Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R142RdYsrh7Q011
Ćwiczenie 1
Wysłuchaj nagrania abstraktu, ułóż do niego pytania i zadaj je koledze.

Tekst źródłowy do ćwiczeń nr 2 i 3.

1
Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa

Aż do ustawowego uchwalenia tej treści Konstytucji, która określi zasadniczo przepisy o organizacji naczelnych władz w Państwie Polskiem, Sejm powierza dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu na następujących zasadach:

1. Władzą suwerenną i ustawodawczą w Państwie Polskiem jest Sejm Ustawodawczy; ustawy ogłasza Marszałek z kontrasygnacją Prezydenta Ministrów i odnośnego Ministra fachowego.

2. Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych.

3. Naczelnik Państwa powołuje Rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z Sejmem.

4. Naczelnik Państwa oraz Rząd są odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie swego urzędu.

5. Każdy akt państwowy Naczelnika Państwa wymaga podpisu odnośnego Ministra.

1 Źródło: Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
21
Ćwiczenie 2
R1A5l4lfgTR2L
Przeanalizuj zapisy małej konstytucji z 1919 roku. Wskaż dwa podobieństwa i dwie różnice w uregulowaniach dotyczących głowy państwa zawartych w tym dokumencie w porównaniu do obecnie obowiązujących uregulowań w tym zakresie. (Uzupełnij) (Uzupełnij).
R1BN2YE8eLZVl1
Ćwiczenie 3
Ułóż wymienione akty prawne w kolejności od najsilniejszej do najsłabszej pozycji ustrojowej Prezydenta RP. Elementy do uszeregowania: 1. Konstytucja marcowa 1921, 2. Konstytucja kwietniowa 1935, 3. Nowela kwietniowa 1989
RvQ5YHTFKYLqU1
Ćwiczenie 4
Wstaw w tekst prawidłowe odpowiedzi. Pierwszym prezydentem III RP był 1. pośrednich, 2. Aleksander Kwaśniewski, 3. bezpośrednich, 4. Wojciech Jaruzelski, 5. PRL, 6. SLD, 7. Donald Tusk, 8. ośmioletnią, 9. pięcioletnią, 10. Lech Wałęsa wybrany przez Zgromadzenie Narodowe jako Prezydent 1. pośrednich, 2. Aleksander Kwaśniewski, 3. bezpośrednich, 4. Wojciech Jaruzelski, 5. PRL, 6. SLD, 7. Donald Tusk, 8. ośmioletnią, 9. pięcioletnią, 10. Lech Wałęsa na mocy porozumień okrągłostołowych 19 lipca 1989 roku przewagą dwóch głosów. Pierwszym prezydentem III RP wyłonionym w powszechnych, 1. pośrednich, 2. Aleksander Kwaśniewski, 3. bezpośrednich, 4. Wojciech Jaruzelski, 5. PRL, 6. SLD, 7. Donald Tusk, 8. ośmioletnią, 9. pięcioletnią, 10. Lech Wałęsa wyborach był 1. pośrednich, 2. Aleksander Kwaśniewski, 3. bezpośrednich, 4. Wojciech Jaruzelski, 5. PRL, 6. SLD, 7. Donald Tusk, 8. ośmioletnią, 9. pięcioletnią, 10. Lech Wałęsa wybrany 22 grudnia 1990 roku na mocy ustawy z dnia 27 września 1990 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na 1. pośrednich, 2. Aleksander Kwaśniewski, 3. bezpośrednich, 4. Wojciech Jaruzelski, 5. PRL, 6. SLD, 7. Donald Tusk, 8. ośmioletnią, 9. pięcioletnią, 10. Lech Wałęsa kadencję.
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z artykułem Wasz prezydent, nasz premier i wykonaj zadanie.

R143XLAhY6834
„Gazeta Wyborcza”, nr 40, wydanie z 3.07.1989, s. 1.
Źródło: wyborcza.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
R1boWSDWQb92E
Łączenie par. 3 lipca 1989 r., na łamach „Gazety Wyborczej” jej redaktor naczelny Adam Michnik opublikował tekst będący wezwaniem do wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta PRL. Był to jeden z momentów przełomowych na drodze do podziału władzy pomiędzy „Solidarność” a obóz PZPR. Przeczytaj ten słynny artykuł i rozstrzygnij, czy zamieszczone pod nim zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Zdaniem Adama Michnika kierując się wyborem prezydenta w momencie transformacji ustrojowej, nie należało ulegać emocjom i opierać się na przeszłości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Adam Michnik przekonywał, że za wyborem Wojciecha Jaruzelskiego przemawia dążenie do uniknięcia przemocy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Układ proponowany przez Adama Michnika zakładał powierzenie urzędu premiera Lechowi Wałęsie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się ze źródłem i wykonaj zadanie.

R2c11YvDJZksX
Źródło: sejm.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
R15ZoW0JlHthW
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 7

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenie.

1
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym

Art. 37

1. Prezydent może wprowadzić na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, stan wyjątkowy na części lub całym terytorium Państwa, jeżeli zagrożone zostało jego wewnętrzne bezpieczeństwo lub w razie klęski żywiołowej. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz na okres nie dłuższy niż 3 miesiące za zgodą Sejmu.

2 Źródło: Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
ReYeRcWebTbYy
Przeczytaj artykuł Małej Konstytucji z 1992 r. i wyjaśnij, w jaki sposób różni się uregulowane w nim uprawnienie Prezydenta do wprowadzania stanu wyjątkowego w porównaniu do obecnie obowiązujących rozwiązań. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.

Art. 2

(1) Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.

(2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historji za losy Państwa.

(3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata.

(4) W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Art. 3

(1) Organami Państwa, pozostającemi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej, są:

Rząd,

Sejm,

Senat,

Siły Zbrojne,

Sądy,

Kontrola Państwowa.

(2) Ich zadaniem naczelnem jest służenie Rzeczypospolitej. (…)

Art. 11 Prezydent Rzeczypospolitej, jako czynnik nadrzędny w Państwie, harmonizuje działania naczelnych organów państwowych.

Art. 12 Prezydent Rzeczypospolitej:

(a) mianuje według swego uznania Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek mianuje Ministrów;

(b) zwołuje i rozwiązuje Sejm i Senat;

(c) zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Sejmu i Senatu;

(d) jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych;

(e) reprezentuje Państwo nazewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych i wysyła przedstawicieli Państwa Polskiego;

(f) stanowi o wojnie i pokoju;

(g) zawiera i ratyfikuje umowy z innemi państwami;

(h) obsadza urzędy państwowe, Jemu zastrzeżone.

3 Źródło: Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 20.07.2020 r.].
RAOv00mf965WI
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).