzymują oceny lub punkty za aktywność. Jest to zadanie dość łatwe, dlatego można je połączyć z kolejnym, które polegałoby na rozwinięciu skrótów nazw związanych z dokumentami transportowymi: Pz, Pw, Rw, Wz, Zw, Mm. Uczniowie powinni opisać, jakie elementy składowe zawiera dana nazwa.  Zadanie może dotyczyć ułożenia we właściwej kolejności działań wyrażonych danym skrótem. Nauczyciel, chcąc zmotywować wszystkich uczniów do pracy w grupie oraz zwiększyć zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty pracy  powinien poinformować uczniów przed wykonaniem zadania o obowiązujących regułach. Może przyjąć zasadę, że cała grupa otrzymuje taką samą ocenę, jaką uzyska jeden z uczniów prezentujących wybrane zagadnienie.

Można zaproponować zadanie uwzględniające różne tempo pracy uczniów. Uczniowie pracujący w szybszym tempie mieliby za zadanie przygotowanie i objaśnienie kluczowych etapów magazynowania, wskazując te, które są ich zdaniem najważniejsze. Uczniowie pracujący wolniej mogliby ułożyć w kolejności etapy magazynowania i zaprezentować klasie. Nauczyciel może przygotować dwie krzyżówki z hasłami do rozwiązania, które dotyczą dwóch materiałów multimedialnych: Gospodarki magazynowej i Obiegu dokumentów. Łatwiejsze dla uczniów wolniej pracujących, trudniejsze dla uczniów pracujących w szybszym tempie. Można również zaproponować przygotowanie przez uczniów krzyżówek, których hasła wiążą się z materiałami multimedialnymi. Uczniowie szybciej pracujący mieliby do przygotowania 10 haseł zaczynających się od konkretnych liter tworzących ostateczne rozwiązanie. Uczniowie wolniej pracujący mogliby przygotować 7 haseł bez liter, które tworzą rozwiązanie. Obie grupy uczniów  miałyby ten sam czas na wykonanie zadania.

Nauczyciel przedstawia schemat obrazujący dokumenty magazynowe, pojawiające się w procesie magazynowania wraz z ich obiegiem. Objaśnia uczniom, które informacje są kluczowe i jakie dane powinny zawierać.

Nauczyciel podaje przykłady zdarzeń gospodarczych, a zadaniem uczniów jest ich przyporządkowanie do odpowiednich etapów procesu magazynowania (praca całego zespołu klasowego). Jedna grupa przygotowuje karteczki, które zawierają opisy zdarzeń gospodarczych, druga karteczki z opisem etapów procesu magazynowania. Następnie uczniowie łączą się w pary, które wynikają z połączenia zdarzeń gospodarczych z etapami procesu magazynowania. W ramach utrwalenia można zaproponować zadanie polegające na tym, że nauczyciel wypisuje na tablicy wszystkie etapy magazynowania, a uczniowie przyczepiają do tablicy karteczki z nazwą zdarzenia gospodarczego. Nauczyciel wypisuje w dwóch kolumnach etapy magazynowania i zdarzenia gospodarcze. Uczniowie podchodzą po kolei do tablicy i łączą elementy w pary.

Film edukacyjny - Przygotowanie wysyłki towarów

Nauczyciel wyświetla uczniom film edukacyjny dotyczący przygotowania towarów do wysyłki. Po jego obejrzeniu nauczyciel prosi, aby w dwuosobowych zespołach uczniowie określili najważniejsze cechy charakteru oraz kompetencje  pracownika magazynu spośród następujących: odpowiedzialność, sumienność, operatywność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista (praca w grupie). Wybór np. 2‑3 cech charakteru i kompetencji powinien być uzasadniony. Uczniowie mogą dopisać własne, ich zdaniem ważne cechy, które powinien posiadać pracownik magazynu. Mogą każdą cechę opisać w skali od 0 do 2 punktów, biorąc pod uwagę stopień jej spełniania przez siebie. W przypadku cech, które ocenili na poziomie zera punktów powinni zaplanować działania podwyższające swoje kompetencje w danym zakresie. Uczniowie mogą podać cechy, które wręcz dyskwalifikują pracownika w tym zakresie. Wybory i wskazania powinny być uzasadnione.

Nauczyciel prosi, aby wybrani uczniowie określili zadania zawodowe pracowników przy poszczególnych etapach przygotowania towarów do wysyłki (praca całego zespołu klasowego). Który etap przygotowania towarów do wysyłki wymaga największych kompetencji i umiejętności zawodowych. Który jest najważniejszy. Uczniowie mają się zastanowić nad konsekwencjami niewłaściwego, niezgodnego z procedurą, wykonania zadania wynikającego z procedury.

Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej projekcję sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań zawodowych, związanych z  przygotowaniem towarów do wysyłki, a zadaniem uczniów jest przypisanie im odpowiedniej nazwy (praca całego zespołu klasowego). Nauczyciel może wydrukować zdjęcia sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań zawodowych. Zadaniem uczniów będzie nazwanie sprzętu oraz scharakteryzowanie zadań, czynności, które wykonuje.

Wizualizacja 3D

Podczas zajęć nauczyciel pokazuje uczniom na tablicy interaktywnej wizualizacje kompletowania palet; dzięki formatowi 3D uczniowie mają możliwość zobaczenia palet w pełnej panoramie, jak również naniesionych oznaczeń w procesie przygotowania palet.

Po zapoznaniu się z wizualizacją uczniowie wymieniają sposoby zabezpieczenia palet (praca całego zespołu klasowego).

Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zdjęcia palet; zadaniem uczniów jest nazwanie poszczególnych rodzajów palet (praca całego zespołu klasowego).

Wirtualna wycieczka

Uczniowie udają się na „wirtualną wycieczkę” po magazynie centralnym firmy handlowej, wyświetlaną na tablicy interaktywnej.

Po zapoznaniu się z materiałami użytymi podczas „wirtualnej wycieczki” nauczyciel prosi, aby uczniowie w grupach dwuosobowych spróbowali narysować schemat przestrzeni magazynowej z podziałem na strefy (praca w grupie). Zadanie może polegać na wymienieniu i scharakteryzowaniu poszczególnych stref. W czasie spaceru powinni dotrzeć do strefy załadunku i rozładunku, strefy przyjęcia towaru, strefy składowania, wyspecyfikowanych stref przechowywania towaru.

Grafika interaktywna

Nauczyciel prezentuje  i omawia obieg dokumentów w magazynie.

Nauczyciel przedstawia wzory poszczególnych dokumentów ze wskazaniem i omówieniem pól, które należy uzupełniać.

Nauczyciel zaznajamia uczniów z programem magazynowo‑sprzedażowym INSERT GT, pokazując tym samym wystawianie dokumentów magazynowych. Zadaniem uczniów jest wykonanie poleceń nauczyciela.

Nauczyciel opisuje zdarzenia gospodarcze, mające miejsce w magazynie centralnym, a uczniowie wystawiają odpowiednie dokumenty (praca indywidualna).

Interaktywne materiały sprawdzające

Uczniowie samodzielnie rozwiązują test z zakresu wiedzy o magazynie centralnym.

Uczniowie wspólnie wypełniają ćwiczenia - zadania z lukami (np. na klasowej tablicy interaktywnej), na bieżąco konsultując odpowiedzi z nauczycielem (praca zespołu klasowego).

Uczniowie w ćwiczeniu: uzupełnianie podpisów obrazkami próbują samodzielnie, po zapoznaniu się ze zdarzeniami gospodarczymi, dobrać odpowiedni dokument magazynowy.

Zadaniem uczniów jest odpowiedź na pytanie, czy przeczytane przez nauczyciela zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

Uczniowie po wyświetleniu grafiki, związanej z procesem magazynowania towaru na tablicy interaktywnej, próbują odpowiedzieć na pytanie, jaki etap procesu został przedstawiony. 

Praca uczniów poza lekcjami

Praca indywidualna lub w grupach

Nauczyciel może zaproponować pracę metodą lekcji odwróconej. Uczniowie w domu zapoznają się z materiałem wprowadzającym temat kolejnej lekcji, na podstawie filmu edukacyjnego - Przygotowywanie wysyłki towarów. W szkole pogłębiają i utrwalają swoją wiedzę, ćwiczą umiejętności i rozwiązują problemy, wykorzystując wsparcie nauczyciela. Otrzymują od nauczyciela listę zadań, które dotyczą filmu edukacyjnego. Zadania te uwzględniają tempo pracy uczniów.  Grupa uczniów pracujących w wolniejszym tempie ma zadanie, które polega na wymienieniu cech osoby wykonującej zawód handlowca. Uczniowie powinni uzasadnić, dlaczego właśnie te cechy pojawiły się na liście pożądanych w tej grupie zawodowej. Mogą dodać propozycje własnych cech, jeśli uznają, że lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości.  Druga grupa uczniów, pracujących w szybszym tempie, wymienia zadania zawodowe związane z przygotowaniem towarów do wysyłki, w szczególności powinni scharakteryzować etap kompletacji zamówienia. Pozostali uczniowie mają wymienić elementy wyposażenia magazynu oraz sprzęt wykorzystywany do realizacji zadań zawodowych.  Ponadto zbierają informacje na temat pomocniczych urządzeń magazynowych. Podczas lekcji, pod kierunkiem nauczyciela, uczniowie porządkują wiedzę w zakresie oglądanego materiału multimedialnego, systematyzują wiadomości i poszerzają w obszarze zaproponowanym przez nauczyciela i uczniów.

Nauczyciel może wydać polecenie uczniom przeczytania Instrukcji przechowywania różnych rodzajów zapasów spożywczych i przemysłowych. Jest to jeden z najbardziej rozbudowanych działów, dlatego warto, by uczniowie wcześniej, przed lekcją zapoznali się z tymi treściami. Można podzielić klasę na 6 grup, które opracowałyby kolejno zagadnienia dotyczące: magazynowania, rozmieszczania towarów w magazynie, wyposażenia magazynu, magazynów przechowujących żywność, instrukcji magazynowania zapasów żywnościowych i nieżywnościowych.

Indywidualizacja pracy z uczniami

Uczniowie po zapoznaniu się z materiałami multimedialnymi przygotowują zadania o różnym stopniu trudności na kartkówkę dla innej klasy. Mają przygotować zadania ich zdaniem bardzo trudne, średnio trudne i łatwe. Do zadań należy przygotować przewidywane odpowiedzi i kryteria oceny odpowiedzi.  Uczniowie pracujący w szybszym tempie przygotowują zadania z najtrudniejszych i najobszerniejszych działów, uczniowie pracujący wolniej mają za zadanie wybrać zadania najłatwiejsze oraz przygotowanie do nich odpowiedzi.

Dla uczniów pracujących wolniej warto też rozważyć przygotowanie obszerniejszych notatek szkieletowych, które będą przez nich tylko wypełniane, a nie tworzone od początku. Na podstawie materiału multimedialnego ,,Przygotowywanie wysyłki towarów” można zaproponować opisanie zadań zawodowych związanych z przygotowaniem towarów do wysyłki. Uczniowie wolniej pracujący nie muszą wyszukiwać w materiale poszczególnych etapów składających się na wysyłkę towarów. Nauczyciel pracując metodą notatki szkieletowej, nazywa poszczególne etapy, natomiast uczniowie mają zadanie opisania tych czynności. Można poprosić o dokładniejsze scharakteryzowanie etapu komplementacji zamówienia, którego opis znajduje się w dwóch miejscach materiału multimedialnego. W innym wariancie zaplanowania lekcji uczniowie pracujący w szybszym tempie przygotowują główny szkielet ryby, uczniowie pracujący wolniej charakteryzują poszczególne etapy. Notatkę szkieletową można zastosować również w przypadku

Uczniowie dzieleni są na zespoły 2‑3 osobowe przy uwzględnieniu różnego tempa pracy. Nauczyciel przygotowuje przykłady różnych towarów. Każda z grup wybiera po trzy towary, a następnie opisuje w jakich warunkach powinny być przechowywane.  Uczniowie pracujący w szybszym tempie dodatkowo mają zadanie, aby dobrać powierzchnię magazynową do asortymentu towaru.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4
bg‑cyan

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

R1MyzIfCJ3TZs
(Uzupełnij).