Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
wide21
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z wykresem przedstawiającym liczbę nowo wybudowanych mieszkań przez spółdzielnie i deweloperów w ostatnich latach. Następnie wykonaj polecenie.

R1NkHAYVDg0dP1
Grafika przedstawia wykres zmiany liczby mieszkań wybudowanych przez deweloperów i spółdzielnia między 1991 rokiem a 2014 rokiem. Na wykresie przedstawione są dwie linie, jedna oznacza liczbę mieszkań ukończonych przez deweloperów. Druga linia oznacza liczbę mieszkań ukończonych przez spółdzielnie dla swoich członków. Oś pionowa opisana została jako liczba ukończonych mieszkań i przedstawia wartości od zera do dziewięćdziesięciu tysięcy. Oś pozioma przedstawia lata od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego do dwa tysiące czternastego. Przebieg wykresu drugiego, oznaczającego liczbę mieszkań ukończonych przez spółdzielnie dla swoich członków: Zaczyna się w roku 1991 z wartością 83554. Od 1991 do 1992 rośnie. Potem do 1996 spada. Do 1997 rośnie. Potem do 2000 spada. Rośnie do 2001. Spada do 2005. Rośnie do 2006. Spada do 2007. Rośnie do 2008. Spada do 2011. Rośnie do 2012. Spada do 2014. Przebieg wykresu oznaczającego liczbę mieszkań ukończonych przez deweloperów: Rośnie od 1991 do 1995. Spada do 1996 i rośnie do 2001. W połowie 2000 przecina się z linią wykresu oznaczającego liczbę mieszkań ukończonych przez spółdzielnie dla swoich członków, który od tego momentu przedstawia niższe wartości niż linia wykresu oznaczającego liczbę mieszkań ukończonych przez deweloperów. Linia ta spada do 2002 i rośnie do 2009. Spada do 2011. Rośnie do 2012, spada do 2013 a do 2014 znów rośnie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RcyqnDdKxrOsK
Zastanów się i odpowiedzi, w których latach panował ogólny kryzys na rynku budowlanym (zarówno spółdzielnie, jak i deweloperzy budowali mniej mieszkań)?
2
Rz7sEPaQm24oj
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 2

Każda spółdzielnia mieszkaniowa ma własny statut, w którym zawarte są m.in. prawa i obowiązki jej członków. Zapoznaj się z fragmentem statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawie i wykonaj polecenie.

1
Statut Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawi

§ 9

1. W zakresie ustalonym postanowieniami Statutu członkowi Spółdzielni przysługuje: (…)
6) prawo do korzystania z majątku i świadczeń Spółdzielni na takich samych zasadach i w takim samym zakresie, w jakim korzystają z niego inni członkowie,
7) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i pracach jej organów samorządowych (…)
8) prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania, w trybie przewidzianym w Statucie, zwołania Walnego Zgromadzenia,
9) prawo otrzymania odpisu obowiązującego Statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie,
10) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem ust. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Rada Nadzorcza określi zasady otrzymywania kopii ww. dokumentów,
11) prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni (…).

1 Źródło: Statut Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawi, dostępny w internecie: msmenergetyka.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
RE86pFDrDnUJt
Na podstawie fragmentu statutu przyporządkuj kopie dokumentów, które może otrzymać każdy członek spółdzielni za darmo, za które musi zapłacić i których nie może otrzymać. Kopie dokumentów, które członek spółdzielni może uzyskać bezpłatnie Możliwe odpowiedzi: 1. statut spółdzielni, 2. regulamin spółdzielni, 3. faktury, które opłaca spółdzielnia, 4. protokół lustracji spółdzielni, 5. umowy zawierane przez spółdzielnię z wykonawcami prac budowlanych, 6. spis członków spółdzielni Kopie dokumentów, które członek spółdzielni może uzyskać odpłatnie Możliwe odpowiedzi: 1. statut spółdzielni, 2. regulamin spółdzielni, 3. faktury, które opłaca spółdzielnia, 4. protokół lustracji spółdzielni, 5. umowy zawierane przez spółdzielnię z wykonawcami prac budowlanych, 6. spis członków spółdzielni Kopie dokumentów, których nie może otrzymać członek spółdzielni Możliwe odpowiedzi: 1. statut spółdzielni, 2. regulamin spółdzielni, 3. faktury, które opłaca spółdzielnia, 4. protokół lustracji spółdzielni, 5. umowy zawierane przez spółdzielnię z wykonawcami prac budowlanych, 6. spis członków spółdzielni

Materiał źródłowy do ćwiczeń 3 i 4

1
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Art. 2. 1. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej.
2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
2) zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. (…)

Art. 4. 1. Spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.),
2) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828 oraz z 2018 r., poz. 650),
3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511, 1000 i 1076),
4) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5) osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
7) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 i 1076) – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:
1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż:
a) 50% ogólnej liczby założycieli,
b) 70% ogólnej liczby założycieli, w przypadku gdy spółdzielnię socjalną zakładają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo gdy spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie:
– zadań i usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
– rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– opieki nad dziećmi do lat trzech, o której mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
– prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000),
– wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego;
3) kościelne osoby prawne.

Art. 5. 1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż trzy, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.

2 Źródło: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
RSfJBfHV2ZNXW21
Ćwiczenie 3
Zaznacz, czy w danej sytuacji grupa osób lub firm może założyć spółdzielnię socjalną. Dwoje 32-latków pracujących na pół etatu oraz jeden 29-latek zarejestrowany jako osoba bezrobotna chcieliby założyć niepubliczne przedszkole w formie spółdzielni socjalnej. Możliwe odpowiedzi: Może założyć, Nie może założyć. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci chce założyć spółdzielnię socjalną, która będzie zajmować się prowadzeniem stołówek i punktów dożywiania. Możliwe odpowiedzi: Może założyć, Nie może założyć. Dwoje bezrobotnych aktorów zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy wpadło na pomysł, że stworzy artystyczną spółdzielnię socjalną, która będzie wystawiała spektakle edukacyjne w szkołach. Możliwe odpowiedzi: Może założyć, Nie może założyć. Dwie osoby z niepełnosprawnością oraz trzy osoby pełnosprawne, które pracują już na umowę-zlecenie, chcą założyć wielobranżową spółdzielnię socjalną. Możliwe odpowiedzi: Może założyć, Nie może założyć
R1cF0fCtUlcpk2
Ćwiczenie 4
Zaznacz rodzaje działalności, które można prowadzić jako spółdzielnia socjalna. Możliwe odpowiedzi: 1. zakład krawiecki prowadzony przez osoby niepełnosprawne ruchowo, 2. instytucja udzielająca pożyczek, założona przez bezrobotnych w wieku 40–45 lat, 3. sklep spożywczy, w którym pracownikami są młode osoby bezrobotne, 4. hurtownia, którą chcą założyć koledzy planujący zmianę pracy

Materiał źródłowy do ćwiczeń 5 i 6

1
Statut Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”

§ 10 pkt 2
Do Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie zmian w Statucie spółdzielni, regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
2) uchwalanie planu pracy oraz przychodów i rozchodów spółdzielni,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności spółdzielni,
4) tworzenie funduszy celowych spółdzielni,
5) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.

§ 17
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) nadzór i kontrola działalności spółdzielni,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3) przygotowanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 21
Do obowiązków Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni,
2) reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
4) prowadzenie rachunkowości spółdzielni,
5) przedstawianie Radzie Nadzorczej sprawozdań i wniosków,
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

3 Źródło: Statut Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”, dostępny w internecie: psp4kozienice.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
R110tcENiZhkN1
Ćwiczenie 5
Wskaż na podstawie przytoczonego tekstu, które z czynności nie należą do zadań zarządu spółdzielni „Grosik”. Możliwe odpowiedzi: 1. przygotowanie i zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu, 2. reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz, 3. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni, 4. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, 5. prowadzenie rachunkowości spółdzielni, 6. uchwalanie planu pracy oraz przychodów i rozchodów spółdzielni
Rva5sGHTQmRXY21
Ćwiczenie 6
Wskaż na podstawie materiału źródłowego, które z podanych działań przypisane są w statucie spółdzielni walnemu zgromadzeniu, a które – radzie nadzorczej. Walne zgromadzenie Możliwe odpowiedzi: 1. zatwierdzanie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej z działalności spółdzielni, 2. uchwalanie planu pracy oraz przychodów i rozchodów spółdzielni, 3. uchwalanie regulaminu pracy rady nadzorczej, 4. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, 5. nadzór i kontrola działalności spółdzielni, 6. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia, 7. uchwalanie zmian w statucie spółdzielni, 8. przygotowanie i zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu, 9. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni Rada nadzorcza Możliwe odpowiedzi: 1. zatwierdzanie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej z działalności spółdzielni, 2. uchwalanie planu pracy oraz przychodów i rozchodów spółdzielni, 3. uchwalanie regulaminu pracy rady nadzorczej, 4. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, 5. nadzór i kontrola działalności spółdzielni, 6. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia, 7. uchwalanie zmian w statucie spółdzielni, 8. przygotowanie i zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu, 9. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Art. 6
§ 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.
§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.

4 Źródło: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
1
Przykładowy statut spółdzielni uczniowskiej

§ 1
1. Spółdzielnia Uczniowska, zwana dalej »spółdzielnią«, jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela‑opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków‑założycieli.
2. Nazwa spółdzielni brzmi .....
3. Terenem działalności spółdzielni jest .....
4. Spółdzielnia powinna zrzeszać co najmniej 10 członków.
5. Statut po konsultacji z opiekunem podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
6. Spółdzielnia jako organizacja szkolna nie ma osobowości prawnej. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba zgłasza istnienie spółdzielni kuratorowi i Krajowej Radzie Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, oraz Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23”.

5 Źródło: Przykładowy statut spółdzielni uczniowskiej, dostępny w internecie: profesor.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
R18Eb6uNZiU1s
Uszereguj kroki, które należy podjąć, aby założyć spółdzielnię w szkole. Elementy do uszeregowania: 1. Znajdź grupę co najmniej 10 uczniów, którzy również są chętni do prowadzenia spółdzielni., 2. Przygotuj statut spółdzielni, który zawiera zbiór praw i obowiązków członków oraz zasady jej działania. Wzory takich uchwał znajdziesz w internecie., 3. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba zgłasza istnienie spółdzielni m.in. kuratorowi i Krajowej Radzie Spółdzielczej., 4. Znajdź nauczyciela, który zgodzi się być opiekunem spółdzielni., 5. Zwołaj zebranie członków, czyli walne zgromadzenie, które jest najwyższą władzą w spółdzielni., 6. Sporządź listę członków, ustal udział i wpisowe., 7. Porozmawiaj z dyrektorem szkoły o twoich planach: założenie spółdzielni wymaga zgody rady szkoły (jeśli jej nie ma – rady pedagogicznej), udzielanej na wniosek dyrektora szkoły, oraz zapisu w statucie szkoły o tym, że działa w niej spółdzielnia uczniowska.
R18lOXINDeDXp31
Ćwiczenie 8
Wskaż, które stwierdzenia charakteryzują dany typ działalności sektora spółdzielczego i prywatnego.. Grupa ludzi połączonych więzią, którzy wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie wzajemnie pożyczek po niskich kosztach. Możliwe odpowiedzi: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe, Banki spółdzielcze, Spółdzielnie mieszkaniowe, Deweloperzy. Brak ograniczeń podziału wypracowanych zysków. Możliwe odpowiedzi: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe, Banki spółdzielcze, Spółdzielnie mieszkaniowe, Deweloperzy. Działają tylko na rzecz swoich członków. Możliwe odpowiedzi: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe, Banki spółdzielcze, Spółdzielnie mieszkaniowe, Deweloperzy. Zasada: jeden członek – jeden głos. Możliwe odpowiedzi: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe, Banki spółdzielcze, Spółdzielnie mieszkaniowe, Deweloperzy. Może prowadzić działalność oświatową i kulturalną na rzecz swoich członków. Możliwe odpowiedzi: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe, Banki spółdzielcze, Spółdzielnie mieszkaniowe, Deweloperzy. Zasadą działania jest wzajemna pomoc i współdziałanie. Możliwe odpowiedzi: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe, Banki spółdzielcze, Spółdzielnie mieszkaniowe, Deweloperzy
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida