Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zadanie 2

Pani Modularna zajmuje się rysowaniem map. Mapy znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, dlatego pani Modularna zawsze stara się być jak najdokładniejsza przy ich tworzeniu.

Zadanie 2.1

W ramach zlecenia pani Modularna rysuje mapę terenu, gdzie droga, która ma zostać zbudowana, będzie przecinać rzekę.

Konieczne jest ustalenie, w jakim punkcie nastąpi przecięcie.

Cechą rzeki jest to, że gdyby jako drogę przyjąć oś X, to bieg rzeki można by opisać wielomianem stopnia piątego. Jego współczynniki zostały zapisane w pliku współczynniki.txt, w którym pierwszy wiersz oznacza współczynnik przy x z najwyższą potęgą, a każdy kolejny współczynnik przy x z potęgą o jeden mniejszą niż w poprzednim wierszu. Współczynniki są liczbami wymiernymi z przedziału [0, 3].

Przecięcie znajduje się w pewnym miejscu w przedziale -2, -1 dla podanych założeń.

Napisz program, który wyznaczy miejsce przecięcia rzeki i drogi z dokładnością ε = 0 , 0001 jednostki.

Plik współczynniki.txt zawiera pięć wierszy ze współczynnikami funkcji opisującej położenie rzeki. Korzystając z wybranego języka programowania, napisz program, który wyznaczy miejsce zerowe tej funkcji z dokładnością ε = 0 , 0001, a następnie je wypisze.

RUU1orM0eZKSx

Przycisk umożliwiający pobranie pliku, zawierającego materiał do lekcji.

Plik TXT o rozmiarze 20.00 B w języku polskim

Współczynniki to liczby rzeczywiste.

Plik wyniki.txt powinien zawierać określoną współrzędną x miejsca przecięcia rzeki i drogi zawartą w przedziale -2, -1, przy założonym błędzie bezwzględnym ε. Wartość ta jest liczbą wymierną.

Wynik zapisz do pliku wyniki.txt.

Do oceny oddajesz:

  • plik wyniki.txt zawierający odpowiedź (liczbę wymierną; współrzędną x miejsca przecięcia rzeki i drogi zawartą w przedziale -2, -1, przy założonym błędzie bezwzględnym ε)

  • plik(i) z komputerową realizacją zadania (kodem programu)

Praca domowa

Korzystając z przedstawionego za pomocą pseudokodu rozwiązania, napisz program (w języku C++, Java lub Python), który wyznaczy współrzędną x miejsca przecięcia rzeki i drogi tak, aby błąd bezwzględny odpowiedzi nie przekroczył wartości 0 , 0001. Zadbaj o prawidłowe wczytanie danych z pliku tekstowego do swojego programu. Rozwiązanie zadania znajdziesz w osobnym pliku tekstowym pod omówieniem pseudokodu.

1
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją przedstawiającą rozwiązanie zadania za pomocą pseudokodu, a następnie zapisz omawiany algorytm w wybranym przez siebie języku programowania. Zadbaj o prawidłowe wczytanie danych z pliku tekstowego do swojego programu.

R1iolUhCPZKAH
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Dodaj do swojego programu komentarze tak, żeby był zrozumiały dla osoby, która nie potrafi programować.