Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ruch jednostajny po okręgu od wieków uważano za najdoskonalszą formę ruchu. Arystoteles sądził, że okrąg jest figurą doskonałą, a natura ruchu po okręgu – boska. Dzisiaj już nikt tak raczej nie myśli. Ta lekcja pozwoli Ci zrozumieć prawdziwą naturę ruchu, która wyłania się z praw fizyki.

RTfWzsIQrY8UK
Klasycznym przykładem ruchu po okręgu jest karuzela łańcuchowa. Parametry ruchu obrotowego krzesełka z jego pasażerem będą się zmieniać, ale sam pasażer siedzący w krzesełku zawsze będzie krążył po okręgu
Źródło: Juanedc, Flickr, (https://www.flickr.com/photos/juanedc/8415640343/sizes/o/), licencja: CC BY 2.0.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Nauczysz się
 • poznasz definicje takich wielkości fizycznych, jak: prędkość liniowa, okres obiegu i częstotliwość obiegu;

 • obliczać wartości tych wielkości;

 • opisywać ruch jednostajny po okręgu jako ruch, w którym prędkość jest stała, torem jest okrąg, a  kierunek i zwrot wektora prędkości zmienia się w czasie.

Ruch jednostajny po okręgu

Na lekcjach fizyki omówione zostały szczegółowo zagadnienia dotyczące ruchu jednostajnego prostoliniowego i jednostajnie przyspieszonego. Tory, po których poruszają się ciała, mogą być jednak w rzeczywistości znacznie bardziej złożone. Gdy jedziemy autobusem do szkoły, poruszamy się po linii krzywej, której poszczególne odcinki są zwykle łukami zakrętów, prostymi i – jak dzieje się podczas pokonywania ronda – okręgami.

RkGBXGo6VspuE
Torem ruchu samochodu poruszającego się po rondzie jest okrąg
Źródło: Krzysztof Jaworski <Krzysztof.jaworski@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.

Podobnie poruszają się poszczególne punkty obracających się ciał: Ziemi, bębna w pralce, wskazówek zegara, kół samochodu podczas jazdy. Dobrym przykładem ruchu ciał po okręgu jest ruch krzesełka karuzeli czy ruch niektórych ciał niebieskich. Po okręgach poruszają się tzw. satelity geostacjonarnesatelita geostacjonarnysatelity geostacjonarne.

Ruch punktu po okręgu charakteryzują pewne wielkości fizyczne, tj. okresokres Tokres, częstotliwośćczęstotliwość fczęstotliwośćprędkość.

Zapamiętaj!

Częstotliwość poruszającego się ciała wynosi 1 Hzherc Hz1 Hz, jeśli w czasie jednej sekundy wykonuje ono jeden obieg po okręgu.

Nazwa jednostki częstotliwości pochodzi od nazwiska odkrywcy fal elektromagnetycznych – Heinricha HertzaHeinrich Rudolf HertzHeinricha Hertza.

Przykład 1

Do koła jadącego samochodu przykleił się w jednym miejscu liść. Koło ma średnicę 40 cm i wykonuje 960 obrotów na minutę. Oblicz okres i częstotliwość ruchu po okręgu liścia przyklejonego do opony.
Dane:
n=960 
t=1 min=60 s

Szukane:
T=? 
f=?

Wzory:
T=tn 
f=nt 
Obliczenia:

T=60 s960=116 s=0,0625 s

f=96060 s=16 Hz

Odpowiedź:
Czas jednego obiegu, jaki liść wykonuje wraz z obracającym się kołem samochodu (okres obiegu) wynosi 0,0625 s. Liść wykonuje 16 obiegów w ciągu jednej sekundy.

Zwróć uwagę, że otrzymane wyniki można zapisać jako liczby odwrotne. Mówimy, że częstotliwość jest odwrotnością okresu.

RbJg6OsTf9s252
Ćwiczenie 1
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania przygotuj kartkę papieru i przybory do pisania. Może przydać się również kalkulator.
Krzesełko karuzeli wykonuje 12 obrotów w czasie 1 minuty. Oblicz ile wynosi okres i częstotliwość obrotów. Zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. T=5 s, f=0,2 Hz., 2. T=5 s, f=15 Hz., 3. T=0,2 s, f=15 Hz., 4. T=0,2 Hz, f=15 s., 5. T=5 s, f=0,5 Hz., 6. T=5 Hz, f=0,5 s., 7. T=15 s, f=0,2 Hz., 8. T=15 s, f=0,5 Hz.

W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało porusza się ze stałą prędkością, a jej punkt przyłożenia, kierunek, zwrot i wartość nie ulegają zmianie. Czy prędkość, rozumiana jako wielkość wektorowa, będzie się zmieniać, jeśli torem ruchu stanie się okrąg, a wartość prędkości będzie stała?

Uruchom symulację.

RPvl8OGOX5bio
Aplikacja umożliwia obserwację kierunku wektora prędkości i przyspieszenia w ruchu po okręgu. W aplikacji mamy gramofon, którego prędkość możemy zmieniać w zakresie od minus trzysta sześćdziesiąt do plus trzysta sześćdziesiąt. Mamy do dyspozycji dwa kamienie które możemy swobodnie kłaść na płycie gramofonowej. Wektor przyspieszenia zawsze wskazuje w kierunku środka płyty gramofonowej, a wektor prędkości jest zawsze prostopadły do niego i ma zwrot w kierunku ruchu. Im bliżej środka ustawimy kamień tym mniejsza jest prędkość i przyspieszenie. Można także pokazać i ukryć każdy z poszczególnych wektorów. W lewy górnym rogu mamy możliwość odczytać prędkość i przyspieszenie każdego z kamyczków.
Prędkość w ruchu po okręgu
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Za pomocą myszki umieść żeton na obracającej się płycie. Następnie naciśnij przycisk: „Pokaż wektor prędkości” i obserwuj jego zachowanie. Zmień położenie żetonu. Ponownie wybierz opcję „Pokaż wektor prędkości”. Czynność powtórz trzykrotnie. Możesz także zmienić prędkość wirowania płyty za pomocą suwaka i ponownie przyjrzeć się wektorowi prędkości żetonu.

RJnTJvLbe08xf1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij luki po wykonaniu poleceń. Kliknij w lukę, aby wyświetlić listę rozwijalną i wybierz poprawne wyrażenie. W ruchu po okręgu o stałym promieniu i stałej liczbie obrotów tarczy w jednostce czasu, nie zmienia się 1. są stałe, 2. punkt przyłożenia, 3. nie zmienia się, 4. wprost, 5. równoległy, 6. jest większa, 7. zmieniają się, 8. odwrotnie, 9. zależy, 10. zwrot, 11. jest mniejsza, 12. kierunek, 13. wartość, 14. nie zależy, 15. styczny prędkości liniowej owada oraz 1. są stałe, 2. punkt przyłożenia, 3. nie zmienia się, 4. wprost, 5. równoległy, 6. jest większa, 7. zmieniają się, 8. odwrotnie, 9. zależy, 10. zwrot, 11. jest mniejsza, 12. kierunek, 13. wartość, 14. nie zależy, 15. styczny. Kierunek i zwrot prędkości 1. są stałe, 2. punkt przyłożenia, 3. nie zmienia się, 4. wprost, 5. równoległy, 6. jest większa, 7. zmieniają się, 8. odwrotnie, 9. zależy, 10. zwrot, 11. jest mniejsza, 12. kierunek, 13. wartość, 14. nie zależy, 15. styczny. Wektor prędkości owada jest 1. są stałe, 2. punkt przyłożenia, 3. nie zmienia się, 4. wprost, 5. równoległy, 6. jest większa, 7. zmieniają się, 8. odwrotnie, 9. zależy, 10. zwrot, 11. jest mniejsza, 12. kierunek, 13. wartość, 14. nie zależy, 15. styczny do okręgu, po którym porusza się ciało. Przy stałej liczbie obrotów tarczy w jednostce czasu prędkości wirowania, wartość prędkości, widoczna jako długość wektora, 1. są stałe, 2. punkt przyłożenia, 3. nie zmienia się, 4. wprost, 5. równoległy, 6. jest większa, 7. zmieniają się, 8. odwrotnie, 9. zależy, 10. zwrot, 11. jest mniejsza, 12. kierunek, 13. wartość, 14. nie zależy, 15. styczny od promienia okręgu. Im ciało znajduje się dalej od środka okręgu, tym wartość jego prędkości 1. są stałe, 2. punkt przyłożenia, 3. nie zmienia się, 4. wprost, 5. równoległy, 6. jest większa, 7. zmieniają się, 8. odwrotnie, 9. zależy, 10. zwrot, 11. jest mniejsza, 12. kierunek, 13. wartość, 14. nie zależy, 15. styczny. Wartość prędkości liniowej jest 1. są stałe, 2. punkt przyłożenia, 3. nie zmienia się, 4. wprost, 5. równoległy, 6. jest większa, 7. zmieniają się, 8. odwrotnie, 9. zależy, 10. zwrot, 11. jest mniejsza, 12. kierunek, 13. wartość, 14. nie zależy, 15. styczny proporcjonalna do promienia okręgu.

Prędkość, którą rozważaliśmy, jest nazywana prędkością liniowąprędkość liniowaprędkością liniową.

W każdym ruchu jednostajnym, wartość prędkości można obliczyć dzieląc przebytą drogę przez czas trwania ruchu:

v=st

W ruchu jednostajnym po okręgu o promieniu r przebyta droga podczas jednego obiegu jest równa długości okręgu, czyli:

s=2πr

Czas potrzebny na pokonanie takiej drogi to okres ruchu po okręgu T. Zatem wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnym po okręgu przyjmie postać:

v=2πrT
gdzie:
vms – prędkość liniowa;
rm – promień okręgu;
Ts – okres.

Prędkość liniowa w ruchu po okręgu jest wprost proporcjonalna do jego promienia i odwrotnie proporcjonalna do okresu. Pamiętając o zależności między okresem T, a częstotliwością f (f=1T) możemy do wzoru na prędkość liniową wstawić częstotliwość. Otrzymamy wtedy:

v=2πrf
Ciekawostka

Do opisu ruchu po okręgu fizycy posługują się jeszcze prędkością kątową. Podczas obiegu ciała po okręgu ciało i środek okręgu są połączone odcinkiem. Zakreśla on pewien kąt α. W czasie pełnego okresu T zakreślany jest kąt 360°. Jeśli wybierzemy dowolny przedział czasu t, to prędkość kątowa jest stosunkiem zakreślonego kąta α do czasu, w którym ten kąt został zakreślony:

R9JFfHmogsWvI
Prędkość kątowa to stosunek kąta α zakreślonego przez promień wodzący do czasu, w którym został zakreślony
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
ω = α t

gdzie:
ω – prędkość kątowa;
α – zakreślony kąt;
t – czas.

Przykład 2

Bęben pralki mający promień 25 cm wykonuje 1200 obrotów na minutę.

 1. Oblicz okres obrotu i częstotliwość obrotów bębna.

 2. Oblicz wartość prędkości liniowej dla punktu położonego w odległości 25 cm od osi obrotu bębna.

Rozwiązanie:

 1. Bęben wykonuje 1200 obrotów w czasie 1 minuty, czyli 60 sekund. Ile obrotów wykona w czasie 1 sekundy? Ile będzie wynosił czas jednego obrotu (okres)?

1200   obrotów :60   s = 20 o b r o t ó w s , co oznacza, że f = 20   H z . Skoro T = 1 f , to T = 1 20   s , czyli 0,05 s.

 1. Prędkość liniowa jest równa v = 2 π r T lub v = 2 π r f. Jeśli skorzystamy z drugiego wzoru, otrzymamy:
  v = 2 π 0 , 25   m 20   H z = 2 3 , 14 0 , 25 20   m s = 31 , 4   m s

Odpowiedź:

 1. Częstotliwość obrotów wynosi 20 Hz, a okres jednego obrotu to 0,05 s.

 2. Punkt położony w odległości 25 cm od osi bębna porusza się z prędkością 31,4 ms.

Przykład 3

Krzesełko karuzeli wykonuje 15 obrotów w ciągu minuty. Oblicz wartość prędkości liniowej, z jaką porusza się dziecko siedzące na krzesełku w odległości 4   m  od osi obrotu.
Rozwiązanie:
Prędkość liniową można obliczyć ze wzoru: v = 2 π r f lub v = 2 π r T . Ponieważ ramię karuzeli jest promieniem okręgu, po którym porusza się dziecko, to musimy jedynie obliczyć okres obiegu lub częstotliwość.

Jeżeli krzesełko z dzieckiem wykonuje 15 obiegów w czasie 60 sekund, to czas jednego obiegu wynosi T = 60   s 15 , czyli 4   s . Wartość prędkości liniowej wynosi zaś v = 2 π r T = 2 π 4   m 4   s = 6 , 28   m s .

Jeśli chcemy skorzystać z zależności v = 2 π r f, musimy obliczyć najpierw częstotliwość. Wprawdzie jest ona podana, ale nie w czasie 1 sekundy, lecz 1 minuty. Ponieważ minuta ma 60 sekund, w ciągu 1 sekundy krzesełko będzie poruszać się z częstotliwością f = 15 min = 15 60   s = 1 4 1 s ; f = 1 4   H z .
Resztę obliczeń wykonaj samodzielnie.

R1IYKLpfkss9D1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst wybierając właściwą odpowiedź. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania przygotuj kartkę papieru i przybory do pisania. Może przydać się również kalkulator.
Kamień przymocowano do sznurka o długości 50 cm i wprawiono w ruch po okręgu w płaszczyźnie pionowej. W czasie 1 minuty kamień wykonywał 30 obiegów.
Okres obiegu kamienia wynosi 1. 15,7ms, 2. 3ms, 3. 2 Hz, 4. 1s, 5. 0,5 sekundy, 6. 2 sekundy, 7. 0,5 Hz@@12 Hz, 8. 157ms, 9. ms, 10. 1,57 ms. Jego częstotliwość to 1. 15,7ms, 2. 3ms, 3. 2 Hz, 4. 1s, 5. 0,5 sekundy, 6. 2 sekundy, 7. 0,5 Hz@@12 Hz, 8. 157ms, 9. ms, 10. 1,57 ms. Jednostką częstotliwości jest herc, który jest równy 1. 15,7ms, 2. 3ms, 3. 2 Hz, 4. 1s, 5. 0,5 sekundy, 6. 2 sekundy, 7. 0,5 Hz@@12 Hz, 8. 157ms, 9. ms, 10. 1,57 ms. Mając te dane możemy obliczyć także prędkość liniową kamienia. Wynosi ona 1. 15,7ms, 2. 3ms, 3. 2 Hz, 4. 1s, 5. 0,5 sekundy, 6. 2 sekundy, 7. 0,5 Hz@@12 Hz, 8. 157ms, 9. ms, 10. 1,57 ms.
RVwliFhLoE31n2
Ćwiczenie 4
Przed przystąpieniem do rozwiązania zadania przygotuj kartkę papieru i przybory do pisania. Zaznacz odpowiedzi zawierające wzory, które pozwolą obliczyć promień okręgu. Możliwe odpowiedzi: 1. r=v·T2π, 2. r=v2πf, 3. r=T2πv, 4. r=2πTv, 5. r=2πvT, 6. r=vf2π, 7. r=2πvf, 8. r=f2πv, 9. r=v2πT, 10. r=2πfv

Podsumowanie

 • Do opisu ruchu po okręgu posługujemy się pojęciami „okres obiegu” i „częstotliwość”. Okresem T nazywamy czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego obiegu po okręgu. Częstotliwością f nazywamy liczbę pełnych obiegów wykonywanych w jednostce czasu.

 • W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości liniowej jest stała, lecz zmieniają się kierunek i zwrot wektora prędkości. Prędkość liniowa jest styczna do okręgu.

 • Prędkość liniową v obliczamy ze wzoru:
  v = 2 π r T lub v = 2 π r f.

2
Ćwiczenie 5

Znajdź, jaką wartość ma promień równikowy (np. w tablicach fizycznych lub geograficznych, bądź też w internecie). Następnie skorzystaj z poznanych wzorów dotyczących ruchu po okręgu i oblicz prędkość liniową na równiku. Odpowiedź wyraź w kmh.

RbQBth462Mt9X
(Uzupełnij).
Ciekawostka

W Internecie bądź w tablicach możesz znaleźć prędkość liniową Ziemi na równiku wynoszącą około 1674 k m h . Wartość ta różni się od tej otrzymanej w zadaniu. Wynika to z faktu, że dokładny czas obrotu Ziemi to 23 godziny 56 minut i 4 sekundy. Jednak w celu ułatwienia obliczeń przyjęliśmy, że okres wynosi równe 24 godziny. Jeśli masz ochotę, możesz powtórzyć obliczenia tym razem podstawiając za okres wartość rzeczywistą.

3
Ćwiczenie 6

Oblicz prędkość Księżyca na orbicie. Przyjmij, że średnia odległość Księżyca od Ziemi jest równa 385000   k m , a czas obiegu odpowiada miesiącowi gwiazdowemu (patrz: Księżyc–naturalny satelitaDvMC4Ads5Księżyc–naturalny satelita). Wynik wyraź w kms.

RtFHWPkWB4Ke8
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 7
RVKXjgSrUUMFE
Wybierz, czy dane zagadnienie dotyczy częstotliwości czy okresu

Słownik

okres T
okres T

czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego obiegu po okręgu; jednostką okresu jest sekunda s.

częstotliwość f
częstotliwość f

liczba obiegów po okręgu wykonanych w jednostce czasu; jednostką częstotliwości jest herc Hz.

herc Hz
herc Hz

jednostka miary częstotliwości w układzie SI; 1 Hz=11 s=1 s-1.

satelita geostacjonarny
satelita geostacjonarny

sztuczny satelita przebywający na geostacjonarnej orbicie Ziemi; orbita geostacjonarna to orbita kołowa, która pozwala umieszczonym na niej obiektom (zwykle satelitom telekomunikacyjnym) zachować stałe położenie nad wybranym punktem równika Ziemi.

prędkość liniowa
prędkość liniowa

prędkość styczna do okręgu w każdym punkcie; jej kierunek i zwrot się zmieniają.

Biogram

Heinrich Rudolf Hertz1.01.1894Bonn22.02.1857Hamburg
R8XB5GmJxfnpz
Heinrich Hertz
Źródło: Krzysztof Jaworski <Krzysztof.jaworski@up.wroc.pl>.

Heinrich Rudolf Hertz

Heinrich Hertz studiował fizykę w Monachium i Berlinie. Po uzyskaniu tytułu doktora był wykładowcą na różnych uczelniach. W Karlsruhe rozpoczął badania nad falami elektromagnetycznymi i skonstruował specjalne urządzenie do ich wzbudzania, tzw. oscylator elektryczny. W 1887 r. udowodnił istnienie fal elektromagnetycznych. Następnie wykazał, że mają one cechy światła – ulegają zjawiskom odbicia, załamania, interferencji (nakładanie się), dyfrakcji (uginanie się) i polaryzacji. Ponadto udowodnił, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła i mogą być przekazywane na odległość. Odkrył zewnętrzny efekt fotoelektryczny. Aby uhonorować Hertza za te odkrycia, jednostkę częstotliwości w układzie SI nazwano hercem Hz.

Heinrich Rudolf Hertz1.01.1894Bonn22.02.1857Hamburg
R8XB5GmJxfnpz
Heinrich Hertz
Źródło: Krzysztof Jaworski <Krzysztof.jaworski@up.wroc.pl>.

Heinrich Rudolf Hertz

Heinrich Hertz studiował fizykę w Monachium i Berlinie. Po uzyskaniu tytułu doktora był wykładowcą na różnych uczelniach. W Karlsruhe rozpoczął badania nad falami elektromagnetycznymi i skonstruował specjalne urządzenie do ich wzbudzania, tzw. oscylator elektryczny. W 1887 r. udowodnił istnienie fal elektromagnetycznych. Następnie wykazał, że mają one cechy światła – ulegają zjawiskom odbicia, załamania, interferencji (nakładanie się), dyfrakcji (uginanie się) i polaryzacji. Ponadto udowodnił, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła i mogą być przekazywane na odległość. Odkrył zewnętrzny efekt fotoelektryczny. Aby uhonorować Hertza za te odkrycia, jednostkę częstotliwości w układzie SI nazwano hercem Hz.