Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1DDCMg3J4Bqx1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Ujęcie strukturalno‑funkcjonalne traktuje system polityczny jako… Możliwe odpowiedzi: 1. proces polityczny, który koncentruje uwagę na wyodrębnieniu i charakterystyce swoich części składowych., 2. proces polityczny, w którym główny nacisk położony jest na wyodrębnienie instytucji wchodzących w jego skład., 3. proces polityczny, w którym na pierwszym planie są wzajemne i bezpośrednie oddziaływania (interakcje) systemu politycznego i jego otoczenia., 4. proces polityczny, w którym najważniejsze są normy i zasady regulujące funkcje i wzajemne relacje między elementami systemu.
R1Orp7krM28Ul1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, jakie etapy według Davida Eastona składają się na system polityczny. Możliwe odpowiedzi: 1. wejście (input), 2. przetworzenie (conversion), 3. wyjście (output), 4. trwanie (put)
R1LXFrvWoqU7A2
Ćwiczenie 3
Dopasuj definicje podsystemów systemu politycznego do ich nazw. instytucjonalny Możliwe odpowiedzi: 1. należą do niego różnorodne struktury organizacyjne, np.: aparat państwowy, partie polityczne, zinstytucjonalizowane grupy interesu, które odgrywają rolę inicjującą zarówno w stosunku do pozostałych podsystemów, jak i całego systemu politycznego, 2. funkcjonuje na podstawie różnorodnych norm, np.: norm prawnych, pozaprawnych, reguł nienormatywnych czy prawa zwyczajowego, za pomocą których regulowane są stosunki społeczno-polityczne, 3. w swoim założeniu dąży do działania, które przyczyni się do zachowania systemu w długim okresie, czyli do podtrzymania istniejącego stanu oraz do jego dalszego rozwoju, 4. obejmuje ogół związków i stosunków, np. między partiami politycznymi, parlamentem czy rządem, 5. to nie jest podsystem systemu politycznego funkcjonalny Możliwe odpowiedzi: 1. należą do niego różnorodne struktury organizacyjne, np.: aparat państwowy, partie polityczne, zinstytucjonalizowane grupy interesu, które odgrywają rolę inicjującą zarówno w stosunku do pozostałych podsystemów, jak i całego systemu politycznego, 2. funkcjonuje na podstawie różnorodnych norm, np.: norm prawnych, pozaprawnych, reguł nienormatywnych czy prawa zwyczajowego, za pomocą których regulowane są stosunki społeczno-polityczne, 3. w swoim założeniu dąży do działania, które przyczyni się do zachowania systemu w długim okresie, czyli do podtrzymania istniejącego stanu oraz do jego dalszego rozwoju, 4. obejmuje ogół związków i stosunków, np. między partiami politycznymi, parlamentem czy rządem, 5. to nie jest podsystem systemu politycznego regulacyjny Możliwe odpowiedzi: 1. należą do niego różnorodne struktury organizacyjne, np.: aparat państwowy, partie polityczne, zinstytucjonalizowane grupy interesu, które odgrywają rolę inicjującą zarówno w stosunku do pozostałych podsystemów, jak i całego systemu politycznego, 2. funkcjonuje na podstawie różnorodnych norm, np.: norm prawnych, pozaprawnych, reguł nienormatywnych czy prawa zwyczajowego, za pomocą których regulowane są stosunki społeczno-polityczne, 3. w swoim założeniu dąży do działania, które przyczyni się do zachowania systemu w długim okresie, czyli do podtrzymania istniejącego stanu oraz do jego dalszego rozwoju, 4. obejmuje ogół związków i stosunków, np. między partiami politycznymi, parlamentem czy rządem, 5. to nie jest podsystem systemu politycznego komunikacyjny Możliwe odpowiedzi: 1. należą do niego różnorodne struktury organizacyjne, np.: aparat państwowy, partie polityczne, zinstytucjonalizowane grupy interesu, które odgrywają rolę inicjującą zarówno w stosunku do pozostałych podsystemów, jak i całego systemu politycznego, 2. funkcjonuje na podstawie różnorodnych norm, np.: norm prawnych, pozaprawnych, reguł nienormatywnych czy prawa zwyczajowego, za pomocą których regulowane są stosunki społeczno-polityczne, 3. w swoim założeniu dąży do działania, które przyczyni się do zachowania systemu w długim okresie, czyli do podtrzymania istniejącego stanu oraz do jego dalszego rozwoju, 4. obejmuje ogół związków i stosunków, np. między partiami politycznymi, parlamentem czy rządem, 5. to nie jest podsystem systemu politycznego zewnętrzny Możliwe odpowiedzi: 1. należą do niego różnorodne struktury organizacyjne, np.: aparat państwowy, partie polityczne, zinstytucjonalizowane grupy interesu, które odgrywają rolę inicjującą zarówno w stosunku do pozostałych podsystemów, jak i całego systemu politycznego, 2. funkcjonuje na podstawie różnorodnych norm, np.: norm prawnych, pozaprawnych, reguł nienormatywnych czy prawa zwyczajowego, za pomocą których regulowane są stosunki społeczno-polityczne, 3. w swoim założeniu dąży do działania, które przyczyni się do zachowania systemu w długim okresie, czyli do podtrzymania istniejącego stanu oraz do jego dalszego rozwoju, 4. obejmuje ogół związków i stosunków, np. między partiami politycznymi, parlamentem czy rządem, 5. to nie jest podsystem systemu politycznego
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Andrzej Antoszewski System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego

W pracach reprezentujących behawioralny nurt w ramach nauki o polityce nie znajdziemy odwołań do konstytucji, (…) nie znajdziemy też ocen formułowanych na bazie wartości, które urzeczywistniać ma dany system polityczny. Przedmiotem zainteresowania behawioralistów nie są instytucje, takie jak parlament, rząd, prezydent, partie polityczne. W ich miejsce pojawia się (…) wzorzec relacji zachodzących między indywidualnymi i zbiorowymi aktorami polityki. W ten sposób demarkacja między nauką prawa konstytucyjnego a nauką o systemach politycznych staje się bardziej wyraźna; w ramach pierwszej z nich podejmowane są badania nad treścią formalnych uregulowań, druga natomiast podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego zachowania polityczne jednostek i grup przyjmują taką, a nie inną postać.

ant Źródło: Andrzej Antoszewski, System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
RCT7OyXFm7o32
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Encyklopedia PWN: System rządów

relacja między władzami w państwie wynikająca z realizacji zasady podziału władz; wyróżnia się system prezydencki, prezydencko‑parlamentarny, przedstawicielski i system zgromadzenia.

rządów Źródło: Encyklopedia PWN: System rządów, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
1
Encyklopedia PWN: System polityczny

system polityczny, politologicznie kategoria teoretyczna przyjęta w politologii na oznaczenie tworzącego zorganizowaną całość zespołu instytucji, za pomocą których jest sprawowana władza państwowa.

polityczny Źródło: Encyklopedia PWN: System polityczny, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
RxaRYTyYYeLZk
Wyjaśnij, dlaczego pojęcie „system rządów” zostało w XX w. zastąpione określeniem „system polityczny”. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6
RVOKKkbHsTQCP
1. Organy UE oraz organy krajów członkowskich w zakresie wykonywanych funkcji powierzonych przez UE tworzą podsystem (Uzupełnij) . 2. Normy proceduralne i materialne europejskiego prawa wspólnotowego oraz regulacje krajowe będące instrumentami implementacji prawa wspólnotowego tworzą podsystem (Uzupełnij) . 3. Relacje między organami UE oraz między nimi a organami krajów członkowskich tworzą podsystem (Uzupełnij) . 4. Funkcje wypełniane przez podsystem instytucjonalny do wewnątrz i na zewnątrz tworzą podsystem (Uzupełnij).
*
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj ćwiczenie.

Z którym z poniższych stwierdzeń zgadza się Pan(i) najbardziej?***

Rz0or5bJjxbf0
Wykres skumulowany. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • data: I 1987
  • trudno powiedzieć: 5
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 4
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 27
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 54
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 10
 • 2. zestaw danych:
  • data: III 1987
  • trudno powiedzieć: 4
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 8
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 35
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 46
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 8
 • 3. zestaw danych:
  • data: II 1988
  • trudno powiedzieć: 11
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 9
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 34
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 39
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 6
 • 4. zestaw danych:
  • data: XI 1988
  • trudno powiedzieć: 8
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 19
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 43
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 26
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 4
 • 5. zestaw danych:
  • data: I 1989
  • trudno powiedzieć: 7
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 22
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 49
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 20
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 2
 • 6. zestaw danych:
  • data: III 1989
  • trudno powiedzieć: 8
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 18
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 47
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 25
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 2
 • 7. zestaw danych:
  • data: X 1995
  • trudno powiedzieć: 9
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 17
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 42
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 31
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 1
 • 8. zestaw danych:
  • data: IV 1997
  • trudno powiedzieć: 9
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 12
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 41
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 36
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 2
 • 9. zestaw danych:
  • data: X 1997
  • trudno powiedzieć: 6
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 12
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 44
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 35
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 3
 • 10. zestaw danych:
  • data: III 1999
  • trudno powiedzieć: 8
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 17
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 44
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 30
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 1
 • 11. zestaw danych:
  • data: III 2003
  • trudno powiedzieć: 8
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 21
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 50
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 20
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 1
 • 12. zestaw danych:
  • data: I 2009
  • trudno powiedzieć: 6
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 14
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 43
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 34
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 3
 • 13. zestaw danych:
  • data: V 2015
  • trudno powiedzieć: 5
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 24
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 46
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 24
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 1
 • 14. zestaw danych:
  • data: VI 2015
  • trudno powiedzieć: 5
  • nasz system polityczny jest zły i wymaga zasadniczych zmian: 31
  • nasz system polityczny nie jest zbyt dobry i wymaga wielu zmian: 41
  • nasz system polityczny jest w zasadzie dobry, lecz wymaga drobnych usprawnień: 22
  • nasz system polityczny jest dobry i nie wymaga jakichkolwiek zmian: 1
Oprac. na podst. CBOS: Postulaty dotyczące zmiansystemowych w Polsce, „Komunikat z badań” nr 107/2015, s. 2.
RCKOofAX5GVBK
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Negatywna ocena polskiego systemu politycznego systematycznie rosła w latach 1997–2003. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Respondenci w podanym okresie byli w większości zadowoleni z systemu politycznego w Polsce. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W VI 2015 r. różnica między respondentami, którzy uważali, że polski system polityczny nie wymaga zmian, a tymi, którzy nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie wynosiła 4 punkty procentowe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Andrzej Antoszewski System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego

Powyższe rozważania mogą stanowić punkt wyjścia na pytanie, na czym polegają różnice w  podejściu konstytucjonalisty i  politologa do problematyki instytucji i systemów politycznych. (…) Rozpocznijmy od stwierdzenia, że nauka prawa konstytucyjnego – podobnie jak nauki leżące u podłoża innych gałęzi prawa – nie zajmuje się opisem rzeczywistości ani tworzących ją zachowań, a jedynie rekonstrukcją norm prawnych regulujących pole polityki oraz wyjaśnieniem zachodzących między nimi związków, podczas gdy nauka o polityce kładzie akcent na opis i zrozumienie tej rzeczywistości, akcentując jej wielowymiarowy charakter. (…) W działaniu instytucji politycznych musi dostrzegać on [politolog – dop. red.] bowiem różne aspekty, poszerzając przedmiot poznania poza granice uwarunkowań prawnych.

ant Źródło: Andrzej Antoszewski, System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
R7QpU5wzZ2TlX
Wyjaśnij, na czym polega różnica w badaniu systemu politycznego przez konstytucjonalistę i politologa. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida