Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RrIfnncfEJIk91
Ćwiczenie 1
Dopasuj definicje do pojęć. akumulacja pierwotna Możliwe odpowiedzi: 1. żadna definicja nie pasuje do tego pojęcia, 2. zgromadzenie kapitału niezbędnego do wielkich inwestycji na cele inne niż konsumpcja i powstanie rezerw siły roboczej, 3. system ekonomiczny dążący do zwiększenia sił i bogactwa państwa przez aktywne popieranie produkcji i handlu w celu zapewnienia dodatniego bilansu handlowego w obrotach zagranicznych, 4. rynek, na którym produkuje i sprzedaje produkt tylko jedno przedsiębiorstwo merkantylizm Możliwe odpowiedzi: 1. żadna definicja nie pasuje do tego pojęcia, 2. zgromadzenie kapitału niezbędnego do wielkich inwestycji na cele inne niż konsumpcja i powstanie rezerw siły roboczej, 3. system ekonomiczny dążący do zwiększenia sił i bogactwa państwa przez aktywne popieranie produkcji i handlu w celu zapewnienia dodatniego bilansu handlowego w obrotach zagranicznych, 4. rynek, na którym produkuje i sprzedaje produkt tylko jedno przedsiębiorstwo manufaktura Możliwe odpowiedzi: 1. żadna definicja nie pasuje do tego pojęcia, 2. zgromadzenie kapitału niezbędnego do wielkich inwestycji na cele inne niż konsumpcja i powstanie rezerw siły roboczej, 3. system ekonomiczny dążący do zwiększenia sił i bogactwa państwa przez aktywne popieranie produkcji i handlu w celu zapewnienia dodatniego bilansu handlowego w obrotach zagranicznych, 4. rynek, na którym produkuje i sprzedaje produkt tylko jedno przedsiębiorstwo monopol Możliwe odpowiedzi: 1. żadna definicja nie pasuje do tego pojęcia, 2. zgromadzenie kapitału niezbędnego do wielkich inwestycji na cele inne niż konsumpcja i powstanie rezerw siły roboczej, 3. system ekonomiczny dążący do zwiększenia sił i bogactwa państwa przez aktywne popieranie produkcji i handlu w celu zapewnienia dodatniego bilansu handlowego w obrotach zagranicznych, 4. rynek, na którym produkuje i sprzedaje produkt tylko jedno przedsiębiorstwo
11
Ćwiczenie 2
R12Jm7KYwp6RD
Wyjaśnij, dla jakich krajów mogły być korzystne zasady Grocjusza. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj ćwiczenie.

R1PJUvJWs00li
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RZDa2jcqL3JcW
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Konsekwencją odkryć geograficznych była zmiana szlaków handlowych i rozwój handlu między Europą a Nowym Światem., 2. Jednymi z głównych państw zaangażowanych w rozwój handlu międzynarodowego były Hiszpania i Portugalia., 3. W wymianie handlowej brały czynny udział miasta włoskie, dzięki swojemu położeniu geograficznemu., 4. Europejczycy rozwijali handel przede wszystkim z plemionami indiańskimi zamieszkującymi wschodnie wybrzeża Ameryki.
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Wojtek Duch Rewolucja angielska, czyli wojna domowa w Anglii

W 1651 r. parlament pod wpływem Cromwella wydał ustawę o żegludze morskiej tzw. Akt Nawigacyjny, w myśl którego można było przywrócić towary do Anglii tylko na statkach angielskich lub na statkach krajów, w których towary te zostały wyprodukowane. Ta ustawa wprost godziła w interesy Holendrów.
Oznaczało to wyłączenie pośrednictwa holenderskiego, co stanowiło poważny cios dla handlu i żeglugi morskiej Holendrów i bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny angielsko‑holenderskiej. Wojna ta zakończyła się zwycięstwem Anglii. Holandia uznała niekorzystny dla siebie Akt Nawigacyjny i przewagę Anglii na morzu. Akt Nawigacyjny stworzył doskonałe warunki dla rozwoju angielskiej floty handlowej, która wkrótce uzyskała zdecydowaną przewagę nad holenderską.

rewolucja Źródło: Wojtek Duch, Rewolucja angielska, czyli wojna domowa w Anglii, 9.12.2009 r., dostępny w internecie: historia.org.pl [dostęp 5.01.2021 r.].
RNWmZxXYuzxSi
Akty nawigacyjne spowodowały wzrost konkurencyjności handlu na rynku międzynarodowym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Akty nawigacyjne były elementem merkantylnej polityki gospodarczej prowadzonej przez parlament angielski w czasie wojny domowej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na podstawie aktu nawigacyjnego kupcy angielscy zdobyli monopol na handel z angielskimi koloniami. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dzięki aktom nawigacyjnym kupcy francuscy i holenderscy rozpoczęli szeroką wymianę handlową z Kanadą i Indiami. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Przemysław Rapka Rapka: Kapitalizm powstał dzięki finansom

Zmiany w finansach, kontraktach i formach prowadzenia działalności mogą też być rozpatrywane jako ważny czynnik odpowiedzialny za wyrwanie się świata z odwiecznej nędzy — z tego prostego powodu, że w XVI wieku rozpoczął się widoczny rozwój rynków i innowacji finansowych oraz nowych, różnych form prawnych dla działalności gospodarczej — rewolucję przemysłową poprzedza rewolucja finansowa. Zmieniały się wtedy metody finansowania działalności, wzrosła rola kredytów obrotowych oraz weksli. Wtedy też zaczęto organizować przedsiębiorstwa w ramach nowych form prawnych oraz rozpowszechniła się opracowana we Włoszech rachunkowość.
Duża część innowacji w organizacji i finansach wywodzi się z Holandii oraz Anglii i wiąże się przede wszystkim z podejmowaniem inwestycji w przemysł czy handlowymi wyprawami morskimi, które były kosztowne, bardzo ryzykowne i długie. Jedną z najistotniejszych innowacji było powstanie spółki akcyjnej, która rozwijała się przede wszystkim w Holandii. W XVI w. kupcy zaczęli zakładać spółki w celu sfinansowania i zorganizowania wyprawy handlowej. Wtedy uformowała się i upowszechniła spółka akcyjna (joint‑stock company), spółka osobowa (partnership), czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Często te spółki były zawierane na czas pojedynczej wyprawy. Spółka akcyjna wywodzi się ze spółki regulowanej (regulated company).

rapka Źródło: Przemysław Rapka, Rapka: Kapitalizm powstał dzięki finansom, 14.08.2018 r., dostępny w internecie: mises.pl [dostęp 5.01.2021 r.].
RsCFglAQIp5Mh
Oceń wpływ odkryć geograficznych na kształtowanie się wczesnokapitalistycznych form współpracy gospodarczej. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Przemysław Rapka Rapka: Kapitalizm powstał dzięki finansom

Rozwój giełd był wyraźny już w XVI w. Giełda w Antwerpii (Antwerpia Bourse) zajmowała się obsługą rozliczeń oraz kontraktami terminowymi na towary, co już wtedy umożliwiało spekulację, jak i zabezpieczanie się przed ryzykiem. Organizowała też rynek wtórny dla instrumentów dłużnych, w tym długu publicznego Anglii, Portugalii oraz większych miast Niderlandów. Thomas Gresham, będąc pod wrażeniem giełdy w Antwerpii, postanowił założyć giełdę w Londynie (Royal Exchange). W 1530 r. została założona Giełda Amsterdamska (Amsterdam Bourse), która zajmowała się handlem kontraktami terminowymi, a także akcjami. Wolumen transakcji był znaczący aż do kryzysu po Tulipomanii z lat 1636‑1637.

rapka Źródło: Przemysław Rapka, Rapka: Kapitalizm powstał dzięki finansom, 14.08.2018 r., dostępny w internecie: mises.pl [dostęp 5.01.2021 r.].
R1TyS40VyCDGR
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Encyklopedia PWN: manufaktura

Manufaktury powstawały obok lub zamiast drobnych warsztatów rzemieślniczych i łączyły wytwórców jednej lub różnych specjalności. Dzieliły się na rozproszone – w postaci małych warsztatów podlegających jednemu kierownictwu (zbliżone do systemu nakładczego) oraz scentralizowane – skupiające robotników w jednym miejscu. Najwcześniej pojawiły się manufaktury włókiennicze – w XIII–XIV w. we Flandrii (Gandawa, Brugia, Ypres) i we Włoszech (głównie Siena, Florencja), w XV w. w południowych Niemczech, wkrótce potem we Francji i Anglii. Z przemysłu tkackiego system manufaktur przenosił się stopniowo na inne gałęzie produkcji, zwłaszcza metalurgię (gdzie wprowadzanie wielkich pieców stwarzało konieczność kooperacji znacznej liczby robotników), przemysł metalowy i wyrobów luksusowych. W XVII i XVIII w. produkcja manufakturowa objęła kolejne przemysły, lecz nigdzie nie wyparła całkowicie rzemiosła.

manufaktura Źródło: Encyklopedia PWN: manufaktura, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 5.01.2021 r.].
R1NE02obIlVzC
Produkcja manufakturowa odbywała się zawsze w jednym miejscu a pracownicy podlegali jednemu kierownikowi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W końcu XVII w. rozwój produkcji manufakturowej doprowadził do zamknięcia wszystkich warsztatów rzemieślniczych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Manufaktury włókiennicze rozwijały się przede wszystkim na terenie Niderlandów i były konkurencją dla produkcji angielskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. System manufakturowy w kolejnym etapie rozwoju pracy nakładczej został rozciągnięty na produkcję metalurgiczną. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Dominacja potęg morskich: Szlaki handlowe, kapitał, bankowość i cykle hegemoniczne

Według Immanuela Wallersteina jedynie trzy państwa osiągnęły status hegemona, tj. Zjednoczone Prowincje Niderlandów, Imperium Brytyjskie oraz Stany Zjednoczone. Autor poddaje jednak krytyce ten podział, ponieważ w tej klasyfikacji również należy uwzględnić Imperium Hiszpańskie. Hegemonia tworzy stabilny system ładu międzynarodowego, w którym kapitalistyczne przedsiębiorstwa, a zwłaszcza gałęzie gospodarcze funkcjonujące w strukturze quasi-monopolistycznego podziału rynku dobrze się rozwijają. Hegemonia wydaje się gwarantować porządek dzięki rządom prawa oraz kreowaniu przewidywalnej solidnej przyszłości dla wszystkich, i z tego powodu jest popularna wśród większości społeczeństwa. Integracja różnych terytoriów wokół jednego ośrodka władzy, który narzuca innym swój interes, wolę oraz zasady, jest kwintesencją polityki imperialnej. Status hegemonicznego mocarstwa jest osiągany dzięki potędze gospodarczej, co w konsekwencji zapewnia dominację polityczną oraz elastyczne możliwości reagowania militarnego w krytycznych momentach.

dominacja Źródło: Dominacja potęg morskich: Szlaki handlowe, kapitał, bankowość i cykle hegemoniczne, 29.03.2020 r., dostępny w internecie: historycznyambasador.com [dostęp 5.01.2021 r.].
RiIbDjKMsVL98
Rozstrzygnij, czy zdaniem autora tekstu możliwe było stworzenie hegemonicznego ładu gospodarczego bez udziału Hiszpanii. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida