Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RKhRJD3xG7T101
Ćwiczenie 1
Zaznacz odpowiedź, czym jest tożsamość narodowa. Możliwe odpowiedzi: 1. Świadomość inności i odrębności wobec innych nacji i narodów oraz poczucie przynależności do swojego narodu., 2. Znajomość kultury i historii własnego narodu., 3. Świadomość inności i odrębności wobec innych nacji i narodów bez poczucia przynależności do swojego narodu., 4. Postawa nacjonalistyczna.
R1R34jG9oNDRc1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, co zaliczamy do podstawowych czynników wpływających na tworzenie się narodu w koncepcji kulturowej. Możliwe odpowiedzi: 1. kulturę społeczności, 2. wspólny język, 3. tradycję, 4. wspólne pochodzenie etniczne, 5. wspólne poglądy polityczne
11
Ćwiczenie 3
R1PvnPOxVRJer
Zdefiniuj pojęcie „naród”. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4
R8HAcEqgC2Ein
Scharakteryzuj polskie symbole narodowe. (Uzupełnij).
Rwj9Ca3bPWgA12
Ćwiczenie 5
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Wyróżniamy dwa sposoby określania początków narodu. Pierwszy nazywany koncepcją wspólnoty kulturowej lub etnicznej, drugi koncepcją demokratyczną. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Autorem naturalistycznej koncepcji narodu był polski socjolog Jan Turowski. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Czynniki narodowotwórcze to wspólne terytorium, wspólne pochodzenie etniczne, różne wyznania. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Naród jest pierwotną grupą społeczną w koncepcji etniczno-kulturowej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
211
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

R357qeM6Bn2p4
Wykres kolumnowy z danymi podanymi w procentach. Trzon pytania brzmi: Czy uważa się Pan(i). Lista elementów z odpowiedziami: 1. zestaw danych:pytanie: Czy uważa się Pan(i) wyłącznie za PolakaVI 2009: 52IV 2013: 60II 2014: 55III 2019: 442. zestaw danych:pytanie: Czy uważa się Pan(i) za Polaka i EuropejczykaVI 2009: 45IV 2013: 35II 2014: 41III 2019: 523. zestaw danych:pytanie: Czy uważa się Pan(i) za Europejczyka i PolakaVI 2009: 3IV 2013: 3II 2014: 2III 2019: 44. zestaw danych:pytanie: Czy uważa się Pan(i) wyłącznie za EuropejczykaVI 2009: 0IV 2013: 1II 2014: 1III 2019: 05. zestaw danych:pytanie: trudno powiedziećVI 2009: 0IV 2013: 1II 2014: 1III 2019: 0
Oprac. na podst.: Aktualne problemy i wydarzenia, Komunikaty z badań CBOS 2009–2019, cbos.pl [dostęp: 8.08.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Rgv8rvKz7aU
Na podstawie danych określ, jak zmienia się tożsamość narodowa Polaków. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Nikodem Bończa-Tomaszewski Naród polski nie od razu się ukształtował

Przykładem wrastania podmiotowości w życie społeczne jest biografia Wojciecha Kętrzyńskiego, który urodził się jako Albert von Winkler i był wychowanym w duchu pruskiego patriotyzmu zubożałym przedstawicielem szlachty z terenów Prus Wschodnich. Nastoletni Kętrzyński niespodziewanie dowiedział się od siostry, że jego przodkowie byli Polakami i pod wpływem tej informacji postanowił „nawrócić się” i zostać Polakiem. Jego wybór narodowości był oderwany od jakichkolwiek zewnętrznych etnicznych czy kulturowych aspektów polskości. Gdy uznał swą polskość, nie znał ani słowa po polsku. Jedynym jego kontaktem z polskim etnosem były spotkania z mazurskimi chłopami na targu i domniemani polscy przodkowie. Chodził do niemieckiego gimnazjum w Rastenburgu (który zresztą po II wojnie światowej nazwano na jego część Kętrzynem) i dopiero podczas studiów nauczył się polskiego. Jego wysiłek przyniósł bogate żniwo, nie tylko został znanym polskim historykiem i dyrektorem Ossolineum we Lwowie, ale kimś w rodzaju żywego pomnika triumfu ducha polskiego nad niemczyzną.

cw Źródło: Nikodem Bończa-Tomaszewski, Naród polski nie od razu się ukształtował, 2010 r., dostępny w internecie: deon.pl [dostęp 7.08.2020 r.].
RE8u4F1eAgfLy
Podaj, co wpłynęło na wybór narodowości przez Wojciecha Kętrzyńskiego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Naród polski – etniczny czy polityczny

Ambasador Andrzej Przyłębski w liście do zaniepokojonego uchwaloną nowelą do ustawy o IPN rabina Josefa Schustera uspokaja:

„Rozumiem Pańskie zatroskanie, iż kary mogą dotknąć osoby ocalałe z Zagłady czy też ich potomków – nie podzielam jednak takich obaw. W tym aspekcie ustawa mówi jasno: chodzi o przypadek, w którym ktoś oskarżałby o współpracę z Trzecią Rzeszą cały polski naród i polskie państwo. A współpraca taka, jak Panu wiadomo, nigdy nie miała miejsca. (…) Rozumiem, iż użyty w ustawie termin »Naród Polski« nie jest tak jednoznaczny, jak »państwo polskie«, mimo to Pańskie obawy uważam jednak za nierealne.”

6 Źródło: Naród polski – etniczny czy polityczny, 14.02.2018 r., dostępny w internecie: 3obieg.pl [dostęp 8.08.2020 r.].
RsHRHe6X7EcoG
Wskaż, w jaki sposób w ustawie o IPN jest rozumiane pojęcie „Naród Polski”. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z cytatem i wykonaj polecenie.

1
Józef Piłsudski

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

cyt Źródło: Józef Piłsudski, dostępny w internecie: bliskopolski.pl [dostęp 7.08.2020 r.].
R1Pmq47OrOHNJ
Zastanów się, jaki był stosunek Józefa Piłsudskiego do tożsamości narodowej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Paweł Kmiecik Tożsamość narodowa i patriotyzm współczesnych Polaków

Obserwując polskie społeczeństwo na początku XXI w., można przyjąć tezę, iż przeżywa ono w pewnym sensie kryzys tożsamości i patriotyzmu. Brak partycypacji całych grup społecznych w debacie na temat spraw wagi najwyższej takich jak bezpieczeństwo i obronności państwa, fala emigracji, postępujący zanik tradycji, odwracanie się od Kościoła katolickiego, kryzys wartości, dewiacje, brak utożsamiania się z państwem – to tylko niektóre z przejawów tego kryzysu. Polacy uwalniając się z jarzma marionetkowych komunistycznych rządów i wiążąc się z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa, kształtują swoją tożsamość narodową w nowych i skomplikowanych uwarunkowaniach. Przewartościowaniom i ewolucji podlega także patriotyzm współczesnych Polaków. O tym, że patriotyzm i tożsamość narodowa są kluczowymi determinantami bezpieczeństwa państw nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

8 Źródło: Paweł Kmiecik, Tożsamość narodowa i patriotyzm współczesnych Polaków, 21.09.2016 r., dostępny w internecie: nowastrategia.org.pl [dostęp 8.08.2020 r.].
RSDYZwg0cYEma
Rozważ, czy autor tekstu ma rację, twierdząc, że społeczeństwo polskie przeżywa od początku XXI w. kryzys tożsamości narodowej i patriotyzmu. (Uzupełnij).