Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rdz2U7AZNfwBC
Oś czasu – sprawa polska na konferencji wersalskiej.
16.01.1919 powołanie rządu Ignacego Paderewskiego,
29.1.1919 przedstawienie propozycji przez polską delegację w Wersalu,
28.2.1919 memorandum Romana Dmowskiego w sprawie granicy zachodniej Polski,
31.7.1919 zatwierdzenie traktatu wersalskiego przez Sejm Ustawodawczy,
9.11.1920 konwencja polsko-gdańska.
Oś czasu – sprawa polska na konferencji wersalskiej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wprowadzenie

Wybuch pierwszej wojny światowej Polacy powitali z mieszanymi uczuciami. 
Z jednej strony, w końcu została złamała solidarność państw zaborczych w kwestii polskiej: dwaj zaborcy, Niemcy i Austro‑Węgry, wypowiedziały wojnę trzeciemu
– Rosji. Z drugiej strony, Polacy musieli zdecydować, u boku którego z bloków polityczno‑wojskowych będą walczyć o swoją niepodległość.

Polskie formacje walczące u boku państw centralnychpaństwami centralnymipaństw centralnych:

  • I Kompania Kadrowa -  miała wzniecić powstanie przeciw Rosjanom. W tym celu 6 sierpnia 1914 r. wyruszyły z Krakowa w kierunku Kielc. Wobec bierności ogółu mieszkańców Kielecczyzny, obawiających się rosyjskiego odwetu, zryw nie był jednak możliwy.

  • Legiony Polskie -  utworzone 27 sierpnia 1914 r.  Widząc, że państwa centralne nie są gotowe przyznać Polsce rzeczywistej niepodległości, Józef Piłsudski zerwał z nimi i został internowanyinternowany internowany, a Legiony rozwiązane.

Polskie formacje walczące u boku Rosji i jej sojuszników:

  • Armia Polska we Francji tzw. Błękitna Armia, Armia Hallera - największa polska formacja zbrojna na emigracji. Dzięki wyszkoleniu, które otrzymali, a także świetnemu sprzętowi i uzbrojeniu, armia stała się wielkim wsparciem dla powstającego w niepodległej Rzeczypospolitej Wojska Polskiego. Na jej czele stał gen. Józef Haller.

  • Legion Puławski -  Legion brał udział w walkach na froncie wschodnim I wojny światowej od marca do września 1915 r.  Stanowił zalążek polskich formacji na Wschodzie, których rozwój był całkowicie zależny od stanowiska Rosji carskiej w sprawie polskiej.

państwami centralnymi
internowany 
Ćwiczenie 1
RL2hAMd2O6acD1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wyjaśnij, czy zaproponowane rozwiązania realizowały marzenia Polaków o własnym państwie. Uzasadnij swoją odpowiedź.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
t9aDtIIx2x_0000000L

Delegacja polska na konferencji paryskiej

W procesie kształtowania się granic państwa polskiego najistotniejszą rolę odegrała konferencja paryska. Alianci, opracowując zasady nowego porządku europejskiego, dużo uwagi poświęcili kwestiom polskim.

Najbardziej znanymi reprezentantami sprawy polskiej na konferencji paryskiej byli Roman DmowskiRoman Dmowski Roman Dmowski i Ignacy Jan PaderewskiIgnacy Jan Paderewski Ignacy Jan Paderewski. W kwietniu 1919 r. delegatem pełnomocnym do spraw ekonomicznych został Władysław GrabskiWładysław Grabski Władysław Grabski. W styczniu 1919 r. Piłsudski nakłonił Jędrzeja Moraczewskiego do dymisji, a stanowisko premiera powierzył Ignacemu Paderewskiemu.

Roman Dmowski
Ignacy Jan Paderewski 
Władysław Grabski 
RvSNvT6uM8Nty
Ignacy Paderewski
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 2
RqiaHelzI1xaB1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Powołanie rządu Ignacego Paderewskiego zakończyło proces formowania się centralnego ośrodka władzy w II Rzeczypospolitej. Było także kompromisem pomiędzy Józefem Piłsudskim i jego zwolennikami a Romanem Dmowskim oraz popierającymi go siłami politycznymi (więcej na ten temat w: Walka o kształt polityczny państwa polskiegoPrrmtuH2bWalka o kształt polityczny państwa polskiego

List Józefa Piłsudskiego 
do Romana Dmowskiego z 21 grudnia 1918 r.

R17nPoEqfGBOb
Nagranie listu Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego. Zawiera informacje o reprezentowaniu Polski na konferencji paryskiej.
Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe
Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe

Szanowny Panie Romanie,
Wysyłając delegację do Paryża dla porozumienia się z Komitetem Paryskim i wspólnego potem porozumienia z ententą, proszę Pana o ułatwienia wszelkie w pertraktacjach. Proszę wierzyć, 
że najbardziej chciałbym uniknąć dwoistego przedstawicielstwa Polski przed ententą i dążę do jednolitej reprezentacji interesów Polski, gdyż wtedy tylko będą one dostatecznie uwzględnione. Tem właśnie dążeniem tłumaczyć trzeba fakt, żem tak długo zwlekał z tą sprawą. Na podstawie dawnej znajomości tuszę, 
że w tym wypadku i w tej ważnej chwili przynajmniej niektórzy ludzie, jeśli już nie cała Polska, niestety, wznieść się muszą ponad interesa stronnictw, klik i grup, do takich zaś ludzi chciałbym zaliczyć i Pana.
Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku, z jakim pozostaję.
J. Piłsudski

spnkw_0001 Źródło: Twórcy Niepodległej, Archiwum Akt Nowych, dostępny w internecie: http://www.aan.gov.pl/tworcyniepodleglosci/dmowski.html [dostęp 10.05.2021].
Ćwiczenie 3
RQebYJCy3DY1d1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Już 29 stycznia 1919 roku polska delegacja zaprezentowała Radzie Najwyższej swoje propozycje dotyczące kwestii terytorialnych. Według relacji historyka wojskowości generała Mariana Kukiela, podczas referowania Dmowski 'zaimponował konferencji świetnym improwizowanym wykładem, swobodnym operowaniem z pamięci ogromem faktów i cyfr, potężną logiką wywodów'. Do ich rozpatrzenia została powołana Komisja do spraw polskich. Przewodniczył jej francuski dyplomata Jules Martin Cambon [czyt.: żil martin kambon]. Do niej 28 lutego Roman Dmowski skierował memorandummemorandummemorandum domagając się przywrócenia granicy z 1772 roku, z drobnymi korektami, które uwzględniały fakt zarówno zgermanizowania, jak i repolonizacji niektórych obszarów. Zwracał również uwagę na przyznanie Polsce tych terenów, które pozwolą jej na swobodny rozwój gospodarczy i zapewnią stabilizację międzynarodową. Zgodnie z sugestiami, Polska miałaby otrzymać m.in. Górny Śląsk, fragment Dolnego Śląska, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie (z ewentualnym wyłączeniem zgermanizowanego powiatu wałeckiego i człuchowskiego), na Pomorzu Zachodnim powiaty lęborski, bytowski i częściowo słupski; Warmię oraz południowy pas Mazur (część Prus Wschodnich).

Przychylny Polsce Jules Cambon wspólnie z Komisją opracował rozwiązanie, które w dużej mierze uwzględniało postulaty Dmowskiego. Odrzucił tylko polskie 
pretensje do skrawków Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska. Uznał również, 
że o przynależności Prus Wschodnich zadecyduje plebiscyt. Niestety, projekt Komisji spotkał się z krytyką Davida Lloyda George’a [czyt.: dejwida lojda dżordża]. Premier brytyjski zakwestionował decyzję o przyłączeniu do Polski Gdańska oraz przyznaniu Górnego Śląska.

memorandum
R1LYapGAVF1Wy1
Linia Dmowskiego
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Linia Dmowskiego. Na mapie zaznaczone są:

- wybrane państwa powstałe po I wojnie światowej;

- granice Polski proponowane przez Romana Dmowskiego na konferencji pokojowe w Wersalu w 1919r.

Państwa powstałe po I wojnie światowej:

- Wolne Miasto Gdańsk;

- Polska;

- Prusy Wschodnie;

- ZSRS;

- Litwa;

- południowa część Łotwy;

- zachodni fragment Niemiec;

- Czechowosłowacja;

- północno‑wschodnia część Austrii;

- północna część Węgier;

- północna część Rumunii.

Linia Dmowskiego:

- otacza większy obszar niż Polska po I wojnie światowej. Swoim zasięgiem obejmuje także fragmenty ziem należących do:

- Niemiec (fragmenty Górnego Śląska i Pomorza Zachodniego),

- ZSRS (ziemie na całej długości granicy z tym państwem, takie miasta jak m.in: Mińsk, Bobrujsk, Mozyrz, Kamieniec Podolski)

- Łotwy (obszar wraz z miastem Dyneburg).

Linia Dmowskiego pokrywa się z granicami Polski w miejscach:

- Wielkopolski;

- granicy z Czechoslowacją;

- granicy z Litwą.

Polecenie 2

Oceń, zaproponowany przez Romana Dmowskiego, przebieg granic na wschodzie i południu.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
t9aDtIIx2x_0000001O

Decyzje w sprawie polskiej

Problemem, który utrudniał sformułowanie rozwiązań w sprawie polskiej na konferencji wersalskiej, a zarazem wpływał na sytuację delegacji, był fatalny układ sił politycznych i rozbieżność interesów państw decydujących o losach powojennego świata. Francja zasadniczo była ambasadorem polskich interesów w Wersalu, ale tylko w zakresie ukształtowania granicy zachodniej. Chodziło o osłabienie państwa niemieckiego, w związku z tym Francja gotowa była poprzeć wszystkie polskie roszczenia dotyczące Górnego Śląska, Pomorza, Prus Wschodnich. Mniej chętnie odnosiła się do oczekiwań Polaków na wschodzie, licząc na wygraną w wojnie domowej 'białej' Rosji, w której widziała sojusznika. Ta postawa ulegnie zmianie, gdy okaże się, że carscy generałowie zostaną pokonani przez bolszewików. Wielka Brytania obawiała się zachwiania równowagi europejskiej. Nie chciała więc zbyt dużego osłabienia Niemiec, a tym samym wzrostu znaczenia Francji popieranej przez nowo powstałe państwa europejskie.

Ostatecznie traktat wersalski:

  • przyznawał Polsce Wielkopolskę oraz Pomorze Gdańskie, 'rozcinające' państwo niemieckie na dwie części, co stanie się w przyszłości przyczyną konfliktu,

  • na Górnym Śląsku, Warmii, Mazur i Powiślu miały odbyć się plebiscytyplebiscytplebiscyty,

  • Gdańsk został ogłoszony Wolnym Miastem pod zarządem komisarza Ligi Narodów.

plebiscyt
Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem, Paryż 9 listopada 1920 - fragmenty
Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem, Paryż 9 listopada 1920 - fragmenty

Art. 2

Polska weźmie na siebie prowadzenie spraw zagranicznych Wolnego Miasta Gdańska, jak i opiekę nad obywatelami gdańskimi za granicą. […]

Art. 10

Wolne Miasto zobowiązuje się traktować w porcie gdańskim okręty pod flagą polską tak samo, jak statki pod flagą Wolnego Miasta.

Art. 13

Wolne Miasto Gdańsk jest objęte polską granicą celną; Polska i Wolne Miasto stanowią jeden obszar celny poddany prawodawstwu i taryfie celnej polskiej.

Art. 28

W każdym czasie i we wszystkich okolicznościach Polska będzie miała prawo importować i eksportować przez Gdańsk towary wszelkiego rodzaju, niezakazane przez ustawy polskie.

Art. 29

Polsce przysługiwać będzie prawo założenia w porcie gdańskim służby pocztowej, telegraficznej i telefonicznej połączonej bezpośrednio z Polską. W zakres działania tej służby wchodzić będą komunikacje pocztowe i telegraficzne przez port gdański między Polską a krajami zagranicznymi, jak również komunikacja między Polską a portem gdańskim.

Art. 33

Wolne Miasto Gdańsk zobowiązuje się zastosować do mniejszości rasowych, religijnych i językowych przepisy podobne do tych, które są zastosowane przez Polskę na terytorium polskim, w wykonaniu rozdziału I‑go Traktatu, zawartego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. między Polską a Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi, a szczególnie czuwać, aby w prawodawstwie i w prowadzeniu administracji żadna stronniczość nie objawiała się na szkodę obywateli polskich i innych osób pochodzenia lub języka polskiego, stosownie do art. 104 § 5 Traktatu Pokoju Wersalskiego z Niemcami […]

[...] przepisy art. 89 Traktatu Wersalskiego z Niemcami stosować się będą również do Wolnego Miasta Gdańska.

spnkw_0002 Źródło: Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem, Paryż 9 listopada 1920 - fragmenty, dostępny w internecie: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wmg-polska-konwencja-polsko-gdanska-zawarta-w-paryzu-dnia-9-listopada-16878825 [dostęp 10.05.2021].
Polecenie 3

Wyjaśnij, na czym polegała uprzywilejowana pozycja Polski w Wolnym Mieście Gdańsku.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Istotnym zapisem konwencji był ten, że Polska – mimo otrzymania prawa do reprezentowania interesów Gdańska na arenie międzynarodowej – nie mogła zawrzeć żadnej umowy dotyczącej Wolnego Miasta Gdańska bez zasięgnięcia opinii jego władz. Na mocy kolejnego porozumienia ustalono, że w Gdańsku mogą stacjonować polskie okręty wojenne, a na Westerplatte utworzono polską składnicę tranzytową materiałów wojennych.

Polska otrzymała dostęp do morza o szerokości około 70 km, niemniej na przyznanym wybrzeżu nie istniał żaden port, który mógłby przyjmować jednostki pełnomorskie. 
To zdeterminuje państwo polskie do podjęcia decyzji o budowie Gdyni.

t9aDtIIx2x_0000002I

Mały traktat wersalski

Polska, wraz z innymi nowo powstałymi krajami, musiała podpisać nie tylko traktat wersalski, ale też umowę w sprawie ochrony mniejszości narodowych, zwaną małym traktatem wersalskim. Mniejszości mogły domagać się respektowania swoich praw na forum Ligi Narodów.

Na mocy traktatu mniejszościowego rząd polski miał obowiązek zapewnić pełne uprawnienia wszystkim obywatelom bez względu na wyznanie i narodowość. Zagwarantować im możliwość używania rodzimego języka, zakładania i prowadzenia własnych szkół oraz instytucji kulturalnych. Zapisy umożliwiające ingerencję instytucji międzynarodowych w wewnętrzne sprawy polskie wzbudziły w kraju rozgoryczenie i niechęć. Ostatecznie jednak Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej, 
po burzliwej debacie, 31 lipca 1919 roku ratyfikował traktat pokojowy z Niemcami 
oraz będący jego częścią tzw. mały traktat wersalski.

Polecenie 4

Traktatu mniejszościowego nie musiały podpisać Niemcy. Oceń, czy fakt, że traktat ten nie był powszechnie obowiązujący, lecz jedynie ograniczał się do grupy państw, z reguły nowo powstałych, był właściwym rozwiązaniem. Uzasadnij wypowiedź.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
t9aDtIIx2x_0000002P

Problem odszkodowań

Ziemie polskie ucierpiały wskutek toczących się na nich działań wojennych. Delegacja polska postulowała, aby udzielono Polsce wsparcia gospodarczego, choćby poprzez przekazanie części niemieckich odszkodowań.

Wypowiedzi Lloyda George’aWoodrowa Wilsona
Wypowiedzi Lloyda George’a i Woodrowa Wilsona

Dwie trzecie mieszkańców Polski z własnej woli lub z przymusu przyczyniło się do zadania nam strat, za które domagamy się reparacji. (L.G.)

Polska winna być całkowicie zwolniona od tych ciężarów. Polska została rozdarta na trzy części przez Austriaków, Niemców i Rosjan i wskutek tego przeszła okropne cierpienia. (W.W.)

spnkw_0003 Źródło: Wypowiedzi Lloyda George’a i Woodrowa Wilsona, [w:] Remigiusz Bierzanek, Tadeusz Cieślak, Karol Lapter, Beniamin Perelmuter, Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919. Dokumenty i materiały, t. 1, red. Remigiusz Bierzanek, Józef Kukułka, Warszawa 1965.
Polecenie 5

Oceń wypowiedzi premiera brytyjskiego i prezydenta USA. Z którą z nich się zgadzasz? Uzasadnij wybór.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Niestety, ostatecznie Polsce nie przyznano niemieckich odszkodowań, wręcz przeciwnie – Polska miała zapłacić za majątek państwowy przejęty w zaborze pruskim oraz uregulować proporcjonalną do wielkości zajętych ziem część przedwojennego zadłużenia Niemiec – łącznie około 2,5 mld marek niemieckich.

t9aDtIIx2x_00000030

Zamiast podsumowania

Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej są oceniane różnie. Bez względu jednak na kontrowersje należy pamiętać, że sankcjonowały fakt istnienia suwerennego państwa polskiego i wyznaczały jego miejsce na mapie Europy.

Polecenie 6

Odszukaj w różnych źródłach wiedzy informacje o roli jaką odegrał R. Dmowski 
na konferencji wersalskiej.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
R1D2D9K9oL6no
Roman Dmowski
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 4
R1aLw5VVElbQW1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Co potrafię?

Potrafię wyjaśnić pojęcie 'mały traktat wersalski'.

Co wiem?

Wiem, kto reprezentował Polskę na konferencji paryskiej.

Co rozumiem?

Rozumiem, dlaczego zwoływane są konferencje pokojowe.