Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RgYXyFjKEcbfy1
Ćwiczenie 1
Zaznacz cele polityki społecznej. Możliwe odpowiedzi: 1. zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa, 2. rozwiązywanie problemów społecznych, 3. zaspokajanie indywidualnych potrzeb obywateli, którzy bez wsparcia państwa nie mogą ich zaspokoić samodzielnie], 4. postęp społeczno-gospodarczy, 5. pomnażanie bogactwa kraju
R1ZXj73MD3Ibg1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, które świadczenie jest świadczeniem rodzinnym. Możliwe odpowiedzi: 1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 2. zwolnienie od podatku zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków wychowawczych, zasiłków porodowych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rzeczowego oraz stypendiów, 3. Karta Dużej Rodziny, 4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
R1ODyIgbRBjn51
Ćwiczenie 3
Uzupełnij definicję brakującymi fragmentami. Termin "(tu wybierz) 1. gminy, 2. rodzin, 3. polityka, 4. prezydenta, 5. przedszkoli, 6. związków partnerskich, 7. państwa, 8. aktywność, 9. opieka rodzinna" oznacza różne formy działania (tu wybierz) 1. gminy, 2. rodzin, 3. polityka, 4. prezydenta, 5. przedszkoli, 6. związków partnerskich, 7. państwa, 8. aktywność, 9. opieka i innych podmiotów na rzecz tworzenia warunków do powstawania, rozwoju i funkcjonowania (tu wybierz) 1. gminy, 2. rodzin, 3. polityka, 4. prezydenta, 5. przedszkoli, 6. związków partnerskich, 7. państwa, 8. aktywność, 9. opieka”
Źródło cytatu: Bożena Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka społeczna na przełomie wieków, Warszawa 2004, s. 140.
RleHCsSpO7psX2
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Urlop macierzyński przysługuje obojgu rodzicom. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej chroni małżeństwo, rodzinę i związki partnerskie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Karta Dużej Rodziny nie przysługuje emerytom. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Urlop wychowawczy przysługuje obojgu rodzicom. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polityka rodzinna państwa jest powiązana z polityką demograficzną. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Egalitaryzująca funkcja świadczeń społecznych polega na zmniejszaniu (łagodzeniu) różnic w poziomie życia rodzin. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej

Główne punkty odbycia procedury umieszczenia osoby starszej w Domu Pomocy Społecznej to:

 • Złożenie wniosku o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania Seniora (na terenie gminy stałego zameldowania wnioskodawcy). Po złożeniu wniosku pracownik socjalny Ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy. Zgodnie z prawem wywiad powinien mieć miejsce najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

 • Przygotowanie wymaganych dokumentów w postaci: decyzji rentowej, emerytalnej, decyzji z KRUS, które potwierdzą dochody osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Jest to warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do kosztów pobytu ze środków gminy dla osób lub rodzin, które nie są w stanie pokrywać pełnych kosztów miesięcznego utrzymania w placówce. Wnioskodawca musi również pisemnie wyrazić zgodę na odpłatność za pobyt w DPS. W tym celu wymagany jest jego własnoręczny podpis na stosownym oświadczeniu, które przygotowuje pracownik socjalny.

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzyskane od lekarza rodzinnego. Ważną kwestią jest, żeby w treści zaświadczenia lekarz stwierdził, czy zachodzi konieczność pomocy ze strony osoby trzeciej, ewentualnie, że osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

 • Przygotowanie dokumentów, które poświadczać będą wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji (osób, które wspólnie zamieszkują). W pierwszej kolejności zalicza się do nich osoby najbliższe: współmałżonka, dzieci, rodziców itp. U tych krewnych również przeprowadzany jest wywiad środowiskowy.

 • Jeśli ubiegający się posiada tytuł kombatancki lub był osobą represjonowaną w czasie wojny lub w okresie powojennym, również potrzebny jest odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.

cyt1 Źródło: Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej, dostępny w internecie: domyopieki.pl [dostęp 8.01.2020 r.].
RtK6g1jYqWWzU
Uzasadnij twierdzenie, że państwo jedynie wspiera rodziny w funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej w zakresie opieki nad osobami starszymi, a nie wyręcza rodzin w tym zakresie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

RLexOi5Ffegxo
Wykres kolumnowy. Lista elementów: 1. zestaw danych:Rok: 1990Dzieci w żłobkach na jedno miejsce: 1,44Dzieci w przedszkolach na jedno miejsce: 1,372. zestaw danych:Rok: 1995Dzieci w żłobkach na jedno miejsce: 1,83Dzieci w przedszkolach na jedno miejsce: 1,283. zestaw danych:Rok: 2000Dzieci w żłobkach na jedno miejsce: 1,77Dzieci w przedszkolach na jedno miejsce: 1,244. zestaw danych:Rok: 2005Dzieci w żłobkach na jedno miejsce: 1,89Dzieci w przedszkolach na jedno miejsce: 1,225. zestaw danych:Rok: 2010Dzieci w żłobkach na jedno miejsce: 1,75Dzieci w przedszkolach na jedno miejsce: 1,286. zestaw danych:Rok: 2017Dzieci w żłobkach na jedno miejsce: 1,45Dzieci w przedszkolach na jedno miejsce: 1,17
Oprac. na podst.: GUS, Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, stat.gov.pl [dostęp: 27.10.2021 r.].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Zxg1xFvlK7P
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: rodzice dzieci w wieku 0–3 lat, rodzice dzieci w wieku 4–6 lat) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Porównaj ze sobą dane na wykresach.

Wykres A

RCPCkA5JNjFsg
Wykres kolumnowy. Odsetek odpowiedzi „dobrze” lub „bardzo dobrze” na pytanie: „Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od »bardzo dobrze« do »niedostatecznie«, proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) obecną politykę państwa wobec rodziny”.. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok: IX 1996
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 11
 • 2. zestaw danych:
  • Rok: II 2000
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 6
 • 3. zestaw danych:
  • Rok: II 2006
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 16
 • 4. zestaw danych:
  • Rok: IV 2012
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 9
 • 5. zestaw danych:
  • Rok: VII 2013
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 13
 • 6. zestaw danych:
  • Rok: III 2017
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 52
 • 7. zestaw danych:
  • Rok: V 2018
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 49
 • 8. zestaw danych:
  • Rok: III 2019
  • Odsetek odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”: 62
Oprac. na podst.: Program Rodzina 500 plus po trzech latach funkcjonowania, „Komunikat z badań” CBOS 52/2019.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wykres B

R6cPpjcdWnXTm
Wykres kolumnowy. Odsetek odpowiedzi na pytanie: „Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wprowadzenie nowych rozwiązań. O każdym z nich proszę powiedzieć, czy je Pan(i) popiera, czy też jest Pan(i) mu przeciwn(a)”.
Dla: Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus" na każde dziecko. Lista elementów: 1. zestaw danych:Opinia: Zdecydowanie popieramOdsetek odpowiedzi: 442. zestaw danych:Opinia: Raczej popieramOdsetek odpowiedzi: 313. zestaw danych:Opinia: Raczej jestem przeciwny(a)Odsetek odpowiedzi: 94. zestaw danych:Opinia: Zdecydowanie jestem przeciwny(a)Odsetek odpowiedzi: 105. zestaw danych:Opinia: Trudno powiedziećOdsetek odpowiedzi: 6
Oprac. na podst.: Reakcje społeczne na rozwiązania tzw. Nowej Piątki PiS, „Komunikat z badań” CBOS 45/2019.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R15aBTj98c62d
Wyjaśnij powiązanie między obiema opiniami badanymi przez CBOS, reprezentowanymi przez wykresy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fragmentem ustawy i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Art. 4
1. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. (…)

Art. 5
Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

cyt2 Źródło: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 8.01.2020 r.].
Rje0Pp2hInI39
Uzasadnij, że powoływany ustawą program, potocznie nazywany „500 plus", może wspierać, poza funkcją socjalizacyjną, do której się bezpośrednio odwołuje, także funkcję prokreacyjną. (Uzupełnij).