Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zadanie 2

Zadanie 2.2

Do pewnego punktu widokowego prowadzą dwie ścieżki, które łączą się w tym punkcie.

Obie ścieżki prowadzą przez osuwisko górskie, więc konieczne jest przejście przez mosty znajdujące się na tych szlakach.

Gdyby przyjąć linię osuwiska za oś OX, okaże się, że ścieżki odwzorowują bieg funkcji f ( x ) będącej wielomianem stopnia czwartego, którego współczynniki pani Modularna zapisała w pliku ścieżki.txt.

Graficzna interpretacja rozwiązywanego problemu:

RRs4Ohmgy6d53
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wiadomo, że dla przyjętych założeń przecięcia funkcji z osią OX znajdują się w przedziałach [ 0 , 5 ,   1 ] oraz [ 1 ,   2 ] .

W jakich punktach pani Modularna powinna zaznaczyć przejścia przez mosty?

Napisz program, który wypisze znalezione miejsca zerowe – najpierw dla przedziału  [ 0 , 5 ,   1 ] , a następnie, po znaku odstępu, dla przedziału [ 1 ,   2 ] .

Do rozwiązania zadania przyjmij dokładność rzędu ε = 0 , 01.

Plik ścieżki.txt zawiera pięć wierszy ze współczynnikami (liczbami całkowitymi) opisującymi funkcję f ( x ) , gdzie pierwszy wiersz zawiera współczynnik dla x z największą potęgą. Korzystając z wybranego języka programowania, napisz program, który wypisze pierwiastki funkcji dla podanych założeń.

R1NZHXg0K0CMC

Przycisk do pobrania pliku TXT zawierający treść zadania.

Plik TXT o rozmiarze 14.00 B w języku polskim

Plik wyniki.txt powinien zawierać dwie liczby wymierne oddzielone znakiem spacji.

Wyniki zapisz w pliku wyniki.txt.

Do oceny oddajesz:

  • plik wyniki.txt zawierający odpowiedź (dwie liczby wymierne oddzielone znakiem spacji)

  • plik(i) z komputerową realizacją zadania (kodem programu)

Praca domowa

Napisz program lokalnie na swoim komputerze w języku, w którym programujesz. Zadbaj o prawidłowe wczytanie danych z pliku tekstowego do swojego programu. Odpowiedź do zadania dla danych z pliku znajdziesz na samym końcu zadania.

11
Pokaż ćwiczenia:
1

C++

21
Ćwiczenie 1
R1f1vilOWjxpD
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Twoje zadanie: Wypisz pierwiastki funkcji f(x) dla podanych założeń w zadaniu. Pierwiastki wypisz w formacie pierwiastek_przedzial1, pierwiastek_przedzial2. Wartości pierwiastków zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Linia 1. kratka include otwórz nawias ostrokątny iostream zamknij nawias ostrokątny. Linia 3. using namespace std średnik. Linia 5. int main otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 6. int Wspolczynniki otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy znak równości otwórz nawias klamrowy 5 przecinek minus 8 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 zamknij nawias klamrowy średnik. Linia 7. double E znak równości 0 kropka 01 średnik. Linia 9. return 0 średnik. Linia 10. zamknij nawias klamrowy. Linia 12. at at at. Linia 13. language znak równości cpp17. Linia 14. at at at. Linia 15. Wypisz pierwiastki funkcji otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny f otwórz nawias okrągły x zamknij nawias okrągły otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny dla podanych założeń w zadaniu kropka Pierwiastki wypisz w formacie otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny pierwiastek podkreślnik przedzial1 otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny pierwiastek podkreślnik przedzial2 otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny kropka Wartości pierwiastków zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku kropka. Linia 16. at at at. Linia 17. at at at. Linia 18. at at at. Linia 19. kratka wykrzyknik prawy ukośnik usr prawy ukośnik bin prawy ukośnik python3 kropka 7. Linia 20. import sys. Linia 21. podkreślnik podkreślnik TF znak równości open otwórz nawias okrągły 3 przecinek apostrof w apostrof zamknij nawias okrągły. Linia 22. def podkreślnik pt otwórz nawias okrągły t zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 23. print otwórz nawias okrągły str otwórz nawias okrągły t zamknij nawias okrągły przecinek file znak równości podkreślnik podkreślnik TF zamknij nawias okrągły. Linia 25. if sys kropka stdin kropka read otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły kropka strip otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły znak równości znak równości apostrof 0 kropka 58 1 kropka 55 apostrof dwukropek. Linia 26. podkreślnik pt otwórz nawias okrągły 0 zamknij nawias okrągły.
1

JAVA

21
Ćwiczenie 2
R1AOy8rPl5kkL
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Wypisz pierwiastki funkcji f(x) dla podanych założeń w zadaniu. Pierwiastki wypisz w formacie pierwiastek_przedzial1, pierwiastek_przedzial2. Wartości pierwiastków zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Linia 1. public class Main otwórz nawias klamrowy. Linia 2. public static void main otwórz nawias okrągły String otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy args zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 3. int otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy Wspolczynniki znak równości otwórz nawias klamrowy 5 przecinek minus 8 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 zamknij nawias klamrowy średnik. Linia 4. double E znak równości 0 kropka 01 średnik. Linia 5. zamknij nawias klamrowy. Linia 6. zamknij nawias klamrowy. Linia 7. at at at. Linia 8. language znak równości java11. Linia 9. at at at. Linia 10. Wypisz pierwiastki funkcji otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny f otwórz nawias okrągły x zamknij nawias okrągły otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny dla podanych założeń w zadaniu kropka Pierwiastki wypisz w formacie otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny pierwiastek podkreślnik przedzial1 otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny pierwiastek podkreślnik przedzial2 otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny kropka Wartości pierwiastków zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku kropka. Linia 11. at at at. Linia 12. at at at. Linia 13. at at at. Linia 14. kratka wykrzyknik prawy ukośnik usr prawy ukośnik bin prawy ukośnik python3 kropka 7. Linia 15. import sys. Linia 17. podkreślnik podkreślnik TF znak równości open otwórz nawias okrągły 3 przecinek apostrof w apostrof zamknij nawias okrągły. Linia 20. def podkreślnik pt otwórz nawias okrągły t zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 21. print otwórz nawias okrągły str otwórz nawias okrągły t zamknij nawias okrągły przecinek file znak równości podkreślnik podkreślnik TF zamknij nawias okrągły. Linia 24. expected podkreślnik output znak równości cudzysłów 0 kropka 58 1 kropka 55 cudzysłów. Linia 25. input znak równości sys kropka stdin kropka read otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły kropka strip otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 26. if input znak równości znak równości expected podkreślnik output kropka strip otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 27. podkreślnik pt otwórz nawias okrągły 0 zamknij nawias okrągły.
1

PYTHON

21
Ćwiczenie 3
Rwfdp4Mx1oiFo
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Twoje zadanie: Wypisz pierwiastki funkcji f(x) dla podanych założeń w zadaniu. Pierwiastki wypisz w formacie pierwiastek_przedzial1, pierwiastek_przedzial2. Wartości pierwiastków zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Linia 1. Wspolczynniki znak równości otwórz nawias kwadratowy 5 przecinek minus 8 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 zamknij nawias kwadratowy. Linia 2. E znak równości 0 kropka 01. Linia 3. at at at. Linia 4. language znak równości python37. Linia 5. at at at. Linia 6. Wypisz pierwiastki funkcji otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny f otwórz nawias okrągły x zamknij nawias okrągły otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny dla podanych założeń w zadaniu kropka Pierwiastki wypisz w formacie otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny pierwiastek podkreślnik przedzial1 otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny code zamknij nawias ostrokątny pierwiastek podkreślnik przedzial2 otwórz nawias ostrokątny prawy ukośnik code zamknij nawias ostrokątny kropka Wartości pierwiastków zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku kropka. Linia 7. at at at. Linia 8. at at at. Linia 9. at at at. Linia 10. kratka wykrzyknik prawy ukośnik usr prawy ukośnik bin prawy ukośnik python3 kropka 7. Linia 11. import sys. Linia 13. podkreślnik podkreślnik TF znak równości open otwórz nawias okrągły 3 przecinek apostrof w apostrof zamknij nawias okrągły. Linia 14. def podkreślnik pt otwórz nawias okrągły t zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 15. print otwórz nawias okrągły str otwórz nawias okrągły t zamknij nawias okrągły przecinek file znak równości podkreślnik podkreślnik TF zamknij nawias okrągły. Linia 18. expected podkreślnik output znak równości apostrof 0 kropka 58 1 kropka 55 apostrof. Linia 19. input znak równości sys kropka stdin kropka read otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły kropka strip otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 20. if input znak równości znak równości expected podkreślnik output kropka strip otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 21. podkreślnik pt otwórz nawias okrągły 0 zamknij nawias okrągły.

Odpowiedź do zadania dla danych zawartych w pliku tekstowym:

RbLrjmJSaqfOL

Przycisk zawierający plik TXT z odpowiedzią do zadania.

Plik TXT o rozmiarze 9.00 B w języku polskim

Pamiętaj, że ze względu na sposób zapisu liczb niecałkowitych w komputerze wynik może być niedokładny.