Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bank nasion
bank nasion

kolekcja nasion roślin użytkowych wartościowych dla hodowli, badań naukowych oraz dla gospodarki

czynnik destrukcyjny
czynnik destrukcyjny

czynnik niszczący, szkodliwy, powodujący np. wymieranie gatunku, populacji

ekosystem
ekosystem

złożony układ ekologiczny powtarzalny w tym samym typie środowiska tworzącym warunki bytowania organizmów, zasiedlony przez zbiór powiązanych ze sobą gatunków

ekspansja
ekspansja

rozprzestrzenianie się, np. gatunku, populacji, na danym obszarze

endemit, gatunek endemiczny
endemit, gatunek endemiczny

organizm zamieszkujący ograniczone, stosunkowo niewielkie terytorium i tylko dla niego właściwy

introdukcja
introdukcja

celowe wprowadzenie przez człowieka osobników gatunku na nowe siedlisko, zbliżone warunkami do siedliska naturalnego dla tego gatunku, w celu zwiększenia liczebności populacji lub w celach hodowlanych

klonowanie
klonowanie

namnażanie identycznych genów bądź organizmów identycznych pod względem genetycznym

kwaśny deszcz
kwaśny deszcz

opad atmosferyczny o odczynie kwaśnym; zawiera kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak tlenki siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych

kreda
kreda

trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od około 135 do 65 mln lat temu

lepidozaury
lepidozaury

jedna z grup gadów obejmująca m.in. jaszczurki i węże

łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny
łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny

szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej; wiążą one ze sobą producentów, konsumentów i reducentów w poszczególnych biocenozach

morze szelfowe
morze szelfowe

morze pokrywające obszary szelfu, najniższej, płaskiej części kontynentu, zalanej przez morze, rozciągającej się do średniej głębokości 200 metrów

nisza ekologiczna
nisza ekologiczna

miejsce i funkcja organizmów w ekosystemie

perm
perm

szósty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od około 295 do 250 mln lat temu

populacja
populacja

zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających

pula genetyczna
pula genetyczna

parametr określający zmienność genetyczną danego gatunku oraz stopień skomplikowania jego genomu

reintrodukcja
reintrodukcja

powtórne wprowadzenie gatunku na miejsce jego występowania, na którym wymarł

restytucja
restytucja

przywrócenie przyrodzie gatunku zagrożonego wyginięciem wskutek zmian środowiskowych lub znacznego wytępienia albo wyniszczenia przez człowieka

siedlisko
siedlisko

zespół warunków klimatycznych i glebowych panujących w danym miejscu, które łącznie określają warunki istnienia określonych typów zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi grup zwierząt

terapsydy
terapsydy

zaawansowane gady ssakokształtne obejmujący oprócz wymarłych form permsko‑triasowych także wywodzące się z nich ssaki

wymieranie gatunków
wymieranie gatunków

proces zmniejszania się liczebności gatunku prowadzący do wygaśnięcia poszczególnych gatunków i złożonych z nich większych grup (czyli wyższych taksonów)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida